onsdag 15 februari 2012

Miljöministerns debattartikel att miljötillstånd ska handläggas fortare

Klipp från Dagens Samhälle 13 februari 2012
Lena Ek, Miljöminister
Miljötillstånd ska handläggas fortare
Det är dags att förbättra delar av miljölagstiftningen. Därför genomför jag en översyn för att se hur handläggningstiderna för miljötillstånd kan snabbas upp.

Frågorna om rättslig prövning i miljöprocesser är i år högaktuell, 20 år efter världskonferensen i Rio de Janeiro 1992. Principerna från Rio, som arbetades in i den så kallade Århuskonventionen, betonar att en god miljö förutsätter att människor får tillgång till information, har möjlighet att medverka i beslut som rör miljön - och att de har rätt till rättslig prövning.

Att de här rättigheterna får genomslag är viktiga faktorer för att säkerställa skyddet av miljön. Men det är också viktigt att själva prövningen är så koncis, effektiv och tydlig som möjligt. Den reform som genomfördes i Sverige den 1 maj förra året med att inrätta nya mark- och miljödomstolar, innebar ytterligare steg mot en mer sammanhållen och effektiv organisation för prövning av miljöfrågor. De står som garanter för att det sker en rättvis och effektiv prövning av miljömål, vilket bidrar till att syftet med principerna från Rio uppnås.

Det pågår redan en omfattande översyn av miljöbalkens bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar. Detta för att få en tydligare lagstiftning som på ett bättre sätt tillgodoser att enskildas, myndigheters, och verksamhetsutövares resurser används där de gör störst miljönytta.

Jag genomför även en översyn för att se över hur handläggningstiderna för miljötillstånd kan effektiviseras och snabbas upp. Det är inte vettigt att det ska skilja upp till två år i handläggningstid för liknande ärenden i olika delar av landet. Likaså måste den part som ansöker kunna följa ärendets gång, oavsett i vilken instans det befinner sig. Miljödepartementet skickar ut en promemoria på remiss inom kort. Jag ser fram emot att samarbeta kring dessa förslag med alla centrala aktörer som arbetar med miljörätt och miljötillståndsgivning i Sverige, såväl i offentlig som privat sektor.

3 kommentarer:

 1. ”Bra att ni uppmärksammar detta problem!. Som vi så länge påpekat påverkar det konkurrenssituationen då vi till stor del är en exportbransch.
  Handläggningstiderna är idag för långa – vi ser fram emot att resurser sättas in för att korta dessa. Vi är också rädda för ytterligare förlängd handläggningtid under en övergångsperiod när 21 MPD:er blir 11.. hur säkerställer man att det inte sker?
  Mariette Karlsson, Miljöansvarig Emmaboda Granit AB”

  SvaraRadera
 2. Sveriges Stenindustriförbund välkomnar detta förnuftiga resonemang.
  Långa och kostsamma handläggningstider är sedan länge ett välkänt fenomen för blockstensbranschen.
  Kai Marklin, Ordförande Sveriges Stenindustriförbund

  SvaraRadera
 3. Förtydligande av det jag skrev tidigare.

  Det är allmänt i hela landet som täkthandläggningen tar för lång tid - täkthandläggarna jobbar på så gott de kan - det är exempelvis mer resurser i form av mer tid till handläggning som behövs eller ett förenklat förfarande.
  Från stenbranschernas sida vore det önskvärt om en ansökan lästes igenom inom några veckor efter att den kommit in till Länsstyrelsen.

  Då skulle för dåliga ansökningar kunna avvisas i ett tidigt skede och ansökningar som behövs kompletteras snabbare blir kompletta.
  Om en ansökan ligger i exempelvis ett år innan den blir genomläst har detta försenat hela handläggningen.

  Brascherna måste också försöka få sina medlemmar att göra bättre ansökningar från början. Inom MinBas-projekten har riktlinjer tagits fram för att hjälpa företagen till bättre ansökningar.

  Vid årets symposium "Berg och Grus" 3-4 maj i Oskarshamn kommer ämnet att beröras.

  SvaraRadera