måndag 30 december 2013

En händelserik månad väntar - rivstartar med Öppet Hus på Residenset!

NYHETSBREV januari 2014

Öppet hus på residenset

Den 1 januari är det öppet hus på residenset klockan 14-17. Det bjuds på kaffe och ostkaka. Ingen anmälan behövs.

Årets Kronobergare utses

Den 2 januari klockan 15.00 utses årets Kronobergare för året 2013. Priset delas ut av Christer Fuglesang på residenset i Växjö.

Förenkla-dygnet

Den 21 januari sätter Förenkla-dygnet igång och pågår till den 22:e.

UF-ungdomar besöker residenset

Den 23 januari anordnar Fort Knox ett event där UF-ungdomar kommer på besök till residenset.

Länsledningen på besök

Under janauri månad besöker länsledningen tre funktioner. Dessa är djurskydd, miljöskydd och naturskydd.
SMS-tjänst

SMS-tjänst för ökad service och trygghet

Sedan en tid tillbaka jobbar Länsstyrelsen med att ta fram en ny SMS-tjänst. Tanken är att kunna erbjuda tamdjursägare och andra intressenter snabb och kvalitetssäkrad information om det rör sig varg i deras närområde. På så vis får tamdjursägarna ökade möjligheter att skydda sina djur genom att till exempel stängsla, flytta dem eller ta in dem. Förslaget med en SMS-funktion kommer från fårägare i länet och Länsstyrelsen ser det som en god service att kunna erbjuda denna tjänst. Vår förhoppning är att den ska vara redo att sjösättas i början av 2014.

Vårt arbete har uppmärksammats på flera håll i landet och sammanlagt är vi nu sex länsstyrelser som står bakom framtagandet av SMS-tjänsten. Förutom Kronoberg är Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping och Halland med på tåget.
Jakob Marktorp

Projektet kring vattenanknutna kulturmiljöer

Årets rapport kring flottningslämningar i Blekinge Kronoberg och Skåne län är publicerad och finns tillgänglig på hemsidan. Rapporten består av två huvuddelar.
Den första delen behandlar de vattendrag som inventerades under sommaren. Beskrivningar av lämningarna görs löpande i texten och går att lokalisera i kartbilagan.
Den andra delen är en metodstudie som skall fungera som vägledande modell för hur vattenvård och kulturmiljö skall samverka inför biologisk återställning av vattendrag. Metodstudien har sammanfattats i en modell och förloppet vid åtgärdsarbetet i Fagerhultsån är ett konkret exempel på hur modellen skall kunna tillämpas.

Den ena bilagan är en artikel som sammanställts utifrån arkivmaterial som framkommit under projekttiden. Artikeln beskriver södra Sveriges flottning i allmänhet och ekflottning i synnerhet. En sista bilaga till rapporten är ett inventeringsprotokoll som kan användas i fält. I början av januari kommer Länsstyrelsens Web-GIS att uppdateras med det nya skiktet över flottningslämningar i Blekinge, Kronoberg och Skåne län.

Läs mer här.

Bild
Bild

Mager bedömning av måluppfyllelse i Kronobergs län till år 2020

Årets uppföljning visar att det är långt kvar till miljömålen nås.

De största utmaningarna är inom miljökvalitetsmålen giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv:

· Minskande, otillräckliga anslag till sanering av förorenade områden sinkar takten i att omhänderta miljösynder.

· Nya ämnen/kemikalier kan innebära okända risker för människors hälsa.

· Höga kvicksilverhalter i länets vatten innebär att god kemisk status inte nås.

· Det läcker fortfarande näringsämnen från alltför många enskilda avlopp och från jordbruksmarken. Stora insatser behövs för att restaurera våtmarker, limniska miljöer och minska övergödningen.

· Antalet betesdjur och arealen jordbruksmark minskar, liksom de naturliga gräsmarkerna och slåtterängarna. Det finns inget ekonomiskt incitament för länets allt färre lantbrukare att bruka dessa marker.

· Inget tyder på att antalet rödlistade arter minskar i länet.

Läs den fullständiga regionala bedömningen i Kronobergs län för hur de 14 miljökvalitetsmålen kan nås till år 2020 här.

Bild

Detta har hänt


Invigning av Smart Housing Småland

Smart Housing Småland invigt

Den 10 december var det invigning för Smart Housing Småland med mingel, där landshövdingarna från Kronoberg och Jönköping samt länsrådet från Kalmar invigde projektet.

Den 11 december hölls den första årliga framtidsverkstaden, en workshop, där agendan för 2014 sattes.

Bild
KOMET-programmet

Två nya naturreservat inom KOMET-programmet

Länsstyrelsen har fattat beslut om två nya naturreservat, Hökhult som ligger utanför Älmhult, och Skärgöl som ligger utanför Kosta. Detta innebär att Kronobergs län har fått sina två första reservat inom KOMET-programmet.

KOMET-programmet är ett projekt som går ut på att det är markägaren och inte staten som tar initiativ till områdesskydd.

Bild

Visste du att...

Nu ligger det en ny skrift ute om Kosta Glashus. Du hittar den som PDF här.

Nu finns skriften om Landsbygdsprogrammet ute för perioden 2007-2013 och har gått ut till alla som på något sätt tagit del av Landsbygdsprogrammet.
God Jul

 Gott Nytt År!     Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö,
     E-post:kronoberg@lansstyrelsen.se
     www.lansstyrelsen.se/kronoberg

För att avbeställa nyhetsbrevet, klicka här.

Detta mail skickas med IdRelay

fredag 20 december 2013

Svenska grönsaker året runt med smart återvinning av värme


Ett nytt projekt ska kartlägga möjligheterna att använda spillvärme för att värma växthus så att grönsaksodling blir möjligt en större del av året än idag. Det är tanken med det projekt som Miljöresurs Linné, Växjö kommun och Energikontor Sydost nu drar igång med stöd av Energimyndigheten och Länsstyrelsen.

 

Överallt i samhället finns spillvärme eller restvärme som det också kallas, värme som inte tas till vara. Det kan vara ventilationsluft, rök eller kylvatten som skulle kunna tillvaratas och användas för att värma växthus så att det blir möjligt att odla grönsaker en större del av året än idag.

 

Det är LED-tekniken som gör det möjligt att ordna energieffektiv växtbelysning, som har öppnat för denna utveckling. Lite eller ingen extra energi skulle gå åt, att jämföra med importerade grönsaker som ofta odlas och transporteras med hjälp av fossila bränslen, en stor miljövinst således. Nu börjar en kartläggning av hur mycket spillvärme och i vilken form den finns samt om den lämplig för att värma växthus med i Kronobergs län.

 

-          Det här är ett spännande projekt. Om det får genomslag kommer det att påverka regionen i hållbar riktning. Vi får mer lokalt producerade livsmedel med minimal miljöpåverkan som dessutom ger nya jobb, säger landshövding Kristina Alsér.  

 

 

Miljöresurs Linné, Växjö kommun och Energikontor Sydost ska förutom att undersöka vilka möjligheter som finns också titta på vilka affärsmodeller som är användbara och sedan marknadsföra detta. Man kommer också att planera för att bygga ett växthus för att demonstrera konceptet, samt titta på om det går att driva växthuset som ett socialt företag. Särskilt fokus kommer att läggas på ekologisk odling. Projektet stöds av Energimyndigheten och Länsstyrelsen bidrar med kunskap om sektorn.

onsdag 11 december 2013

19 månader med Glasrikeuppdraget - om tradition, utveckling o förnyelse

 Glasrikeuppdraget - nyhetsbrev nummer 10

Nyhetsbrev nummer 10


”Glasrikeuppdraget – 19 månader senare”, var namnet på en presentation på årets Designmingel i november. Liksom förra året var temat Glasrikeuppdraget och utvecklingen i Glasriket. När jag satte ihop den presentationen slogs jag av hur mycket som verkligen pågår i och kring Glasriket. Många vill vara med och utveckla och alla har sina tankar om hur arbetet ska utföras, se bara årshjulet från Designminglet. Glasrikeuppdraget har sin roll i detta och kan nu visa att med gemensamma krafter kan vi starta och driva många processer. I mars ska regeringen ha sin tredje rapport. Det kommer inte att bli svårt att fylla den.
Malin Bendz-Hellgren, projektsamordnare

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till personer du tror är intresserade.
Mer information finns på www.glasrikeuppdraget.se
 

Designmingel med fokus på utveckling av Glasrikeregionen

Det sjätte designminglet hölls den 11 november på residenset i Växjö. Ett 80-tal engagerade och intresserade människor från olika professioner och bakgrund samlades kring den småländska designen. Fokus för kvällen var utveckling av Glasriket.  Deltagarna fick ta del av Sommardesignkontorets bild av framtidens Glasrike. Det berättades om nya användningsområden för glaset, där design, hållbarhet och innovation går hand i hand. Destinationsutveckling och goda idéer bjöds på från bland annat Möbelriket, Astrid Lindgrens Näs, Smart Housing Småland och Pukebergsinitiativet.
Efter inspirationen satte kvällens verkstad igång. Arbetsgrupperna diskuterade alltifrån kulturarvet, upplevelsen av glashantverket, marknadsföring, transparent intelligens, infrastruktur, innovation, volymproduktion till samverkan.  För att få en tydligare bild av vad som sker i Glasriket fyllde deltagarna på med sina planerade aktiviteter för 2014 på ett stort visuellt ”Årshjul”. Representanter från nationella SVID deltog under kvällen. De berättade om sitt uppdrag och samlade på ”smålänningarnas” berättelser om Glasriket.

Intresset för ett fortsatt arbete var stort. Därför blir det en fortsättning den 25 feb 2014.
 

Glasrikets samlingar och arkiv i fokus
Den 25 november hade Glasrikeuppdraget besök av Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Tillväxtverket, länsmuseerna mfl. Målet var att visa och diskutera de stora samlingar av glas och arkivmaterial som finns i Glasriket. Besökarna överväldigades av det engagemang som har gjort att samlingarna räddats kvar i Glasriket. Samtidigt som man gladdes över detta såg man det stora behovet av katalogisering, digitalisering mm. Ett nytt möte med de nationella aktörerna planeras i feb/mars 2014.
 

SVID i Glasriket

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, har under året arbetat med hur design kan utveckla Glasriket. Detta gör vi genom inspiration och kunskapsunderlag. Kunskap har skapats genom möten med alla kommunerna under våren och främst under hösten genom en designdriven kartläggning av nuläget, behov och det önskade läget i Glasriket som ett underlag inför framtida aktiviteter. Detta har skett genom många olika möten med människor, organisationer och företag. Som kunskap och inspiration har SVID har varit med och genomfört Sommardesignkontoret i Glasriket. Under december och januari utkommer två magasin som SVID producerar; Design Research Journal och Design & Affärer som båda kommer att fokusera på Glasriket och innehåller artiklar om regionen och inspirerande exempel.
Conny Olander, Programansvarig destination, SVID
 

Design i Glasriket på export

From Småland with love – så hette utställningen som gick på export till Köpenhamn. Läs mer här
 

Samarbete med Reijmyre Glasbruk

Vid styrgruppens möte den 2 december fanns Anders Härnbro, kommunalråd från Finspångs kommun med. Han berättade om att Reijmyre arbetar med att utveckla sin hantverksby som är kopplad till glasbruket. Reijmyre är intresserade av att samarbeta med Glasrikeuppdraget. Den 6-7 februari kommer en hel delegation från Finspångs kommun för att besöka några av våra viktigaste glasbruksmiljöer. 
 
Redan nu kan man köpa Reimyres glas i Fabriksbutiken i Kosta.
 

Kompetenscentrum Pukeberg

Det f.d. glasbruket i Pukeberg är en plats i Småland, där kunskap om design utvecklas och förvaltas av olika aktörer från akademi, näringsliv och samhälle. Idag finns bland annat glashytta, Designarkivet, glasutställning med butik, hyttsillsrestaurang, konstnärsateljéer, ett belysningsföretag och akademisk glasdesignutbildning. Riksglasskolan med både gymnasie- och yrkeshögskoleutbildning planerar en flytt från Orrefors till Pukeberg sommaren 2014 och ArkDes (tidigare Arkitektur¬museet) kommer under våren 2014 att flytta delar av sina samlingar från Stockholm till Pukeberg.
Linnéuniversitetet, Nybro kommun och Regionförbundet i Kalmar län har antagit en gemensam avsiktsförklaring med visionen att skapa ett internationellt kompetenscentrum för glas och glasdesign i Pukeberg. Samtidigt är Pukeberg utpekat som en av noderna i innovationsmiljön Smart Housing Småland med transparent intelligens som ett viktigt ledord.
Sedan i höstas pågår ett arbete för att ta fram en mer konkret målbild och en långsiktig strategi för att etablera kompetenscentrumet. En styrgrupp leder arbetet och fyra arbetsgrupper diskuterar utbildning på olika nivåer, möjliga forskningsprojekt, samarbete med befintliga och nya företag inom konst- och planglas samt utformning av en attraktiv mötesplats för designers, glashantverkare, arkitekter, internationella studenter och forskare med flera.
I slutet av januari ska en rapport med förslag till strategi och fortsatt arbete redovisas för de tre huvudmännen. Pukeberg är en intressant och vacker miljö med stor potential att utvecklas.
Bertil Eifrém, processledare


På gång

Nu visas en stor och fin utställning med Hald/Gate på Smålands Museum t.o.m. dec 2014.
Åsa Jungnelius har tagit över hyttan i Boda GlasbrukLäs mer

Kalender

25/2 Fortsättning arbetsgrupper designminglet
27/2 Styrgruppens möte
31/3 Rapport 3 till Regeringen
 

tisdag 10 december 2013

Uppdrag där ditt engagemang är avgörande!

Föra veckan fick ni via bloggen och twitter ta del av några av mina uppdrag - styrelsearbetet i Vinnova och Förenkla för företagen - ett annat är nomineringsarbetet för årets Kronobergare, där mitt engagemang inte räcker så långt. Här behöver vi din hjälp. 

Genom att rösta på de nominerade kan du bidra till att göra positiv skillnad. Historiskt är det övervägande män som röstats fram av lyssnarskaran, men länet består av lika många män som kvinnor och det borde vara enkelt att få en jämnare fördelning. 

Denna vecka presenteras de 5 nominerade -tre kvinnor/två män - i P4 Kronoberg. Röstningen pågår mellan den 9 och 15 december. Gör din stämma hörd!


fredag 6 december 2013

Kulturrådet och Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs - gemensamt uttalande efter torsdagens möte

Gårdagens möte mellan Kulturrådet och styrelsen för Astrid Lindgrens Näs var ett konstruktivt och framåtsyftande samtal om både samarbete och utveckling av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Samarbetet med Astrid Lindgrens Näs och Vimmerby kommun är viktigt för Kulturrådet, som ser fram emot att ha en tätare dialog kring priset. 


Flera idéer diskuterades kring hur pristagarens besök i Vimmerby kan utvecklas med de tillgångar Astrid Lindgrens Näs och Vimmerby har. Presskonferensen i samband med tillkännagivandet av 2014 års pristagare kommer att ske i Stockholm. Därefter skall arrangemangen kring priset gemensamt utvärderas, som en grund för fortsatt samarbete och dialog inför kommande år. Vi fortsätter att tillsammans arbeta för att priset ska fylla sin uppgift att hedra Astrid Lindgrens minne genom att främja barn- och ungdomslitteratur globalt och peka på betydelsen av ungas läsande.

 torsdag 5 december 2013

I pipeline hos Länsstyrelsen i Kronoberg

NYHETSBREV december 2013

Gårdsstöd för stödåret 2013

Den 2 december fick 2 246 lantbrukare i länet 130,6 miljoner kronor i Gårdsstöd för stödåret 2013. Totalt är det 99 % av det totala antalet brukare som sökt ersättning som får ett beslut vid det första utbetalningstillfället, vilket är ett av de bästa resultaten bland samtliga länsstyrelser. 
Bild

Glasrikeuppdraget

Glasrikeuppdragets styrgrupp bakom stort saneringsuppdrag

Måndagen den 2 december träffades Glasrikeuppdragets styrgrupp, som består av landshövdingarna i Kronobergs och Kalmar län, regionförbunden och kommunalråden från Emmaboda, Lessebo, Uppvidinge och Nybro. En stor del av mötet ägnades åt att diskutera formerna för hur ett gemensamt saneringsuppdrag för hela Glasriket ska styras och drivas. SGU (Sveriges Geologiska undersökning) har tagit på sig ansvaret som huvudman. Genom projektet kommer en plan för sanering av olika glasbruksområden att tas fram. Läs mer om glasrikeuppdraget här. 
Bild

Förenkla på riktigt!

Nationell förenklingsdag
den 4 december

Den 4 december är det dags för Näringsdepartementets årliga Förenklingsdag i Stockholm. Länsstyrelsen i Kronoberg medverkar genom det nationella projektet Förenkla på riktigt! med landshövding Kristina Alsér i spetsen. Under dagen kommer flera statliga myndigheter, som har fått i uppdrag från regeringen att förenkla för företag, att presentera hur deras arbete har bedrivits och vilka resultat det har gett.

Näringsminister Annie Lööf kommer att tala om satsningarna för att förenkla för företag i deras kontakter med myndigheter. Förenkla på riktigt! kommer i sin presentation att ge exempel på hur man har arbetat med olika förenklingsinsatser genom pilotprojekt för effektivare handläggning, ärendebekräftelser till kunder samt utbildning för personal i service och bemötande.

Kartbild

Kulturmiljöer av riksintresse

Sedan maj 2013 pågår en fortsättning av Länsstyrelsens arbete med att fördjupa kunskapen om de områden som utgör kulturmiljöer av riksintresse. Genom förbättrade beskrivningar av dessa miljöer ökar förutsättningarna för kommunerna att stärka de kulturhistoriska värdena i plansammanhang. Lika viktigt är att lyfta fram och kommunicera kulturmiljöns värden som en resurs för en hållbar utveckling, särskilt för de folkvalda. Arbetet med riksintressena följer därför den dialogmodell som utvecklats tidigare, där de muntliga presentationerna av länsstyrelsens arbete för respektive kommunstyrelses arbetsutskott är av central betydelse. Lika viktigt är emellertid att arbetet till väsentliga delar styrs av den årliga intervjuundersökning som görs med kommunernas representanter. Här har kommunerna möjlighet att uttrycka önskemål om vilka miljöer som är mest angelägna att prioritera. 

Vid Länsstyrelsens Planfunktions kvartalsamtal den 6 december kommer därför, förutom en kortfattad presentation av det pågående arbetet, kommunerna att ges möjligheter att framföra synpunkter på projektets inriktning, och framför allt dess fortsättning.

Bild

Smart Housing Småland

Kick-off för Smart Housing Småland

Smart Housing Småland kommer att ha kick-off med mingel den 10 december, där landshövdingarna i de tre länen Kronoberg, Kalmar och Jönköping inviger projektet. Den 11 december hålls den första årliga framtidsverkstaden, en workshop där agendan för 2014 kommer att sättas. Läs mer på Smart Housing Smålands hemsida. 

Luciakröning

Den 12 december kommer vår landshövding Kristina Alsér att kröna årets Lucia vid Residensets balkong klockan 19.00. Det hela börjar med en kortege som börjar vid Oxtorget cirka 18.30 och går mot Stortorget där det hela kommer att äga rum. 

Kronobergsmodell för integration

Kronobergsmodellen för integration utgår från ett fördjupat samarbete med arbets- och näringslivet, organisationer med flera och mer individuell coaching för nyanlända. Det här innebär att fler nyanlända blir delaktiga och fler kommer i egen försörjning. 

Anders Blomkvist har framgångrikt arbetat med motsvarande modell för friställda i Markaryd och Lessebo och nu testas samma insatser för nyanlända i Lessebo, insats Integration Lessebo. Anders arrangerar som del i insatsen en Framtidsfest den 13 december.

Jakob Marktorp

Projektet kring vattenanknutna kulturmiljöer

Projektet kring vattenanknutna kulturmiljöer har fortsatt under 2013 i Kronobergs län. En skillnad jämfört med tidigare år var att Kronobergs, Blekinge och Skåne län samverkade i projektet. Under sommaren 2013 genomfördes en inventering av flottningslämningar i Blekinge, Kronoberg och Skåne län. Inventeringen utfördes av två inventerare i syfte att kunna underlätta åtgärdsarbetet att nå miljömålen innan år 2020. En arkivarie anställdes för att leta fram arkivmaterial kring vattendragen i länen. Sammanlagt inventerades 18 vattendrag och 3 sjöar inom Kronobergs, Blekinge och Skåne län. 

Inventeringen visar på att flottningslämningarna ser olika ut regionalt och mellan vattendragen. Utifrån inventeringarna har en metodstudie utarbetats kring den tågordning som rekommenderas vid biotopvårdsåtgärder. Det är viktigt att en kontinuerlig dialog förs mellan naturvården och kulturmiljövården för att kunna bevara och åtgärda vattendrag med många värden – både natur- och kulturhistoriska värden. Metodstudien behandlar generella riktlinjer för vattendrag i både Västerhavets vattendistrikt och Södra Östersjöns vattendistrikt. Projektrapporten kommer i december 2013. Parallellt med inventeringsarbetet har några kunskapsöversikter för södra Sveriges huvudavrinningsområden sammanställts. 

Bild

Ny kulturmiljölag från och med 
den 1 januari 2014

Vid årsskiftet träder en ny lag om kulturmiljön i kraft – kulturmiljölagen. Lagen ersätter den nuvarande lagen om kulturminnen med mera och mycket kommer att vara sig likt mellan den gamla och nya lagen. Tillsammans med den nya lagen kommer också nya nationella mål för kulturmiljöområdet. Målen är formulerade så att det statliga kulturmiljöarbetet ska främja: 
– ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas, 
– människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön, 
– ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser, och 
– en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Störst förändring av lagen kommer att ske inom den del som skyddar fornlämningar. För att förtydliga lagen har man infört ett årtal, 1850, som en främre gräns för vad som kan betraktas som en fornlämning. Kronoberg kommer genom detta att mista en del yngre fornlämningar men Länsstyrelsen får i gengäld möjlighet att fornminnesförklara lämningar som vid årsskiftet faller utanför lagskyddet. Vidare kommer Länsstyrelsen få en tydligare uppgift att tillhandahålla information om fornlämningar till den som vill genomföra en exploatering, till exempel via hemsidan.

I dagsläget kvarstår en del frågetecken kring vad införandet av 1850 som främre gräns för fornlämningar innebär. Riksantikvarieämbetet kommer att ta fram underlag för information samt föreskrifter med allmänna råd till den nya lagen så snart som möjligt. Håll dig uppdaterad om processen genom att besöka Länsstyrelsens hemsida. Propositionen ”Kulturmiljöns mångfald” finns att läsa på regeringens hemsida

Bild

Detta har hänt


Förädrarstödskonferens

Föräldrarstödskonferens

Det 28 november hölls det en konferens om föräldrastöd som Länsstyrelsen anordnade tillsammas med Statens folkhälsoinstitut, Regionförbundet Södra Småland, Landstinget Kronoberg och länets kommuner. Föräldrastöd är ett av samhällets insatser för att hjälpa föräldrar med deras viktigaste uppgift – att ge sina barn en trygg och bra uppväxt. Med stöd och hjälp till föräldrarna vill regeringen vända den negativa trend som visar att barns och ungdomars psykiska hälsa har försämrats de senaste decennierna.

Målet är att via föräldrarna främja barns hälsa och positiva utveckling samt maximera barns skydd mot ohälsa och sociala problem. Konferensen syftade till att sprida kunskap om hur framgångsrikt föräldrastödsarbete kan bedrivas.

Hela 411 personer var anmälda, vilket innebar att länets föräldrastödskonferens var den största i landet!

Årshjulet för aktiviteter i glasrikeregionen 2014

Designmingel med fokus på utveckling av Glasrikeregionen

Det sjätte designminglet hölls den 11 november på residenset. Ett 80-tal engagerade och intresserade människor från olika professioner och bakgrund samlades kring den småländska designen. Fokus för kvällen var utveckling av Glasriket.

Deltagarna fick ta del av Sommardesignkontorets bild av framtidens Glasrike. Det berättades om nya användningsområden för glaset, där design, hållbarhet och innovation går hand i hand. Destinationsutveckling och goda idéer bjöds på bland annat från Möbelriket, Astrid Lindgrens Näs, Smart Housing Småland och Pukebergsinitiativet.

Efter inspirationen satte kvällens verkstad igång. Arbetsgrupperna diskuterade alltifrån kulturarvet, upplevelsen av glashantverket, marknadsföring, transparent intelligens, infrastruktur, innovation, volymproduktion till samverkan.

För att få en tydlig och enhetlig bild av vad som sker i Glasriket fyllde deltagarna på med sina planerade aktiviteter för 2014 på ett stort visuellt ”Årshjul”. Representanter från nationella SVID deltog under kvällen. De berättade om sitt uppdrag och samlade på ”smålänningarnas” berättelser om Glasriket.

Innan kvällens slut uppmanades deltagarna att lämna ett ”committment-kort” i någon av glasvaserna som ställts fram. Var och en av glasvaserna representerade ett ämne som diskuterats under kvällen. Intresset visade sig vara stort och en fortsättning på verkstaden kommer att genomföras under våren 2014. 

Visste du att...

Nu ligger det en ny skrift ute om Elin Wägners Lilla Björka. Du hittar den som PDF här. 

Åtgärdsarbetet för att nå miljömålen

Varför syns ett "G" nedanför vissa av nyheterna?

Symbolen här bredvid visas vid de nyheter som bidrar till att nå miljömålen. Läs mer om våra åtgärder för att nå miljömålen här.