tisdag 4 juni 2013

Nedslag i vardagen - lite av allt som händer på Länsstyrelsen i månadens nyhetsbrev!


NYHETSBREV Maj 2013

Viltförvaltningsdelegationen satte fokus på vildsvinsfrågan

Den 30 maj träffades viltförvaltningsdelegationen. Fokus för dagen var vildsvinsfrågan och att öka kunskapen i ämnet för att det fortsatta viltförvaltningsarbetet ska bli så bra som möjligt för alla berörda parter. Målet är att få till en hållbar vildsvinsförvaltning i länet. Läs mer här.

Tillsyn mer än inspektioner

- Miljörapporter en del av den årliga kontrollen av företagens miljöpåverkan

Verksamheter med tillstånd enligt miljöbalken ska varje år lämna in en miljörapport.
Exempel på sådana miljöfarliga verksamheter kan vara vindkraftverk, grustäkter, sågverk och avfallsanläggningar. Miljörapporten granskas sedan av Länsstyrelsen för att bedöma om lagar, regler och villkor efterföljs i verksamheterna.

I Kronoberg finns det 69 anläggningar som ska lämna in miljörapporter.
Under Länsstyrelsens tillsynsvecka gjorde miljöskyddsfunktionen en kraftsamling och granskade så gott som alla de inlämnade miljörapporterna. Funktionsledare Madeleine Karlsson berättar;

- Det är effektivt att alla granskar miljörapporterna samtidigt och att vi kan dra nytta av varandra vid bedömningar. Utfallet efter granskningen var positivt, endast ett fåtal verksamhetsutövare behöver komma in med kompletteringar.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020.
- nu börjar förberedelserna

Den 22 maj hölls ett utökat partnerskapsmöte på residenset i Växjö där fokus låg på att göra en SWOT-analys av Kronobergs län. Denna SWOT-analys ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla regionala handlingsplaner. Läs om SWOT-analysen här.

Smart Housing

Länsstyrelsen deltar i ansökan kring glas och trä i Småland med namnet Smart Housing Småland. Ansökan har arbetats fram gemensamt av flertalet aktörer för att få bilda en så kallad VinnVäxt-region/Innovationsmiljö. Läs mer om vad ansökan handlar om.

En resa med kulturmiljös glasögon på

- blev en resa med fasettögon
Den 20 maj kl 9.30 började resan genom tre kommuner och tio besöksmål tillsammans med kulturmiljö på länsstyrelsen. En resa ordnad för Riksanitkvarieämbetets (RAÄ) besök i Kronobergs län. Jag följde med för att se en del av kulturmiljös arbete, kom hem med en annan berättelse än den jag tänkt mig från början. Läs artikeln om resan med kulturmiljö.

Sanering av Hjortsberga sågverk - första etappen är igång!

Just nu arbetar grävmaskinerna för fullt med att sanera området kring Hjortsberga sågverk där det sedan 1950-talet är förorenat av dioxiner och klorfenoler.

- Processen med att utreda och undersöka detta område har pågått i många år och det känns härligt att saneringen är igång säger Karin Simonsson, miljöhandläggare på miljöskyddsfunktionen som har arbetat med projektet i 10 år. Läs mer om saneringen

Ökad kunskap centralt när företagen ska jobba med miljöfrågor

En ny rapport om miljöarbetet i utvalda ISO 14001-certifierade företag i länet har sammanställts av Länsstyrelsen. 77 företag har gett sin syn och delat med sig av sina erfarenheter kring miljömålsarbetet. Läs mer om rapporten här.

Förslag till nytt naturreservat

Området Skärgöl norr om Kosta föreslås bli reservat. Markägaren har anmält området inom det så kallade Kometprogrammet som pågår i länet. Programmet syftar till att ge markägaren större möjligheter att själva ta initiativ till områdesskydd. Läs mer om Skärgöl.

Hillevi Engströms besök i länet

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström besökte länet 7 maj för att informera sig om det atkuella arbetsmarknadsläget i regionen. Hon gjorde ett besök vid Lessebo bruk. Därefter hölls samtal kring ungdomsarbetslösheten och kompetensförsörjningsplanen på residenset tillsammans med representanter från näringslivet.
 

     Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö,
     E-post:kronoberg@lansstyrelsen.se
     www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar