onsdag 29 maj 2013

Ökad kunskap centralt när företagen ska jobba med miljöfrågor

I en ny rapport som Länsstyrelsen i Kronoberg har sammanställt om miljöarbetet i utvalda ISO 14001-certifierade företag i länet framkommer det att kunskap är en nyckelfaktor i deras miljöarbete. Rapporten är ett steg i processen att ta reda på hur företagen ser på miljömålsarbetet och bygger på 77 företags syn och erfarenheter.                     

Företagen önskar tips på goda exempel och förslag på åtgärder. Brist på prioriteringar kan också vara en anledning till att åtgärderna inte sker i den takt som kanske önskas. Företagen har samarbeten med kommuner och med andra företag men efterfrågar samtidigt mer samverkan. Ett led i ökad samverkan kan vara att starta en mötesplats för miljöfrågor, något som företagen efterfrågar.  

Nästan 80 procent av företagen svarade att de vill ha mer information om miljökvalitetsmålen och hur de kan bidra till arbetet.

- Det är positivt att intresset och viljan finns och vi hoppas att detta kan leda till att många företag kan ta på sig rollen som aktör i arbetet med att genomföra åtgärder för att nå miljömålen, säger Ida Andreasson som arbetar med att ta fram åtgärdsprogram för hur miljökvalitetsmålen kan nås till år 2020. Rapporten är ett led i Länsstyrelsens arbete med att förstå hur företagen arbetar mot miljökvalitetsmålen idag och att ta reda på vilket stöd företagen behöver för sitt miljöarbete framöver. Syftet har också varit att ta reda på vilka åtgärder företagen kan bidra med för att nå miljökvalitetsmålen.  

Rapporten finns att läsa på Länsstyrelsens hemsida.

För mer information, kontakta: 
Hanna Matschke Ekholm, 010-223 77 37,hanna.ekholm@lansstyrelsen.se 
Ida Andreasson, 010-223 74 78,ida.andreasson@lansstyrelsen.se  

söndag 19 maj 2013

"Vi får mycket för pengarna"

 
 
Länsledningsmötet i Gävle avslutades med lunch på det vackra slottet!

Ja, med dom orden avslutades förra veckan. Det var civil- och bostadsminister Stefan Attefalls slutord vid mål- och resultatdialogen i Gävle. Alla länsledningar var på plats när regeringen återkopplade till våra årsredovisningar för 2012. Bra feedback och bra diskussioner, som jag hoppas ska leda till tydligare förväntningar - inte bara på vad vi ska göra utan vilka effekter man vill se av insatserna.

Det blev två intensiva dagar med inspirerande program. Tar med mig lite nya tankar kring integration, världsarv och mångfald.


torsdag 16 maj 2013

Examensdag!

Uppklädd och full av förväntan!? Nja inte riktigt, men intressanta dagar i Gävle väntar. Mål- och resultatdialog för alla Länsledningar med civilminister Stefan Attefall och statssekreterare Ulf Perbo. Bra med gemensam utvärdering hur vi klarar våra uppdrag. Kompletterat med brukarundersökningen får vi bra verktyg i arbetet att ständigt bli bättre. 

måndag 13 maj 2013

Bredbandsstöd, förenkla, förenkla, förenkla....


Veckan som kommer blir nästan lika intensiv som våren. Och minst lika spännande!

Bredbandsstöd för landsbygden
Idag, måndag, har experterna i bredbandsuppdraget diskuterat och nagelfarit utkastet till delbetänkandet, som jag valt att döpa till "Ett effektivare bredbandsstöd". Förslaget innehåller både förtydliganden och förenklingar. 


Förenkla
I morgon är jag inbjuden till sex länsråd för att informera och samtala om förenklauppdraget. Ett viktigt område där regeringen förväntar sig att vi tar frågorna på allvar och där näringslivet vill se att vi och andra myndigheter gör vardagen för företagen enklare - på riktigt.

Om nästan samma sak handlar onsdagen då alla Länsstyrelsers personalchefer, kommunikatörer och lönehandläggare träffas för ett tvådagars seminarium i Växjö. Genom samarbete, koncentration av vissa uppgifter och samordning av andra kan mer tid läggas på de vi är till för. Vårt bidrag blir att berätta om visions- och värdegrundsarbetet och vår ambition att jobba mer innovativt och behovsstyrt. Om att bli en servicemyndighet med utvecklingsfokus inom alla våra dryga 90 uppdrag.

Senare samma dag är jag inbjuden som gästföreläsare på Linnéuniversitet för att berätta om detsamma dvs om vårt utvecklingsarbete och processerna för att bli en attraktiv myndighet.

Regeringens återkoppling om hur vi klarar våra mål
På torsdag morgon är det åter dags för tågresa genom det vackra vårlandskapet. Jag styr kosan mot Gävle där landets alla Landshövdingar och Länsråd träffas för mål- och resultatdialog med vår uppdragsgivare - regeringen.

Även om våra betyg inte leder till examen är det intressant med återkoppling hur väl vi lyckades uppnå förra årets mål. Vi lägger ner otroligt mycket tid på att sammanställa årsredovisningen och uppskattar departementens genomlysning och reflektion. Ett utmärkt verktyg i arbetet med att ständigt bli bättre.


Dags att byta skepnad!

För den som gillar skogs- och trädgårdsarbete är fyra långa lediga dagar just den här tiden på året mycket värt. Nu, mer än någonsin, önskar jag att tiden kunde stå stilla - vill njuta av den skira grönskan länge!

Men allt har en början och ett slut. Idag är jordiga brallor och flanellskjortan utbytt mot lite mer anständiga kläder. På väg mot Stockholm för att presentera delbetänkandet "Ett effektivare bredbadsstöd" för experterna i utredningen. Den 13 juni överlämnas det till it-minister Anna-Karin Hatt.
fredag 3 maj 2013

Samverkan är nyckeln till mycket och med modellen "Strategiska samtal" förs dialogen framåt

Samverkan om fornlämningar i skogsbruket

Den 10 april var ett 50-tal representanter för myndigheter, skogssektor och intresseorganisationer inbjudna till ett strategiskt samtal på Residenset i Växjö. Samtalet avslutade ett framgångsrikt informationsprojekt kring fossil åkermark och skogsbruk.

Under dagen hölls föredrag och inlägg kring en rad olika aspekter – från informationsflödet i skogsbruket och behovet av bättre instruktioner till kompetenskrav och utbildning i skogssektorn.

– Det är många inblandade i dagens skogsbruk. Tydliga instruktioner och information är en förutsättning för ett bra resultat i skogen. Där har vi alla ett gemensamt ansvar, betonar Jenny Ameziane, projektledare för ett informationsprojekt om fornlämningar och skogsbruk.

En stor del av kvällen ägnades åt engagerande gruppdiskussioner där ett ansvarstagande från alla delaktiga parter betonades. Målet var att hitta lösningar på hur vi gemensamt kan samverka kring varaktiga lösningar för utbildningsinsatser och kunskapsförmedling.

Kvällens samtalsledare, länsantikvarie Heidi Vassi och Skogsstyrelsens Hasse Bengtsson, är överens om att den breda samverkan har varit den stora fördelen med projektet.
Detta var ytterligare ett gott exempel på vår modell för dialog, erfarenhetsutbyte och samverkan med de vi är till för och som vi kallar "Strategiska samtal".

onsdag 1 maj 2013

Om Turnén med Tuffa Tilda, Tillsynsveckan, Mångfaldscetrifiering, Samverkan om skogens fornlämningar och mycket mer finns att läsa i månadens nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Kronoberg

NYHETSBREV April 2013

Turnén Tuffa Tilda och strukturerade Simon

Turné med Tuffa Tilda förbereder oss för kriser

Tuffa Tilda har startat sin turné till skolor och samlingsplatser, tillsammans med Strukturerade Simon, experter från polis och räddningstjänst. Hon ska göra oss beredda på både stora och små kriser som kan inträffa. Läs mer här
Kristina Alsér

Förlängt förordnande för landshövdingen

Kristina Alsérs förordnande som landshövding i Kronobergs län förlängs med tre år. Läs mer
Dennis gör tillsyn av Herråkra kyrkas inventarier

En dag med Dennis - tillsyn av Herråkra kyrkas inventarier

Hur gick mötet med personerna i Herråkra? Vad ger det Dennis att tillsyna? Vad innebar egentligen tillsyn den här dagen? Läs artikeln om "En dag med Dennis".
Eskil Erlandsson - Foto: Jann Lipka

Träbyggande i fokus på nordisk konferens

Möte med landsbygdsministern på Residenset i Växjö hölls den 9 april. Beslutsfattare och experter från hela norden samlades för att diskutera träbyggande på Träbyggnadskonferensen. Konferensen är en del i Sveriges ordförandeskap för Nordiska Ministerrådet. Läs mer här
Bild
Logotyp för Evolve mångfaldscerifiering

Mångfaldscertifiering av Länsstyrelsen

Som första länsstyrelse i Sverige mottog Kronoberg diplomet som visar att man är mångfaldscertifierad. Certifieringen är resultatet av att myndigheten sedan över ett år tillbaka har lagt extra fokus på sitt mångfaldsarbete och genomgått en process under ledning av Evolve som drivs av Institutet för lokal och regional demokrati. Läs mer om mångfaldscertifieringen
Jenny Ameziane projektledare för skogens kulturarv

Strategiskt samtal där skogens aktörer samverkar om fornlämningar

Landshövdingen bjöd in ett brett spektra av skogliga aktörer till ett strategiskt samtal på Residenset i Växjö den 10 april. Skogens aktörer samarverkar om fornlämningar i skogsbruket för att hitta former för samarbete kring utbildning och kunskapsförmedling om kulturmiljöhänsyn i skogsbruket. Läs sammanställningen av samtalet.
Bild
Glasrikeuppdraget

Delrapport från Glasrikeuppdraget

Drygt ett år har gått sedan Länsstyrelsen i Kronoberg fick regeringens uppdrag att tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar och regionförbunden i de båda länen samordna insatser inom befintliga resurser för destinationen och industrin i glasrikeregionen. Ta del av senaste delrapporten och Glasrikeuppdragets senaste nyhetsbrev
Klockgentiana, Foto: Per Ekerholm

Innovativ samverkan ska förenkla för fastighetsägare

Länsstyrelserna i Småland och skogsstyrelser startar nu en förstudie för att skapa en lättillgänglig modell för hur information om natur- och kulturvärden från olika myndigheters lagringsplatser kan länkas samman och knytas till en specifik fastighet. Huvudsyftet är att det ska vara enkelt för markägare att få information om natur- och kulturvärden på sin fastighet. Läs en intervju med Ida och Anette som jobbar med projektet.
Bild
Nyhetsbrev Nationalpark Åsnen

Nytt nummer av Nationalparken Åsnens nyhetsbrev

Ett nytt nyhetsbrev av den planerade Nationalparken i Åsnen finns nu i digitalt format. Nyhetsbrevet berättar bl.a om läget i projektet, om de stora öarna och om väderkvarnar i området. Nyhetsbrevet finns att läsa här. Vill du ha mer information kan du även titta in på den planerade nationalparkens hemsida, www.nationalparkasnen.se
Bild
Förenkla rapport

Delrapport 2 skickades till Näringsdepartementet

På uppdrag av Näringsdepartementet arbetar landets länsstyrelser med projektet Förenkla på riktigt! som ska skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Samordningen leds av Länsstyrelsen i Kronoberg. Den andra delrapporten har skickats till Näringsdepartementet. Läs mer om Förenkla på riktigt! delrapport 2.