måndag 15 november 2010

Vi går i takt...

....ja så känns det när man läser talet av vår nya chef Stefan Attefall. Under Arbetsgivarverkets arbetsgivardag i torsdags höll han nedanstående tal till alla församlade landshövdingar och generaldirektörer. Det visar åt vilket håll vinden blåser och jag måste erkänna att jag känner mig glad både för tydligheten, att innovation finns med och att vi hos oss redan arbetar utifrån det ministern sa i sitt tal.

Tal Nalen, Stockholm 11 november 2010Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister
Tal av Civil- och bostadsminister Stefan Attefall, med ansvar för den statliga förvaltningen
Ärade åhörare,Det är oerhört glädjande för mig som statsråd med ansvar för den statliga förvaltningen och därmed det övergripande ansvaret för er som myndighetschefer att få möta er alla här i dag.
Det är ni, regeringens drygt 200 myndighetschefer med 235 000 anställda som utgör en av världens mest välfungerande statsförvaltningar.
Ni har ett svårt och viktigt uppdrag och ett stort ansvar. Det ställs många, komplicerade och mångtydiga krav på er från medborgare, intressenter och politiker:
Ni ska vårda rättsstatens värde av likhet inför lagen, offentlighet och sekretess, vara sakliga och opartiska och fatta materiellt riktiga beslut utifrån gällande lag. Och ni ska använda ett språk som är begripligt.
Inom fastlagda ramar ska ni vårda den offentliga förvaltningens särdrag av öppenhet, pluralism och medborgarorientering. Ni ska kunna väga olika intressen mot varandra och säkerställa att starka och högljudda särintressen inte skymmer det gemensamma bästa.
För det tredje ska ni i förvaltningen leverera service inom de ramar som fastställts av riksdag och regering. Ni ska ordna ändamålsenliga driftsformer för att producera de beslutade tjänsterna. Det gäller att omsätta de politiskt fattade besluten i konkreta verksamheter och lojaliteten mot de politiska beslutsfattarna spelar då en stor roll.
Slutligen ska ni också beakta de ekonomiska värdena, dvs. iaktta hög effektivitet och hushålla väl med skattebetalarnas pengar.
Vi måste ständigt vara vaksamma mot korruption. Sverige ligger väl till i internationella jämförelser, men vi har också problem. Vi har exempel på senare tid som visar att vår statsförvaltning eller den offentliga sektorn i övrigt inte är immun mot detta. Vi kan alltså inte slå oss till ro eller luta oss tillbaka. Förvaltningen måste hela tiden upprätthålla sin öppenhet, sin vitalitet och sin motståndskraft mot otillbörlig påverkan eller ren korruption. Ni som myndighetschefer har naturligtvis en särskilt viktig roll i detta arbete.
I sammanhanget intressant att poängtera att en av de stora förtjänsterna med LOU är det skydd den innebär mot korruption, kompisuppgörelser och osund konkurrens.
***Utgångspunkten för de kommande årens förvaltningspolitik är det nya målet:
En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.
***
Jag tänkte i korthet ge en bild av min syn på förvaltningens roll och några viktiga områden i förvaltningspolitiken.
Grunden för ett starkt och välmående Sverige läggs med hjälp av välskötta offentliga finanser, fritt företagande med effektiv konkurrens, tydlig äganderätt, frihandel och sist men inte minst ett starkt civilt samhälle. Allt detta förutsätter en väl fungerande offentlig förvaltning.
Det civila samhället består av en rad olika gemenskaper som familjen, ideella föreningar, fackföreningar, bildningsförbund, kooperativ och andra. Det är för dessa gemenskaper och enskilda människor som den offentliga förvaltningen finns till - inte tvärt om.
Den offentliga sektorns verksamhetsformer bör så långt som möjligt bygga på frånvaro av monopol, på nyttjande av olika driftsformer och på decentralisering. För att öka mångfalden, stimulera initiativtagande och effektivitet måste produktion av välfärdstjänster i enskild regi, såväl privata företag som ideella organisationer, ges lika förutsättningar som tjänster producerade i offentlig regi. Den enskilde bör själv kunna välja utförare. Här har införandet av Lagen om valfrihet - LOV - underlättat för mer av valfrihet när det gäller offentlig service. Min uppfattning är också att mer av offentlig verksamhet, som inte är myndighetsutövning, bör kunna upphandlas i konkurrens.
Vill i sammanhanget betona att regeringen avser att i kommande omprövningar av det statliga åtagandet särskilt uppmärksamma myndigheters säljverksamhet och effekterna på de marknader där de statliga myndigheterna är verksamma.
De statliga myndigheternas fristående ställning och långtgående befogenheter att besluta om hur de egna uppgifterna ska lösas är en viktig del av den svenska förvaltningstraditionen som har många förtjänster.
Genom denna handlingsfrihet ges förutsättningar för demokratiska beslut att få avsett genomslag. Principen lägger också grunden till att myndigheterna på ett självständigt sätt ska kunna sköta sin dagliga verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt. Likväl lyder myndigheterna under regeringen och ska genomföra riksdagens och regeringens politik.
Myndigheterna får budgetmedel, eller ges möjlighet att finansiera verksamheter med avgifter. Men det är ni som ska se till att ni har kompetens för att uppnå målen i de olika verksamheterna. Det är ett stort ansvar som ni fått genom att det arbetsgivarpolitiska ansvaret har delegerats till er.
Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten är en bra ordning, därom råder bred politisk enighet. Som ni säkert redan känner till angav regeringen i årets förvaltningspolitiska proposition sin bedömning att den långtgående delegeringen till Arbetsgivarverket och till myndigheterna ligger fast.
Regeringen anger mål och delmål för de statliga arbetsgivarna som följs upp. Utvecklingen mellan 2008-2009 är fortsatt positiv.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska - från 13,7 till 12,6 procent.
Vi ser också en sjunkande sjukfrånvaro i staten - från 3,4 till 3,1 procent.
Antalet nybeviljade sjukpensioner har sjunkit för både kvinnor och för män, totalt har dessa nästan halverats.
Andelen kvinnor på ledande befattningar har ökat - från 35 procent till 38 procent.
Andelen anställda med utländsk bakgrund har ökat på alla nivåer. När det gäller staten totalt från 12,0 procent till 12,5 procent. Bland nyanställda i staten ökade andelen med utländsk bakgrund från 18,4 till 19,0 procent.
Löneutvecklingen i staten fortsätter att relativt väl följa utvecklingen på arbetsmarknaden i stort.
Ni har alla bidragit till detta!
Kompetensförsörjningen i staten fungerar i huvudsak väl. De statliga arbetsgivarna bör dock fortsätta att utveckla formerna för att marknadsföra staten som en attraktiv arbetsgivare. I en nyligen publicerad undersökning där unga akademiker inom ingenjörsvetenskap, IT och ekonomi fick ranka de 100 mest populära arbetsgivarna så återfanns totalt 20 olika arbetsgivare från den statliga sektorn. Det är glädjande. Det är viktigt att synas, men det skapar också förväntningar på staten som arbetsgivare.
Jag tror det är viktigt att vi hjälps åt att lyfta fram den särskilda dimension det innebär att arbeta i staten. Det är en del av det demokratiska uppdraget, att arbeta för Sverige, för det gemensamma bästa. En dimension som den privata sektorn inte kan ge på samma sätt.
Regeringen kommer även fortsättningsvis att ta arbetsgivarpolitiska initiativ inom prioriterade områden. Så kan ske när man behöver särskilt fokus för en speciell fråga eller när regeringen anser att utvecklingen inom ett visst område går för långsamt.
För närvarande pågår två projekt som regeringen tagit initiativ till. Dels ett kvinnligt karriärutvecklingsprogram som pågår året ut, dels projektet om ett offentlig etos som kommer att pågå hela nästa år. Bägge projekten drivs av Kompetensrådet för utveckling i staten, Krus.
***
Ett respektfullt och värdigt bemötande av allmänheten har betydelse för förtroendet för statsförvaltningen. Varje statstjänsteman ska veta på vems uppdrag man arbetar och ha civilkurage för att stå upp för det regelverk som finns. Olika slag av etiska dilemman kan uppstå och det är viktigt att ni som myndighetschefer ser till att dessa frågor ges utrymme för diskussion på era arbetsplatser.
Regeringen är beredd att gå vidare med ytterligare insatser för att ge personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och behålla sina jobb. Insatserna har preciserats i ett viljeinriktningsdokument - Arbete för alla. Här anges bl.a. att regeringen ska fortsätta uppföljningen av myndigheternas arbete med de nationella målen för funktionshinderspolitiken. Och jag vet att många myndigheter redan idag har många anställda med funktionsnedsättning.
Regeringen kommer att ta initiativ till en kartläggning och analys av vilka åtgärder myndigheterna har vidtagit för att anställa personer med funktionsnedsättning. Syftet med detta är att tillvarata de erfarenheter som finns och för att sprida goda exempel.
Jag vill i detta sammanhang rikta en uppmaning till er alla att göra en ytterligare ansträngning för att anställa personer med funktionsnedsättning.
Renodlingen av den statliga verksamheten måste fortsätta så att staten i än högre grad kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Som ett led i arbetet med att renodla och effektivisera statsförvaltningen, vill regeringen i högre grad koncentrera den statliga stödverksamheten. Istället för att myndigheter med likartade behov bygger upp och bedriver all typ av administrativ stödverksamhet var och en för sig måste fördelarna med samordning av resurser tillvaratas.
Regeringen har därför beslutat om att ett myndighetsgemensamt servicecenter ska inrättas. Servicecentret ska sköta ekonomi- och personaladministration åt statliga myndigheter. Utvecklingen av servicecentret ska ske stegvis och myndigheterna ska kunna anslutas successivt i takt med naturliga personalavgångar. Målet är att servicecentret ska vara inrättat den 1 januari 2012. Servicecentret kommer både att hjälpa myndigheterna att fokusera på sina kärnuppgifter och spara mycket pengar. Jag är mycket glad över att generaldirektören Katrin Westling Palm har tackat ja till att förbereda bildandet av servicecentret. Det är en spännande resa hon och vi andra har framför oss.
En mycket viktig statlig kärnverksamhet är tillsynen. Genom en väl fungerande tillsyn ska medborgare och företag kunna vara säkra på att de lagar och regler som har beslutats av riksdagen och regeringen följs. Regelverk för tillsyn behöver vara tillräckligt hållbara för att garantera detta. Med fler utförare av offentliga tjänster kommer det att ställas ytterligare krav på hållbara regelverk och en välfungerande statlig tillsyn. Den skrivelse om tillsynen som regeringen lämnade till riksdagen för ett knappt år sedan är bara början på ett långsiktigt utvecklingsarbete.
Många av de problem vi har att hantera i samhället är synnerligen komplexa och kräver samverkan. Myndigheterna arbetar därför i ökad utsträckning tillsammans och, ibland, också i nära samverkan med t.ex. kommuner och organisationer i det civila samhället. Detta är en utveckling som jag tror att vi ännu bara har sett början på och som kommer att ställa nya krav på såväl samverkansformer som hur vi styr och följer upp offentligt finansierad verksamhet.
En relativt ny form av samverkan är de lokala servicekontoren. Regeringen vill utvidga och fördjupa den samverkan som inletts mellan vissa myndigheter. Regeringen vill också ge bättre förutsättningar för myndigheter och kommuner att samverka i lokala servicekontor. En central fråga som måste uppmärksammas är att klargöra arbetsgivaransvaret för den personal som berörs vid samverkan.
***Varje medborgare måste ges möjligheter till deltagande, inflytande och delaktighet, inte bara vid valtillfället utan kontinuerligt.
För det krävs att arbetsformerna såväl inom det representativa politiska systemet som inom den offentliga förvaltningen utvecklas så att det aktiva deltagandet uppmuntras och att verkligt inflytande kan uppnås.
Det är också medborgarna som ytterst avgör om förvaltningens kvalitet är tillfredsställande. Myndigheterna måste därför i än högre grad involvera medborgare, brukare, företag och övriga intressenter och ta till vara på deras synpunkter. En intressant utveckling i sammanhanget är myndigheternas ökande närvaro i sociala medier.
En stor del av den information som finns hos kommunala och statliga myndigheter utgör en samhällsgemensam resurs av stort värde för medborgarna, företagen och det civila samhället. Myndigheterna bör aktivt sträva efter att möjliggöra ett effektivt vidareutnyttjande av denna information för att underlätta framväxten av en informationsmarknad och för att bidra till att stärka människors självstyre och utövande av medborgerliga rättigheter. Den 1 juli i år trädde därför lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen i kraft.
Medborgare, företag och kommuner förväntar sig att staten uppträder samordnat. Myndighetsorganisationen måste därför bli ännu tydligare och mer ändamålsenlig. Specialisering och sektorisering inom förvaltningen får inte leda till fragmentering och bristande helhetssyn.
Även på regional nivå måste den statliga förvaltningen bli mer samordnad, tydligare och ändamålsenlig. Därför genomför regeringens särskilde utredare, Mats Sjöstrand, en översyn av statliga myndigheters organisation på regional nivå.
Det behövs nya lösningar och tillvägagångssätt i offentlig verksamhet för att undanröja onödig byråkrati, förenkla människors vardag och för att få ännu bättre resultat och effektivare användning av skattebetalarnas pengar. I en innovativ förvaltning finns förmågan att ta fram nya processer, tjänster och metoder som skapar ännu större värde för medborgare och företag. Jag tror inte att det saknas goda idéer om hur detta ska gå till, tvärt om. Däremot vet vi hur svårt det är med förändringsarbete. Jag vill därför få till stånd någon form av nationell kraftsamling för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet under mandatperioden. Formerna för detta bereds för närvarande i Regeringskansliet.
***
Ni myndighetschefer är viktiga för att regeringen ska kunna genomföra sin politik. Det ställs speciella krav på er som ledare i staten. En förutsägbar, öppen och spårbar rekrytering av myndighetschefer är av stor vikt för att allmänheten ska känna förtroende för statsförvaltningen. Utnämningspolitiken har därför reformerats under förra mandatperioden. Numera utannonseras exempelvis nästa alla befattningar och tillsätts i öppen konkurrens.
Resultaten har varit slående, det är numer påtagligt fler myndighetschefer som rekryteras från andra arbetsmarknadssektorer än den statliga. Det är också ett faktum att det rekryterats fler chefer med annan kulturell och etnisk bakgrund än tidigare under de senaste åren. För fyra år sedan uppgick andelen kvinnliga myndighetschefer till 33 procent. Idag är motsvarande siffra 43 procent. Det här är siffror som gläder mig mycket och jag ser fram mot att följa utvecklingen framgent.
Regeringens ledarutvecklingsprogram ger er en möjlighet att utveckla ert ledarskap. Jag har också förstått att de flesta av er deltar i programmet och att ni tycker att det är en tillgång att tillsammans med kollegor diskutera vad som är speciellt med ledarskapet i staten. F.n. är det 17 myndighetschefsgrupper som arbetar.
I år har det varit en nystart av programmet efter att vi gjort en ny upphandling av konsulter. Vi har, som tidigare, lagt särskild vikt vid att konsulterna ska vara erfarna och ha en förståelse i det särskilda i att vara chef i staten.
Det är viktigt att ni som myndighetschefer har möjlighet att få egen kompetensutveckling och Regeringens chefsprogram är en del av det. Regeringens ambition är att varje myndighetschef ska avsätta motsvarande fem procent av sin arbetstid för utvecklingsinsatser relaterade till det personliga ledarskapet.
Sammantaget innebär de här resultaten förhoppningsvis en vitalisering av statsförvaltningen. Jag är dock klar över att vi därmed också måste kunna erbjuda chefer som inte kommer från statsförvaltningen en fördjupad introduktion där vi lägger större fokus på det som är specifikt för staten - och det finns gott om sådana områden.
Jag vet också att flera myndighetschefer har funderat över vad som händer när ett förordnande som myndighetschef går ut. Den frågan har kanske aktualiserats på ett annat sätt nu när rekryteringsprocessen har förändrats.
När jag tittar framåt tror jag att fokus kommer gå från rekrytering till utveckling av myndighetschefer. Att rekrytera och utveckla myndighetschefer är en investering som jag tror kan falla väl ut om den förvaltas på ett bra sätt. I regeringens skrivelse om utnämningspolitiken från förra året framgår bl.a. att "Skickliga chefer ska också attraheras av att fortsätta arbeta i staten, exempelvis genom att erbjudas olika former av utvecklingsmöjligheter".
Jag tänker personligen ägna tid och kraft åt denna utomordentligt viktiga fråga. Väl fungerande chefer är en förutsättning för en framgångsrik statsförvaltning!
Jag känner till att GD-föreningen finns och att föreningen brukar uppvakta det nya statsrådet som ansvarar för förvaltningspolitiken. Jag ser fram emot ett sådant möte där vi kan samtala om frågor som är angelägna för er myndighetschefer.
Jag vill också i detta sammanhang avisera att regeringen under hösten kommer att presentera en chefspolicy. De krav som ställs på rollen som myndighetschef i statsförvaltningen utgör grunden i denna. Chefspolicyn avser också inspirera myndigheterna i arbetet med chefsförsörjningsfrågor samt spegla synen på det statliga ledarskapet och möjligheter till karriär inom staten.
För att samlat kommunicera regeringens förvaltningspolitiska förväntningar på myndigheterna och för att precisera vissa åtgärder som regeringen kommer att vidta mot bakgrund av den förvaltningspolitiska propositionen hoppas jag att vi framöver ska kunna presentera ett förvaltningspolitiskt program.
Låt mig avslutningsvis konstatera att när nu den första etappen av den statliga avtalsrörelsen är över och de centrala avtalen är på plats är det ni som tar över stafettpinnen. Nu är det upp till er att teckna lokala avtal på era respektive myndigheter. Min förhoppning är att ni utifrån respektive verksamhets behov tecknar lokala avtal som befrämjar de ansvarsområden ni är utsedda att leda. Jag önskar er lycka till i detta utomordentligt viktiga arbete!Tack!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar