lördag 31 december 2011

Välkommen att mingla på Residenset årets första dag!

Gott slut!
2011 går mot sitt slut och vi kan se tillbaka på ett innehållsrikt år fyllt av spännande händelser och aktiviteter för att öka regionens attraktionskraft. Om lite av allt det som hänt finns att läsa i årets nyhetsbrev från Länsstyrelsen, www.lansstyrelsen.se/kronoberg, det sista för året hittar du i morgondagens blogg.

Gott Nytt År!
Om några timmar slår kyrkklockorna in det nya året och vi skriver 2012. Ett år jag med tillförsikt ser fram emot. Omvärldens nyfikenhet och intresse för regionen är stort och med familjen Kamprads generösa julgåva till Småland - en donation på 1 mdr för forskning, utveckling och utbildning, öppnas nya möjligheter att öka samarbetet mellan länets privata och offentliga aktörer.

Traditionen hålls vid liv
Traditioner är till för att hållas vid liv och i morgon - årets allra första dag hälsar vi alla varmt välkomna att eftermiddagsmingla på Residenset - vi bjuder på kaffe och ostkaka.
Dörrarna håller vi öppna mellan 14 och 17 - varmt välkommen!!

onsdag 28 december 2011

Nya arbetstillfällen i Kronoberg när flertalet länsstyrelser kommit överens om gemensam telefonistorganisation

Nya arbetstillfällen i Kronoberg när Länsstyrelsen får i uppdrag att svara i telefon för länsstyrelserna i Sverige   

Länsstyrelserna i Sverige har tillsammans kommit överens om att utveckla en gemensam telefonistorganisation placerad i Kronobergs län.

Innan ett beslut om lokaliseringen togs, genomfördes ett antal ingående utredningar av konsulter, vilka alla visade att Länsstyrelsen i Kronobergs län är den som har bäst förutsättningar för att genomföra uppdraget.  

”Detta är vi naturligtvis mycket glada för. Genom den här samordningen kan länsstyrelserna få ett tydligare ansikte utåt. Telefonisten är ofta den första som medborgaren möter i sin kontakt med Länsstyrelsen. Det här uppdraget ger oss en möjlighet att arbeta fokuserat med kommunikation och att förmedla länsstyrelsens roll i samhället på ett samlat sätt”, säger Lennart Johansson, länsråd.   

I ett första skede byggs telefonistorganisationen upp och en samordnare anställs. Det finns länsstyrelser som redan idag har ett akut behov av en utvecklad telefonistservice. Dessa länsstyrelser kommer att anslutas först, varefter ytterligare länsstyrelser ansluts. Förfrågan om när och om man vill ansluta sig har skickats ut till alla länsstyrelser och ska vara besvarad senast den 10 januari 2012.  

På sikt kan det bli fråga om ca åtta arbetstillfällen till Växjö.  

För mer information, kontakta
Lennart Johansson, länsråd, 0470 861 32

torsdag 22 december 2011

Stor donation till Småland! Familjen Kamprads stiftelse offentliggjord av Ingvar Kamprad vid årets jultal på Centrallagret i Älmhult tidigare i dag

Pressmeddelande

Växjö den 22 december 2011

Ny småländsk stiftelse för forskning och utbildning

Familjen Kamprad och Inter IKEA donerar drygt 950 miljoner sek till en ny stiftelse som ska stödja forskning och utbildning i framförallt Småland och vid Linnéuniversitetet. Dessutom har Inter IKEA Group beslutat att årligen tillföra stiftelsen ca 270 miljoner sek, så länge resultaten i den egna verksamheten medger detta.

Familjen Kamprads stiftelse, med säte i Växjö, ska enligt stadgarna ”i första hand stödja, stimulera och belöna forskning och utbildning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och som utövas inom ramen för Linnéuniversitetet. I andra hand kan regionala forsknings- och utbildningsprojekt stödjas. Därefter kan medel fördelas nationellt och globalt.”

- Jag och min familj är mycket glada att vi tillsammans med Linnéuniversitetet och Inter IKEA och efter år av förberedelser kan skapa denna stiftelse för vårt älskade Småland, säger stiftelsens grundare Ingvar Kamprad och fortsätter. Vi vill bidra till forskning som är verklighetsnära och kan omsättas i entreprenörskap, exempelvis att utveckla resurssmart och miljöanpassad tillverkningsteknik.

Stiftelsen har bildats på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad och Inter IKEA. Stiftelsen ska särskilt stödja projekt som syftar till:

 Förbättrad livskvalitet för äldre

 Entreprenörskap – särskilt sådan som främjar en levande landsbygd

 Bättre miljö

 Utveckling, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design

 Forskning och utbildning inom medicin

Stiftelsen ska särskilt verka för att samhället praktiskt kan dra nytta av uppnådda forskningsresultat så att vetenskapliga landvinningar snabbt och kostnadseffektivt kan komma de många människorna till del.

- Entreprenörskap har sedan länge varit ett profilområde vid universitetet. Stiftelsen ger en fantastisk möjlighet att stärka både detta område och andra som miljö, medicin och hälsa. Initiativet kommer på sikt att betyda mycket för Linnéuniversitetet, Småland och hela regionen, säger universitetets rektor Stephen Hwang.

Styrelseordförande i stiftelsen är Ingvar Kamprad. I styrelsen ingår även Kristina Alsér, Lena Fritzén, Lennart Nilsson, Leif B Bengtsson, Katarina Olsson och Johannes Stenberg. Professor Lena Fritzén är utsedd till styrelsens verkställande ledamot.

Stiftelsen kommer inte att ta emot några ansökningar före hösten 2012 och då endast för bidrag under 2013.

- Under de närmaste åren kommer Familjen Kamprads stiftelse att vara i en uppbyggnadsfas varför endast mindre belopp kommer att betalas ut, säger Lena Fritzén talesperson för stiftelsen.

Stiftelsen och Linnéuniversitetet har ett samarbetsavtal som bland annat reglerar köp av tjänster från universitetet för bemanning samt hyra och drift för stiftelsens kansli.

För bilder, faktablad och ytterligare information se www.familjenkampradsstiftelse.se

Kontaktperson Anna Carlström, 072 – 54 34 700 eller anna.carlstrom@lnu.se
 
Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas.
Ambitionen är att utbildningen och forskningen ska vara och drivas verklighetsnära och gärna ta sin utgångspunkt i och kunna omsättas i entreprenörskap. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Unga Ekokockar- framtidens matlagare - kan inte låta bli att göra reklam

Kan inte låta bli att göra reklam för Unga Eokockars alldeles färska nyhetsbrev – håll tillgodo!

Nyhetsbrev Nr 2011:1


Ett nyhetsbrev till !?

Behövs det verkligen? Ja, därför att ...Vi har uppdraget att under åtminstone ett par tre år framöver arrangera tävlingen ”Unga Ekokockar - framtidens matlagare”.


Som projektledare tänker jag ta på mig tävlingens övergripande informationsansvar och vara vår styrgrupps talesperson. Minst en gång i kvartalet bör du kunna räkna med lite senaste nytt från landets


enda eko-kock-tävling. Du som läser detta får gärna sända nyhetsbrevet


vidare – sänd gärna kontaktuppgifter, dvs mailadress. Om du ej önskar detta kvartalsbrev bör du meddela mig, så stryker jag dig i sändlistan.


Tillbakablick UEK 2011

Premiäromgången för tävlingen blev en succé – från 10 kickoffer i mars runt hela landet via sex regionfinaler i maj och en underbar extraupplevelse i Almedalen för flertalet finalister, till finalen en härlig brittsommarhelg i Växjö. Många av er läsare runt landet har en del i framgången med denna resa. Än en gång tack! Ert bidrag var jätteviktigt.


Inför 2012 är vi nu tre huvudarrangörer , utöver MrL och SKF har KRAV nu gått in, dvs en rejäl förstärkning. Vi kommer att ordna vår tävlingsjury på ett lite annat sätt - en större fast stomme med 3 från SKF (inkl en från resp distrikt) + repr från Juniorkocklandslaget + någon sponsor + MrL.


Nästa års tävling är redan igång. Under några novemberveckor har 7 kick-offer genomförts - kombinerade med träff om KRAV-certifiering. Erik och Marc har hjälpts åt - från Kungälv till Boden. I januari - februari fortsätter upptaktsresorna med ytterligare minst 15 nedslag.


Styrgrupp
För er info har vi också bildat en styrgrupp på 7 personer. Den består av Ulrika Brydling, Per Bengtsson, Erik Måneld, Matts Andersson, Marc Wester, Peter Eklund och Gösta Skoglund. Vi har haft ett första längre planeringsmöte, där de grova linjerna dragits upp - bl.a. lite tidigare genomförande av regionfinalerna.


Finansiering 2012


Inledningsvis har vi fått ett viktigt förhandsbeskedfrån Jordbruksverket om en bra grundfinansiering för 2012-2013. Flera länsstyrelser funderar! Redan klara huvudfinansiärer därutöver är KRAV, Svenskt Kött AB, Martin&Servera. Sponsorer som redan gett klartecken är Arla Foods AB, Coop Änglamark, Segers, Sundqvist och HS Certifiering.


Ny hemsida
När vi nu blir mer lite mer ”permanenta” har vi bytt utseende på vår hemsida, som naturligtvis heter www.ungaekokockar.se
Framåtblick 2012
Succén blev mycket påtaglig så tillvida att vi nuplanerar för två-tre år ytterligare med Unga Ekokockar. Det mesta blir sig likt med sex regionfinaler i april-maj och final i Växjö 14-15 sept. Det är redan beslutat hos bl.a. vår landshövding Kristina Alsér, som nu är tävlingens beskyddare - inte bara på papperet utan väldigt konkret som aktiv medhjälpare för finansiering framöver.
Nästa nummer
.. kommer i januari. Då bör vi vara klara med finansiering m.m. Några från styrgruppen kommer att reflektera över stort och smått - eko och nära!
Keep Cooking and a Very Happy New Year!


Gösta Skoglund
Projektledare
Gösta Skoglund [gosta@miljoresurslinne.se]

Gösta Skoglund [gosta@miljoresurslinne.se]

tisdag 20 december 2011

Fler beslut kring naturreservat

Årshultsmyrens naturreservat blir ännu större
Länsstyrelsen har idag, den 20 december 2011, beslutat om en utökning av naturreservatet Årshultsmyren, Ljungby kommun. Årshultsmyren ligger söder om Lidhult och omfattar idag drygt ca 1500 ha myrmark.

Årshultsmyren utgör den största orörda myren i Kronobergs län. Om­rådet består av mestadels kala mossar och kärr blandat med skogs­klädda fastmarksöar och näringsfattiga sjöar. Kring Örsjön i norra delen och på Kyrkängen i söder växer bl.a. klockgentiana. Fastmarksholmarna är i huvudsak beklädda med talldominerad barrskog men lite bokdominerad skog förekommer, framför allt vid Bokhultabacken i områdets södra del. Flera fågelarter häckar på myren, t.ex. storspov, ljungpipare, grönbena, tjäder, orre och trana.

Anordningar för friluftslivet planeras, t.ex. längre och kortare leder med rastplatser. Ett vindskydd planeras i den nordöstra delen.

Delar av Årshultsmyren ingår i projektet LIFE to ad(d)mire, som pågår fram t.o.m. 2014. Projektet är till hälften EU-finansierat och syftar till att återställa hydrologin. Genom att röja igenväxningsvegetation, höjer man naturvärdena i området.
Mer information om reservatet finns att hämta på vår hemsida http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/ljungby/arshultsmyren/Pages/index.aspx.

För ytterligare information, kontakta
Naturvårdshandlägge Sara Lamme, tfn 0470-864 16 sara.lamme@lansstyrelsen.se
Naturvårdshandläggare Annika Smålander, 0470-863 30 annika.smalander@lansstyrelsen.se

Naturreservatet Stenbrohult utökas!

Nyss undertecknat!

Idag har Länsstyrelsen tagit beslut om att naturreservatet Stenbrohult i Älmhults kommun ska utökas. Området ligger nästgårds med Stenbrohults kyrka och sjön Möckeln. I öster gränsar det direkt mot kulturreservatet Råshult. Det relativt milda klimatet och inslaget av grönsten i berg och jord bidrar till att det här finns mycket ädellövskog med inslag av t.ex. lind, avenbok, bok och ek. Stenbrohults naturreservat har också ett småskaligt odlingslandskap och området som helhet har ett ovanligt rikt växt- och djurliv med t.ex. många sällsynta svampar och lavar samt vildbin.
Utredningsarbetet påbörjades redan år 2000 i samband med att stiftet sålde delar av Stenbrohults prästgård. Många i trakten framförde då att de stora naturvärdena borde skyddas långsiktigt. Totalt sett har ett 170 ha stort område utretts. Nu har delområden på tre olika fastigheter blivit naturreservat och på en fjärde fastighet har också ett naturvårdsavtal blivit klart i år. Markägarnas vilja har varit vägledande när det gäller val av skyddstyp.

Den nu aktuella utökningen gör att arealen för Stenbrohults naturreservatets ökar från 44 ha till 57 ha.

För mer information, kontakta
Naturvårdshandläggare Helene Pettersson, 0470/864 56

Bidra till minskad klimatpåverkan - låt dig inspireras av länets klimatarbete!

Vi vill att Kronoberg ska vara en fossilbränslefri region. För att uppnå den målsättningen måste fler våga fatta modiga beslut, göra klimatsmarta val och ta ansvar för sin klimatpåverkan i alla led.

Regionförbundet södra Småland har tillsammans med Energikontor Sydost AB och Länsstyrelsen Kronoberg bildat Klimatkommission Kronoberg i samverkan med näringsliv, universitet och offentlig sektor.

Klimatkommission Kronoberg är ett forum för att upplysa, föra dialog och sprida goda exempel i regionen. Med fokus på minskad klimatpåverkan inom områdena transporter och energianvändning arbetar kommissionen för att skapa en hållbar framtid och ett fossilbränslefritt samhälle, samt för att nå visionen “Europas grönaste region”.

Läs mer på vår hemsida http://www.klimatkommissionkronoberg.se/.

måndag 19 december 2011

Bättre och utvecklad myndighetsinformation

Preeinfo från Näringsdepartementet

Bättre och utvecklad myndighetsinformation
För att förenkla för Sveriges företagare har regeringen idag beslutat om en förstärkning av den myndighetsgemensamma företagsportalen verksamt.se.

Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket får i uppdrag att vidareutveckla tjänsten med mer information och fler e-tjänster bland annat kring tillstånd samt information om och vägledning till olika rådgivningsaktörer och interaktiva rådgivningstjänster.

-Det här innebär mer lättillgänglig information och e-tjänster för blivande och etablerade företagare, vilket gör skillnad genom en förenklad vardag för landets företagare, säger näringsminister Annie Lööf.

Myndigheterna ska samverka med relevanta aktörer och myndigheter i syfte att tillgängliggöra information som rör företag och företagande.

-Vi öppnar nu förvaltningen så att småföretagare och andra aktörer kan förädla den information och de tjänster som finns i verksamt.se. Den här satsningen skapar nya plattformar för tillväxt och ökar takten i förenklingsarbetet, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2015. Två delrapporter ska lämnas senast den 1 april 2013 respektive 2014.

Kontakt:
Kenneth Hultgren
Pressekreterare
08-405 10 00
072-530 48 90

Ny portal lanseras i unikt länsstyrelsesamarbete

I torsdagfs lanserade länsstyrelserna sin nya gemensamma webbportal. Det senaste året har samtliga 21 länsstyrelser lanserat nya webbplatser och nu är resultatet av flera års samarbete tillgängligt för allmänheten.

Länsstyrelserna har tillsammans drivit ett unikt nationellt projekt för att ta fram en webbplattform med gemensam struktur och innehåll. Målet har varit att bygga webbplatser som är ännu mer anpassade för besökarna och att skapa effektivitetsvinster.

Genom sitt samarbete har de 21 myndigheterna sparat in skattepengar på både licenser och funktionsutveckling. Projektet har kostat runt sex miljoner kronor. Varje län har fått en ny, modern webbplats för under 300 000 kronor. Den nya portalen, www.lansstyrelsen.se, ska slussa besökarna rätt till sitt län, eller de tjänster som man efterfrågar. I fortsättningen kommer länsstyrelserna att spara ännu mer pengar genom gemensam förvaltning och utveckling.

– Vi har alla vunnit på samarbetet, inte minst våra besökare, säger Mariethe Larsson, informationschef på Länsstyrelsen Östergötland och ordförande för projektets styrgrupp. Redan nu ser vi flera positiva effekter i form av ökad effektivitet, snabbare utvecklingstakt, ekonomiska vinster och ökat erfarenhetsutbyte mellan länen.

En viktig del i projektet har varit att hantera regionala skillnader mellan länsstyrelserna. Det handlar till exempel om vilka tjänster och vilken information som är mest prioriterad för besökarna i det egna länet. Nu har det blivit lättare för besökaren att till exempel få de senaste nyheterna från sitt län eller hitta rätt blankett.
– Vi har jobbat mycket med att få användaranpassade webbplatser med hög tillgänglighet, säger Maria Oscarsson, webbutvecklingsledare för länsstyrelsernas webbsamordning.

En annan nyhet är att viss information delas mellan de 21 länsstyrelsernas externa webbplatser, vilket effektiviserar det dagliga arbetet. Det stärker också länsstyrelserna i händelse av kris då man kan hjälpa varandra med att publicera och dela material. För besökaren innebär det en kvalitetshöjning på informationen vad gäller språk och innehåll.

– Vi är måna om att de gemensamma texterna ska vara vårdade, enkla och begripliga och ser en fördel med att besökarna får samma grundinformation från alla länsstyrelser, säger Ewelina Axell, redaktionellt ansvarig för länsstyrelsernas webbsamordning.

Förhoppningen är att länsstyrelsernas nya webbplatser ska tillgodose användarnas behov på ett optimalt sätt. Användartester och målgruppsanalyser kommer att göras regelbundet, så att webbplatserna kan fortsätta utvecklas och möta de krav som ställs av medborgare, kommuner, företag och organisationer.

Nästa stora etapp i länsstyrelsernas webbsamarbete är ta fram nya intranät i en gemensam webbplattform.


Mariethe Larsson
Informationschef
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se
013-196375
070-3667366

Julen närmar sig med stormsteg


Mörkret sänker sig och det lackar mot jul
Nu är det mesta julstöket avklarat - julklappar till lilla barnbarnet fixade, köttbullar trillade, Moster Gretas senap kokt och vörtbrödet gräddat. Redo för jul och redo för ljus. Har du tänkt på att när denna vecka är slut går vi mot ljusare tider!

 
Pappersröj och beslut av olika karaktär
Kommande vecka har ett tydligt länsfokus – interna möten, beslut om naturreservat och dialog med olika aktörer. Därefter tar lite vintersemester vid och min ställföreträdare Lennart Johansson tar över rodret mellan jul och nyår. Som vanligt dock anträffbar och på plats för Öppet Hus på Residenset på nyårsdagen! Den 2 januari hyllar vi årets Kronobergare och den 4 januari är det dags för Möbelriksdag 2012!
Årets senap förpackad och klar. Traditionen att koka senap och
dela ut till nära och kära hör julen till.

tisdag 13 december 2011

Tack till Lst Västerbotten för god kopierbar förenkla för företagenidé! Att dela goda exempel är ett sätt att förenkla på riktigt!

Små ringar på vattnet

Av besöket hos Länsstyrelsen i Västerbotten kom, bland mycket annat, ett gott exempel på samlad information för företagare på webbplatsen. I Kronobergs län frågade vi om vi fick planka idén rakt av och har nu i vårt regionala projekt implementerat en egen samlingssida.

Förenkla handlar till stor del att dela goda exempel. Hur enkla de än må verka.

Läs mer på http://www.förenklapariktigt.se/

Tack Västerbotten!

Vem vinner och vem förlorar på klimatförändringarna?

Den globala uppvärmningen går allt snabbare, och extrema väderhändelser som skyfall, värmeböljor och torka kommer att bli vanligare i framtiden

Staten, kommuner, näringsliv och enskilda personer kommer att påverkas av förändringarna. Hur det kan gå till och vilket ansvar vi alla har att anpassa oss till förändringarna beskrivs i en ny rapport från Länsstyrelsen i Kronobergs län.
- I rapporten ges en översikt över hur olika delar av samhället i Kronoberg kan påverkas av klimatförändringarna. Den är i första hand tänkt som ett underlag för kommunerna när de ska hantera detta i t.ex. samhällsplaneringen och i risk- och sårbarhetsanalyser. Men även företag och privatpersoner kan använda informationen för att tänka igenom hur deras fastigheter och verksamheter kan påverkas, säger Katarina Söderberg, Länsstyrelsens projektledare för klimatanpassning.

I rapporten ges också exempel på hur man kan hantera olika konsekvenser av förändringarna, t.ex. hur Malmö stad har satsat på att förbättra dagvattenhanteringen, eller hur andra kommuner arbetar in kunskapen i översiktsplaneringen. Under hösten har Länsstyrelsen besökt sju av åtta kommuner i länet samt landstinget, för att sprida den information som nu samlats i rapportform. Syftet har varit att uppmuntra kommunerna till att börja identifiera hur klimatförändringarna kommer att påverka bl.a. dricksvatten, bebyggelse, infrastruktur och hälsovård runtom i länet. Både tjänstemän och politiker har deltagit i diskussionerna och på så sätt lagt en grund för att dessa organisationer ska kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Klimatförändringarna får konsekvenser för många olika delar av samhället. Inte minst den bebyggda miljön måste klara av att hantera både mer vatten, för att undvika översvämningar, och att periodvis klara mer värme, då det måste finnas tillgång till skugga och svalka. Jord- och skogsbruket kan både gynnas av att mycket växer bättre i ett varmare klimat och missgynnas, då skadedjur som t.ex. granbarkborren också gynnas.

Rapporten "Kronobergs län och klimatförändringarna 1.0 – En kartläggning av klimateffekter, hot och möjligheter" (Länsstyrelsens meddelande nr 2011:15) finns tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/kronoberg/klimatanpassning.
För mer information kontakta:
Katarina Söderberg, projektledare regional klimatanpassning, Tfn: 0470-864 37
E-post: katarina.soderberg@lansstyrelsen.se

måndag 12 december 2011

Luciavecka med musik och regional utveckling på agendan

Stämningsfullt och nostaligskt
Denna helg har vi fyllt med musik. Stämningsfull julkonsert med Musica Vitae på Palladium och sedan nostalgisk kväll i globen” tillsammans” med Paul McCartney. Kul födelsedagspresent till våra ungdomar och härligt för oss lite äldre att få återuppleva ungdomsåren.

Veckan fortsätter i musikens tecken
Och det är klart att det även kommande vecka finns sång- och musikinslag - Luciafirande på Länsstyrelsen och i Domkyrkan och tror jag rätt blir det också något framträdande av Länsstyrelsekören på vår gemensamma julfest på Residenset i mitten av veckan.


Innovation och regionens nytta av universitetet
Förutom musikinslag innehåller veckan en rad interna aktiviteter. På medarbetardagen involveras hela myndigheten i ”Förenklaprojektet”. Forumteatern blottar på ett spännande sätt våra fördomar om varandra – byråkrater och entreprenörer. Det blir möte med Linnéniversitetet och seminarie på Näringsdepartementet. I båda fallen handlar det om innovation, entreprenörskap och universitetets roll i den regionala utvecklingen.

fredag 9 december 2011

En puff i rätt riktning för det nationella förenklingsarbetet - Enklare regler på EU-nivå

Pressmeddelande från regeringen

9 december 2011
Näringsdepartementet


Enklare regler på EU-nivå

För att skapa förutsättningar för ökad tillväxt och konkurrenskraft i Europa uppmanar Sverige, tillsammans med ett tiotal andra EU-länder, att rådet tar steg framåt i arbetet med att få till enklare regler på EU-nivå. Denna fråga var även på agendan på Konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel i måndags, den 5 december.

I uppmaningen, som framförs i form av ett gemensamt undertecknat brev pekar Sveriges näringsminister Annie Lööf tillsammans med ministerkollegor från elva andra medlemsländer på behovet av att analysera all ny lagstiftning, så att i synnerhet små företag inte drabbas av onödiga regler. Detta bör ske genom att rådet inrättar en funktion som kan vara stöd i arbetet.

Många nationella regleringar härstammar från EU-regleringar, det är därför viktigt att verka för att få till enkla och ändamålsenliga regler inom EU. Det behövs därför ett intensifierat arbete både på nationell och EU-nivå för att förbättra reglerna för företag.
- I ett Europa där den akuta skuldkrisen dominerar den politiska debatten är det nu viktigt att vi lyfter blicken och även fokuserar på åtgärder som långsiktigt stärker Europas tillväxt och konkurrenskraft. Det är därför nödvändigt att vi på EU-nivå går vidare med kraftfulla åtgärder, som kan skapa förutsättningar för fler och växande företag och nya jobb, säger näringsminister Annie Lööf.

Nyheter från http://www.regeringen.se/.

http://www.regeringen.se/sb/d/15421/a/182435.

95% av Kronobergs lantbrukare har fått sina utbetalningar

Länets lantbrukare har fått 213,8 miljoner i jordbrukarstöd för 2011

Den 1 december fick 95 % av länets lantbrukare sina utbetalningar för Gårdsstöd. Det innebar att 2 212 lantbrukare fick dela på 111 miljoner kronor. Den 28 december får 98 % av lantbrukarna en slututbetalning för sitt miljöarbete omfattande totalt 28,6 miljoner.
I november fick de en delutbetalning om 74,2 miljoner kronor, vilket är 75 % av den totala ersättningen, nu betalas de övriga 25 % ut.
Summan miljöersättningar och kompensationsbidrag uppgår till 102,8 miljoner kronor och fördelas enligt nedan:

Kompensationsbidrag 33 199 000
Våtmarker 449 000
Ekologisk produktion 12 410 000
Miljöskyddsåtgärder 58 000
Skyddszoner 77 000
Betesmarker och slåtterängar 31 327 000
Natur- och kulturmiljöer 5 164 000
i odlingslandskapet
Minskat kväveläckage 3 000
Vallodling 20 121 000

Totalt har länets lantbrukare fått 213,8 miljoner i jordbrukarstöd för 2011.
För mer information, kontakta

Stefan Carlsson, Landsbygdsdirektör, tfn 0470 863 24

torsdag 8 december 2011

Landsbygdshandel, giftfri miljö, dopning och EMAS för småföretag är några av rubrikerna i månadens nyhetsbrev från Länsstyrelsen

REN TRÄNING - En handbok kring dopning
Länsstyrelsen i Kronobergs län har tillsammans med sex andra aktörer tagit fram en handbok kring dopning för personal på träningsanläggningar.
På Folkhälsoinstitutets webbplats kan du ladda ned handboken och även få mer information. Boken kommer att användas som kursmaterial vid de utbildningar som bedrivs inom vårt län i projektet DOPINGFRITT. Finansiering har skett genom Folkhälsoinstitutet.

Konferens "Ensamkommande barn/ungdomar"
Det var fullsatt den 14 november när länsstyrelserna i Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län genomförde konferensen "Ensamkommande barn/ungdomar - ett gemensamt ansvar för barnets bästa" på Alvesta konferenscenter. Runt 150 personer hade samlats kring frågan: Hur arbetar vi, såväl var och en som tillsammans, för barnets bästa? Dokumentation av konferensen
Jämställdhet som motor
Länsstyrelsen har i samråd med länets jämställdhetsråd tagit fram en strategi som behandlar området tillväxt ur ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen önskar att jämställdhetsstrategin ska ses som ett stöd och en viljeinriktning för det långsiktiga och övergripande utvecklingsarbetet i länet. Förhoppningen är att strategin ska ge en vägledning till vilka frågor som är särskilt angelägna att arbeta med i Kronobergs län, och ger endast övergripande riktlinjer för det kommande arbetet. Läs vidare i jämställdhetsstrategin.

ESF-JÄMT - Jämställdhetsintegrering av Socialfondsprojekt
ESF Jämt är namnet på Länsstyrelsernas gemensamma projekt som ska bidra till att flytta fram positionerna för jämställdhetsperspektivet från en sidoaktivitet till en huvudaktivitet genom strategin jämställdhetsintegrering. En stödorganisation bestående av åtta projektstödjare och en nationell koordinator har byggts upp för att säkerställa att sökande och etablerade projekt inom Socialfonden erbjuds kvalitetssäkrad rådgivning och utbild­ning.

Ny projektstödjare för Småland och Öarna är Anna Ståhl, som är placerad hos Länsstyrelsen i Kronobergs län. Läs mer om jämställdhetsintegrering.

Designmingel 2011
Designminglet med 100-talet deltagare hölls även i år på Residenset. En uppskattad föreläsning hölls av Stefan Nilsson, trendspanaren från TV4. Mer om designminglet finner du på bloggen från 9 november.

Ett steg närmare giftfri miljö
Saneringen är klar och vi kommer ett steg närmare miljömålet giftfri miljö. Under hösten har 2 av de 33 förorenade områdena som utgör störst risk i länet sanerats.

­- Det är ett sågverk i Hovmantorp och ett glasbruk i Eneryda som har sanerats, berättar Karin Simonsson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen. De ämnen som har sanerats inom dessa områden är främst arsenik, bly, koppar, klorfenoler, dioxiner och PAH. Läs vidare om steget närmare miljömålet Giftfri miljö.

Projekt Landsbygdshandel
Målet med projektet är att undersöka olika möjligheter att locka målgruppen turister och andra besökare till landsbygdshandeln. I detta projekt ingår åtta stycken landsbygdshandlare i länet och två arbetsgrupper. Läs mer om hur Projekt Landsbygdshandel tagit fart.

EMAS Easy = Miljöledning för små företag
Nu finns en pedagogisk metod att införa EMAS även vid små- och medelstora företag. Metoden tar hänsyn till en mindre organisations förutsättningar, vilket gör att vägen till att bli EMAS-certifierad blir enklare. Läs vidare om EMAS.

onsdag 7 december 2011

Vem blir årets Kronobergare?

Igår samlades vi i juryn för att nominera fem finalister till årets Kronobergare. I statuterna står att årets Kronobergare kan person eller grupp som bidragit till länets utveckling och/eller på annat sätt lyft fram Kronoberg bli.

Radiolyssnarna har under hösten nominerat sina förslag, juryn har nu vaskat fram fem av dessa som går till "final". Under nästa vecka presenteras var och en av de nominerade i P4 Radio Kronoberg och röstningen startar. Nytt sedan två år är att radiolyssnarna är de som slutligen väljer vem av de fem som ska bli Årets Kronobergare. Varför inte gå in och rösta fram din egen favorit?!

Priset delas under festilga former ut på Residenset den 2 januari.

Några av de tidigare pristgarna är;

Eskil Erlandsson
PM o Vänner
Michael och Lena Michaelsson
The Ark
Stefan Edberg

måndag 5 december 2011

Följ min kommande arbetsvecka!

Dammet har lagt sig och hyacinter från Stortorget sprider härlig juldoft
Andra advent har passerat och huset på gården har åter fått hög mysfaktor – renoveringen klar, möbler på plats, julstjärnor upphängda och mängder med vita hyacinter från Stortorget i Växjö sprider härlig juldoft och jag är redo för en ny spännande arbetsvecka.

Erfarenhetsutbyte mellan myndighetschefer och årets Kronobergare
Tidigt, tidigt måndag morgon byter jag skogen mot staden och hemmadagar mot jobb i statens tjänst. Efter måndagens interna möten är det Stockholm som gäller - kvälls- och förmiddagsmöte med myndighetschefskollegor - Arbetsgivarverket, Myndigheten för Skydd och Beredskap, Konsumentverket, Konjunkturinstitutet, Transportstyrelsen och ESF-rådet. Efter detta snabbt tillbaka till Växjö och möte med Ulf Myrestam på SR och övriga i Årets Kronobergare-juryn.

Hur ska vi förhålla oss till omvärldens analys?
Onsdagen inleds med seminarie och paneldiskussion kring OECD-rapporten för Småland och Blekinge.

Upp till bevis att vi jobbar i regeringens anda – att bli en mer serviceinriktad, modern och effektivmyndighet

Vid lunch på onsdag anländer ”vår” minister civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Det är ministerns andra besök hos oss, men det första på Länsstyrelsen, förra gången var i samband med Innovationshelg 2011.
Efter lunch med ledningsgrupp och funktionsledare på Residenset följer ett gediget rogram med information om Trästadsprojektet, hur vi arbetar på Länsstyrelsen för att bli en modern och effektiv myndighet, hur vi arbetar med uppdraget ”Förenkla för företagen” och hur vi samverkar med andra aktörer i länet för att bidra till hållbar utveckling och tillväxt i balans. Stefan Attefall kommer också att träffa alla medarbetare på Länsstyrelsen och ska då prata framtid och ge sin syn på myndigheternas roll i framtiden.

Tidigt torsdag morgon bär det åter av till Stockholm för styrelsemöte i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs och därefter Landshövdingemöte på Rosenbad. Då kommer bla Försäkringskassans gd Dan Eliasson att informera om det Nationella rådet för innovation och kvalitét i offentlig verksamhet. Fredag ägnar jag åt interna möten.

onsdag 30 november 2011

Årets politiker och myndighetsperson ska hyllas!

Glad och stolt idag - en av mina vänner har utsetts till årets politiker och myndighetsperson! Harald Hjalmarsson kommunalråd i Västervik är en förebild för många, inte minst för mig själv. Med fokus på de vi i den offentliga sektorn är till för har han lyckats vända både trend och attityd till företagandet. Han är ett bevis på att drakar lyfter i motvind!


Stort grattis från mig, som idag styr stegen mot Riksdagen där NNR arrangerar seminariet Regelförbättring för tillväxt.

Drogförebyggande arbete

Få en glimt av Länsstyrelsens drogförebyggande arbete!

Klicka in på länken http://svtplay.se/v/2622529/smalandsnytt/29_11_19_15 ca 9 min in i sändningen kommer reportaget. Klippet ligger uppe till den 6 december.

tisdag 29 november 2011

Fest och jobb när Coompanion firade 20 år!

I går kväll firade Coompanion i Kronoberg 20 år på Residenset. Festligt och jobbigt ;)!

Finfin middag varvades med historisk tillbakablick och framåtriktat arbete. Nya planer kring integration, innovation och entreprenörskap smiddes. Återkommer med konkreta planer efter jul.

måndag 28 november 2011

November övergår i december

Advent och tradition med eller utan snö

Första advent innebär sedan 2007 familjehelg på Residenset. Härliga dagar med bak, god mat, shopping i Ljungby/Lagan, musikalen Oklahoma och bus med lilla barnbarnet.

Första advent innebär också julkaffe på Tagel tillsammans med dem som driver och sköter den gamla herrgården – kaffe med minst sju sorters kakor och tårta!Adventsfint på Residenset
Kommande veckas röda tråd blir erfarenhets- och kunskapsutbyte
På måndag träffar vi länets riksdagsledamöter, länsstyrelsens insynsråd, LRF, Svenska Naturskyddsföreningen och Jägarförbundet för att dela erfarenheter kring de senaste månadernas arbete med Kynnavargen. Syftet är att dra lärdomar från situationen och med dialog och respekt för varandra prestigelöst bygga relationer för framtiden - till gagn för både biologisk mångfald och tillväxt på landsbygden.
Efter firandet av 20-åriga Coompanion på måndag kväll bär det av till Stockholm. Först intervju på SJs huvudkontor – ett bra initiativ att fråga frekventa tågresenärer om upplevd resekvalité! Därefter följer möte med Näringslivets Regelnämd och företagargruppen. Jag ska informera om vårt arbete med att förenkla för företagen och hoppas på bra och framåtriktad diskussion med inspel till vårt viktiga uppdrag. Dagen efter blir det seminarie med samma tema på Riksdagen – fullsatt hus om jag förstått arrangörerna rätt – kul!

På kvällen kommer ”min” Rotaryklubb på besök till Residenset där jag ska berätta om vad en modern Länsstyrelse kan göra för att bidra till hållbar utveckling, välfärd och tillväxt.

Torsdag och fredag har jag semester.
lördag 26 november 2011

Inte bara jobb......

Första advent innebär familjehelg på Residenset och i vänta på att skaran ska ramla in framåt förmiddagen har jag tidig morgon knådat och kavlat .....
                                                                                                             ....ganksa nöjd!

fredag 25 november 2011

Vi borde träffa våra kritiker mycket oftare

SKLs Samhällsbyggnadsgrupp, som representerar Sveriges Kommuner och Landsting från norr till söder är på ett tvådagarsbesök i Växjö. Tillsammans med värden, kommunalråd Bo Frank, fick jag i går kväll  möjlighet att träffa dem och under trevliga former diskutera intressanta samhällsutvecklingsfrågor.

En grupp som är mycket värdefulla att ta med i vårt "Förenklauppdrag". De är insatta i frågor vi har att hantera och till viss del kritiska över både våra uppdrag och hur vi sköter dom. Den erfarenheten vill jag att vi tar vara på i det fortsatta arbetet med att hitta förenklingar och hur handläggningstider ska förkortas.

30 nya jobb i Ljungby betyder mycket!

Grattis Ljungby till 30 nya jobb, som på sikt kan bli mellan 100 och 200!

Härligt positiv artikel i dagens Smålänning om hur näringslivet genom HP Tronic, Stefan Hörberg och Ljungby Kommun samarbetat för att etableringen skulle hamna i Ljungby.

torsdag 24 november 2011

Är Småland på väg att bli Sveriges mest lekfulla destination?

Kommunalrådet i Vimmerby bloggar på Näringsbloggen om utvecklingen kring Astrid Lindgrens författarskap, samverkan med universiteten i regionen och samarbetet över länsgränserna.

Vem mer än vi kan stoltsera med Linné,  Astrid Lindgren, Ingvar Kamprad? Vilken annan region förknippas så med barn och entreprenörskap som vår? Dags att utveckla samarbetet än mer och visa omvärlden och oss själva vilka skatter vi sitter på!

Med rätt strategier där vi lyfter in det som gör oss unika går vi gemensamt en spännande framtid  till mötes.


http://www.naringsbloggen.se/innovation/gastbloggare/kan-man-skapa-en-industri-runt-en-forfattarinna/

Förenkla för företagen på turné genom Sverige

För intresserade - gå in på http://www.forenklapariktigt.se/ och läs om besöken på Sveriges länsstyrelser.

Kul att följa Förenklaprojektets resa genom Sverige! Kul att ta del av allt bra som görs på de olika myndigheterna. Vi samlar just nu på oss kunskap och kommer att få en bank full med bra rutiner, verktyg och metoder som sedan ska förmedlas och göras tillgängliga för alla.

Syftet är naturligtvis att det i slutänden ska bli enklare att driva företag, med snabbare, tydligare och ensade beslut, men vi ser redan nu att många förslag även underlättar för organisationerna och frigör administrativ tid till förmån för verksamhet och de vi är till för.

onsdag 23 november 2011

Dammsugarbil gjorde succé på jubileumsfesten för Sveriges Ingenjörer

Det var fullt hus på Tekniska museet igår. Sveriges Ingenörer firade 150 år och passade på att belöna stora och små innovatörer. Kronprinsessan Victoria delade ut 2011 års Polhempris, en guldmedalj som snurrat runt i rymden med god vän och astronaut Christer Fuglesang. Värdig mottagare var Georgios Psaros.

Elin och Thyra från Karlstad vann inte bara Minnovationspriset, de vann också publikens gillande. Tänk så viktigt det är att lyfta fram och odla barns kreativitet och innovationsförga. Det gör Sveriges Ingenjörer genom sina Teknikkollon. Undrar när dom kommer till Småland?

Vid mitt bord pratade vi om hur viktiga de små vardagsinnovationerna är, små förbättringar som leder verksamheten framåt. Och hur viktigt det är att vi som ledare skapar en miljö, en kultur som ger de bästa förutsättningarna för att medarbetares hela kompetens och kreativitet tas tillvara. Innovation handlar inte bara om tekniska lösningar!

tisdag 22 november 2011

Framtidskommissionen ett resultat av Globaliseringsrådets rapport?

Regeringen tillsätter framtidskommission

Klipp från regeringens pressmeddelande

Den 16 november presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt, utbildningsminister Jan Björklund, näringsminister Annie Lööf och socialminister Göran Hägglund regeringens framtidskommission som har uppdrag att senast i mars 2013 presentera en rapport.

Rapporten ska identifiera de samhällsutmaningar Sverige står inför samt presentera strategier för att möta dessa utmaningar. Framtidskommissionens slutsatser blir sedan till underlag för regeringen i dess löpande arbete.

Till grund för kommissionens arbete ligger bland annat fördjupningar som sker i form av fyra framtidsutredningar. De fyra partiledarna ingår i Framtidskommissionen som ska ledas av statsminister Fredrik Reinfeldt. De får i uppdrag att särskilt koordinera och följa varsin utredning:

- Vår demografiska utveckling. Koordineras av statsminister Fredrik Reinfeldt.
- Integration, jämställdhet, demokrati och delaktighet. Koordineras av utbildningsminister Jan Björklund.
- Hållbar tillväxt i globaliseringens tid. Koordineras av näringsminister Annie Lööf.
- Rättvisa och sammanhållning. Koordineras av socialminister Göran Hägglund

http://www.regeringen.se/sb/d/14149/a/180512?setEnableCookies=true.

måndag 21 november 2011

Tillbaka i Sverige och Växjö efter en knapp vecka i Dublin och London. Jobb i Dublin och skön avkoppling med familjen i London. Nu väntar en ny vecka och nya spännande möten.

Nyckeln till Sveriges framtida välstånd heter förnyelse
Nya tider kräver nya arbetssätt! Att arbeta mer innovativt i både näringsliv och i den offentliga förvaltningen är en förutsättning för att Sverige ska klara den globala konkurrensen. Om detta kommer mycket av denna vecka att handla.

Trästad 2012 är ett initiativ för att öka kunskapen om byggande i trä och leds av tre landshövdingar - Chris Heister i Västerbotten, Maria Norrfalk i Dalarna och undertecknad i Kronoberg. På måndag stämmer vi av nuläget och påbörjar planeringen inför finalen i Växjö hösten 2012.

En mer innovativ offentlig förvaltning
Hur innovativ, kvalitétsmedveten och effektiv den offentliga förvaltningen är vill regeringens innovationsråd, som leds av generaldirektören för FK Dan Eliasson, ha svar på denna vecka – 40 frågor om våra ambitioner för att bli mer kundorienterade och effektiva ska besvaras. Ett arbete som ligger väl i linje med vår Länsstyrelses interna utvecklingsarbete och med regeringens uppdrag till Länsstyrelserna att förenkla för företagen. Hoppas svaren vi avger visar att vi är på rätt väg……

Årets pristagare får en guldmedalj som rullat runt i rymden tillsammans med Christer Fuglesang
När Polhemsmedaljen delas ut på Riddarhuset på tisdag kväll handlar det också om att lyfta en person som tänkt i nya banor – Georgios Psaros hyllas för världsledande forskning inom narkos- och respiratorsystem för sjukvården. Priset delas ut av Kronprinsessan Victoria.
Innovativ arena för samarbete mellan näringslivet och offentliga aktörer
Innovation och förnyelse präglar också samarbetet mellan näringslivet och offentliga aktörer i länet. Framtidsdialogen har arbetsnamnet Tvärdrag och vid onsdagens möte står bla kompetensförsörjning och intresset för att tillsammans hitta en lösning och fortsatt drift vid Transcoms callcenter i Strömsnäsbruk på dagordningen.

Invandrare med potential
För fortsatt välfärd måste vi ta vara på allas kompetens och kreativitet . Ska vi lyckas med det vi tidigare inte varit så bra på, att ta vara på kunskap och drivkraft hos de nya svenskarna måste vi bli bättre på att tänka nytt. Hur och vad vi kan, ska och vill testa kommer en handfull aktörer att diskutera under torsdagen. Resultatet presenterar vi vid ett strategiskt samtal kring integration den 19 januari, då vi återigen får besök av Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Förutom alla innovativa insatser innehåller veckan en mängd interna möten och avslutas på söndag med traditionellt 1 adventsfirande med julkaffe på Tagel.


torsdag 17 november 2011

Världen tittar på Småland och Blekinge

På tal om innovationer, möjligheter och utmaningar - läs den spännande kortversionen av OECD-rapporten för Småland/Blekinge. Det är första gången någonsin som OECD fått ett uppdrag om att göra en gemensam territorial review av flera olika regioner.

http://www.rfss.se/Documents/RFSS/Documents/Nyheter%20och%20press/Nyhetsarkiv/20111110-OECD-Artikel.pdf

onsdag 16 november 2011

Bättre förutsättningar för SME

Bättre förutsättningar för små och medelstora företag att kommersialisera, finansiera och marknadsföra innovationer behövs. Och syftet med projektet INNO Partnering, där flera Europeiska "Vinnova" ingår är att belysa utmaningar och komma med förslag på förbättringar.

Idag är regelverk och system nationellt och inom EU anpassat till stora företag med expertkompetens och resurser. Fler och fler länder inom EU inser vikten av växande småföretag. Därför träffas denna grupp ett par gånger per år för att dela erfarenheter men framförallt för att informera EU kommissionens representanter om brister i systemet och hur regelverk bättre kan anpassas till mindre företag.

Under två dagar träffas vi i Dublin. Denna gång fokuserar vi på finansiering.

Bildsviter från Smålands största Designmingel

Nyfiken på vad som händer på Residenset? Klicka in på trendanalytikern Stefan Nilssons blogg eller kika på våra egna bilder från Smålands största designmingel!

Johan Sjöberg och jag hälsade de 100 gästerna välkomna!

Länsstyrelsens bilder http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/om-lansstyrelsen/landshovding-och-lansledning/strategiska-samtal/2011/Pages/designmingel-november-2011.aspx.

Stefan Nilssons blogg med bilder http://blog.trendgruppen.se/?p=7298

tisdag 15 november 2011

Näringsdepartementet bloggar

Intresserad av det näringspolitiska arbetet? Följ Näringsdepartementets blogg!

På Näringsbloggen kommer departemetets bloggare att bidra till en mer informell och snabb kommunikation om det dagliga näringspolitiska arbetet. Läs mer på http://www.naringsbloggen.se/.

måndag 14 november 2011

Småland – då, nu och i framtiden

Småland – då, nu och i framtidenOavsett framtida regiontillhörighet kommer Landskapet Småland att bestå och om Småland handlade mycket förra veckan – Smålands största Designmingel på Residenset, presentationen av OECDs rapport om Småland/Blekinge och i helgen den akademiska högtiden för Smålandsakademien.

Det fjärde designminglet lockade över hundra personer - härliga möten och kreativa workshop. Resultaten av gruppernas arbete redovisas på Möbelriksdagen i Lammhult den 4 januari 2012.
Kommande veckas röda tråd är innovation och internationellt samarbete – allt dock med småländskt perspektiv. Veckans schema och innehåll hittar du lite längre ner på sidan, men innan des vill jag ge några glimtar från förra veckans viktiga möten.

Framtidens statliga regionala representation
Vid landshövdingemötet i torsdags fick vi en lägesrapport av statens utredare Mats Sjöstrand, Om ett år lägger han sitt förslag på statlig regional representation och om jag tolkar honom rätt vill han se starkare Länsstyrelser, med huvuduppgift att vara en bro mellan regeringen och regionen. En kvalificerad gissning att hans förslag innehåller färre myndigheter och säkert också färre länsstyrelser.
När det gäller regionfrågan beskrev han den som pyspunka, det händer inte mycket……..

Mer på samma tema – OECD har studerat Småland och Blekinge
Det var inga överraskningar som kom fram när OECD presenterade sin rapport om Småland och Blekinge. Men värdefullt att få utmaningar och möjligheter belysta och bekräftade av kvalificerade internationella experter. En av rekommendationerna återfinns under punkt 36 ”Stärk Länsstyrelsernas roll som bro mellan politiken på central och regional nivå”. Intressant inte minst med tanke på Mats Sjöstrands inriktning.

Den som trodde att Länsstyrelsernas tid är ute får nog tänka om. Därför är jag glad att vi i Kronoberg så strategiskt och målmedvetet satsar framåt för för att kunna ge bästa service till de vi är till för.
En extra skjuts i det arbetet tror jag vi får nu när Innovationsrådet påbörjat sitt arbete med att bistå offentliga aktörer i arbetet att bli mer innovativa och effektiva.

Regeringsuppdraget leds av Dan Eliasson, gd Försäkringskassan och nu ska alla offentliga aktörer besvara ett antal frågor som avslöjar hur innovativa, framåtriktade, systematiska och effektiva vi anser att vi är. Jag hoppas förstås att resultaten visar att arbetet vi påbörjade för fyra år sedan inte bara är ord.
Nya arbetsveckan började i lördags då vi bla deltog i Smålands Akademis högtidsfirande i Växjö

Tidigt lördag morgon var jag inbjuden till kvinnofrukost i Sandsbro för att informera om Länsstyrelsens roll i samhälle. Senare samma dag var det dags för Smålands Akademi och panelsamtal kring den nya boken ”Småländska föredömen och föregångare”, med Stefan Edman som moderator. Därefter högtidlig prisutdelning i Domkyrkan med bla Gunnel Bergström (Alfons Åbergs ”mamma”) och Margot Wallström som mottagare.

Första sammanträdet i Forskningsberedningen
På måndag träffas forskningsberedningen för första gången, ska bli intressant att se vilken inriktning diskussionen tar och om teknikföretagarnas debattartikel i DI förra veckan satt några spår. Där påtalades vikten av tillämpad forskning med spets, i nära samarbete mellan näringsliv, universitet och högskolor och lyfte här särskilt fram forskningsinstitutens viktiga roll. Det kan jag bara stryka under på. Forskningsinstituten är oerhört viktiga för små och medelstora företag liksom de regionala universiteten. Aktiv satsning på regional nivå krävs om det ska bli tillväxt även utanför storstadsområdena.

Samma typ av frågor kommer att diskuteras när den internationella styrgruppen för INNO-Partnering träffas i Dublin i veckan. Då ur ett Europeiskt perspektiv men också med småföretagarfokus.

onsdag 9 november 2011

LÄNETS LANDSBYGDSSATSNINGAR I BLÅ HALLEN

Från Kronobergs län har fyra landsbygdssatsningar gått vidare till slutnominering i Landsbygdsgalan 2011. Utdelningen av Ull-baggar genomförs i Blå hallen i Stockholms stadshus idag.

Av de sju som nominerades av Länsstyrelsen gick fyra vidare till slutnomineringen i följande kategorier:
- Årets innovation på landsbygden: Samåkning Tolg
- Årets integrationssatsning: Grön Integration – Mackens introduktionsutbildning

- Årets Miljösatsning: Naturvårdsentreprenad i ett småbrutet landskap

- Årets Ungdomssatsning: Tallklinten Odensjö

Syftet med galan är att visa all den kreativitet och företagsamhet som finns på landsbygden och som bidrar till målen i det svenska landsbygdsprogrammet. Det är satsningar som Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Jordbrukdsverket och Leader tycker är extra bra som nomineras till galan.

Mer information om de nominerade finns på http://www.landsbygdsnatverket.se/landsbygdsgalan2011

Gör som jag - håll tummarna för vinst till Kronoberg!

Bredband i Världsklass

Vid det nationella bredbandsseminariet den 27/10 delade Lessebo Kommun med sig av sina erfarenheter. Kul att vårt län syns och hörs i många olika men lika viktiga sammanhang! http://www.bredbandivarldsklass.se/bbkom

Jämställdhet som motor för tillväxt

Vi har len bra bit kvar till ett jämställt förhållningssätt i Sverige och i Kronoberg. Länsstyrelsernas roll är att stödja och stimulera jämställdhetsarbetet - inte driva, inte ansvara, det är aktörernas roll (företag, myndigheter, kommuner).

För att jämställdhetsarbetet inte ska bli adhoc-insatser har vi, med input från Regionförbundet och från jämställdhetsrådet, under två år arbetat fram en jämställdhetsstrategi - "Jämställdhet som motor för tillväxt. Den lanserades vid gårdagens jämställdhetsråd och även om den på intet sätt är heltäckande hoppas jag den ska bli en bra plattform för alla aktörer att utgå ifrån.
 
Rådet var överens om att vi nu gemensamt och med den nya strategin som grund tar ett riktigt krafttag i länets jämställdhetsarbete. För att få fart beslutade vi att under det kommande året träffas lite oftare än tidigare. Residenset blir arenan för den fysiskas mötesplatsen för inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte.

tisdag 8 november 2011

Hur skyddar vi vårt viktigaste livsmedel?

Rent vatten är något vi tar för givet, men året som gått visar att även vi i Sverige som är bortskämda med rikliga mängder vatten också är sårbara när dricksvatten förorenas.

Om hur vi skyddar vårt dricksvatten från bakterier, virus, sabotage och klimatförändrinagar är några av punkterna på dagordningen då Livsmedelsverket, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna amlar Södra Sveriges ansvariga myndigheter och kommuner till temadag i Växjö idag .
 

Hellre dricka vatten i glädje än mjöd i sorg.

måndag 7 november 2011

Vecka 45 - Välfärds- och tillväxtfrågor går hand i hand

Efter en helg fylld av firande, - Stort TACK till Lars-Ove Johansson, Lrf  Sydost, för ett fantastiskt födelsedags- och bonnakalas - och vargfrågor mixade med byggstädande tar en ny vecka vid. Innehållsrik som vanligt och en bra blandning av våra uppdrag som jag kort och gott brukar sammanfatta som ”Hållbar utveckling och tillväxt i balans”.
Våga göra fel
Precis när jag var nyutnämnd chef för Länsstyrelsen i Kronoberg deltog jag i en företagarworkshop som leddes av dåvarande näringsminister Maud Olofsson. Vid ett tillfälle diskuterades myndigheternas viktiga roll och deras möjlighet att underlätta för företagen. Hennes budskap var tydligt – myndigheterna kan göra mer och genom trygghet skapas mod att ta kontroversiella beslut och våga göra misstag. Precis detta är syftet med våra interna utvecklingsprocesser där den gemensamma värdegrunden – Tillit – Öppenhet – Ansvar – Mod är grunden.
Kreativa förslag i förenklingsarbetet
Det är också dessa frågor vi inleder veckan med. Projektgruppen på Länsstyrelsen för det regionala förenklaarbetet, har arbetat fram en mängd smarta och innovativa förslag som förenklar både för de vi är till för och för oss själva. Nu är det bara att ta beslut och gå från ord till handling.

Länsstyrelsens uppdrag handlar mycket om helhetssyn och på måndagens ärendedialog lyfter vi bland annat hur Naturreservatsarbetet på ett mer tydligt sätt kan bli en del av attraktionskraften för länet. En annan punkt på dagordningen är hur våra kommunbesök kan samordnas för bästa nytta både för kommunerna och för de olika sakområdena på länsstyrelsen.

Jämställdhet, trygghet och vatten - en förutsättning för fortsatt välfärd!
På tisdag förmiddag står vårt viktigaste livsmedel, vatten, i fokus då Nationellt forum för dricksvatten träffas i Växjö. Vid Jämställdhetsrådets möte på eftermiddagen tar vi tag i en annan viktigt fråga – jämställdhet som motor för tillväxt.

Trender som styr
Mat 2011 blev succé och på onsdag morgon tar vi första steget mot ett MAT 2012. Senare samma dag är det dags att kraftsamla Småland för det fjärde designminglet. Denna gång inleds workshoparna med trendanalytikern Stefan Nilsson, därefter hoppas vi på livliga diskussioner hur vi kan öka nyttan av att vi befinner oss i designrikets hjärta.

Miljö, livsmedel och framtida regionala förvaltning på dagordningen vid Landshövdingemötet
Tidigt torsdag morgon styr jag kosan mot Stockholm och Landshövdingemötet på Rosenbad. Spännande dagordning;
· Miljöminister Lena Ek, tar upp aktuella frågor och jag antaratt vargfrågan är en av dem
· Generaldirektör Inger Andersson, Livsmedelsverket informerar om satsningar på framtidens livsmedelskontroll
· Swedavias vd Torborg Chetkovich berättar om ”Ett modernt miljötillstånd för hela Sverige”
· Sista punkten för dagen står Mats Sjöstrand för – Lägesrapport – ett år kvar innan förslaget hur den statliga regionala förvaltningen föreslås organiseras

Fredagen ägnar jag helt och hållet åt förberedelser inför nästa veckas seminarier. I helgen deltar jag i Smålands Akademis högtidsfirande i Växjö.

söndag 6 november 2011

Hur hjärna och hjärta styr över våra beslut

Hur ska vi - förprogrammerda tvåbeningar och igenkänningsmaskiner - lära oss släppa taget, våga nytt och våga mislyckas!?  Kanske med mer kunskap. Ari Riabackes föreläsning om hur hjärna och hjärta styr över våra beslut gav både bekräftelse, insikt och lite nya tankar om förändring och utveckling.

Framgång föds inte av dom som gör som alla andra utan av dom som vågar tänka annorlunda. Tycker hans lilla fyråring är ett gott exempel....."..


Ari Riabacke blogg: http://www.beslutsdoktorn.blogspot.com/

onsdag 2 november 2011

Hur svårt kan det vara!?

Ett klipp om människor som ser möjligheter i det mesta. Efterlyser mer kreativitet i myndighetssverige!

www.wimp.com/vegetablemarket/

Hur lätt är det att ta rätt beslut? Inspirationskväll i mitt gamla län

I måndags inspirerades vi i ledningsgruppen av två fantastiska ledare, mer om det kunde du läsa på bloggen.

Idag har jag förmånen att få lyssna till Ari Ribacke - doktor i beslutsanalys, konsult, forskare och bloggare.

En an våra strategier är att sätta de vi är till för i fokus

Efter denna inspiration är det min tur att berätta om våra beslutsprocesser - kan bli tungt eller kanske inte? Hur som helst ska jag berätta om vår väg mot en kultur där vi skapar  trygghet och mod att ta kontroversiella beslut och våga göra misstag.”

tisdag 1 november 2011

Svin och vargar

Tänkvärd ledare i dagens Smålandsposten om svin och vargar.
http://www.smp.se/ledare/vargkultens-morka-forflutna(3011351).gm

Lever fortfarande på den där extra timmen

Efter en lång arbetsvecka är det dags för en kortare, men väl så innehållsrik som den förra. Är fortfarande uppfylld av gårdagens ledardag med Mattias Jansson och Mikael Ahlerup. Deras mod att stå upp för det de tror på.

När jag skriver detta har måndagen övergått i tisdag och det är min tur att berätta om mitt ledarskap till en annan organisation. Att dela med sig av erfarenheter och ta emot andras är smart och resurseffektivt.

måndag 31 oktober 2011

Vilken måndag!

Idag har ledningsgrupperna i Regionförbundet och Länsstyrelsen inspirerats av två superledare - Mattias Jansson, bloggande och twittrande kommunchef i Katrineholm och Mikael Ahlerup, sagovd Astrid Lindgrens Värld som gör allt på riktigt!

Efter en hel dag tillsamman och med dessa båda förebilder och inspiratörer är jag övertygad om att vi alla kommer att bli både mer transparenta, öppna, tillgängliga, personliga, äkta, envisa och visionära. Allt för att de vi är till för ska känna och förstå att vi – var och en och tillsammans – gör nytta!

Korta glimtar från förra veckan innan denna tar vid…..

Priviligierad
Jag känner mig otroligt priviligierad med ett arbete som innehåller så vitt skilda uppdrag – från myndighetsutövning, administration och operativ verksamhet till medverkan i olika former av utveckling - i organisationen, i länet och i förvaltningssverige. Förra veckan var hektisk och jag hann inte med att blogga som jag brukar, därför inleds veckan med några korta referat från veckan som gått.
Liten glimt av förra veckan
Förenkling och innovation
Med uppdraget att Förenkla för företagen hoppas jag vi kommer göra skillnad – på riktigt. Att vi jobbar rätt tycker jag vi fick bekräftelse på när vi i onsdags medverkade vd regeringens ”Förenkladag” – vi får bra feedback på att vi jobbar konkret, handfast och med de vi är till för i fokus.

Innovation, lek, design – med det temat träffades politiker, näringsliv, akademi och tjänstemän från näringsdepartementet vid ett strategiskt samtal för att diskutera hur det som händer runt om i Småland kan utvecklas och kanske bli ett framtida kluster för utveckling av nya tjänster och produkter inom barns lek, lärande och hälsa. Mer om detta lär ni få se framöver.

Akademisk högtid
Helgen inleddes med IVAS akademiska högtid på Konserthuset i Stockholm och en exposé över årets svenska forskningsinsatser. Den som är intresserad kan se det hela på IVAs hemsida där också Björn O Nilssons uppskattade tal kan laddas ner http://www.iva.se/. Därefter följde en oförglömlig middag på Stadshuset med många nya spännande kontakter som jag hoppas kunna knyta till Kronoberg.

tisdag 25 oktober 2011

Förenklar för företagen?

Nästa veckas regeringsbeslut innebär att miljöprövning för företagen i Kronoberg flyttar till Kalmar. Förenklar eller försvårar?

http://svt.se/2.82111/1.2578401/langre_till_beslut_om_miljo

Mera bredband - Lessebo ett föredöme på stor kommunkonferens på torsdag med Anna-Karin Hatt i spetsen

Pressmeddelande från Lessebo Kommun den 25 oktober 2011


Lessebo är det goda exemplet på bredbandskonferens
Lessebo kommun kommer torsdagen den 27 oktober att presentera sin fibersatsning vid en heldag om bredband för kommunpolitiker i hela landet. Kommunalråd Monica Widnemark och projektledare Kristine Lorentzson kommer, som enda kommun, att berätta varför man började bygga, hur man gjorde och hur ansvaret för byggandet behandlades i Lessebo.

IT- och regionsminister Anna-Karin Hatt har bjudit in till en heldag i centrala Stockholm den 27:e oktober med fokus på bredband i kommuner. Arrangör är Bredbandsforum, en del av Post och telestyrelsen (PTS).

Lessebo kommun kommer, som enda kommun, att presentera sitt bredbandsbyggande utifrån hur man kan skapa livskvalitet genom fiber. Föreläsare från kommunen är kommunalråd Monica Widnemark och projektledare för Fiber Lessebo Kristine Lorentzson.

- Vi kommer att berätta varför vi började bygga, hur vi gjorde och hur vi ser på ansvaret för bredbandsbyggande, säger Monica Widnemark. Vi valde tidigt att göra frågan till en infrastrukturfråga istället för en teknikfråga. Det gav en annan dignitet och gjorde att bredband blev en strategi för hur vi skulle nå vår vision.

En princip som Lessebo kommun har är att göra det så lätt som möjligt för den enskilde kommunmedborgaren att få bredband. Därför skapades ett anslutningspaket. Paketet innebär att varje hushåll som ingår i ett byalag betalar ett fast pris och därmed får allt material för byggandet, mätning samt svetsning. Det som sedan byalaget tar ansvar för är grävningen.

- Vi har i dagsläget haft informationsmöten för i stort sett alla på landsbygden, säger Kristine Lorentzson.

De ämnen som kommer att diskuteras under konferensen är bl.a. nyttan med bredband, bredband som en strategisk fråga för kommunerna, stöd och goda exempel från verkligheten. Det kommer också att ges exempel på hur PTS kan hjälpa kommuner med stödansökningar, strategier och information.

- Att nu få berätta om vårt koncept och arbete är mycket stimulerande. Vi är det goda exemplet. Det sätter inte bara Lessebo på kartan utan även hela länet och den satsning som sker här, menar Monica Widnemark.


------------------------------------------------------

Kontaktuppgifter:

Kristine Lorentzson

Tel: 0478-125 06

Bredbandsfrågan är mer än levande

Landsbygdefrågorna står alltid högt upp på vår agenda. Under den heldag som Jordbruksverkets ledning besökte Växjö hann vi diskutera både hur våra respektive organisationer arbetar för att förenkla för företagen, hur utbetalningen av EU-stöd förbättrats och hur kontrollverksamheten kan bli smidigare i. Tillsammans med våra medarbetare på Landsbygdsenheten fick vi ett bra samtal om återkrav. Ett tufft jobb, som tack vare god framförhållning och bra information landat väl i länet.


Vid besök av Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson diskuterade vi tillsammans med andra statliga myndighetschefer hur vi, var och en och tillsammans, kan bidra till att det blir enklare för företagen.
 Inte helt otippat blev bredbandsfrågan den fråga som engagerade alla då vi under sen eftermiddag/kväll bjöd in landsbygdsutvecklare, företrädare för Leader och andra organisationer .

Bredbandsfrågan-en landsbygdsöverlevnadsfråga! Stormarna Per och Gudrun har fått många byalag att agera. Nu väntar vi på Jordbruksverkets fördelning av pengar för bredband från höstproppen, totalt ca 350 msek till hela landet.

Den regionala arbetsgruppen som bildats kommer att oförtrutet jobba för uppkoppling i hela länet.

måndag 24 oktober 2011

Ny arbetsvecka efter skön skogshelg utan jakt men väl med sköna uteaktiviteter


Huset i skogen liknar mer en byggarbetsplats än ett hem. Men gårdsplanen snyggt upprensad och nu fri från byggbråte. Premiär för den geniala idén med gjuten eldplats. Här har både gammal lekstuga och rivningsvirke gått upp i rök i helgen.

Sparade semesterdagar innebär lite lediga dagar under hösten. Det är inte alltid planerna går i lås men denna helg blev så där lång och skön som jag tänkt. Ledig fredag gör skillnad. Trädgården i stort sett vinterklar och snart, snart är renoveringen av stora huset klart så vi kan flytta ut ur vår lillstuga.

Två dagar på hemmaplan
Efter några tuffa veckor med små nedhopp på kontoret känns det riktigt bra med två dagar vikta för skrivbordsarbete och spontana möten, ja några schemalagda blir det förstås också.

Förenklingsarbetet presenteras
På onsdag är det dags för Regeringens Förenkladag - vi är en handfull medarbetare från Länsstyrelsen som deltar och även medverkar i programmet. Du vet väl att vi söker processledare för det nationella uppdraget?! Läs mer på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/kronoberg och följ projektet på http://www.forenklapartiktigt.se/.

Regional utveckling med flera dimensioner
Dagen efter har jag fått äran att moderera en regional konferens med Näringsdepartementet, IKEA, Sveriges Ingenjörer, Linnéuniversitetet mfl. Temat är lek, innovation, entreprenörskap och design  med syftet att få näringsliv, politiker och tjänstemän att se nya möjligheter med samarbete över geografiska gränser, över branschgränser och över olika intresseområden. Allt för att öka attraktionskraften i bygder utanför storstadsområdena.

Polhem 350 och akademisk högtid
Tidig fredag morgon bär det återigen av till Stockholm för möte med nationalkommiten och Polhem 350 år och Sveriges Ingenjörer. Flera av oss som deltar där fortsätter sedan till IVAs akademiska högtidsfest som inleds i Konserthuset.

fredag 21 oktober 2011

onsdag 19 oktober 2011

Kärleksved, musiklyssnartröja och mobilt paintballtält


Här dagens tre vinnande företag

Ja, det var några av de många innovativa och spännande affärsideér vi drakar hade att bedöma på Procivitas i Växjö idag. Detta lilla lokala Draknäste gav mersmak. Imponerad av ALLA företag och UF-företagare som tävlade om 1.000 + 500 + 500 kronor! Är också nyfiken på hur de utvecklas under UF-året fram till våren och DagX då regionfinalen för årets bästa UF i många tävlingsklasser går av stapeln.

Förpackad "kärleksved" blev drakarnas val idag!Kan klimatavtal ”sänka” växthuseffekten?

Tre klimatpionjärer ska om en liten stund underteckna klimatavtal med Länsstyrelsen i Kronobergs län. Syftet är att visa hur enskilda företag och organisationer kan bidra till minskad klimatpåverkan. Vilka företagen är avslöjas vid klimatfrukosten på Residenset senare idag.

Mänskligheten står inför en av dess största utmaningar någonsin. Den ökande växthuseffekten riskerar att utsätta befolkningen på vissa delar av vår planet för risker som hotar såväl utveckling som överlevnad. Även vi kronobergare, som i vår vrå av världen är förskonade från de allvarligaste konsekvenserna, riskerar att drabbas av klimatförändringarna genom bl.a. översvämningar pga. ökade nederbördsmängder vintertid och torka sommartid, fler skadedjursangrepp och sjukdomar.

För att främja åtgärder som minskar växthuseffekten upprättar vi på Länsstyrelsen klimatavtal, frivilliga avsiktsförklaringar som lyfter fram goda exempel bland länets företag och organisationer.

Intresserad? Ta kontakt med Per-Anders Persson 0470-86 000.

tisdag 18 oktober 2011

Vecka 42 med kunskapsgala, landsbygdsutveckling, klimatavtal och litet draknäste

Vecka 42, 17 - 20 oktober 2011
För första gången på fyra år har jag glömt min dator på Residenset och får göra det bästa av situationen och se vad min iPad går för.

Sista doppet, sista smultronet?
Efter en lång vecka som började med överlämnande av Innovationsplan Sverige (se bloggpost från veckan) och avslutades med rundresa i Småland har jag njutit ledig dag med höststädning i trädgården. Sista smultronet är plockat och uppätet och kanske var det sista doppet för säsongen i kväll - 8 plus går an om man börjar med bastu...
Kunskapsgala och landsbygdsutveckling
Vecka 42 inleder jag med stor gala i samband med att Kunskapspriset delas ut på Stockholms Stadshus. Innan dess hinner jag med några småmöten i Stockholm. På tisdag kommer Jordbruksverkets generaldirektör tillsammans med flera medarbetare till Växjö. Vi inleder med möte kring förenkla för företag vid ett möte med regionens statliga chefer. Efter lunch fortsätter vi med diskussion kring EU-stöd, kontroller och djurskydd och på kvällen blir det samtal kring landsbygdsutveckling. Säkert kommer vargen Kynna att få en roll oavsett om vi vill eller ej.

Klimatavtal med annorlunda inramning och 3 x innovativa arbetssätt På onsdag ska de första klimatavtalen tecknas och det gör vi på ett alldeles speciellt sätt. Håll utkik! Innan vi träffar Arbetsförmedlingens nya chef för att prata om integration och hur vi kan underlätta för bl.a. analfabeter att komma i försörjning ska jag sitta i juryn för ett litet draknäste. UF- företag från Procivitas ska presentera sina affärsideer. Sen eftermiddag/kväll deltar jag i panelen när Qvinnor på G presenterar sin innovationsrapport.

Torsdagen blir något lugnare då jag ägnar jag åt internt arbete. på fredag har jag semester och har tänkt fortsätta vinterfixa trädgården i Solliden.

fredag 14 oktober 2011

Lyft fram Sverige i Sverige - Det var kungens budskap i tacktalet vid IVAs teknikresan i Kronoberg

Här kommer en kort bildsvit från IVAs kungliga Teknikresa i Kronoberg.

Håll också tillgodo med Hovets dokumentation http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellahandelser/kungenpateknikresaivaxjo.5.70e7de59130bc8da54e80008188.html


och ESBRIs vd Magnus Aronssons http://esbribloggen.blogspot.com/
 
Lammhult Design Group AB - visade stora delar av sitt sortiment och vid rundvandringen fick vi ett gott exempel på det viktiga samspelet mellan desiger, utvecklare och produktion, här detaljbild av delar till en av Gunilla Allards fåtöljer.

"Handvirkade" prinskorvar från Ello i Lammhult imponerade på delegationen och ingen backade när erbjöds se delar av styckningsavdelningen. Spännande också att höra om hur arbetet med design lyft hela bolaget.

Camilla Simonsson på Emballator i Växjö fick oss att att bli mer intresserade av kapsyler än burkar och flaskors innehåll.
Ulf Åbergs största utmaning för att växa är tillgången på cnc-operatörer - eferfrågan på kapaciteten på LG Produktion är större än tillgången - en imponerande resa och ett gott exempel på hur man genomför ett strategiskt generationsskifte.

Gereric Lindqvist på NIBE i Markaryd lät oss följa med på företagets utvecklingsresa från tidigt 60-tal till idag. Imponerande! Under den dryga timmen hann vi se två tillverkningsenheter, en för bergvärme och en för braskaminer.

Ännu en imponerande resa förmedlades av Stefan Hörberg med personal. Från garage till Kina, Indien och Brasilien - vi var fler som blev både rördra och ödmjuka över vad vi såg och hörde.

Bild saknas Paneldebatten på Linnéuniversitetet med Marcus Brunskog, Brunskogsgruppen, Mikael Ahlerup, Astrid Lindgrens Värld, Lotta Fonsell, VIDA och Karin Nilsson, Tunga Fordon som modererades av Lena Treschow Torell gav en inblick i Universitetets viktiga roll och hur viktigt det är att alla - företag och organisationer står på tå och rustar sig för den globala konkurrensen.

Intressant och viktig motion om det regionala utvecklingsanslaget

Intressant och viktig motion för översyn av det regionala utvecklingsanslaget. Dagens orättvisa fördelningssystem var något vi i Kronoberg, länsstyresen och regionförbundet, gång på gång lyfte fram under tiden som varselsamordnare.

Motion 2011/12:N369 Översyn av det regionala utvecklingsanslaget
Motion till riksdagen
2011/12:N369
av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth (S)

Översyn av det regionala utvecklingsanslaget

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det regionala utvecklingsanslaget 1:1.

MotiveringInom statens utgiftsområde 19: Regional tillväxt, finns anslaget 1:1 som ska användas till ”regionala tillväxtåtgärder”. Dessa medel förfogar dels staten själv över (regeringen och Tillväxtverket), dels länsstyrelser och regionala samverkansorgan. Förenklat kan därför anslaget 1:1 sägas vara länsstyrelsernas och de regionala samverkansorganens ”betalning” för arbetet med regional tillväxt.

Sedan lång tid tillbaka finns det ett existerande fördelningssystem till länsstyrelserna och numer även regionerna. Systemet i sig är inte konsekvent och varje län får olika högt anslag per invånare. Beräknings- och bedömningsgrunderna är för en utomstående omöjliga att överblicka.
Medlen kan användas till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, men även till andra former av tillväxtfrämjande åtgärder, såsom företagsstöd, stöd till kommersiell service, såddfinansiering, sysselsättningsbidrag. För projektmedel finns två huvudprinciper – inga medel får ges till ordinarie verksamhet och anslaget får finansiera max 50 % av ett projekts budget. Som grund för denna verksamhet ligger också prioriteringarna inom den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning samt länens regionala utvecklingsprogram eller motsvarande.

