söndag 3 november 2013

Detta händer på Länsstyrelsen i november

NYHETSBREV november 2013

Bild

Designmingel för den småländska designen

Den 11 november presenterar sommardesignkontoret sin bild av framtidens Glasriket. Ett uppskattat event som samlar engagerade och intresserade människor med olika professioner och bakgrunder med en sak gemensamt – passionen för den småländska designen.
I detta event sätts glaset och dess betydelse för regionen i fokus. Målbilden är att glasriket år 2020 ska vara en levenade och attraktiv region som är ledande inom industriell produktion där transparent intelligens, glas och design utgör kittet.

Dialogmöte om mobiltäckning och kapacitet

Den 19 november äger ett regionalt dialogmöte om mobiltäckning och kapacitet i Växjö som Länsstyrelsen Kronoberg och post & Telestyrelsen står bakom.
I mötet kommer man ta upp att det är bristande täckning och kapacitet i områden som har täckning enligt operatörernas kartor och att det finns områden och platser som inte har täckning alls.
Bild

Invigning av "Diö stationsäng"

Den 26 november planeras det en invigning av ”Diö stationsäng” klockan 10.30 på plats. Detta är ett samarbetesprojekt initierat av Trafikverket, där Länsstyrelsen och Älmhults kommun är viktiga samarbetsparterns. Åtagandena innebär en restaurering av en sandig, öppen, blomrik torräng vid stationen, samt skötseln av denna i framtiden. Åtgärderna syftar till att stärka populationerna för flera torrängsarter som finns i området och är en del i arbetet med åtgärdsprogrammet för hotade arter - ”vildbin och småfjärilar på torräng”.
Bild
Bild

Träff för alla täkthandläggare

Under november kommer Länsstyrelsen med hjälp av Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge samt Miljösamverkan Jönköping bjuda in till en träff för alla täkthandläggare på kommuner och länsstyrelser i de tre länen.
Aktuella frågor kommer att diskuteras om hur vi bedriver tillsyn av berg-, grus- och torvtäkter. Dessutom kommer vi att lägga en del fokus på naturhänsyn vid efterbehandling av naturgrustäkter.

Bild
Bild

Glasrikets unika kulturmiljöer

Det småländska glasriket står inför en omvandling. För att bevara miljöer knutna till denna historia krävs vård- och informationsinsatser. Länsstyrelserna i Kronobergs län och Kalmar län har tilldelats medel från Riksantikvarieämbetet för att genomföra en treårig (2013-2015) regional satsning för att bevara och utveckla Glasrikets kulturmiljövärden.

Årets anslag är nu fördelat till flera angelägna projekt. Bland annat kan nämnas framtagande av vård- och underhållsplaner för byggnadsminnena Rosdala glasbruk och Transjö folkets hus samt en översyn av de båda länens glasbruksmiljöer med en åtgärdsstrategi för kommande års insatser. En arbetsgrupp har bildats i vilken representanter från kommunerna inom glasriket ingår tillsammans med Destination Småland, AB Glasriket, Kalmar läns museum samt Kulturparken Småland. Arbetsgruppen har träffats under två tillfällen 2013 med syftet att verka för stärkt samverkan kring glasrikets unika kulturmiljövärden. Inför 2014 uppmanar nu Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län enskilda fastighetsägare, kommuner, företag eller andra organisationer som äger kulturhistorisk värdefull bebyggelse att söka de öronmärkta medlen för vårdåtgärder, tillgänglighetsanpassningar och informationsinsatser.

Bild

Detta har hänt!


Bild

Firande av Smart Housing Småland

Landshövding Kristina Alsér bjöd in till firande och mingel den 1/10 för alla som varit behjälpliga i att lyfta fram initiativet Smart Housing Småland till en vinnare av Vinnovas Vinnväxt-tävling. Vinsten innebär att Smart Housing Småland har beviljat finansiering för initiativet med 22 miljoner kronor under de första 3 åren av den 10-åriga satsningen.

Medverkade på minglet gjorde över 50 personer från hela Småland. Det var en blandning av företagare, offentliga och högskolor i alla tre regioner. Närvarade gjorde också Vinnova för att gratulera till vinsten.
- Men egentligen är det vi som ska gratulera Vinnova till ett fantastiskt val, konstaterade Kristina Alsér under kvällen.

I ansökan till Vinnova presenterar Smart Housing Småland en vision om att utveckla en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Kopplat till visionen finns en ambitiös handlingsplan där arbetet med att uppfylla visionen börjar redan under hösten 2013. Under kvällen berättade processledarna Per-Erik Eriksson från SP Trä och Marianne Grauers från Glafo om vad som redan är på gång.

Bild
Bild

Byggnadsminnesforum

Den 1 oktober samlades ett 30-tal av länets byggnadsminnesägare på Länsstyrelsen för att delta i en uppstart av ett byggnadsminnesforum.
I Kronobergs län finns det i dagsläget 37 stycken statligt skyddade fastigheter, där det senaste att utnämnas var Ryssby garveri. Ett byggnadsminne omfattas av Kulturminneslagen och utgörs av en byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde. Det kan gälla en specifik byggnad, en anlagd park eller trädgård, en anläggning med flera byggnader eller ett bebyggelseområde. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor nationell och regional betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet. Vem helst kan dock väcka fråga hos Länsstyrelserna om en byggnadsminnesförklaring, man kan säga att det är en demokratisk rättighet.

Syftet med forumet är att hitta en gemensam plattform där fastighetsägarna kan träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Under uppstarten diskuterades gemensamma behov och frågeställningar. Nästa träff beräknas till våren 2014.

Bild
Bild

Åtgärder som gjorts under hösten inom Life-projektet Life to ad(d)mire

Projektet syftar till att återställa ett antal våtmarker som tillhör EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. I år har småtallar på mosseplanen röjts och diken lagts igen på två stora myrar i Ljungby kommun, Horsnäsamossen och Flymossen. På Flymossen har också en sedan länge nerlagd torvtäkt restaurerats. I dagarna anläggs en parkeringsplats och senare i år kommer ett fågeltorn att byggas på Horsnäsamossen, där man ska kunna titta ut över det nu öppna mosseplanet och förhoppningsvis se och höra ett orrspel på våren.
Bild

Visste du att...

Den 13 november är det medarbetardagen.

Den 26 november delar landshövding Kristina Alsér ut pris på Landsbygdsgalan i Stockholm.

     Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö,
     E-post:kronoberg@lansstyrelsen.se
     www.lansstyrelsen.se/kronoberg

För att avbeställa nyhetsbrevet, klicka här.

Detta mail skickas med IdRelay

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar