torsdag 16 oktober 2014

Miljöinnovation i Glasriket

 


 

VINNOVA har tillsammans med Glasriketuppdraget beviljat nästan 4,3 miljoner kronor till det drygt treåriga projektet Glasdeponier – från usch till resurs! som Glafo leder. Det går ut på att omvandla ett problem, avfallshögar med gammalt kristallglas, till en miljöinnovation utan farliga ämnen.

VINNOVA gör bedömningen att ett nytt smart koncept för omhändertagande av glasdeponierna är mycket intressant i ett samhällsperspektiv. En stark regional förankring med relevanta behovsägare ger förutsättningar för att forskningsresultaten kan nyttiggöras. På sikt kan kunskapen möjliggöra för nya affärsmöjligheter och stärkt konkurrenskraft för svensk industri.

I Glasriket finns en mängd glasdeponier där ett 40-tal klassas som stor risk. En inventering av 22 glasbruk i Kalmar och Kronobergs län visade att bara deponiernas blyinnehåll var ca 1 600 ton!

Anders Davidsson, myndighetschef för samhällsbyggnad vid Nybro kommun, konstaterar att ”Nybro kommun har många förorenade område och det är väldigt positivt att vi nu tar fram ett sätt att ta hand om avfallet och nyttiggöra det”.

I projektet utvecklas en teknik där deponerat kristallglas återanvänds som glasråvara som kan bli nya glasprodukter efter att bly, arsenik och antimon avskilts. Metallerna blir till råvaror som kan säljas.

Saneringen av vissa av områden är prioriterad men blir både dyr och besvärligt med dagens metoder. Jämfört dessa traditionella gräva-och-deponera-metoder finns möjlighet att kraftigt reducera saneringskostnaden för Glasriket och andra delar av landet med motsvarande problem. Det bör resultera i att förorenade områden kan saneras i snabbare takt.

Frågor?
Projektledare Christina Stålhandske, Glafo, 010-516 63 63christina.stalhandske@glafo.sewww.glafo.se
vd Marianne Grauers, Glafo, 010-516 63 51marianne.grauers@glafo.se

Projektdeltagare
Glafo – glasforsknings¬institutet (projektägare), Nybro kommun och Målerås glasbruk är huvudaktörer i projektet. Behovsägarna i form av ledningen för alla Glasrikets kommuner, de två regionförbunden i Glasriket samt de två landshövdingarna är referensgrupp.

Om Glafo
Glafo, glasforskningsinstitutet, arbetar internationellt med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd, främst till glastillverkande, glasbearbetande och glasanvändande företag. Det kan t ex gälla planglas (bygg-, fordons- och inredningsglas), mineralull, konst- och hushållsglas, förpackningsglas och gränssnittet till andra material. Glafo ingår i SP-koncernen, www.sp.se.

Regeringen tog i mars 2012 beslut om ett särskilt uppdrag för Länsstyrelserna i Kalmar respektive Kronobergs län gällande Glasriket, där även regionförbunden i de båda länen erbjöds att delta. Uppdraget innebär att för regeringens räkning genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket till och med 2014. Länsstyrelsen i Kronoberg utsågs till samordnare. Uppdraget tar sin utgångspunkt i befintliga resurser på nationell, regional och lokal nivå och ska ske i samverkan med berörda aktörer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar