lördag 31 december 2011

Välkommen att mingla på Residenset årets första dag!

Gott slut!
2011 går mot sitt slut och vi kan se tillbaka på ett innehållsrikt år fyllt av spännande händelser och aktiviteter för att öka regionens attraktionskraft. Om lite av allt det som hänt finns att läsa i årets nyhetsbrev från Länsstyrelsen, www.lansstyrelsen.se/kronoberg, det sista för året hittar du i morgondagens blogg.

Gott Nytt År!
Om några timmar slår kyrkklockorna in det nya året och vi skriver 2012. Ett år jag med tillförsikt ser fram emot. Omvärldens nyfikenhet och intresse för regionen är stort och med familjen Kamprads generösa julgåva till Småland - en donation på 1 mdr för forskning, utveckling och utbildning, öppnas nya möjligheter att öka samarbetet mellan länets privata och offentliga aktörer.

Traditionen hålls vid liv
Traditioner är till för att hållas vid liv och i morgon - årets allra första dag hälsar vi alla varmt välkomna att eftermiddagsmingla på Residenset - vi bjuder på kaffe och ostkaka.
Dörrarna håller vi öppna mellan 14 och 17 - varmt välkommen!!

onsdag 28 december 2011

Nya arbetstillfällen i Kronoberg när flertalet länsstyrelser kommit överens om gemensam telefonistorganisation

Nya arbetstillfällen i Kronoberg när Länsstyrelsen får i uppdrag att svara i telefon för länsstyrelserna i Sverige   

Länsstyrelserna i Sverige har tillsammans kommit överens om att utveckla en gemensam telefonistorganisation placerad i Kronobergs län.

Innan ett beslut om lokaliseringen togs, genomfördes ett antal ingående utredningar av konsulter, vilka alla visade att Länsstyrelsen i Kronobergs län är den som har bäst förutsättningar för att genomföra uppdraget.  

”Detta är vi naturligtvis mycket glada för. Genom den här samordningen kan länsstyrelserna få ett tydligare ansikte utåt. Telefonisten är ofta den första som medborgaren möter i sin kontakt med Länsstyrelsen. Det här uppdraget ger oss en möjlighet att arbeta fokuserat med kommunikation och att förmedla länsstyrelsens roll i samhället på ett samlat sätt”, säger Lennart Johansson, länsråd.   

I ett första skede byggs telefonistorganisationen upp och en samordnare anställs. Det finns länsstyrelser som redan idag har ett akut behov av en utvecklad telefonistservice. Dessa länsstyrelser kommer att anslutas först, varefter ytterligare länsstyrelser ansluts. Förfrågan om när och om man vill ansluta sig har skickats ut till alla länsstyrelser och ska vara besvarad senast den 10 januari 2012.  

På sikt kan det bli fråga om ca åtta arbetstillfällen till Växjö.  

För mer information, kontakta
Lennart Johansson, länsråd, 0470 861 32

torsdag 22 december 2011

Stor donation till Småland! Familjen Kamprads stiftelse offentliggjord av Ingvar Kamprad vid årets jultal på Centrallagret i Älmhult tidigare i dag

Pressmeddelande

Växjö den 22 december 2011

Ny småländsk stiftelse för forskning och utbildning

Familjen Kamprad och Inter IKEA donerar drygt 950 miljoner sek till en ny stiftelse som ska stödja forskning och utbildning i framförallt Småland och vid Linnéuniversitetet. Dessutom har Inter IKEA Group beslutat att årligen tillföra stiftelsen ca 270 miljoner sek, så länge resultaten i den egna verksamheten medger detta.

Familjen Kamprads stiftelse, med säte i Växjö, ska enligt stadgarna ”i första hand stödja, stimulera och belöna forskning och utbildning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och som utövas inom ramen för Linnéuniversitetet. I andra hand kan regionala forsknings- och utbildningsprojekt stödjas. Därefter kan medel fördelas nationellt och globalt.”

- Jag och min familj är mycket glada att vi tillsammans med Linnéuniversitetet och Inter IKEA och efter år av förberedelser kan skapa denna stiftelse för vårt älskade Småland, säger stiftelsens grundare Ingvar Kamprad och fortsätter. Vi vill bidra till forskning som är verklighetsnära och kan omsättas i entreprenörskap, exempelvis att utveckla resurssmart och miljöanpassad tillverkningsteknik.

Stiftelsen har bildats på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad och Inter IKEA. Stiftelsen ska särskilt stödja projekt som syftar till:

 Förbättrad livskvalitet för äldre

 Entreprenörskap – särskilt sådan som främjar en levande landsbygd

 Bättre miljö

 Utveckling, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design

 Forskning och utbildning inom medicin

Stiftelsen ska särskilt verka för att samhället praktiskt kan dra nytta av uppnådda forskningsresultat så att vetenskapliga landvinningar snabbt och kostnadseffektivt kan komma de många människorna till del.

- Entreprenörskap har sedan länge varit ett profilområde vid universitetet. Stiftelsen ger en fantastisk möjlighet att stärka både detta område och andra som miljö, medicin och hälsa. Initiativet kommer på sikt att betyda mycket för Linnéuniversitetet, Småland och hela regionen, säger universitetets rektor Stephen Hwang.

Styrelseordförande i stiftelsen är Ingvar Kamprad. I styrelsen ingår även Kristina Alsér, Lena Fritzén, Lennart Nilsson, Leif B Bengtsson, Katarina Olsson och Johannes Stenberg. Professor Lena Fritzén är utsedd till styrelsens verkställande ledamot.

Stiftelsen kommer inte att ta emot några ansökningar före hösten 2012 och då endast för bidrag under 2013.

- Under de närmaste åren kommer Familjen Kamprads stiftelse att vara i en uppbyggnadsfas varför endast mindre belopp kommer att betalas ut, säger Lena Fritzén talesperson för stiftelsen.

Stiftelsen och Linnéuniversitetet har ett samarbetsavtal som bland annat reglerar köp av tjänster från universitetet för bemanning samt hyra och drift för stiftelsens kansli.

För bilder, faktablad och ytterligare information se www.familjenkampradsstiftelse.se

Kontaktperson Anna Carlström, 072 – 54 34 700 eller anna.carlstrom@lnu.se
 
Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas.
Ambitionen är att utbildningen och forskningen ska vara och drivas verklighetsnära och gärna ta sin utgångspunkt i och kunna omsättas i entreprenörskap. Genom fokus på genomförande av resultaten av forskningen och utbildningen är det ambitionen att dessa snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Unga Ekokockar- framtidens matlagare - kan inte låta bli att göra reklam

Kan inte låta bli att göra reklam för Unga Eokockars alldeles färska nyhetsbrev – håll tillgodo!

Nyhetsbrev Nr 2011:1


Ett nyhetsbrev till !?

Behövs det verkligen? Ja, därför att ...Vi har uppdraget att under åtminstone ett par tre år framöver arrangera tävlingen ”Unga Ekokockar - framtidens matlagare”.


Som projektledare tänker jag ta på mig tävlingens övergripande informationsansvar och vara vår styrgrupps talesperson. Minst en gång i kvartalet bör du kunna räkna med lite senaste nytt från landets


enda eko-kock-tävling. Du som läser detta får gärna sända nyhetsbrevet


vidare – sänd gärna kontaktuppgifter, dvs mailadress. Om du ej önskar detta kvartalsbrev bör du meddela mig, så stryker jag dig i sändlistan.


Tillbakablick UEK 2011

Premiäromgången för tävlingen blev en succé – från 10 kickoffer i mars runt hela landet via sex regionfinaler i maj och en underbar extraupplevelse i Almedalen för flertalet finalister, till finalen en härlig brittsommarhelg i Växjö. Många av er läsare runt landet har en del i framgången med denna resa. Än en gång tack! Ert bidrag var jätteviktigt.


Inför 2012 är vi nu tre huvudarrangörer , utöver MrL och SKF har KRAV nu gått in, dvs en rejäl förstärkning. Vi kommer att ordna vår tävlingsjury på ett lite annat sätt - en större fast stomme med 3 från SKF (inkl en från resp distrikt) + repr från Juniorkocklandslaget + någon sponsor + MrL.


Nästa års tävling är redan igång. Under några novemberveckor har 7 kick-offer genomförts - kombinerade med träff om KRAV-certifiering. Erik och Marc har hjälpts åt - från Kungälv till Boden. I januari - februari fortsätter upptaktsresorna med ytterligare minst 15 nedslag.


Styrgrupp
För er info har vi också bildat en styrgrupp på 7 personer. Den består av Ulrika Brydling, Per Bengtsson, Erik Måneld, Matts Andersson, Marc Wester, Peter Eklund och Gösta Skoglund. Vi har haft ett första längre planeringsmöte, där de grova linjerna dragits upp - bl.a. lite tidigare genomförande av regionfinalerna.


Finansiering 2012


Inledningsvis har vi fått ett viktigt förhandsbeskedfrån Jordbruksverket om en bra grundfinansiering för 2012-2013. Flera länsstyrelser funderar! Redan klara huvudfinansiärer därutöver är KRAV, Svenskt Kött AB, Martin&Servera. Sponsorer som redan gett klartecken är Arla Foods AB, Coop Änglamark, Segers, Sundqvist och HS Certifiering.


Ny hemsida
När vi nu blir mer lite mer ”permanenta” har vi bytt utseende på vår hemsida, som naturligtvis heter www.ungaekokockar.se
Framåtblick 2012
Succén blev mycket påtaglig så tillvida att vi nuplanerar för två-tre år ytterligare med Unga Ekokockar. Det mesta blir sig likt med sex regionfinaler i april-maj och final i Växjö 14-15 sept. Det är redan beslutat hos bl.a. vår landshövding Kristina Alsér, som nu är tävlingens beskyddare - inte bara på papperet utan väldigt konkret som aktiv medhjälpare för finansiering framöver.
Nästa nummer
.. kommer i januari. Då bör vi vara klara med finansiering m.m. Några från styrgruppen kommer att reflektera över stort och smått - eko och nära!
Keep Cooking and a Very Happy New Year!


Gösta Skoglund
Projektledare
Gösta Skoglund [gosta@miljoresurslinne.se]

Gösta Skoglund [gosta@miljoresurslinne.se]

tisdag 20 december 2011

Fler beslut kring naturreservat

Årshultsmyrens naturreservat blir ännu större
Länsstyrelsen har idag, den 20 december 2011, beslutat om en utökning av naturreservatet Årshultsmyren, Ljungby kommun. Årshultsmyren ligger söder om Lidhult och omfattar idag drygt ca 1500 ha myrmark.

Årshultsmyren utgör den största orörda myren i Kronobergs län. Om­rådet består av mestadels kala mossar och kärr blandat med skogs­klädda fastmarksöar och näringsfattiga sjöar. Kring Örsjön i norra delen och på Kyrkängen i söder växer bl.a. klockgentiana. Fastmarksholmarna är i huvudsak beklädda med talldominerad barrskog men lite bokdominerad skog förekommer, framför allt vid Bokhultabacken i områdets södra del. Flera fågelarter häckar på myren, t.ex. storspov, ljungpipare, grönbena, tjäder, orre och trana.

Anordningar för friluftslivet planeras, t.ex. längre och kortare leder med rastplatser. Ett vindskydd planeras i den nordöstra delen.

Delar av Årshultsmyren ingår i projektet LIFE to ad(d)mire, som pågår fram t.o.m. 2014. Projektet är till hälften EU-finansierat och syftar till att återställa hydrologin. Genom att röja igenväxningsvegetation, höjer man naturvärdena i området.
Mer information om reservatet finns att hämta på vår hemsida http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/ljungby/arshultsmyren/Pages/index.aspx.

För ytterligare information, kontakta
Naturvårdshandlägge Sara Lamme, tfn 0470-864 16 sara.lamme@lansstyrelsen.se
Naturvårdshandläggare Annika Smålander, 0470-863 30 annika.smalander@lansstyrelsen.se

Naturreservatet Stenbrohult utökas!

Nyss undertecknat!

Idag har Länsstyrelsen tagit beslut om att naturreservatet Stenbrohult i Älmhults kommun ska utökas. Området ligger nästgårds med Stenbrohults kyrka och sjön Möckeln. I öster gränsar det direkt mot kulturreservatet Råshult. Det relativt milda klimatet och inslaget av grönsten i berg och jord bidrar till att det här finns mycket ädellövskog med inslag av t.ex. lind, avenbok, bok och ek. Stenbrohults naturreservat har också ett småskaligt odlingslandskap och området som helhet har ett ovanligt rikt växt- och djurliv med t.ex. många sällsynta svampar och lavar samt vildbin.
Utredningsarbetet påbörjades redan år 2000 i samband med att stiftet sålde delar av Stenbrohults prästgård. Många i trakten framförde då att de stora naturvärdena borde skyddas långsiktigt. Totalt sett har ett 170 ha stort område utretts. Nu har delområden på tre olika fastigheter blivit naturreservat och på en fjärde fastighet har också ett naturvårdsavtal blivit klart i år. Markägarnas vilja har varit vägledande när det gäller val av skyddstyp.

Den nu aktuella utökningen gör att arealen för Stenbrohults naturreservatets ökar från 44 ha till 57 ha.

För mer information, kontakta
Naturvårdshandläggare Helene Pettersson, 0470/864 56

Bidra till minskad klimatpåverkan - låt dig inspireras av länets klimatarbete!

Vi vill att Kronoberg ska vara en fossilbränslefri region. För att uppnå den målsättningen måste fler våga fatta modiga beslut, göra klimatsmarta val och ta ansvar för sin klimatpåverkan i alla led.

Regionförbundet södra Småland har tillsammans med Energikontor Sydost AB och Länsstyrelsen Kronoberg bildat Klimatkommission Kronoberg i samverkan med näringsliv, universitet och offentlig sektor.

Klimatkommission Kronoberg är ett forum för att upplysa, föra dialog och sprida goda exempel i regionen. Med fokus på minskad klimatpåverkan inom områdena transporter och energianvändning arbetar kommissionen för att skapa en hållbar framtid och ett fossilbränslefritt samhälle, samt för att nå visionen “Europas grönaste region”.

Läs mer på vår hemsida http://www.klimatkommissionkronoberg.se/.

måndag 19 december 2011

Bättre och utvecklad myndighetsinformation

Preeinfo från Näringsdepartementet

Bättre och utvecklad myndighetsinformation
För att förenkla för Sveriges företagare har regeringen idag beslutat om en förstärkning av den myndighetsgemensamma företagsportalen verksamt.se.

Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket får i uppdrag att vidareutveckla tjänsten med mer information och fler e-tjänster bland annat kring tillstånd samt information om och vägledning till olika rådgivningsaktörer och interaktiva rådgivningstjänster.

-Det här innebär mer lättillgänglig information och e-tjänster för blivande och etablerade företagare, vilket gör skillnad genom en förenklad vardag för landets företagare, säger näringsminister Annie Lööf.

Myndigheterna ska samverka med relevanta aktörer och myndigheter i syfte att tillgängliggöra information som rör företag och företagande.

-Vi öppnar nu förvaltningen så att småföretagare och andra aktörer kan förädla den information och de tjänster som finns i verksamt.se. Den här satsningen skapar nya plattformar för tillväxt och ökar takten i förenklingsarbetet, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 mars 2015. Två delrapporter ska lämnas senast den 1 april 2013 respektive 2014.

Kontakt:
Kenneth Hultgren
Pressekreterare
08-405 10 00
072-530 48 90

Ny portal lanseras i unikt länsstyrelsesamarbete

I torsdagfs lanserade länsstyrelserna sin nya gemensamma webbportal. Det senaste året har samtliga 21 länsstyrelser lanserat nya webbplatser och nu är resultatet av flera års samarbete tillgängligt för allmänheten.

Länsstyrelserna har tillsammans drivit ett unikt nationellt projekt för att ta fram en webbplattform med gemensam struktur och innehåll. Målet har varit att bygga webbplatser som är ännu mer anpassade för besökarna och att skapa effektivitetsvinster.

Genom sitt samarbete har de 21 myndigheterna sparat in skattepengar på både licenser och funktionsutveckling. Projektet har kostat runt sex miljoner kronor. Varje län har fått en ny, modern webbplats för under 300 000 kronor. Den nya portalen, www.lansstyrelsen.se, ska slussa besökarna rätt till sitt län, eller de tjänster som man efterfrågar. I fortsättningen kommer länsstyrelserna att spara ännu mer pengar genom gemensam förvaltning och utveckling.

– Vi har alla vunnit på samarbetet, inte minst våra besökare, säger Mariethe Larsson, informationschef på Länsstyrelsen Östergötland och ordförande för projektets styrgrupp. Redan nu ser vi flera positiva effekter i form av ökad effektivitet, snabbare utvecklingstakt, ekonomiska vinster och ökat erfarenhetsutbyte mellan länen.

En viktig del i projektet har varit att hantera regionala skillnader mellan länsstyrelserna. Det handlar till exempel om vilka tjänster och vilken information som är mest prioriterad för besökarna i det egna länet. Nu har det blivit lättare för besökaren att till exempel få de senaste nyheterna från sitt län eller hitta rätt blankett.
– Vi har jobbat mycket med att få användaranpassade webbplatser med hög tillgänglighet, säger Maria Oscarsson, webbutvecklingsledare för länsstyrelsernas webbsamordning.

En annan nyhet är att viss information delas mellan de 21 länsstyrelsernas externa webbplatser, vilket effektiviserar det dagliga arbetet. Det stärker också länsstyrelserna i händelse av kris då man kan hjälpa varandra med att publicera och dela material. För besökaren innebär det en kvalitetshöjning på informationen vad gäller språk och innehåll.

– Vi är måna om att de gemensamma texterna ska vara vårdade, enkla och begripliga och ser en fördel med att besökarna får samma grundinformation från alla länsstyrelser, säger Ewelina Axell, redaktionellt ansvarig för länsstyrelsernas webbsamordning.

Förhoppningen är att länsstyrelsernas nya webbplatser ska tillgodose användarnas behov på ett optimalt sätt. Användartester och målgruppsanalyser kommer att göras regelbundet, så att webbplatserna kan fortsätta utvecklas och möta de krav som ställs av medborgare, kommuner, företag och organisationer.

Nästa stora etapp i länsstyrelsernas webbsamarbete är ta fram nya intranät i en gemensam webbplattform.


Mariethe Larsson
Informationschef
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se
013-196375
070-3667366

Julen närmar sig med stormsteg


Mörkret sänker sig och det lackar mot jul
Nu är det mesta julstöket avklarat - julklappar till lilla barnbarnet fixade, köttbullar trillade, Moster Gretas senap kokt och vörtbrödet gräddat. Redo för jul och redo för ljus. Har du tänkt på att när denna vecka är slut går vi mot ljusare tider!

 
Pappersröj och beslut av olika karaktär
Kommande vecka har ett tydligt länsfokus – interna möten, beslut om naturreservat och dialog med olika aktörer. Därefter tar lite vintersemester vid och min ställföreträdare Lennart Johansson tar över rodret mellan jul och nyår. Som vanligt dock anträffbar och på plats för Öppet Hus på Residenset på nyårsdagen! Den 2 januari hyllar vi årets Kronobergare och den 4 januari är det dags för Möbelriksdag 2012!
Årets senap förpackad och klar. Traditionen att koka senap och
dela ut till nära och kära hör julen till.

tisdag 13 december 2011

Tack till Lst Västerbotten för god kopierbar förenkla för företagenidé! Att dela goda exempel är ett sätt att förenkla på riktigt!

Små ringar på vattnet

Av besöket hos Länsstyrelsen i Västerbotten kom, bland mycket annat, ett gott exempel på samlad information för företagare på webbplatsen. I Kronobergs län frågade vi om vi fick planka idén rakt av och har nu i vårt regionala projekt implementerat en egen samlingssida.

Förenkla handlar till stor del att dela goda exempel. Hur enkla de än må verka.

Läs mer på http://www.förenklapariktigt.se/

Tack Västerbotten!

Vem vinner och vem förlorar på klimatförändringarna?

Den globala uppvärmningen går allt snabbare, och extrema väderhändelser som skyfall, värmeböljor och torka kommer att bli vanligare i framtiden

Staten, kommuner, näringsliv och enskilda personer kommer att påverkas av förändringarna. Hur det kan gå till och vilket ansvar vi alla har att anpassa oss till förändringarna beskrivs i en ny rapport från Länsstyrelsen i Kronobergs län.
- I rapporten ges en översikt över hur olika delar av samhället i Kronoberg kan påverkas av klimatförändringarna. Den är i första hand tänkt som ett underlag för kommunerna när de ska hantera detta i t.ex. samhällsplaneringen och i risk- och sårbarhetsanalyser. Men även företag och privatpersoner kan använda informationen för att tänka igenom hur deras fastigheter och verksamheter kan påverkas, säger Katarina Söderberg, Länsstyrelsens projektledare för klimatanpassning.

I rapporten ges också exempel på hur man kan hantera olika konsekvenser av förändringarna, t.ex. hur Malmö stad har satsat på att förbättra dagvattenhanteringen, eller hur andra kommuner arbetar in kunskapen i översiktsplaneringen. Under hösten har Länsstyrelsen besökt sju av åtta kommuner i länet samt landstinget, för att sprida den information som nu samlats i rapportform. Syftet har varit att uppmuntra kommunerna till att börja identifiera hur klimatförändringarna kommer att påverka bl.a. dricksvatten, bebyggelse, infrastruktur och hälsovård runtom i länet. Både tjänstemän och politiker har deltagit i diskussionerna och på så sätt lagt en grund för att dessa organisationer ska kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Klimatförändringarna får konsekvenser för många olika delar av samhället. Inte minst den bebyggda miljön måste klara av att hantera både mer vatten, för att undvika översvämningar, och att periodvis klara mer värme, då det måste finnas tillgång till skugga och svalka. Jord- och skogsbruket kan både gynnas av att mycket växer bättre i ett varmare klimat och missgynnas, då skadedjur som t.ex. granbarkborren också gynnas.

Rapporten "Kronobergs län och klimatförändringarna 1.0 – En kartläggning av klimateffekter, hot och möjligheter" (Länsstyrelsens meddelande nr 2011:15) finns tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/kronoberg/klimatanpassning.
För mer information kontakta:
Katarina Söderberg, projektledare regional klimatanpassning, Tfn: 0470-864 37
E-post: katarina.soderberg@lansstyrelsen.se

måndag 12 december 2011

Luciavecka med musik och regional utveckling på agendan

Stämningsfullt och nostaligskt
Denna helg har vi fyllt med musik. Stämningsfull julkonsert med Musica Vitae på Palladium och sedan nostalgisk kväll i globen” tillsammans” med Paul McCartney. Kul födelsedagspresent till våra ungdomar och härligt för oss lite äldre att få återuppleva ungdomsåren.

Veckan fortsätter i musikens tecken
Och det är klart att det även kommande vecka finns sång- och musikinslag - Luciafirande på Länsstyrelsen och i Domkyrkan och tror jag rätt blir det också något framträdande av Länsstyrelsekören på vår gemensamma julfest på Residenset i mitten av veckan.


Innovation och regionens nytta av universitetet
Förutom musikinslag innehåller veckan en rad interna aktiviteter. På medarbetardagen involveras hela myndigheten i ”Förenklaprojektet”. Forumteatern blottar på ett spännande sätt våra fördomar om varandra – byråkrater och entreprenörer. Det blir möte med Linnéniversitetet och seminarie på Näringsdepartementet. I båda fallen handlar det om innovation, entreprenörskap och universitetets roll i den regionala utvecklingen.

fredag 9 december 2011

En puff i rätt riktning för det nationella förenklingsarbetet - Enklare regler på EU-nivå

Pressmeddelande från regeringen

9 december 2011
Näringsdepartementet


Enklare regler på EU-nivå

För att skapa förutsättningar för ökad tillväxt och konkurrenskraft i Europa uppmanar Sverige, tillsammans med ett tiotal andra EU-länder, att rådet tar steg framåt i arbetet med att få till enklare regler på EU-nivå. Denna fråga var även på agendan på Konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel i måndags, den 5 december.

I uppmaningen, som framförs i form av ett gemensamt undertecknat brev pekar Sveriges näringsminister Annie Lööf tillsammans med ministerkollegor från elva andra medlemsländer på behovet av att analysera all ny lagstiftning, så att i synnerhet små företag inte drabbas av onödiga regler. Detta bör ske genom att rådet inrättar en funktion som kan vara stöd i arbetet.

Många nationella regleringar härstammar från EU-regleringar, det är därför viktigt att verka för att få till enkla och ändamålsenliga regler inom EU. Det behövs därför ett intensifierat arbete både på nationell och EU-nivå för att förbättra reglerna för företag.
- I ett Europa där den akuta skuldkrisen dominerar den politiska debatten är det nu viktigt att vi lyfter blicken och även fokuserar på åtgärder som långsiktigt stärker Europas tillväxt och konkurrenskraft. Det är därför nödvändigt att vi på EU-nivå går vidare med kraftfulla åtgärder, som kan skapa förutsättningar för fler och växande företag och nya jobb, säger näringsminister Annie Lööf.

Nyheter från http://www.regeringen.se/.

http://www.regeringen.se/sb/d/15421/a/182435.

95% av Kronobergs lantbrukare har fått sina utbetalningar

Länets lantbrukare har fått 213,8 miljoner i jordbrukarstöd för 2011

Den 1 december fick 95 % av länets lantbrukare sina utbetalningar för Gårdsstöd. Det innebar att 2 212 lantbrukare fick dela på 111 miljoner kronor. Den 28 december får 98 % av lantbrukarna en slututbetalning för sitt miljöarbete omfattande totalt 28,6 miljoner.
I november fick de en delutbetalning om 74,2 miljoner kronor, vilket är 75 % av den totala ersättningen, nu betalas de övriga 25 % ut.
Summan miljöersättningar och kompensationsbidrag uppgår till 102,8 miljoner kronor och fördelas enligt nedan:

Kompensationsbidrag 33 199 000
Våtmarker 449 000
Ekologisk produktion 12 410 000
Miljöskyddsåtgärder 58 000
Skyddszoner 77 000
Betesmarker och slåtterängar 31 327 000
Natur- och kulturmiljöer 5 164 000
i odlingslandskapet
Minskat kväveläckage 3 000
Vallodling 20 121 000

Totalt har länets lantbrukare fått 213,8 miljoner i jordbrukarstöd för 2011.
För mer information, kontakta

Stefan Carlsson, Landsbygdsdirektör, tfn 0470 863 24

torsdag 8 december 2011

Landsbygdshandel, giftfri miljö, dopning och EMAS för småföretag är några av rubrikerna i månadens nyhetsbrev från Länsstyrelsen

REN TRÄNING - En handbok kring dopning
Länsstyrelsen i Kronobergs län har tillsammans med sex andra aktörer tagit fram en handbok kring dopning för personal på träningsanläggningar.
På Folkhälsoinstitutets webbplats kan du ladda ned handboken och även få mer information. Boken kommer att användas som kursmaterial vid de utbildningar som bedrivs inom vårt län i projektet DOPINGFRITT. Finansiering har skett genom Folkhälsoinstitutet.

Konferens "Ensamkommande barn/ungdomar"
Det var fullsatt den 14 november när länsstyrelserna i Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län genomförde konferensen "Ensamkommande barn/ungdomar - ett gemensamt ansvar för barnets bästa" på Alvesta konferenscenter. Runt 150 personer hade samlats kring frågan: Hur arbetar vi, såväl var och en som tillsammans, för barnets bästa? Dokumentation av konferensen
Jämställdhet som motor
Länsstyrelsen har i samråd med länets jämställdhetsråd tagit fram en strategi som behandlar området tillväxt ur ett jämställdhetsperspektiv. Länsstyrelsen önskar att jämställdhetsstrategin ska ses som ett stöd och en viljeinriktning för det långsiktiga och övergripande utvecklingsarbetet i länet. Förhoppningen är att strategin ska ge en vägledning till vilka frågor som är särskilt angelägna att arbeta med i Kronobergs län, och ger endast övergripande riktlinjer för det kommande arbetet. Läs vidare i jämställdhetsstrategin.

ESF-JÄMT - Jämställdhetsintegrering av Socialfondsprojekt
ESF Jämt är namnet på Länsstyrelsernas gemensamma projekt som ska bidra till att flytta fram positionerna för jämställdhetsperspektivet från en sidoaktivitet till en huvudaktivitet genom strategin jämställdhetsintegrering. En stödorganisation bestående av åtta projektstödjare och en nationell koordinator har byggts upp för att säkerställa att sökande och etablerade projekt inom Socialfonden erbjuds kvalitetssäkrad rådgivning och utbild­ning.

Ny projektstödjare för Småland och Öarna är Anna Ståhl, som är placerad hos Länsstyrelsen i Kronobergs län. Läs mer om jämställdhetsintegrering.

Designmingel 2011
Designminglet med 100-talet deltagare hölls även i år på Residenset. En uppskattad föreläsning hölls av Stefan Nilsson, trendspanaren från TV4. Mer om designminglet finner du på bloggen från 9 november.

Ett steg närmare giftfri miljö
Saneringen är klar och vi kommer ett steg närmare miljömålet giftfri miljö. Under hösten har 2 av de 33 förorenade områdena som utgör störst risk i länet sanerats.

­- Det är ett sågverk i Hovmantorp och ett glasbruk i Eneryda som har sanerats, berättar Karin Simonsson, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen. De ämnen som har sanerats inom dessa områden är främst arsenik, bly, koppar, klorfenoler, dioxiner och PAH. Läs vidare om steget närmare miljömålet Giftfri miljö.

Projekt Landsbygdshandel
Målet med projektet är att undersöka olika möjligheter att locka målgruppen turister och andra besökare till landsbygdshandeln. I detta projekt ingår åtta stycken landsbygdshandlare i länet och två arbetsgrupper. Läs mer om hur Projekt Landsbygdshandel tagit fart.

EMAS Easy = Miljöledning för små företag
Nu finns en pedagogisk metod att införa EMAS även vid små- och medelstora företag. Metoden tar hänsyn till en mindre organisations förutsättningar, vilket gör att vägen till att bli EMAS-certifierad blir enklare. Läs vidare om EMAS.

onsdag 7 december 2011

Vem blir årets Kronobergare?

Igår samlades vi i juryn för att nominera fem finalister till årets Kronobergare. I statuterna står att årets Kronobergare kan person eller grupp som bidragit till länets utveckling och/eller på annat sätt lyft fram Kronoberg bli.

Radiolyssnarna har under hösten nominerat sina förslag, juryn har nu vaskat fram fem av dessa som går till "final". Under nästa vecka presenteras var och en av de nominerade i P4 Radio Kronoberg och röstningen startar. Nytt sedan två år är att radiolyssnarna är de som slutligen väljer vem av de fem som ska bli Årets Kronobergare. Varför inte gå in och rösta fram din egen favorit?!

Priset delas under festilga former ut på Residenset den 2 januari.

Några av de tidigare pristgarna är;

Eskil Erlandsson
PM o Vänner
Michael och Lena Michaelsson
The Ark
Stefan Edberg

måndag 5 december 2011

Följ min kommande arbetsvecka!

Dammet har lagt sig och hyacinter från Stortorget sprider härlig juldoft
Andra advent har passerat och huset på gården har åter fått hög mysfaktor – renoveringen klar, möbler på plats, julstjärnor upphängda och mängder med vita hyacinter från Stortorget i Växjö sprider härlig juldoft och jag är redo för en ny spännande arbetsvecka.

Erfarenhetsutbyte mellan myndighetschefer och årets Kronobergare
Tidigt, tidigt måndag morgon byter jag skogen mot staden och hemmadagar mot jobb i statens tjänst. Efter måndagens interna möten är det Stockholm som gäller - kvälls- och förmiddagsmöte med myndighetschefskollegor - Arbetsgivarverket, Myndigheten för Skydd och Beredskap, Konsumentverket, Konjunkturinstitutet, Transportstyrelsen och ESF-rådet. Efter detta snabbt tillbaka till Växjö och möte med Ulf Myrestam på SR och övriga i Årets Kronobergare-juryn.

Hur ska vi förhålla oss till omvärldens analys?
Onsdagen inleds med seminarie och paneldiskussion kring OECD-rapporten för Småland och Blekinge.

Upp till bevis att vi jobbar i regeringens anda – att bli en mer serviceinriktad, modern och effektivmyndighet

Vid lunch på onsdag anländer ”vår” minister civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Det är ministerns andra besök hos oss, men det första på Länsstyrelsen, förra gången var i samband med Innovationshelg 2011.
Efter lunch med ledningsgrupp och funktionsledare på Residenset följer ett gediget rogram med information om Trästadsprojektet, hur vi arbetar på Länsstyrelsen för att bli en modern och effektiv myndighet, hur vi arbetar med uppdraget ”Förenkla för företagen” och hur vi samverkar med andra aktörer i länet för att bidra till hållbar utveckling och tillväxt i balans. Stefan Attefall kommer också att träffa alla medarbetare på Länsstyrelsen och ska då prata framtid och ge sin syn på myndigheternas roll i framtiden.

Tidigt torsdag morgon bär det åter av till Stockholm för styrelsemöte i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs och därefter Landshövdingemöte på Rosenbad. Då kommer bla Försäkringskassans gd Dan Eliasson att informera om det Nationella rådet för innovation och kvalitét i offentlig verksamhet. Fredag ägnar jag åt interna möten.