En översyn av anslaget 1:1 bör göras så att länen och regionerna har samma förutsättningar att arbeta med regional utveckling och samfinansiering. Systemet bör också präglas av transparens vad gäller fördelningsnycklar etc. Kronobergs län går för närvarande miste om både EU-finansiering och nationell finansiering eftersom anslaget har effekt på hur stor uppväxling med andra medel som är möjlig. Samverkan med andra regioner försvåras på grund av olika ekonomiska förutsättningar. Nationella myndigheter ser inte heller Kronoberg som intressant samarbetspartner eftersom medfinansiering för olika satsningar saknas.

Stockholm den 30 september 2011

Clas-Göran Carlsson (S)
Tomas Eneroth (S)

torsdag 13 oktober 2011

Regionförstoringen öppnar nya möjligheter

Med regionförstoring öppnas nya möjligheter för profiliering!

Kul att de tre smålandslänen nu äntligen gör slag i saken och samlas under Småland som gemensamt varumärke i den profilieringsprocess som startat och som ska stärka attraktionskraften i regionen. Bara för oss andra att haka på.

onsdag 12 oktober 2011

Länsstyrelsen i Västerbotten föregår med gott exempel!

Bästa omvärldsbevakningen idag!

Imponerad av Lst Västerbottens sida med samlad service för företagsamma.

Så här står i månadens nyhetsbrev;

Bättre service, mer användbar information och tydligare ingångar för företag och för dem med företagsidéer. Det är vad Länsstyrelsen vill uppnå med den nya sidan "För företag och företagsamma".Hur går man vidare med en företagsidé? Hur startar man ett företag? Var söker man stöd till en satsning i ett etablerat företag? Var och hur söker man tillstånd till olika verksamheter?Den som söker svaren på dessa och liknande frågor kan ha god hjälp av Länsstyrelsen nya webbsida För företag och företagsamma där vi samlat de viktigaste länkarna till information som rör länets företagare, blivande eller redan etablerade.

Surfa in på http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/for-foretag/Pages/default.aspx

Dags för fler att ta efter? Vi gör det garanterat!

måndag 10 oktober 2011

Annie Lööf tog idag emot Innovationspla för Sverige av Marcus Wallenberg

Dags att lämna över stafettpinnen. Marcus Wallenberg lämnar kompass och Innovationsplan Sverige till näringsminister Annie Lööf


Så var det då dags att lämna stafettpinnen vidare. Idag samlades många, många för att ta del av arbetet med Innovationsplan för Sverige. IVAs konferenscenter var mer än fullsatt och intresset för det som lyftes i Globaliseringsrådets slutrapport, Sveriges förmåga till förnyelse, är stort.


Jag tycker Annie Lööf, som är den som nu tar stafettpinnen från styrgruppen för Innovation för tillväxt , väl sammanfattade arbetet och hur det ska tas vidare. De påbörjade nationella och regionala innovationsprocessen ser hon som en spännande resa mot framtiden, där den enskilda individen står i centrum - det är människor av kött och blod som besitter innovationskraft. Precis så är det! Modiga och engagerade människor i näringslivet och i det offentliga.

Dagens seminarie med presentation av Innovationsplan Sverige är en milstolpe i det långsiktiga arbetet för ett mer innovativt och entreprenöriellt klimat. Många behöver ta ansvar för att hålla processen vid liv. Du också?


Vecka 41- Innovera, förenkla, markera och visa upp får bli denna veckas ledord

Men först en kort reflektion från förra veckan

Förändring har aldrig åstadkommits genom isolering……
….är ett citat jag tagit från Ulrika Messings uppskattade föreläsning på företagardagen förra veckan. Ett citat som stämmer väl med mina egna värderingar och ett citat som väl stämde med det vi upplevde på rundresan under förra veckan. Det är viktigt att ge sig utanför den egna organisationen, det är viktigt att lyssna på andras upplevelser och det är viktigt att dela med sig av erfarenheter.

Innovationsplan Sverige och Förenkla på riktigt
Måndag och tisdag flyttar Kronobergsperspektivet till Stockholm. Styrgruppen för projektet Innovation för tillväxt överlämnar Innovationsplan Sverige till regeringen. Näringsminister Annie Lööf tar emot planen och medverkar i samtal och debatt kring det nationella och regionala innovationsarbetet. Vid Bolagsverkets ”Förenkladialog” på tisdag medverkar vi från Kronoberg med ledningen för Länsstyrelsernas nationella ”Förenkla på riktigt”. Hoppas på inspel och nya konstruktiva idéer, men mötet ger också en möjlighet att informera hur vi arbetar.

Det småländska varumärket
Destination Småland gör en stor undersökning hur det Småländska varumärket kan/ska stärkas och på onsdag har jag lovat bidra med inspel. Hur vi i länet och tillsammans med företagsledningen för Transcom ska minimera de negativa effekterna av företagets nedläggning i Strömsnäsbruk blir torsdagens stora uppgift.

Många är nyfikna på vår region – på fredag och lördag reser jag runt i länet med styrelsen för Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs för att dela erfarenheter och knyta band mellan de olika attraktionerna. Vi ska bland annat besöka Vandalorum, Ljungbergmuséet, Smålands Museum och Kosta Boda Art Hotel.

lördag 8 oktober 2011

IVAs kungliga Teknikresa i Kronoberg avslutad

Rundresa med IVAs Teknikdelegation, ledd av H.M. Konungen har gett mersmak!

Två intensiva och intressanta dagar är till ända och här kommer en kort sammanfattning av mina intryck. Resan kommer att dokumenteras med bilder från besöken och texter från de som involverats, så att fler får del av delegationens erfarenheter. Och kanske kan andra regioner ha nytta av "vår modell".

Entreprenörerna vi besökte gjorde intryck och när man möter många företag i rad blir bilden av vad vi behöver fokusera på extra tydlig - presitgelös samverkan mellan aktörer och näringsliv för att öka attraktionskraften och för att påverka politiken regionalt och nationellt. Hur viktigt det är att man på regional nivå har ett helhetsgrepp över kompetensförsörjningsfrågorna så att behoven kan matchas och "utbudet" rustas. Intressant att se hur ett av företagen strategiskt rustar sig för den indiska markanden där man bygger upp ny verksamhet med hjälp av en arbetslös, kronobergsk, välutbildad, långtidsarbetslös ungdom ;)!

Mitt intryck är att IVA-delegationen åkte tillbaka till Stockholm med nya insikter, med en beundran över de modiga entreprenörerna man träffat, med ny kunskap om de småländska utmaningarna/möjligheterna efter paneldebatten på Linnéuniversitetet, med en förståelse för hur viktig behovsperspektivet är och inte minst att samverkan, samverkan, samverkan - gör skillnad. Kanske är den gemensamma bilden av näringslivet i Kronoberg och hur man möter framtiden det allra viktigaste. Tänk om fler beslutsfattare på alla nivåer fick samma möjlighet. Då skulle regelverk, system och strukturer med stor sannolikhet lättare och bättre anpassas till dem som bygger välfärd – stora och små företag, i storstaden och på landsbygden. Då skulle de regionala skillnaderna bli en fördel och inte en belastning.

Själv fick jag en ännu klarare bild av vilket fantastiskt näringsliv vi har och att behoven är ganska lika oavsett om man är 15 eller 2000 personer, producerar korv, kapsyler, värmepumpar, stöttåliga datorskal, styrskåp eller handgjorda designmöbler. Samarbetet med kunden, designens avgörande betydelse för framgång, samhällets förmåga att "leverera" kompetens, infrastruktur och återigen samverkan - mellan företagen, mellan kund och leverantör och mellan näringsliv och det offentliga var intryck som vi alla tog med oss hem.

Kanske ska vi utveckla den här ”resemodellen” och erbjuda våra regionala aktörer samma möjlighet som IVAs Teknikdelegation?

torsdag 6 oktober 2011

IVAS kungliga Teknikresa i Kronoberg

PRESSMEDDELANDE

Tillsammans har vi skapat nyfikenhet för vår region

På torsdag och fredag, 6-7 oktober, står länet värd för Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) Kungliga Teknikresa ”Smålandsanda – modell för innovationskraft ”.

Förutom H.M. Konungen, ledningen för IVA och regionala näringslivsrepresentanter deltar 20 ledande personer från viktiga nationella aktörer.

Syftet med resan är att visa goda exempel på hur det svenska innovationsklimatet och företagarandan inom olika branscher skapar utveckling, tillväxt och fler arbetstillfällen.

IVA lyfter fram Kronoberg som en nationell förebild och vid besöket kommer sällskapet att få del av Kronobergs erfarenheter kring samverkan under finanskrisen och hur det arbetet fortsatt efter lågkonjunkturen. Företag från olika delar av länet och inom skilda branscher kommer att besökas. IVA vill att vi under de två dagarna visar och berättar hur vi samverkar med Linnéuniversitetet som en viktig motor.

För mer information kontakta:
Erik Sellström, Pressansvarig Länsstyrelsen Kronoberg
0470-864 76

Joakim Rådström, Pressansvarig IVA
08-791 29 39

tisdag 4 oktober 2011

Demokratijakten slutade i en rapport hur man kan få fler unga att intressera sig för industrisektorn och att starta tillverkningsföretag

Det kom ett brev från arrangörerna av Demokratijakten

Hej Kristina,

jag vill ge dig ett stort varmt tack för Länsstyrelsens medverkan i Demokratijakten fredagen den 16e september!

Tillsammans med er lyckades vi skapa en dag fylld av samhällsnyttig tävlingsanda och ett gemensamt engagemang för att göra Växjö ännu bättre!

Det var nio ungdomslag och nio uppdragsgivare som deltog i tävlingen. Bland andra Växjöpolisen, Nätverket Hjälp!?, Växjö kommun och Kulturparken Småland.

Det vinnande laget kom från Skanskagymnasiet och handlade om hur man kan få fler unga att intressera sig för industrisektorn och att starta tillverkningsföretag. Det var ett uppdrag som kom från Nätverket Hjälp!? (Almi, Drivhuset, SIP, Coompanion och Nyföretagarcentrum) och de blev mycket nöjda med tävlingsbidraget.

Kanske vet du någon inom ditt nätverk som kan vara intresserad av att ta del av rapporten? Du får gärna sprida den vidare. Bifogar uppdraget och ungdomarnas rapport nedan.
Länk till rapporten har du här:
http://media.natverketsip.se/2011/09/Natverkethjalp_rapport_Industriprogrammet.pdf