måndag 30 december 2013

En händelserik månad väntar - rivstartar med Öppet Hus på Residenset!

NYHETSBREV januari 2014

Öppet hus på residenset

Den 1 januari är det öppet hus på residenset klockan 14-17. Det bjuds på kaffe och ostkaka. Ingen anmälan behövs.

Årets Kronobergare utses

Den 2 januari klockan 15.00 utses årets Kronobergare för året 2013. Priset delas ut av Christer Fuglesang på residenset i Växjö.

Förenkla-dygnet

Den 21 januari sätter Förenkla-dygnet igång och pågår till den 22:e.

UF-ungdomar besöker residenset

Den 23 januari anordnar Fort Knox ett event där UF-ungdomar kommer på besök till residenset.

Länsledningen på besök

Under janauri månad besöker länsledningen tre funktioner. Dessa är djurskydd, miljöskydd och naturskydd.
SMS-tjänst

SMS-tjänst för ökad service och trygghet

Sedan en tid tillbaka jobbar Länsstyrelsen med att ta fram en ny SMS-tjänst. Tanken är att kunna erbjuda tamdjursägare och andra intressenter snabb och kvalitetssäkrad information om det rör sig varg i deras närområde. På så vis får tamdjursägarna ökade möjligheter att skydda sina djur genom att till exempel stängsla, flytta dem eller ta in dem. Förslaget med en SMS-funktion kommer från fårägare i länet och Länsstyrelsen ser det som en god service att kunna erbjuda denna tjänst. Vår förhoppning är att den ska vara redo att sjösättas i början av 2014.

Vårt arbete har uppmärksammats på flera håll i landet och sammanlagt är vi nu sex länsstyrelser som står bakom framtagandet av SMS-tjänsten. Förutom Kronoberg är Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping och Halland med på tåget.
Jakob Marktorp

Projektet kring vattenanknutna kulturmiljöer

Årets rapport kring flottningslämningar i Blekinge Kronoberg och Skåne län är publicerad och finns tillgänglig på hemsidan. Rapporten består av två huvuddelar.
Den första delen behandlar de vattendrag som inventerades under sommaren. Beskrivningar av lämningarna görs löpande i texten och går att lokalisera i kartbilagan.
Den andra delen är en metodstudie som skall fungera som vägledande modell för hur vattenvård och kulturmiljö skall samverka inför biologisk återställning av vattendrag. Metodstudien har sammanfattats i en modell och förloppet vid åtgärdsarbetet i Fagerhultsån är ett konkret exempel på hur modellen skall kunna tillämpas.

Den ena bilagan är en artikel som sammanställts utifrån arkivmaterial som framkommit under projekttiden. Artikeln beskriver södra Sveriges flottning i allmänhet och ekflottning i synnerhet. En sista bilaga till rapporten är ett inventeringsprotokoll som kan användas i fält. I början av januari kommer Länsstyrelsens Web-GIS att uppdateras med det nya skiktet över flottningslämningar i Blekinge, Kronoberg och Skåne län.

Läs mer här.

Bild
Bild

Mager bedömning av måluppfyllelse i Kronobergs län till år 2020

Årets uppföljning visar att det är långt kvar till miljömålen nås.

De största utmaningarna är inom miljökvalitetsmålen giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv:

· Minskande, otillräckliga anslag till sanering av förorenade områden sinkar takten i att omhänderta miljösynder.

· Nya ämnen/kemikalier kan innebära okända risker för människors hälsa.

· Höga kvicksilverhalter i länets vatten innebär att god kemisk status inte nås.

· Det läcker fortfarande näringsämnen från alltför många enskilda avlopp och från jordbruksmarken. Stora insatser behövs för att restaurera våtmarker, limniska miljöer och minska övergödningen.

· Antalet betesdjur och arealen jordbruksmark minskar, liksom de naturliga gräsmarkerna och slåtterängarna. Det finns inget ekonomiskt incitament för länets allt färre lantbrukare att bruka dessa marker.

· Inget tyder på att antalet rödlistade arter minskar i länet.

Läs den fullständiga regionala bedömningen i Kronobergs län för hur de 14 miljökvalitetsmålen kan nås till år 2020 här.

Bild

Detta har hänt


Invigning av Smart Housing Småland

Smart Housing Småland invigt

Den 10 december var det invigning för Smart Housing Småland med mingel, där landshövdingarna från Kronoberg och Jönköping samt länsrådet från Kalmar invigde projektet.

Den 11 december hölls den första årliga framtidsverkstaden, en workshop, där agendan för 2014 sattes.

Bild
KOMET-programmet

Två nya naturreservat inom KOMET-programmet

Länsstyrelsen har fattat beslut om två nya naturreservat, Hökhult som ligger utanför Älmhult, och Skärgöl som ligger utanför Kosta. Detta innebär att Kronobergs län har fått sina två första reservat inom KOMET-programmet.

KOMET-programmet är ett projekt som går ut på att det är markägaren och inte staten som tar initiativ till områdesskydd.

Bild

Visste du att...

Nu ligger det en ny skrift ute om Kosta Glashus. Du hittar den som PDF här.

Nu finns skriften om Landsbygdsprogrammet ute för perioden 2007-2013 och har gått ut till alla som på något sätt tagit del av Landsbygdsprogrammet.
God Jul

 Gott Nytt År!     Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö,
     E-post:kronoberg@lansstyrelsen.se
     www.lansstyrelsen.se/kronoberg

För att avbeställa nyhetsbrevet, klicka här.

Detta mail skickas med IdRelay

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar