torsdag 28 maj 2015

Fokus på nytta

I Småland är vi bra på att förädla o skapa mervärden. Så det som kunde blivit två konferensdagar med 100 astronauter har med lite klurighet o envishet blivit ett av Sveriges största skolprojekt där 5000 elever deltar - med syfte att öka intresset för NoT. Och nyfikenheten är stor på hur vi lyckas - i går Dagens Industri och Rotary idag o i morgon HSS 2015 o Tillbäxtverkets styrelse.måndag 18 maj 2015

Framtidstro i det nya, moderna o innovativa Gladriket!

Varje år görs 250 000 servisglas i Orrefors Kosta Boda, ett antal växelspaksknoppar till Volvo och allt konstglas. I Kosta upplever årligen 800 000 besökare glasets många möjligheter och former på glashotellet, i butiker och i hyttan. Den som åker till Skrufs Glasbruk ser att där tillverkas produkter för Svenskt Tenn och i Boda hittar man the Glass Factory, som har Sveriges mest omfattande konstglassamling från 1700-talet fram till idag. Glasriket erbjuder en mångfald av aktiviteter och upplevelser för den som väljer att se dem.

 

Visst har glasindustrin, likt många andra inom tillverkningsindustrin genomgått dramatiska strukturomvandlingar på 2000-talet. Men det är en del av en ständig förändring i glasets 8000-åriga historia och något vi måste leva med och hantera. För att möta utmaningarna och stärka utvecklingen i Glasriket, har berörda länsstyrelser, kommuner och regionförbund sedan 2012 Regeringens uppdrag, att genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket.

 

Vi har tagit uppdraget på största allvar och utvecklat ett starkt samarbete över läns- och kommungränser där vi kraftsamlar kring ett antal utvecklingsområden för Glasriket. Vi har hittat finansiering i befintliga resurser på nationell, regional och lokal nivå. Hittills rör det sig om 105 miljoner som landat i olika projekt, insatser och investeringar i Glasriket. Det tidssatta regeringsuppdraget har satt press på oss att jobba gemensamt för att göra faktisk skillnad. Och det har vi gjort.

 

Förorenad miljö skapar utmaningar och saneringsfrågan är därför högt prioriterad. De båda länsstyrelserna och de fyra Glasrikeskommunerna har gemensamt bett Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) att ta hand om huvudmannaskapet för en samlad hantering av saneringen. SGU:s engagemang i frågan har satt flera bollar i rullning, däribland två saneringsåtgärder, en i varje län. VINNOVA medfinansierar Glafos saneringsprojekt Glasdeponier - från usch till resurs, med 4,2 miljoner kronor.

 

”Glasrikesmiljonen” är ett unikt samverkansprojekt med Tillväxtverket där vi ger finansiellt stöd för strategiska investeringar till näringslivet i de fyra Glasrikeskommunerna. Bidraget på 1 miljon kronor ska stötta högst 25% av investeringen, vilket innebär att företagets investering måste omfatta minst fyra miljoner kronor. Nio av de tolv miljonerna har nu fördelats och det har i sin tur resulterat i investeringar om ca 80 miljoner kronor och beräknas innebära 90 nya jobb i Glasriket.

 

Glasrikets arkiv och samlingar är en kulturskatt och en plattform för entreprenörskap och gränsöverskridande forskning och utveckling. Nu pågår ett arbete med berörda aktörer för att hitta en långsiktig lösning och arbetsmodell som gör att vi kan koordinera, bevara, utveckla och tillgängliggöra glasrikets industriella kulturarv, samt de svenska glasarkiven och samlingarna. Vi är övertygade om att vår samverkansmodell kommer att generera framgång även på detta område.

 

Till Glasrikeuppdraget finns flera nationella myndigheter knutna. Tillväxtverket, SGU, Myndigheten för Tillväxtanalys, Naturvårdsverket, VINNOVA och VisitSweden finns med. Att samla nationella, regionala och lokala aktörer runt ett bord, där var och en hittar sätt att bidra, tillhör inte vanligheten i Sverige. Glasrikeuppdraget banar ny mark och väcker intresse. Det vi tillsammans gör är ingen statlig punktinsats som slutar med en invigning. Det är ett långsiktigt arbete för att bidra till industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket.

 

När vi tittar framåt, ser vi ett nytt, modernt, innovativt och tydligt regionalt profilerat Glasrike, där glaset spelar en central roll som både produkt, upplevelse och tjänst. En vidsträckt kyrkogård kallar en välkänd mediechef från Stockholm det för. En eftertraktad destination med framtidstro, säger vi.

 

Kristina Alsér
Landshövding i Kronobergs län och ordförande för Glasrikeuppdragets styrgrupp

 

Stefan Carlsson
Landshövding i Kalmar län