onsdag 12 juni 2013

Delbetänkandet i bredbandsutredningen överlämnat

Pressmeddelande
12 juni 2013
Näringsdepartementet
Bredbandsutredningen

Delbetänkandet "Effektivare bredbandsstöd" överlämnat till Anna-Karin Hatt

- Bredbandsstödet kan hanteras mer effektivt, säger utredaren Kristina Alsér som idag har överlämnat betänkandet Effektivare bredbandsstöd SOU 2013:47 till it-ministern. Det finns ett starkt lokalt engagemang i många delar av Sverige, men med bättre styrning och uppföljning får vi ännu mer bredband för pengarna.

Inom ramen för den pågående utvärderingen av Sveriges bredbandsstrategi har utredningen under våren granskat hanteringen av bredbandsstöd i Sverige. Utredningen kan slå fast att det regionala och lokala engagemanget på många håll är starkt.

Många och viktiga insatser har gjorts på frivillig basis, vilket har inneburit att kostnaderna för det offentliga har kunnat hållas på förhållandevis låga nivåer. Vid en jämförelse med det finska statliga stödet till bredbandsprojekt, där budgeten nu uppgår till cirka 160 miljoner euro, är det svenska statliga stödet mindre omfattande och har under åren 2008-2012 uppgått till cirka 1 300 miljoner kronor.

Utredningen föreslår dock ett antal åtgärder för att säkerställa att de offentliga medel som satsas leder till en så samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av bredband som möjligt. Dessa åtgärder är också viktiga för att underlätta och främja ett starkt lokalt och regionalt engagemang.

På nationell nivå ska Post- och telestyrelsen (PTS), enligt utredningens förslag, ges en tydligare roll för att öka möjligheterna till effektiv styrning och uppföljning av bredbandsstödet. PTS bör ges i uppdrag att öka enhetligheten i hanteringen av bredbandsstödet genom att utfärda nationella riktlinjer. PTS bör också få i uppdrag att årligen göra en uppföljning av stödverksamheten, inklusive att regelbundet följa upp de kostnader och nyttor som är förenade med bredbandsstödet.
På regional nivå föreslår utredningen ett införande av bredbandskoordinatorer.

- Bredbandskoordinatorer kommer att effektivisera det regionala arbetet och därigenom underlätta Sveriges arbete för att uppnå målen i regeringens bredbandsstrategi, säger Kristina Alsér.

Att det finns ett behov av ökad styrning och uppföljning även på regional nivå, där ansökningarna om stöd ofta handläggs, står klart redan nu. Eftersom det för närvarande pågår förhandlingar om kommande bredbandsstöd på EU-nivå är det dock för tidigt att säga exakt var dessa koordinatorer bör placeras. Utredningen kommer därför att återkomma till frågan i det slutbetänkande som presenteras den 31 december 2013.

Kontakt

Kristina Alsér
Särskild utredare 
070-651 04 64

Mattias Viklund 
Huvudsekreterare
072-239 09 88

Relaterat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar