måndag 2 december 2013

Efter tre år har länet fått sina två första KOMET-reservat


Länsstyrelsen har fattat beslut om två nya naturreservat, Hökhult utanför Älmhult och Skärgöl utanför Kosta. I och med det får Kronobergs län sina två första reservat inom ramen för KOMET-programmet, ett projekt som går ut på att det är markägaren och inte staten som tar initiativ till områdesskydd.

- Syftet med KOMET är att tillvarata markägarnas engagemang och kunskap, vilket vi nu ser konkreta resultat av. Markägare till Hökhult och Skärgöl skickade in intresseanmälan till KOMET under våren 2010 respektive 2012, och det leder fram till bildandet av två naturreservat, säger Therese Lindström, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Naturreservatet Hökhult ligger beläget vid sjön Möckelns södra strand, strax nordväst om Älmhults samhälle. Området är sedan lång tid präglat av människans närvaro, och på flera platser finns lämningar i form av hamlade träd, odlingsrösen och stenmurar. Här finns stora naturvärden knutna till både skog och betesmark med gott om grova, gamla ädellövträd. I norra delen av området finns en gammal bokskog och i södra området finns betesmarker med många äldre ekar, lindar och andra ädellövträd. På de äldre träden i området hittas flera ovanliga lavar och mossor, och här finns gott om hackspettar av olika slag.

Naturreservat Skärgöl ligger på en höjd strax norr om Kosta samhälle. Reservatet utgörs av slåtterängar, öppna betesmarker och lövrika trädklädda betesmarker med lång kontinuitet av hävd. En mängd kulturhistoriska lämningar såsom husgrunder, brunnar och källor, stentippar, odlingsrösen, äldre åkrar mm påträffas i betesmarkerna. Den gamla landsvägen som går genom området, kantas av vällagda stenmurar och en allé med äldre lövträd. Vegetationen i området är varierad och hävdgynnad. Vissa delar hyser en mycket artrik flora, såsom kattfot, slåttergubbe, gökblomster, jungfru Marie nycklar, darrgräs och slåtterfibbla samt den sällsynta orkidén vityxne. I betesmarkernas trädbestånd och alléer med ek och ask finns gropig skägglav, liten blekspik och skuggorangelav.

KOMET-programmet genomförs i samarbete mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med markägarorganisationerna för att bevara skyddsvärd skog. Projektet är en möjlighet att få ekonomisk ersättning för skog som får stå kvar för att utveckla och bevara naturvärdena. Ordet KOMET står för kompletterande metoder för skydd av värdefull natur i skogsmark. Projektet utgår från att markägaren är den som har störst kännedom om sin skog och vet dess värden. Istället för att myndigheterna pekar ut vilket område som ska skyddas kan markägaren ta initiativ och föreslå skyddsvärda områden på den egna fastigheten. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen hjälper till med att hitta den skyddsform som passar bäst. KOMET-programmet finns i fem försökslän, varav Kronoberg är ett av dem. Projektet startade 2010 och pågår till och med september 2014, men kan komma att förlängas eller bli permanent.

Frågor om Hökhult och KOMET:
Therese Lindström, telefon 010-223 74 80

Frågor om Skärgöl:
Sara Lamme, telefon 010-223 74 16

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar