torsdag 13 november 2014

EN OMFATTANDE UTVECKLINGSPROCESS PÅGÅR I GLASRIKET

Genom satsningarna som initierats av Glasrikeuppdraget har en omfattande utvecklingsprocess startat i Glasriketregionen. Det är mycket som pågår och regeringsuppdraget har kommit att utvecklas till en bred samverkan mellan Länsstyrelserna, Regionförbunden och kommunerna i länen i flertalet projekt.


Ett exempel är det långsiktigta saneringsprojektet, som pågått sedan september 2013, och som är ett samverkansprojekt med syfte att utveckla glasrikekommunerna.


Andra exempel ser du i nedanstående sammanställning, mer om in detta i slutrapport för Glasrikeuppdragets som just nu författas. Genomgången visar att det under de senaste åren satsats drygt 100 miljoner för olika tillväxtfrämjande åtgärder med både privata och offentliga medel.

Saneringsprojektet

Det långsiktiga saneringsprojektet med ”Sanering av glasbruk – ett samverkansprojekt i glasrikekommunerna” där länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg är delaktiga. Sveriges Geologiska Undersökningar är huvudman för projektet.

Just nu pågår

·        Undersökningar inför saneringsinsats utförs bland annat i Kronobergs län vid Björkå glasbruk. Bidrag har sökts för att genomföra undersökning av Älghults glasbruk under 2015.

·        Ansvarsutredningar pågår hos länsstyrelserna i både Kronoberg- och Kalmar län för att utreda vem som ska bekosta eventuella saneringar.

·        Tillsynsvägledning är en aktivitet som sköts av Länsstyrelsen i Kronoberg. Det handlar om en riktad tillsynsvägledning (utbildning i hur man gör ansvarsutredningar) till kommunerna.

·        Ett avfallshanteringsprojekt som under 2014 finansieras av Glasrikeuppdraget. Länsstyrelserna har även sökt bidrag för 2015 för en fortsättning för att utveckla möjligheterna att ta om hand det avfall som kommer att uppstå vid sanering av glasbruken.

·        Glasrikeuppdraget har finansierat en förstudie som genomförts av studenter och Linnéuniversitet för att se på hur olika växter kan rena marken genom att ta upp metaller ur marken.

·        Arbets- och Miljömedicin i Linköping har forskat på cancerstatistik och fortsätter med provtagning av bland annat blod hos personer som bor nära glasbruk i Nybro kommun.

·        Linneuniversitetet har även i ett forskningsprojekt undersökt konsumtionsvanor hos hemodlare, analyserat bly i deras trädgårdsjord och uppmätt upptag i grönsaker samt metallhalter i vatten i enskilda brunnar. 

·        Glasforskningsinstitutet (Glafo) har fått 4,3 miljoner i forskningspengar från Vinnova för att titta på hur man kan återvinna samt återanvända glas och giftiga metaller ur glasdeponier.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar