tisdag 20 december 2011

Fler beslut kring naturreservat

Årshultsmyrens naturreservat blir ännu större
Länsstyrelsen har idag, den 20 december 2011, beslutat om en utökning av naturreservatet Årshultsmyren, Ljungby kommun. Årshultsmyren ligger söder om Lidhult och omfattar idag drygt ca 1500 ha myrmark.

Årshultsmyren utgör den största orörda myren i Kronobergs län. Om­rådet består av mestadels kala mossar och kärr blandat med skogs­klädda fastmarksöar och näringsfattiga sjöar. Kring Örsjön i norra delen och på Kyrkängen i söder växer bl.a. klockgentiana. Fastmarksholmarna är i huvudsak beklädda med talldominerad barrskog men lite bokdominerad skog förekommer, framför allt vid Bokhultabacken i områdets södra del. Flera fågelarter häckar på myren, t.ex. storspov, ljungpipare, grönbena, tjäder, orre och trana.

Anordningar för friluftslivet planeras, t.ex. längre och kortare leder med rastplatser. Ett vindskydd planeras i den nordöstra delen.

Delar av Årshultsmyren ingår i projektet LIFE to ad(d)mire, som pågår fram t.o.m. 2014. Projektet är till hälften EU-finansierat och syftar till att återställa hydrologin. Genom att röja igenväxningsvegetation, höjer man naturvärdena i området.
Mer information om reservatet finns att hämta på vår hemsida http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/ljungby/arshultsmyren/Pages/index.aspx.

För ytterligare information, kontakta
Naturvårdshandlägge Sara Lamme, tfn 0470-864 16 sara.lamme@lansstyrelsen.se
Naturvårdshandläggare Annika Smålander, 0470-863 30 annika.smalander@lansstyrelsen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar