torsdag 29 september 2011

Gästbloggande Kinaresenärer har träffat Generalkonsulatet och Exportrådet i Shanghai idag
Genom Anita Jonsson vid Exportrådet och Generalkonsul Bengt Johansson fick vi en utömmande redovisning om svenska företags etablering i Kina och vilka möjligheter som finns i den kinesiska marknaden.

Vi fick också en redovisning om vilka vänortsetableringar som finns med olika regioner i Sverige som främst är koncentrerat till västra Kina där utvecklingen är som starkast. Efter det vi sett så är utvecklingen ofattbar snabb med de problem som detta medför. Många problem som vi har fått möjlighet att diskutera med olika företrädare för regionen. Anita gav också en utförlig redovisning av projektet SSB där Länsstyrelsen i Kronberg är en av finansiärerna. (Swedish Sustainable Business).

Syftet med projektet är ett ökat socialt ansvarstagande från kinesiska företag för personal och miljö. Man sprider kunskap genom seminarier och svenska företag som förebilder. Vi fick träffa VD Thomas Sörensson från B&B Tools som berättade hur de arbetar systematiskt och uthålligt.


På kvällen fortsatte diskussionen om hur vi med hjälp av Exportrådet och Generalkonsulatet kan utveckla vår regions affärsmöjligheter. Bl.a finns det ett stort intresse för Trästadsprojektet 2012 från Generalkonsulatet.

Annie Lööf ny näringsminister och Lena Ek ny miljöminister

Pressinfo från regeringen idag klockan 11.00;

Statsminister Fredrik Reinfeldt har i dag utsett Annie Lööf till näringsminister och chef över Näringsdepartementet. Lena Ek har utsetts till miljöminister och chef över Miljödepartementet. Samtidigt får Anna-Karin Hatt ansvar för energifrågorna och blir IT- och energiminister.

Regionfrågorna flyttas till näringsministern. De nya ministrarna tillträder omedelbart.

Engagerat strategiskt samtal kring regionens miljömålDrygt 60 engagerade kronobergare från olika delar av samhället deltog i går i det viktiga arbetet med att ta fram en åtgärdsplan för att nå miljömålen för värdefulla miljöer.Miljömålsarbetet är ett viktigt arbete för att säkra miljön för kommande generationer men är också viktigt för att göra vårt län mer attraktivt redan idag.Vid detta strategiska samtal stod skog, vatten, odlingslandskap och våtmarker på agendan och resultatet av workshopar och diskussioner tar vi nu vidare i en åtgärdsstrategi för länet. Jag tror alla som deltog håller med mig om att det var en givande, konkret och inspirerande eftermiddag .Nu är processen mot miljömålen för värdefulla miljöer igång!

onsdag 28 september 2011

Regionen fördjupar kontakterna med Kina

I veckan besöker Växjö kommun, länsstyrelsen och regionförbundet staden Suzhou i Kina. Syftet med resan är att fördjupa kontakterna och tydliggöra hur man kan samarbeta för ökad tillväxt och hållbar miljö.

Delegationen har hämtat erfarenheter på plats från etablerade företag och regioner. Bland annat träffade man Ljungby-företaget HP Tronic som är etablerade i Suzhou. Fredrik Petterson berättade om företagets erfarenheter på den kinesiska marknaden. Delegationen träffade också regionen South Denmark med Esbjerg i spetsen, som är vänort med Suzhou och har ett representationskontor. Kontoret stöttar de företag i South Denmark som är intresserade av den kinesiska marknaden.

På ett möte med Suzhou stad om framtida samarbetsmöjligheter visade staden än en gång ett stort intresse för miljöfrågor, inte minst inom vattenrening och hållbart byggande.
– Både utbildning och konkreta företagsprojekt kan vara relevant att samarbeta kring på dessa områden. Även turismfrågor och äldrevård lyftes som potentiella samarbetsområden, där erfarenhetsutbyte kan ske. Samarbetsformerna ska specificeras ytterligare i ett avtal 2012, säger Roland Gustbée.

Flera kontakter har visat ett stort intresse för vattenfrågor och avloppsrening. Länsstyrelsens och Sustainable Småland har bland annat träffat He Shao Ming, verkställande direktör på Suzhou Water Affair Conservancy.

– He Shao Ming visade ett väldigt stort intresse för hur vi arbetar med vattenfrågor. Med stor sannolikhet kommer det här samarbetet att fördjupas genom ytterligare kontakter när vi har kommit hem, säger länsrådet Lennart Johansson.

Växjös borgmästare Nils Posse är nöjd med besöket.
– Det har varit ett framgångsrikt Kinabesök för Växjö kommun. Vi har fått stort gensvar för vårt miljöarbete vilket gagnar fördjupat samarbete framöver.

För mer information kontakta
Roland Gustbée (m), ordförande, 0733-68 74 14
Lennart Johansson, länsråd Länsstyrelsen i Kronoberg, 0470-861 32
Nils Posse, borgmästare i Växjö kommun, 070-670 52 34

Förenkla med fler dimensioner

Med fler offentliga aktörer som väljer ekologiskt och lokalproducerat skapas förutsättningar för en levande landsbygd.

Tillsammans med LRF och länets kommunala inköpare har vi bildat en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta fram ett förslag som underlättar upphandlingsförfarandet.

I mars hoppas vi kunna presentera ett resultat som gör det möjligt för kommunerna att handla småskaligt utan att bli fällda för avsteg från LOU.

Räkna med ett strategiskt samtal på Residenset där vi lyfter den lokalt producerade maten ytterligare en nivå ;).

tisdag 27 september 2011

Mycket snack och mycket verkstad

Ja, så säger vår projektledare Erik Sellström, ansvarig för processen att Förenkla på riktigt – ett regeringsuppdrag till samtliga länsstyrelser. Och jag håller med – efter att ha legat i startgroparna sedan vi kom tillbaka efter semestern har processen verkligen tagit fart. Läs mer på www.forenklapariktigt.se.

Mycket snack och mycket verkstad tycker jag också kan sammanfatta åren med Innovation för tilllväxt eller vad sägs om följande konkreta resultat;

VINNOVA har i höstens budget tilldelats 24 miljoner kronor för att arbeta med offentlig upphandling och 65 miljoner kronor för att utveckla svensk miljöteknik. Dessutom får projektet stor uppmärksamhet i regeringens budgetproposition, citat från sid 33;

”Regeringen avsätter årligen medel till IVA. IVA är ett oberoende nätverk av beslutsfattare från
näringsliv, universitet och högskolor samt förvaltning. Resultatet inom projektet ”Innovation för
tillväxt”, som IVA bedriver tillsammans med Vinnova och Tillväxtverket, är att det har samlat
aktörer regionalt och nationellt till dialog om betydelsen av goda förutsättningar för innovation för företag och samhället i övrigt.

Projektet har starkt bidragit till att lyfta innovationsfrågorna på den politiska agendan nationellt och på den regionala nivån. Olika förslag och strategiska idéer har diskuterats, och utmynnat i olika beslut, åtgärder och processer från regeringen, från myndigheter, från intresseorganisationer och från regionala aktörer.”

Den 10 oktober lämnar vi över Innovationsplan för Sverige till näringsministern.
Det innebär att stora delar av arbetet under projektets gång plockas in i regeringens arbete att ta fram en Innovationsstrategi för Sverige. Det innebär också att vi som på olika sätt deltagit i arbetet kommer att fortsätta driva de viktiga frågorna från lite olika arenor. Mer om detta på www.innovationfortillvaxt.se.

måndag 26 september 2011

Gästbloggare gör sin röst hörd - dagsfärsk rapport från Suzhou, Kina

Länsstyrelsen och Sustainable Småland var idag inbjudna till ett möte med Suzhous vattenbyrå.

Från Länsstyrelsen deltog Lennart Johansson, Malin Bendz-Hellgren och undertecknad. Syftet med mötet var att fördjupa kunskapen om vattenvårdsarbetet i våra respektive regioner för att längre fram kunna genomföra erfarenhetsutbyte med mer direkta resultat. Efter sedvanliga artighetsfraser berättade He Shao Ming (ställföreträdande chef för vattenbyrån) om Suzhous förutsättningar, utförda miljövårdsinsatser och planerade insatser inom nuvarande femårsplan. Sett i ljuset av att Suzhou har fördubblat sin folkmängd, från ca 5 till 10 miljoner mellan 2006 och 2011, imponeras man av att de under de senaste åren har lyckats förbättra vattenkvaliteten i den livsviktiga Taisjön. Taisjön är Kinas tredje största sjö, och den försörjer hela Suzhou med dricksvatten.

Vi berättade om hur vattenvårdsarbetet har bedrivits i Sverige, vår region, och särskilt i sjöarna kring Växjö. Vi har en framgångsrik historia att berätta med bland annat förbättrade avloppsreningsverk, muddringar, utfiskning, förbättrad dagvattenhantering, konstgjord tillförsel av renare vatten och hög kunskap om miljöskyddsteknik och ekologi.

Mötet kom mest att handla om avloppsreningsverken. Det är på detta område det finns pengar avsatta i nuvarande femårsplan, och det står klart att kineserna är mycket intresserade av den prestanda våra avloppsreningsverk håller. Vårt största reningsverk kommer inom kort inte bara var mycket effektivt avseende rening, utan kommer även att producera betydande mängder fordonsgas.

Under senare år har åtskilliga avloppsreningsverk tagits i drift i Suzhou. Inom nuvarande femårsplan skall ytterligare 49 verk uppföras och 95 % av allt spillvatten ska renas.

Jag både hoppas och tror att detta möte är startskottet till ett mer fördjupat samarbete som bör kunna ge exportmöjligheter för miljöteknik från Kronoberg till Kina och en bättre och mer hälsosam miljö i Kina. He Shao Ming och hans personal är nu inbjudna till länet och Växjö kommun. De vet att vi har lösningar och kunnande på vattenområdet, ett av deras mest prioriterade utvecklingsområden.

Andreas Hedrén, Suzhou 2011-09-26.

Sista septemberveckan fylld av erfarenhetsutbyte

Du som följer blogg och veckobrev vet att jag varit i tjänst ganska många helger under sommarhalvåret. Intressanta uppdrag som innehållit både natur, kultur och sport. Den helg vi nu lägger bakom oss har jag haft lyxen att vara helt ledig och har som vanligt haft tur med vädret, i alla fall om tur innebär sol och värme ;)!

Nu åter redo för en ny arbetsvecka med nya möten, nya beslut och nya erfarenheter.

Ta vara på erfarenheter och sprida kunksap
Veckan börjar med ett lite annorlunda ledningsmöte. Våra nya medarbetare ledningsstrateg Maria Nilsson och Processledare Erik Sellström ska ge oss feedback från sin första vecka på Länsstyrelsen. Hoppas på bra input till vårt fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbete.

Förutom måndagens sedvanliga interna möten på Länsstyrelsen kommer jag att återvända till Ljungby. Det har blivit tätt mellan besöken där de senaste veckorna. Den här gången är det Rotaryklubben i Ljungby om bjudit in. Jag kommer bland annat att berätta om det nationella uppdraget Förenkla för Företagen.

Intervju om regionförstoring och invigning av nysatsning
Tisdagen inleds med frukostmöte med Regionförbundets ledning, efter det kommer Smålänningen för en intervju och under eftermiddag/kväll ska jag inviga Fogmakers nysatsning. Alltid lika kul att hylla modiga och framgångsrika entreprenörer.

Miljömålssamtal och seminarie kring integration
Hur vi gemensamt kan uppnå de nationella och regionala miljömålen kring värdefulla miljöer ska diskuteras vid ett strategiskt samtal på Residenset på onsdag och tidig förmiddag dagen efter inleder jag en integrationskonferens i Utvandrarnas Hus.

På torsdag kväll fylls Residenset åter med kreativa och engagerade kronobergare. Tillsammans med Destination Småland ska vi lyfta turismen och diskutera framtida satsningar.

Två gånger varje år träffas sydlänens länsledningar för erfarenhetsutbyte och samverkan, på fredag är det dags för höstens möte, denna gång ses vi i Jönköping.

torsdag 22 september 2011

Förenkla så att företagaren verkligen märker en skillnad!

Förenklakvällen avslutades med en härlig höstbuffe, ett tack till alla 60 som bidrar till att förenklingsprojektet får en bred förankring!

Härliga tvärsektoriella grupper bidrog till en mängd konkreta förenklaförslag.Tänk vad en provocerande scen kan glädja många ;)!I tisdags smygstartade vi med rivstart!

Då träffades företagare, kommunala företrädare och myndighetspersoner från länet vid ett strategiskt samtal om hur vi gemensamt ska arbeta för att Förenkla på riktigt verkligen förenklar företagarens vardag.Skickliga skådespelare fick oss alla att bli interaktiva i ett par scener, provocerande och där alla myter och förutfattade meningar fick ett ansikte. Allt med humor och visst var vi många från de olika rollerna som fick oss ett gott och igenkännande skratt!


Nu går vi in i nästa fas av uppdraget. Alla kollegor på de övriga 20 länsstyrelserna ska besökas, goda exempel inventeras och engagerade medarbetare identifieras. Mer om projektets utveckling kan du läsa på www.forenklapariktigt.se.

onsdag 21 september 2011

Alla förväntningar överträffades!

MAT2011 överträffade alla förväntningar!

Upp mot 30 000 personer besökte under två dagar MAT-marknaden på MAT2011 i Växjö. Det överträffade alla förväntningar hos både arrangörer och producenter. Succé blev det även för riksfinalen Unga Ekokockar och seminarierna i MAT-forum lockade en nationell publik.

Läs mer på http://us2.campaign-archive2.com/?u=c5783d6851ba9851c9f665eb0&id=88bd23684e&e=e43a897818

Det händer mycket i länet - läs månadens nyhetsbrev från Länsstyrelsen

MAT2011 blev en stor succé med välbesökta seminarier, en vildsvinsresa, en lantgård mitt i staden, en riksfinal för unga eko-kockar och en helt fantastisk matmarknad. Det var fullt fokus på maten – från produktionen på åkrar och i ladugårdar hela vägen till våra magar. MAT2011 har visat på de stora möjligheter som lokalt producerad mat har, och kan få, för en levande landsbygd, det öppna landskapet, tillväxt, turism, folkhälsa, restaurangnäringen och det offentliga köket. MAT2011 är ett viktigt led i att förverkliga regeringens vision om matlandet Sverige. Läs mer om Regeringens satsning på "Sverige - det nya matlandet".

Förenkla på riktigt!
Som vi informerade om i förra nyhetsbrevet har Länsstyrelsen i Kronobergs län fått uppdraget att samordna länsstyrelsernas arbete med att förenkla för företagen. Uppdraget har fått arbetsnamnet: "Förenkla på riktigt! - Länsstyrelserna i samverkan". Hur arbetet fortskrider följer du på den nystartade bloggen.

Kulturmiljön digitaliseras
Under 2011 har ett omfattande projekt med syfte att framför allt digitalisera, men även att revidera, länets kulturmiljöprogram sjösatts. Målsättningen är att göra programmet så användarvänligt som möjligt för både kommunala planerare, länets invånare och andra intresserade. Läs mer om digitaliserings- och revideringsarbetet.

Felaktiga gårdsstöd krävs tillbaka
Som ett resultat av Jordbruksverkets inventeringar har under september ett landsomfattande återkravsarbete av felaktiga gårdsstöd påbörjats. Det är Länsstyrelsens uppdrag att genomföra återkraven, som i första etappen innebär att 400 brukare krävs på sammanlagt två miljoner kronor. Läs mer om återkraven.

Invigning av naturreservatet Luberydsmossen
Naturreservatet Luberydsmossen med sina 290 hektar av myrar, skogar och betesmarker invigdes 18 september av Jordbruksminister Eskil Erlandsson. Det gavs guidade turer längs med Torpaåns skog och myr för ett 50 tal personer som deltog under dagen. Läs mer om invigningen av Luberydsmosse här.

Invigning Helgö
Det tätortsnära naturreservatet Helgö i Växjö kommun invigdes den 28 augusti av Länsrådet Lennart Johansson. 130 personer deltog under guidade turer där det berättades om den typiska bokskogen, fornlämningarna från bronsåldern, gamla tallar och olika arter av mossor och lavar. Läs mer om invigningen av Helgö naturreservat här.

Det blev en fiskefest
Se bilder och reportage från Fiskets dag.

tisdag 20 september 2011

Upptäck likheter – hylla olikheter

Det hände mycket i Växjö och Småland förra veckan och Embrace, konstutställningen som handlar om migration lockade många, många besökare.

Spännande med en utställning med målet att öka förståelsen för olikheter - med en dröm om en gemensam framtid där vi kan leva i harmoni oavsett ursprung, religion, kulturell bakgrund eller politisk uppfattning. Besök www.embrace.se om du vill inspireras hur man kan jobba med migration på ett nytt sätt.

Media välkomnas till det strategiska samtalet "Förnekla på riktigt"!

Idag genomför vi ett Strategiskt samtal på Residenset, ett samtal som blir den formella uppstarten för vårt regionala förenklingsuppdrag, ”Förenkla på riktigt!” – Pilotprojekt Kronoberg.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har bjudit in deltagare till ett strategiskt samtal för att lyfta frågan om varför det är så viktigt att förenkla. Var står vi idag och vart vill vi i framtiden? Vid samtalet kommer Länsstyrelsens nationella regeringsuppdrag att presenteras, liksom hur vi planerar att jobba regionalt med dessa frågor i pilot projektet ”Förenkla på riktigt!” – Pilotprojekt Kronoberg.

Förutom regionala intressenter från länets företag och kommuner kommer även några nationella aktörer att delta. Genom en kreativ okonventionell mötesform, med inspirerande föreläsningar, diskussioner och andra inspel, kommer deltagarna att tillsammans lyfta fram idéer och förslag om hur aktörerna i samverkan bör fortsätta jobba med dessa frågor.

Media är välkommen!

Tid och plats: Tisdag 20 september 2011
Residenset i Växjö kl. 14.30-19.00

För mer information, kontaktaAnette O Andersson, Projektledare för det regionala projektet ”Förenkla på riktigt” – Pilotprojekt Kronoberg Tfn 0470-864 59 E-post anette.andersson@lansstyrelsen

Stort mediaintresse för MAT 2011Förutom nästan 40 000!!! besökare på MAT 2011 i helgen hade flera nationella media tagit sig till Växjö för att rapportera om det ökade intresset för ren och lokalproducerad mat http://www.atl.nu/lantbruk/mat-2011-med-n-rproducerat-i-centrum.

Otroligt kul att det som startade med en vild vision under designminglet på Residenset hösten 2008 fått sådana proportioner! Klart vi kommer igen 2012!

måndag 19 september 2011

Arbetet med att göra länet mer attraktivt fortsätter......
Smakprov på den vackra Luberydsmossen. Naturreservatet i närheten av Ljungby som invigdes av landsbygdsminister Eskil Erlandsson söndagen den 18 september.

Innan jag går in på kommande vecka blir det en kort tillbakablick på förra.


Arena för nya affärer

Syftet med SACC-dagarna är att öka kontakter och affärer mellan våra länder. Under årets fyra entreprenörskapsdagar medverkade nästan 400 svenska och amerikanska entreprenörer. Bra uppslutning, intressanta seminarier och många lyckade möten. Det ska bli kul att följa upp och se vad det hela resulterat i.

Upptäck likheter – hylla olikheterÄven Embrace, konstutställningen som handlar om migration lockade många, många besökare. Spännande med en utställning med målet att öka förståelsen för olikheter - med en dröm om en gemensam framtid där vi kan leva i harmoni oavsett ursprung, religion, kulturell bakgrund eller politisk uppfattning. Besök www.embrace.se om du vill inspireras hur man kan jobba med migration på ett nytt sätt.

Mat och klimat
är andra frågor som står högt på agendan. När det gäller det succéartade MAT-eventet kan du läsa mer på söndagens blogg och/eller www.mat2011.se.

Klimat och klimatanpassning var ett av tre teman under Lagans Vattendag i Ljungby i fredags. Också det ett arrangemang som lockade många. Glädjande kan jag konstatera att regeringen i höstens budgetproposition fortsätter avsätta resurser för att Länsstyrelserna ska kunna samordna detta viktiga arbete. Förutom att samordna information ska vi sprida kunskap hur vi kan minimera effekterna av klimatförändringarna på kort och på lång sikt.

Vatten i olika formerEfter MAT 2011 var det på lördagkvällen äntligen dags för invigning av VIDA-arena. Det var en häftig upplevelse även om Linköpingslaget vann över Lakers. Kan garantera att det blir fler matcher för min del i framtiden.

Från fruset vatten bar det i söndags morse av till mer öppet vatten. Luberydsmossen och det nya naturreservatet som invigdes av landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Ny vecka – nya möjligheter!
Förstärkning för att fortsätta utveckla myndigheten, länet och våra uppdrag
Den ena veckan går i den andra och med höstens rivstart har både blogg och tid för reflektion fått stå tillbaka något. Det kommer att bli bättre. På måndag har vi den stora glädjen att hälsa två nya medarbetare varmt välkomna till Länsstyrelsen - Maria Nilsson, ledningsstrateg och Erik Sellström, kommunikatör och projektledare för det nationella Förenkla för företagen-uppdraget. Båda kommer att ingå i ledningsgruppen och jag är övertygad att både medarbetare och de vi är till för kommer att uppskatta förstärkningen.

Riksdagsledamöter och insysnrådEfter ledningsmötet på måndag samlar vi både riksdagsledamöter, nya medarbetare och insysnrådet för en gemensam information om vad som hänt i länet, nationellt och på myndigheten sedan juni.

Förenkla på riktigt med hjälp av skådespelareDet strategiska samtalet på tisdag blir en smygstart av det nationella uppdraget Förenkla för företagen. Jag ser mycket fram emot kvällen dit vi bjudit in ett 60-tal entreprenörer, handläggare och beslutsfattare. Upplägget är spännande och annorlunda kan jag lova. Mer om det på bloggen www.forenklapariktigt.se efter mötet.

Förenklad upphandling
På onsdag är det åter dags för styrelsemöte på Tagel och senare på eftermiddagen inleder jag länsgruppen som bildats för att lära mer om förenklad upphandling, med syfte att lära mindre företag att delta i de krångliga offentliga upphandlingarna. Ett fantastiskt samarbete över länets alla kommungränser. Ska bli kul att följa och jag ser detta som en viktig del av förenklauppdraget.

Vinnova flyttar till Kronoberg för ett dygnTorsdag och fredag står jag värd för Vinnovas styrelse. Naturligtvis passar vi då på att berätta om vårt län, våra utmaningar och våra möjligheter. Vi kommer bland annat att göra en djupdykning i funktionsanalysen över Småland och Blekinge och hur systemen för ökad innovation och entreprenörskap fungerar eller inte fungerar.

Innan det blir dags att ta helg medverkar jag som talare vid IUCs Bygg- och bostadsdag och i anslutning till det också dela ut årets turistpris till länets vinnare.

söndag 18 september 2011

Länsstyrelserna ska fortsätta klimatsäkra Sverige!

Pressmeddelande
17 september 2011
Miljödepartementet

Klimatsäkra Sverige - 400 miljoner kronor till lokala klimatsamordnare och nytt klimatanpassningscentrum vid SMHI

I klimatförändringarnas spår förväntas det framtida klimatet bli allt mer nederbördsrikt, med ökade risker för översvämningar, ras och skred. Regeringen satsar därför 400 miljoner kronor mellan 2012 - 2015 på bland annat ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, och ett förlängt stöd till lokala klimatsamordnare vid länsstyrelserna. Totalt satsas närmare en miljard mellan 2009 - 2015.

- Det finns många områden i Sverige som påverkas i spåren av klimatförändringarna. De plötsliga översvämningarna i Göteborg i somras är ett alarmerande exempel. Riskerna ökar också för jordskred och ras när det förväntas regna allt mer. Sverige måste klimatsäkras för att bättre skydda bostäder och infrastruktur, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Regeringen har sedan 2009 satsat nära 600 miljoner kronor via bland annat Statens Geotekniska Institut (SGI), Lantmäteriet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), för att öka kunskapen kring klimatförändringars effekter genom till exempel ras- och skredkarteringar. Detta arbete fortsätter och utvecklas i regeringens budgetproposition genom en ny satsning på ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

- Kunskapen kring klimatförändringar och vilka effekter de kan ha för bostadsbyggande, samhällsplanering och infrastruktur måste bli bättre. Det nya kunskapscentret vid SMHI ska bli spindeln i nätet för att samla in, utveckla och förmedla kunskap om klimatanpassning till olika delar av samhället, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Med vårt nya tillskott på 400 miljoner satsar regeringen totalt närmare 1 miljard på klimatanpassningsarbetet mellan 2009 - 2015, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Vilken fantastisk mathelg det blev!

Aldrig tidigare har maten stått i sådant fokus som idag. Trenden med ren mat är här för att stanna. Det visar inte minst det enormt stora intresset för MAT2011 – marknaden, utställningarna och workshopsen.

2008 hade vi en vision att sätta Småland på den kulinariska kartan i Europa. Det hela startade med att landsbygdsminister Eskil Erlandsson lyckades få EUs Jordbruksministermöte förlagt till Växjö och att ett antal offentliga och privata aktörer gemensamt satsade på att under varumärket Smålandsmarknaden visa upp lite av allt gott vi gör här i regionen.

Det nyvaknade intresset för ren och närproducerad mat har underhållits och utvecklats. För ett år sedan tog vi mod att skala upp Smålandsmarknaden till den marknadsplats, den arena som MAT2011 representerar. Under helgen samlade vi en mängd småskaliga matproducenter, vi skapade en arena för kunskapsutbyte och inte minst lyckades vi få värdskapet för den nationella finalen i Unga

Vinnare blev Dackeskolan i Mjölby men visst fanns det fler vinnare. Vinnare för att de redan vunnit de olika deltävlingarna och vinnare för att de valt ett spår som jag är övertygad om är det vinnande spåret – ren EKO-mat. Unga inspirerande och engagerade kockar som redan är föredömen för andra, de nya restauratörerna är redan mångas idoler.

Intresset både för maten på marknaden, för seminarierna och för finalen av Unga EKO-kockar slog alla rekord. Målet var 15.000 besökare och är vi försiktiga i våra beräkningar hamnar siffran på över 25.000!

Efter den lyckade satsningen vet jag att jag inte är ensam om att se fram emot nästa MAT-event i Växjö. Och vi ska fortsätta dra vårt strå till stacken!

lördag 17 september 2011

Skydd av värdefull natur + Näringsverksamhet = SANT

Pressmeddelande
16 september 2011
Miljödepartementet

Lättare att bedriva näringsverksamheter i nationalparker med respekt för miljö och naturvärden

Skyddade naturområden är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden och robusta ekosystem. Men skyddad natur ska också vara en resurs för medborgarna att besöka och uppleva och dessutom gynna landsbygdsutveckling, turism och folkhälsa. Värdefulla och intressanta natur- och kulturmiljöer är attraktioner för turism och besöksnäring. Naturvården har stora möjligheter att gynna det lokala näringslivet.

Det behöver därför bli enklare att bedriva näringsverksamhet i nationalparkerna som inte har en negativ påverkan på miljön eller upplevelsevärdena. Naturvårdsverket föreslås i budgetpropositionen att få i uppdrag att genomföra en översyn av nationalparksföreskrifterna, för att tydliggöra hur näringsverksamheter kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt med respekt för naturvärdena.

- Regeringen föreslår i budgeten förändrade nationalparksregler för att göra det enklare att bedriva näringsverksamhet i nationalparker. Naturturismföretag ska inte missgynnas där det finns möjligheterna att utveckla exempelvis guidningar och vandringar som sker med respekt för både miljön och upplevelsevärdena i våra nationaplarker, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Den svenska naturen är en rik skatt som fler ska kunna njuta av genom utvecklade möjligheter att bedriva naturturism. Med ändrade nationalparksföreskrifter skapar vi möjligheten för flera gröna turismföretag att utvecklas, vilket ger förutsättningar för fler jobb och mer lokala investeringar, säger miljöminister Andreas Carlgren.

onsdag 14 september 2011

Förenkla på riktigt för företagen - strategiskt samtal på Residenset tisdagen den 20 september

Nästa tisdag, den 20 september, kommer vi att genomföra ett Strategiskt samtal på Residenset. Samtalet blir den formella uppstarten för vårt regionala förenklingsuppdrag, ”Förenkla på riktigt! – Pilotprojekt Kronoberg”.

Förutom regionala intressenter kommer även några nationella aktörer att delta. Vi får bland annat besök av Åsa Talamo från Näringsdepartementet.

Under eftermiddagen/kvällen ska vi försöka bena ut vart vi står idag och vart vi vill i framtiden. Dessutom kommer vi att diskutera förslag på snabba, konkreta åtgärder som kan iscensättas relativt omgående. Andra spörsmål som ska dryftas är möjligheter och problem, förväntningar och ansvarsfördelning inom ramen för förenklingsuppdraget.

Det Strategiska samtalets nyckelord är delaktighet, trovärdighet, lustfylldhet och nytänkande.
Deltagarna kommer att aktiveras på ett ännu inte avslöjat sätt, men vi törs utlova ett visst mått av dramatik. Vilken cliffhanger va?

Håll utkik här på bloggen http://www.forenklapariktigt.se för att se hur det Strategiska samtalet gick eller gå in på vår hemsida för ett längre referat.

måndag 12 september 2011

Affärschans USA, Omfamning, Mat och Vatten får bli rubrik för denna vecka
Efter en lyxig långhelg hemma på gården har jag laddat inför två ovanligt intensiva veckor.

SACC, Svensk Amerikanska Entreprenörskapsdagarna
Växjö och Kronoberg blir de kommande dagarna ett viktigt nav för nationella och internationella kontakter. På tisdag smygstartar de Svensk Amerikanska Entreprenörskapsdagarna, SACC, med ett mingel på Residenset. Från tisdag och fram till fredag kommer svenska och amerikanska företagare att få många chanser att utveckla affärsrelationer och vid seminarierna får vi ta del av varandras erfarenheter främst inom hållbar stadsutveckling, miljö- och klimat.

Upptäck likheter, hylla olikheter
Ett annat spännande projekt som sjösätts på onsdag är utställningen Embrace som med all säkerhet kommer att locka många. Läs mer på www.embrace.se om det spännande och unika initiativet som syftar till ökad förståelse för invandring/utvandring. Kända utvandrade svenska konstnärer ger sin bild av det nya och det gamla landet, kulturkrockar, skillnader och likheter. Många av dagens invandrare har gjort samma resa som våra egna utvandrare gjorde då Sverige var ett fattigt land. Vad har vi lärt och hur kan vi använda den erfarenheten för att lättare integrera nya svenskar i samhället? Kanske kan Embrace bli en mötesplats för den typen av viktiga frågor.

Maten i fokus
Med visioner kommer man långt. Landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision om Matlandet Sverige har satt både maten och Sverige på kartan och Jordbruksministermötet i september 2009 var vår regions kick-off för en strategisk satsning på lokalproducerad, ren mat. I samverkan mellan Växjö kommun, Miljöresurs Linné, LRF och Länsstyrelsen arrangeras denna vecka ett stort matevent MAT2011 som lockar både producenter, konsumenter, politiker, beslutsfattare och journalister.

Möjlighet för många att delta
Det blir en både hektiskt och spännande vecka med chans till många möte. Den som inte bokat in sig på seminarierna kan ändå ta del av det som händer i Växjö. Mat2011 består av både seminarier och en stor matmarknad på Stortorget, som är öppen för alla. Embrace-utställningen i Utvandrarnas Hus, invigs på onsdag och kommer att vara öppen fram till januari 2012. Finalen i den nationella tävlingen Unga EKO-kockar sker i det stora MAT-tältet och pågår under i stort sett hela lördagen.

Vatten i olika former
Förutom de stora internationella och nationella eventen medverkar jag även i en hel del regionala aktiviteter – inleder Lagans Vattendag, medverkar vid invigningen av VIDA Hockeyarena och medverkar vid invigningen av naturreservatet Luberydsmossen.
Därefter börjar en ny vecka med insynsråd, möte med länets riksdagsledamöter, kick-off för det regionala ”Förenkla för företagen-projektet”, Vinnovas besök i länet och mycket mer.

torsdag 8 september 2011

Ny blogg för förenklingsuppdraget!

Den 22 juni fick länsstyrelsen i Kronoberg regerinens uppdrag att samorda förenklingsarbetet för företag för samtliga länsstyrelser. På www.forenklapariktigt.se kan du följa arbetet. Även här på min egen blogg kommer jag att ge glimtar av vad som händer i projektet som ska göra skillnad för företagen dvs vi ska hitta metoder som förenklar på riktigt!

Den nya bloggen kommer att spegla de insatser och initiativ som länsstyrelserna tar för att nå målet om en märkbar positiv förändring i företagens vardag, så att tid kan frigöras till nya idéer, utveckling och tillväxt.

Det är samtliga länsstyrelsers uppgift att arbeta för att förenkla företagens vardag, särskilt pekas insatser som främjar en transparent ärendehandläggning och kortare handläggningstider ut som vitala delar i detta arbete. Transparens och delaktighet kommer även att känneteckna bloggen.

Länsstyrelsen i Kronoberg har fått uppdraget att samordna länsstyrelsernas förenklingsarbete. I det uppdraget ingår att fungera som en kontaktpunkt mellan de olika länsstyrelserna och gentemot övriga myndigheter och Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Läs gärna en kortare beskrivning av uppdraget eller hela uppdragsbeskrivningen från regeringen.
Arbetet med att förenkla för företagen är på intet sätt något nytt, det går bara in i ett nytt skede där vi lägger in en högre växel. I december förra året överlämnade länsstyrelserna en gemensam rapport med förslag på hur det fortsatta utvecklingsarbetet bör organiseras i syfte att förenkla företagens vardagliga myndighetskontakter. Det är denna rapport som nu ligger till grund för vårt fortsatta arbete.

Budskapet från Näringsdepartementet är tydligt: ”Tänk inte regler – tänk förenkla.”

tisdag 6 september 2011

Långsiktig satsning kommer att bära frukt
Vi lever i en spännande tid med helt nya möjligheter och helt nya utmaningar och om vi satsar har vi mycket att vinna! Så inleder landshövding Kristina Alsér den debattartikel om länets Kina-satsning som idag kan läsas i Smålandsposten.

Erfarenheter visar att det för ett långsiktigt samarbete med kinesiska aktörer krävs tillitsfulla relationer på hög politisk nivå, relationer som skapas genom personliga möten, besök i varandras länder och kunskap om varandras kulturer.

Vi har valt att satsa strategiskt för att underlätta för näringslivet i Södra Småland/Kronoberg att öka handeln med bland annat Kina. Tillsammans med Exportrådet i Shanghai, Generalkonsulatet, Länsstyrelsen i Östergötland, Länsstyrelsen i Gävleborg och Regionförbundet driver vi ett projekt där företag från Sverige och Kina tillsammans arbetar för bättre social och miljömässig hållbarhet i Kina. Resultatet kommer att underlätta för våra företag att välja ansvarsfulla samarbetspartner, kunder och leverantörer med målet att den partner man väljer tar socialt och miljömässigt ansvar.

Detta var endast smakprov ur debattartikeln. Läs den i sin helhet på Smålandspostens debattsida.

Ny strategi för utveckling och export av miljöteknik
Landshövdingens inlägg i debatten sammanfaller med tillkännagivandet av regeringens nya miljöteknikstrategi. En strategi som syftar till att stödja utveckling och innovation samt främja export, bland annat till Kina.

Den nya miljöteknikstrategin grundar sig på den rapport som Swentec, Sveriges miljöteknikråd, presenterade för regeringen i november 2010. Landshövding Kristina Alsér var rådets ordförande:

– Det känns jättekul att Swentecs arbete gett konkret resultat. Den nya miljöteknikstrategin bygger uteslutande på vårt arbete, säger hon med stor glädje i rösten.

Nedan följer utdrag ur regeringens Strategi för utveckling och export av miljöteknik 2011–2014.

”Regeringen tar ett samlat grepp för att stödja utveckling och skapa goda förutsättningar för export av svensk miljöteknik – från forskning och utveckling via hemmamarknad till export.”

”Även regionala aktörer och organisationer arbetar på olika sätt med främjande av export av miljöteknik och för att stötta små och medelstora miljöteknikföretag. Ökad samverkan mellan nationell och regional nivå bör eftersträvas. Utveckling av miljöteknik i små och medelstora företag ingår som ett prioriterat område i strukturfondsfinansierade program som Sverige deltar i.”

”Delegationer från hela världen besöker Sverige för att bättre förstå hur den svenska miljöpolitiken är utformad och hur svenska, tekniska lösningar fungerar. Förutom från Kina finns nu också på andra håll i Asien ett starkt och växande intresse från tillväxtländer som Indonesien, Vietnam och Indien.”

”I många länder är det offentliga kunder som upphandlar miljöteknik, till exempel för att bygga reningsverk, vattenförsörjning, kapacitet för el-generering, få en väl fungerande hantering av avfall eller att bygga ut kollektivtrafik. Politik och ekonomi är nära sammankopplade i flera länder. Det är då av stor vikt att visa på svenskt stöd för bolag som kan erbjuda utrustning och/eller tjänster. Det kan handla om att på politisk eller tjänstemannanivå inom Regeringskansliet, men även på regional eller lokal nivå, fungera som dörröppnare för tänkbara exportföretag och markera att de har uppbackning på hemmaplan.”

Läs hela miljöteknikstrategin här.

söndag 4 september 2011

Vecka 36 inleddes med fint kulturevenemang på ResidensetFinaste kulturevenemanget på Residenset
Sent söndag kväll avslutades årets Christinagata för Kungliga Musikaliska Akademiens Christina Nilsson-stipendiater, Karin Andersson och Joel Annmo, på Residenset. Med glimten i ögat levandegjorde de båda stipendiaterna minnet av Christina Nilsson och efter rungande applåder gav de extranummer - bland annat en snabbt ihopknåpad sång om länet. Uppskattat, underbart och charmerande!

Kronoberg redo att ta beslut om nya Älgförvaltningsområden
Från en riktig kulturhelg till jobbvecka som inleds med beslut i Viltförvaltningsdelegationen om de nya Älgförvaltningsområdena. Även om enigheten för gränsdragning och antal Älgförvaltningsområden inte är total i delegationen har jag stora förhoppningar om att vi ska komma till ett beslut som accepteras av alla.

Klimatkommisionen besöker Lessebo
På tisdag träffas länets Klimatkommission på VIDA i Lessebo. Efter information av VIDA om deras arbete med miljöfrågor, ska vi diskutera nettodebitering av el och få den nya loggan presenterad för oss. Klimatkommissionens vision är att vi genom samverkan ska hitta former för att skapa Europas grönaste region. Regionala initiativ i denna riktning kvalitetsstämplas med den nya loggan.

Värdegrundsarbete
Efter medarbetardagen på Länsstyrelsen på onsdag förmiddag åker jag till Borgholm och deltar i ALMIs sydlänsmöte dit jag är inbjuden för att berätta om vår resa mot en gemensam vision och en delad värdegrund.

Samverkan och E4-uppror
Erfarenhetsutbyte och inspel i det regionala samarbetet för en attraktivare region blir det på torsdag då jag medverkar i Ljungbys Näringslivsdag. Därefter följer ett möte med tjänstemän och politiker för att diskutera E4-upproret.

Trädgårdsvurmeri på Tagel lockade många

Tagels Gård är en av länets större gårdar och en av de allra äldsta, gården finns omnämnd redan på 1300-talet. Sedan 1959 drivs gården av Rappe von Schmiterlöwska Stiftelsen, med landshövdingen i Kronobergs län som ordförande. Ändamålet för stiftelsen är forskning knuten till Tagel.

Forskningen har bland annat gällt skogslandskapet, skogsbrukets påverkan på bär och svamp, stubbrytning och trädslagsförsök på åkermark.

Den stora parken låg Tagels tidigare ägare varmt om hjärtat och är också en viktig del i stiftelsens arbete. För ett par år sedan fick landskapsarkitekt Maria Brink i uppdrag att ta fram en trädgårdshistorisk beskrivning av parken och ta fram idéer om hur parken kan utvecklas.
Renoveringen har påbörjats, nya frukt- och parkträd har planterats, en pergola har byggts och den gamla siktgatan mot Rymmen från Kullarna öster om herrgården håller på att återställas. Även familjegraven vid Mistelås kyrka har rustats upp.

I lördags var det dags att visa upp trädgården för alla intresserade och de guidade turerna leddes av landskapsarkitekt Maria Brink.

"Fröken på Tagel", gårdens sista ägare, ville inte att gården skulle vara ett museum. Hon ville att man skulle känna sig som en spontanbesökare med känslan av att fröken var ute på ett ärende och snart tillbaka, en känsla som lätt infinner sig när man besöker gården.

lördag 3 september 2011

Landsbygdens hjältar!

Igår invigning av den nationella amatörteaterfestivalen i Kalvsvik och idag inledning av Tageldagen vid Tagels Gård i Mistelås Socken, Alvesta.

Vad vore landsbygden utan eldsjälar? Eldsjälar som lägger otroligt mycket ideell tid för att roa, engagera och visa upp allt landsbygden har att erbjuda. Dom ska vi uppmärksamma och vara rädda om!

fredag 2 september 2011

Regeringen satsar 400 miljoner på svensk miljöteknik!

I går presenterade regeringen sin nya miljöteknikstrategi. Jag är glad och stolt att Swentecs breda analys- och beredningsarbete, som involverat ett stort antal aktörer, bidragit till den fyraåriga satsningen.

Regeringens pressmeddelande

Regeringen presenterar idag en ny miljöteknikstrategi för att stödja och utveckla förutsättningarna av svensk miljöteknik. Sammanlagt omfattar strategin 400 miljoner kronor, fördelat med 100 miljoner kronor per år under perioden 2011-2014.

- Vår ambition är att åstadkomma förutsättningar för utveckling av svensk miljötekniksektor och därigenom bidra till en bättre miljö i Sverige och globalt. En miljömässig omställning kommer att kräva nya lösningar, nya sätt att tillföra energi, modern och miljöanpassad teknik och framtida innovationer som ger arbete och utveckling. Sverige har som land allt att vinna på att vara ett föregångsland inom hållbar utveckling, säger näringsminister Maud Olofsson.
Regeringens miljöteknikstrategi har tre huvudmål:

1) Att åstadkomma goda förutsättningar för framväxt och utveckling av miljöteknikföretag i Sverige.

2) Att främja export av svensk miljöteknik och därmed bidra till hållbar ekonomisk tillväxt i Sverige och globalt.

3) Att främja forskning och innovation inom miljöteknik och underlätta för innovationer att kommersialiseras.Regeringens inriktning är att skapa förutsättningar för att såväl export av svensk miljöteknik som antal anställda och omsättning i svenska miljöteknikföretag bör kunna öka mer än genomsnittet för svenskt näringsliv under perioden 2010-2015.

Arbetet med framtagandet av miljöteknikstrategin har föregåtts av ett omfattande och brett analys- och beredningsarbete som involverat ett stort antal aktörer. En betydande del av det förberedande arbetet genomfördes under 2008-2010 av kommittén Sveriges Miljöteknikråd, Swentec, som presenterade sin slutrapport till regeringen i november 2010.

Den svenska miljötekniksektorn sysselsätter drygt 40 000 anställda och omsätter cirka 120 miljarder kronor enligt Statistiska centralbyrån och Sveriges miljöteknikråd.

Kontakt
Johanna MartinPressekreterare hos Maud Olofssonwork 08-405 10 00cell 070-206 75 62e-post till Johanna Martin

Läs hela promemorian http://www.regeringen.se/sb/d/14218/a/174071

torsdag 1 september 2011

Norrbottningarna är duktiga på att ta tillvara på sina naturtillgångar - is, malm och rymden

Tillbaka i länet efter intressanta och givande dagar i Norrbotten.

Är imponerad över den positiva framtidstron, över samarbetet mellan basnäringen och kulturen, mellan rymdindustrin och turismen.

Vi har en del att lära av utmaningarna som strukturomvandlingen innebär för både Kiruna, Pajala och Malmberget. Utan ett tätt samarbete mellan offentliga aktörer och näringslivet kommer man inte att klara utmaningar som kompetensförsörjning och ökad inflyttning (eller stoppad utflyttning).

Resan upp i norr bekräftar att vi i vårt län är på riktigt god väg.