torsdag 5 december 2013

I pipeline hos Länsstyrelsen i Kronoberg

NYHETSBREV december 2013

Gårdsstöd för stödåret 2013

Den 2 december fick 2 246 lantbrukare i länet 130,6 miljoner kronor i Gårdsstöd för stödåret 2013. Totalt är det 99 % av det totala antalet brukare som sökt ersättning som får ett beslut vid det första utbetalningstillfället, vilket är ett av de bästa resultaten bland samtliga länsstyrelser. 
Bild

Glasrikeuppdraget

Glasrikeuppdragets styrgrupp bakom stort saneringsuppdrag

Måndagen den 2 december träffades Glasrikeuppdragets styrgrupp, som består av landshövdingarna i Kronobergs och Kalmar län, regionförbunden och kommunalråden från Emmaboda, Lessebo, Uppvidinge och Nybro. En stor del av mötet ägnades åt att diskutera formerna för hur ett gemensamt saneringsuppdrag för hela Glasriket ska styras och drivas. SGU (Sveriges Geologiska undersökning) har tagit på sig ansvaret som huvudman. Genom projektet kommer en plan för sanering av olika glasbruksområden att tas fram. Läs mer om glasrikeuppdraget här. 
Bild

Förenkla på riktigt!

Nationell förenklingsdag
den 4 december

Den 4 december är det dags för Näringsdepartementets årliga Förenklingsdag i Stockholm. Länsstyrelsen i Kronoberg medverkar genom det nationella projektet Förenkla på riktigt! med landshövding Kristina Alsér i spetsen. Under dagen kommer flera statliga myndigheter, som har fått i uppdrag från regeringen att förenkla för företag, att presentera hur deras arbete har bedrivits och vilka resultat det har gett.

Näringsminister Annie Lööf kommer att tala om satsningarna för att förenkla för företag i deras kontakter med myndigheter. Förenkla på riktigt! kommer i sin presentation att ge exempel på hur man har arbetat med olika förenklingsinsatser genom pilotprojekt för effektivare handläggning, ärendebekräftelser till kunder samt utbildning för personal i service och bemötande.

Kartbild

Kulturmiljöer av riksintresse

Sedan maj 2013 pågår en fortsättning av Länsstyrelsens arbete med att fördjupa kunskapen om de områden som utgör kulturmiljöer av riksintresse. Genom förbättrade beskrivningar av dessa miljöer ökar förutsättningarna för kommunerna att stärka de kulturhistoriska värdena i plansammanhang. Lika viktigt är att lyfta fram och kommunicera kulturmiljöns värden som en resurs för en hållbar utveckling, särskilt för de folkvalda. Arbetet med riksintressena följer därför den dialogmodell som utvecklats tidigare, där de muntliga presentationerna av länsstyrelsens arbete för respektive kommunstyrelses arbetsutskott är av central betydelse. Lika viktigt är emellertid att arbetet till väsentliga delar styrs av den årliga intervjuundersökning som görs med kommunernas representanter. Här har kommunerna möjlighet att uttrycka önskemål om vilka miljöer som är mest angelägna att prioritera. 

Vid Länsstyrelsens Planfunktions kvartalsamtal den 6 december kommer därför, förutom en kortfattad presentation av det pågående arbetet, kommunerna att ges möjligheter att framföra synpunkter på projektets inriktning, och framför allt dess fortsättning.

Bild

Smart Housing Småland

Kick-off för Smart Housing Småland

Smart Housing Småland kommer att ha kick-off med mingel den 10 december, där landshövdingarna i de tre länen Kronoberg, Kalmar och Jönköping inviger projektet. Den 11 december hålls den första årliga framtidsverkstaden, en workshop där agendan för 2014 kommer att sättas. Läs mer på Smart Housing Smålands hemsida. 

Luciakröning

Den 12 december kommer vår landshövding Kristina Alsér att kröna årets Lucia vid Residensets balkong klockan 19.00. Det hela börjar med en kortege som börjar vid Oxtorget cirka 18.30 och går mot Stortorget där det hela kommer att äga rum. 

Kronobergsmodell för integration

Kronobergsmodellen för integration utgår från ett fördjupat samarbete med arbets- och näringslivet, organisationer med flera och mer individuell coaching för nyanlända. Det här innebär att fler nyanlända blir delaktiga och fler kommer i egen försörjning. 

Anders Blomkvist har framgångrikt arbetat med motsvarande modell för friställda i Markaryd och Lessebo och nu testas samma insatser för nyanlända i Lessebo, insats Integration Lessebo. Anders arrangerar som del i insatsen en Framtidsfest den 13 december.

Jakob Marktorp

Projektet kring vattenanknutna kulturmiljöer

Projektet kring vattenanknutna kulturmiljöer har fortsatt under 2013 i Kronobergs län. En skillnad jämfört med tidigare år var att Kronobergs, Blekinge och Skåne län samverkade i projektet. Under sommaren 2013 genomfördes en inventering av flottningslämningar i Blekinge, Kronoberg och Skåne län. Inventeringen utfördes av två inventerare i syfte att kunna underlätta åtgärdsarbetet att nå miljömålen innan år 2020. En arkivarie anställdes för att leta fram arkivmaterial kring vattendragen i länen. Sammanlagt inventerades 18 vattendrag och 3 sjöar inom Kronobergs, Blekinge och Skåne län. 

Inventeringen visar på att flottningslämningarna ser olika ut regionalt och mellan vattendragen. Utifrån inventeringarna har en metodstudie utarbetats kring den tågordning som rekommenderas vid biotopvårdsåtgärder. Det är viktigt att en kontinuerlig dialog förs mellan naturvården och kulturmiljövården för att kunna bevara och åtgärda vattendrag med många värden – både natur- och kulturhistoriska värden. Metodstudien behandlar generella riktlinjer för vattendrag i både Västerhavets vattendistrikt och Södra Östersjöns vattendistrikt. Projektrapporten kommer i december 2013. Parallellt med inventeringsarbetet har några kunskapsöversikter för södra Sveriges huvudavrinningsområden sammanställts. 

Bild

Ny kulturmiljölag från och med 
den 1 januari 2014

Vid årsskiftet träder en ny lag om kulturmiljön i kraft – kulturmiljölagen. Lagen ersätter den nuvarande lagen om kulturminnen med mera och mycket kommer att vara sig likt mellan den gamla och nya lagen. Tillsammans med den nya lagen kommer också nya nationella mål för kulturmiljöområdet. Målen är formulerade så att det statliga kulturmiljöarbetet ska främja: 
– ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas, 
– människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön, 
– ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser, och 
– en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.

Störst förändring av lagen kommer att ske inom den del som skyddar fornlämningar. För att förtydliga lagen har man infört ett årtal, 1850, som en främre gräns för vad som kan betraktas som en fornlämning. Kronoberg kommer genom detta att mista en del yngre fornlämningar men Länsstyrelsen får i gengäld möjlighet att fornminnesförklara lämningar som vid årsskiftet faller utanför lagskyddet. Vidare kommer Länsstyrelsen få en tydligare uppgift att tillhandahålla information om fornlämningar till den som vill genomföra en exploatering, till exempel via hemsidan.

I dagsläget kvarstår en del frågetecken kring vad införandet av 1850 som främre gräns för fornlämningar innebär. Riksantikvarieämbetet kommer att ta fram underlag för information samt föreskrifter med allmänna råd till den nya lagen så snart som möjligt. Håll dig uppdaterad om processen genom att besöka Länsstyrelsens hemsida. Propositionen ”Kulturmiljöns mångfald” finns att läsa på regeringens hemsida

Bild

Detta har hänt


Förädrarstödskonferens

Föräldrarstödskonferens

Det 28 november hölls det en konferens om föräldrastöd som Länsstyrelsen anordnade tillsammas med Statens folkhälsoinstitut, Regionförbundet Södra Småland, Landstinget Kronoberg och länets kommuner. Föräldrastöd är ett av samhällets insatser för att hjälpa föräldrar med deras viktigaste uppgift – att ge sina barn en trygg och bra uppväxt. Med stöd och hjälp till föräldrarna vill regeringen vända den negativa trend som visar att barns och ungdomars psykiska hälsa har försämrats de senaste decennierna.

Målet är att via föräldrarna främja barns hälsa och positiva utveckling samt maximera barns skydd mot ohälsa och sociala problem. Konferensen syftade till att sprida kunskap om hur framgångsrikt föräldrastödsarbete kan bedrivas.

Hela 411 personer var anmälda, vilket innebar att länets föräldrastödskonferens var den största i landet!

Årshjulet för aktiviteter i glasrikeregionen 2014

Designmingel med fokus på utveckling av Glasrikeregionen

Det sjätte designminglet hölls den 11 november på residenset. Ett 80-tal engagerade och intresserade människor från olika professioner och bakgrund samlades kring den småländska designen. Fokus för kvällen var utveckling av Glasriket.

Deltagarna fick ta del av Sommardesignkontorets bild av framtidens Glasrike. Det berättades om nya användningsområden för glaset, där design, hållbarhet och innovation går hand i hand. Destinationsutveckling och goda idéer bjöds på bland annat från Möbelriket, Astrid Lindgrens Näs, Smart Housing Småland och Pukebergsinitiativet.

Efter inspirationen satte kvällens verkstad igång. Arbetsgrupperna diskuterade alltifrån kulturarvet, upplevelsen av glashantverket, marknadsföring, transparent intelligens, infrastruktur, innovation, volymproduktion till samverkan.

För att få en tydlig och enhetlig bild av vad som sker i Glasriket fyllde deltagarna på med sina planerade aktiviteter för 2014 på ett stort visuellt ”Årshjul”. Representanter från nationella SVID deltog under kvällen. De berättade om sitt uppdrag och samlade på ”smålänningarnas” berättelser om Glasriket.

Innan kvällens slut uppmanades deltagarna att lämna ett ”committment-kort” i någon av glasvaserna som ställts fram. Var och en av glasvaserna representerade ett ämne som diskuterats under kvällen. Intresset visade sig vara stort och en fortsättning på verkstaden kommer att genomföras under våren 2014. 

Visste du att...

Nu ligger det en ny skrift ute om Elin Wägners Lilla Björka. Du hittar den som PDF här. 

Åtgärdsarbetet för att nå miljömålen

Varför syns ett "G" nedanför vissa av nyheterna?

Symbolen här bredvid visas vid de nyheter som bidrar till att nå miljömålen. Läs mer om våra åtgärder för att nå miljömålen här. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar