onsdag 2 februari 2011

Bredband till alla?

Förra veckan hade vi möte på Residenset med PTS generaldirekttör Göran Marby. Ett konstruktivt samtal där vi lyfte fram landsbygdens utmaningar och frustration över nuvarande struktur och system för utbyggnad. Jag hoppas vi med dialogen och studiebesöken ute i länet gjorde intryck och att vi satte Kronoberg på infrastrukturkartan och att kunskapen från dagen i länet finns med i det fortsatta arbetet för "bredband åt alla".

Som hand i handske kom detta pressmeddelande från Näringsdepartementet för en liten stund sedan;

Pressmeddelande2 februari 2011 från NäringsdepartementetBredbandsfrågan är het, inte bara i vår del av landet

Bredbandsforum startar ny arbetsgrupp som ska ge förslag på lösningar till identifierade hinder. Bredbandsforum har den 31 januari, under ledning av IT- och regionminister Anna-Karin Hatt, haft sitt tredje styrgruppsmöte.Vid mötet diskuterades de största hindren för bredbandsutbyggnad i Sverige utifrån den slutrapport som tagits fram av en av arbetsgrupperna. Styrgruppen beslutade att omgående tillsätta en ny arbetsgrupp för att ta fram konkreta lösningsförslag gällande dessa hinder. Gruppen ska arbeta med följande områden: kommunala ageranden som motverkar konkurrens, utbud och infrastrukturutbyggnad, utnyttjande av befintlig infrastruktur, villkor för och rättigheter till att få bygga ny fysisk infrastruktur och avtalsprocessen avseende marktillträde.

Arbetet med att adressera hinder som rör marknadsförutsättningar på grund av regulatorisk osäkerhet och tillgång till spektrum och villkor för spektrumtilldelning kommer att bedrivas i PTS regi i samråd med branschen. Gruppen kommer att ledas av Georgi Ganev, Telenor och slutrapportering sker i december 2011.- Dagens beslut innebär att Bredbandsforum kommer att arbeta vidare med viktiga konkreta frågeställningar för att undanröja hinder för bredbandsutbyggnad, säger Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister.På styrgruppsmötet rapporterade även arbetsgruppen Finansiering av bredband. Gruppen lyfte särskilt upp länsstyrelsernas viktiga samordnande roll vid bredbandsutbyggnad och behovet av ett tydligt mandat i denna fråga för länsstyrelserna, vilket styrgruppen instämde i.

Styrgruppen beslutade även att arbetsgruppen Nyttan med bredband får ett förlängt direktiv och kommer att slutrapportera sitt arbete i september.Bredbandsforums styrgrupp består av:Eva-Marie Marklund - AC-Net, Anne-Marie Fransson - IT&Telekomföretagen, Annelie Persson - Goodgame, Per Borgklint - Net1, Mattias Grafström - KTIB, Göran Marby - PTS, Mikael Ek - Svenska Stadsnätföreningen, Carola Gunnarsson - SKL, Jimmy Ahlstrand - SVT, Georgi Ganev - Telenor, Malin Frenning - TeliaSonera, Gustaf Ehrner-Tele2 samt Anna-Karin Hatt, IT- och regionminister

Kontakt:Jonas Johansson, Pressekreterare 08-405 24 11072-208 22 71
Anna Wibom enheten för IT-politiktel: 08-405 22 80

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar