onsdag 30 januari 2013

Riksantikvarieämbetet satsar på kulturmiljön i Glasriket


Tänk att just idag när statssekreterare Marita Ljung, styrgruppen för Glasrikeuppdraget och ledningen från åtta nationella myndigheter samlades på Residenset för att diskutera hur man från de olika nivåerna kan öka samarbetet för konkreta insatser fick vi en glad nyhet från Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg har tillsammans beviljats medel för att utveckla kulturmiljön i Glasriket. Fördelat under tre år erhåller länen 1,8 miljoner i projektet.

Syftet är att både stärka och fokusera insatserna kring Glasrikets kulturmiljöer. Insatserna skall omfatta kunskapsuppbyggnad, vård och information om olika delar av Glasrikets rika kulturarv, samt eventuellt Forskning och Utvecklingsinsatser.

Vilka delar är intressanta?
I området finns talrika övergivna lämningar från den tidiga järnhanteringen och glastillverkningen, men här finns också ett stort antal karakteristiska bruksorter, varav några fortfarande bär den industriella traditionen vidare.

- I området lever också en stark brukskultur av mera immateriell natur, som handlar om människornas och platsernas identitet och historiska bakgrund, den industriella traditionen, hantverkskunnandet, konstnärliga traditioner, bruksmusiken och det vallonska ursprunget för att räkna upp en del intressanta områden säger länsantikvarie Heidi Vassi.

Bakgrund till projektet
Glasriket i södra Kalmar län och Kronoberg är ett av södra Sveriges starkaste varumärken inom turismen. Våren 2012 fick länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län regeringens uppdrag att i samverkan med lokala och nationella aktörer genomföra insatser i Glasriket för industriell utveckling och stärkt besöksnäring. Arbetet, som samordnas av landshövding Kristina Alsér i Kronoberg, ska vila på tre ben – industrin, besöksnäringen och kulturarvet.

- Genom att öka kunskapen om kulturarvets olika yttringar och använda dem mer strategiskt kan vi stärka ”varumärket” Glasriket. Det kan ha en stor inverkan på möjligheten att utveckla området i stort, säger Heidi.

Hela listan på hur bidraget fördelats på varje län finns på: www.raa.se.

För vidare information kontakta:
Heidi Vassi, Länsantikvarie
Heidi.vassi@lansstyrelsen.se
010-223 74 88

tisdag 29 januari 2013

Kronoberg centrum för Förenkla, Glas och Bredband

Efter en heldag med intern verksamhet med budget- och prioriteringsdiskussioner följer intensiva dagar med två olika regeringsuppdrag.

Förenkla för företagen

Sommaren 2011 fick Länsstyrelsen i Kronoberg uppdrag att samordna alla länsstyrelsers arbete att förenkla för företagen. Regeringen vill se att de uppdrag som vi och andra myndigheter fått gör verklig skillnad i företagens vardag.

En förutsättning för det är att vi känner till varandras arbete och att de vi gör arbetet för också inkluderas i förenklingsprocessen. Därför bjöd vi för ett år sedan gdar, statssekreterare, SKL och näringslivets företrädare till en workshop i Växjö. Lyckade dagar som förutom ökad kunskap också mynnade ut i flera konkreta samverkansprojekt. Arbetet gav mersmak och även detta år står vi som initiativtagare och värd för möte tisdag - onsdag.

Glasrikeuppdraget

När vi ändå har ansvarig statssekreterare Marita Ljung på plats i Växjö passar vi på att arrangera ett strategiskt samtal om Glasrikeuppdraget. Styrgruppen, ledningen på Tillväxtverket, Almi, Exportrådet, Visit Sweden, SVID, Vinnova och näringslivet kommer för att samtala om regionens utveckling, hur vi arbetar över kommun- läns- och organisationsgränser och hur de nationella myndigheterna kan bistå oss i omställningsarbetet.


måndag 28 januari 2013

Statssekreterare, generaldirektörer, länsråd, företagare och politiker-alla träffas de på Residenset i Växjö denna vecka!


Residenset har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen. Denna vecka handlar det både om länets, regionens och landets utveckling när vi bjuder in till workshop och strategiska samtal om "Förenkla för företagen", Glasrikeuppdraget och varselsituationen i länet.

29/1
Förenkladagar med statssekreterare, politiskt sakkunniga och generaldirektörer

30/1
Fortsatt workshop med Förenklateamet

Varselmöte med Regionförbundet

Glasrikeuppdraget - styrgruppen möter myndighetschefer och näringsdepartementet


söndag 27 januari 2013

Veckan som fylldes av korumpor, mat och miljömål är till ända!

Hållbar utveckling, en levande landsbygd, klimatanpassade städer, ekologiskt kontra konventionell odling, biologisk mångfald, och stort engagemang för de regionala miljömålen får sammanfatta förra veckans olika aktiviteter.

Särskilt glad är jag att mitt mål att öka antalet twitterföljare till @miljomal_lst_G på den välbesökta miljömålsdagen uppfylldes med råge. Information och ökad medvetenhet om insatser och åtgärder som var och en av oss kan bidra med fick höga poäng i mentormetermätningen. Är du också intresserad av vårt gemensamma uppdrag? Gör som MSBs och Havsmyndighetens generaldirektör och många fler - följ oss på på twitter.torsdag 24 januari 2013

Stor uppslutning när de regionala miljömålen lanseras den 24 januari!


Länsstyrelsen i Kronobergs län, Regionförbundet södra Småland och Energi-kontor Sydost arrangerar tillsammans dagens miljömålskonferens på Teleborgs slott i Växjö. Länets nya miljömål lanseras, goda exempel lyfts fram och Klimatkommission Kronoberg delar ut framstegsstämpeln till tre framstående ak-törer inom klimat- och energiområdet.

Uppföljningen av länets miljömålsarbete visar att det finns mycket kvar att göra innan miljömålen är uppfyllda.

- Situationen för länets miljö är ytterst allvarlig, men det finns hopp! Om fler aktörer vidtar åtgärder, kan vi nå fler miljömål. Det finns goda exempel i vårt län som vi alla kan lära oss av. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, så låt oss gå från ord till handling, säger landshövding Kristina Alsér.

Syftet med konferensen är att lyfta fram vad som kan göras, visa på goda exempel som fler kan dra lärdom av och vidta i form av olika åtgärder.

Dagen innehåller även föreläsningar som belyser speciellt intressanta utmaningar för länet, inom följande områden; ekosystemtjänster, biologisk mångfald och klimatanpassning, se bifogat program.

Åhörarnas synpunkter och åsikter kommer under dagen samlas upp med hjälp av mentometer-frågor.

Bakgrund
Länsstyrelsen har i uppdrag att utveckla regionala miljömål och verka för att de upp-nås, i samverkan med aktörer på lokal och regional nivå, samt att följa upp utveckl-ingen i miljön. Länsstyrelsen har även i uppdrag att strategiskt samordna och leda det regionala klimat- och energiarbetet samt samordna det regionala klimatanpass-ningsarbetet.

Kontaktuppgifter
Ida Andreasson, 010-223 74 78, ida.andreasson@lansstyrelsen.se
Per-Anders Persson, 010-223 74 62, per-anders.persson@lansstyrelsen.se

tisdag 22 januari 2013

Är samarbete lösningen på allt!?


- Kanske inte, men ensam är sällan stark

Det är ingen hemlighet att regeringens finansieringsmodell är komplicerad och att de små Länsstyrelsernas stora utmaning är att får budget, uppdrag och ambition att gå ihop. I måndags diskuterade ledningsgruppen hur vi med en tydligare och gemensam målbild ska ta oss an 2013.

Hur kan vi jobba smartare, vad kan prioriteras bort, hur kan vi dela resurser och hur kan och ska vi samarbeta med våra grannlän? Vi kommer att behöva vara både kreativa och prestigelösa om vi ska lyckas med allt vi vill/ måste/ ska göra.

Och i går när Sydlänen träffades i Kalmar fortsatte diskussionen hur vi i linje med Sjöstrands utredning och resultaten i den senaste kundundersökningen kan öka det frivilliga samarbetet kring administrativa uppgifter och därmed ge mer utrymme förmverksamhet. Att effektivisera genom att "gå smartare", inte springa fortare som utvecklingsdirektör Malin Almqvist i Kalmar utryckte sig.

Samma eftermiddag träffade Länsledningen Lessebo Kommuns ledning för samtal kring utmaningar, styrkor, svagheter och möjligheter. De stora mörka molnen som länge vilat över Lessebo skingrades något av förra veckans positiva besked att pappersbruket fått ny ägare. Ett positivt möte som visar på insikt och handlingskraft.

Under året kommer vi att besöka alla kommunledningar. Syftet är att lära oss mer, förmedla våra intryck och ta med oss tillbaka vad, i dialogen med kommunerna, vi kan bli bättre på.

Arbetsmiddag med visionsdiskussion om MAT i Småland avslutade tisdagen. De livliga samtalen om mat, landsbygdsutveckling och Smålandssamarbete bekräftar det stora intresset att skala upp aktiviteterna. Visionen är att bli framtidens Almedalen för mat. Vägen dit är lång men de första stegen är tagna och vi är många som står bakom visionen - Linnéuniversitetet, Landstinget, Länsstyrelsen, Coompanion, LRF, Magazinet, Regionförbundet, IKEA, Växjö Kommun, Krav, Arla och näringslivet för att nämna några.

Med dessa rader konstaterar jag att samarbete räven stor del av lösningen för positiv utveckling!

Många samtal över både geografiska- och organisationsgränser

Förra veckan blev det många samtal över gränserna

Länets ambition för att enas kring en organisation alla tror ska underlätta integrationsarbetet är stor

Strategiskt arbete i Kosta om regionens kraftsamling för att sluta upp kring ändamålen i Familjen Kamprads Stiftelse

Spännande samtal i "heta stolen" om vad vi som jobbar på Polisen, Procivitas, Räddningstjänsten och Länsstyrelsen har gemensamt - mycket både på personliga och organisatoriska planet!torsdag 17 januari 2013

Ungdomar o nya företagare tar oss in i framtiden

Härliga diskussioner med gymnasieungdomar från Procivitas och Inkubatorföretagare om vikten av vårda sina nätverk, att bygga relationer och våga lita på magkänslan.


tisdag 15 januari 2013

Framgång föder framgång - förra veckans möten ger mersmak!

Det är i Småland det händer! Här i IKEAS kulturhus "Tillsammans" tar näringslivet ansvar för ungdomsarbetslöshet, kompetensförsörjning, attraktionskraft och tillväxt.

Regionförbundet, länsstyrelsen och kommunerna har påbörjat samtal hur vi kan bli bättre på den potential landsbygden utgör. Jag är övertygad om att vi detta år kommer visa ett nytt angreppssätt där landsbygden på sikt blir vinnare. På bilden resultatet av samarbete mellan näringslivet, eldsjälvar på landsbygden, länsstyrelsen och kommunen - något vill vi se mer av i framtiden!

Ännu mera Småland mötte mig när jag i lördags kröp upp i soffhörnet med senaste numret av en heminredningstidning - Niklas Bonneviers gunghäst De paard 1.0 - nummer 7 är min och har sin hemvist på Residenset, till glädje för alla gästande barn.

Härliga framtid - det mesta är ogjort!

 
En tilltalande ansats, som får tillskrivas IKEA, men användbar för många, inte minst så här i början av året. Tycker också de framtida möjligheterna att göra skillnad präglade flera av förra veckans aktiviteter;
  • Beslut om de regionala miljömålen
  • Uppstart av uppdraget att utvärdera regeringens bredbandsstrategi
  • Samarbete med Innovationsrådet kring PBL-processen
  • Planeringen av Kungaresan med målet att visa det moderna länet
  • Samarbetet kring Glasriket med Borås och Textilriket
  • Ny ansats av migrationsverkets gd om asylsökande o den skriande bostadsbristen
Trots orosmoln och utmaningar internt och externt är jag beredd att ansluta mig till "Den härliga framtiden...." - för vad är motsatsen!?

Vad kan Nationalmuseum bidra med i Glasrikeuppdraget? Hur rustar sigLinnéuniversitet för Familjen Kamprads donation och kommer ett av deförsta forskningsprojekten att underlätta för entreprenörer att startaföretag? Kommer länet att kunna enas kring en gemensam Folhälsopolicy?Är vi beredda att prestigelöst samarbeta över organisationsgränser fören bättre integration av nya svenskar?


Ja, detta är några av de uppgifter jag har framför mig kommande vecka. Reflektioner och korta rapporter finner du på Twitter och på bloggen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vecka 3 i detalj ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Måndagen den 14 januari 2013
Besöker tillsammans med Erika Lagerbielke Nationalmuseums ledning för att prata Glasrikeuppdraget
Möte med Christina Lugnet, Näringsdepartementet

Tisdagen den 15 januari 2013
Möte med Smålandsidrotten, Residenset
Styrelsemöte Bergedahlska stiftelsen, Residenset
Beslutsmöte - remiss "Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter"

Onsdagen den 16 januari 2013
Besök av elever från Procivitas, informera om Länsstyrelsen och rollen som Landshövding, Residenset
Möte med Statens Fastighetsverk
Möte med företrädare för forskningsprojektet i FKS som ska underlätta kapitalförsörjning, mentorskap och nätverk till entreprenörer, Residenset
Besök av Inkubatorföretag, Residenset
Styrelsemöte - Ostkakans vänner på Residenset

Torsdagen den 17 januari 2013
Integrationsfrukost med Regionförbundet, Residenset
Linnéuniversitetet informerar Regionförbunden och Länsstyrelserna om kraftsamling maa Familjen Kamprads Stiftelse, Kosta

Fredagen den 18 januari 2013
Frukostmöte kring den länsgemensamma Folkhälsopolicyn, Residenset
Vision Integration - beslutsmöte om organisation och roller, Residenset

Önskar dig en fin vecka!

Kristina

söndag 13 januari 2013

Ungdomar, idrottare, forskare, inkubatorföretagare, politiker och tjänstemän - alla träffas de på Residenset i Växjö denna vecka.

Residenset har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen.


Denna vecka handlar det allt från idrott, folkhälsa och entreprenörskap till samarbete kring integration.

15/1 Smålandsidrotten informerar om sina aktiviteter
Bergendahlska stiftelsen med styrelsemöte om Försvarsgården

16/1 Procivitas, studiebesök Familjen Kamprads Stiftelses forskningsprojekt som ska utforska hur man kan underlätta för unga, gamla, svenska och invandrade entreprenörer att starta företag Inkubatorföretagare i samtal om enreprenörskap och tillväxt

18/1 Frukostmöte kring länets Folkhälsopolicy
Vision Integration - beslutsmöte för en länsgemensam organisation

torsdag 10 januari 2013

I Småland förväntar vi oss inte att någon annan gör!!

TvärdraG är ett fint exempel på resultat efter kraftsamlingen vid krisen 2008. Här möts näringsliv och offentliga aktörer för att förverkliga tankar och idéer om attraktivitet, tillväxt och kompetensförsörjning.

I går samlades över 100 engagerade Kronobergare för att inspirera varandra att ta ansvar i viktiga samhällsutvecklingsfrågor - ungdomsarbetslöshet, generationsskiftesproblematik och kompetensförsörjningsutmaningen.

Med mötet på IKEAs Kulturhus "Tillsammans" har vandringen i Ingvar Kamprads fotspår påbörjats.

Nästa kliv blir till Residenset den 4 mars kl 18. Intresserad att bidra i arbetet? Kontakta Karin.palmer@rfss.se.

onsdag 9 januari 2013

Så många kända ansikten, så många kända röster.....


För sjunde året i rad samlades över två hundra kreativa och engagerade personer på Möbelriksdagen i Lammhult förra veckan.

Bloggare, destinationsutvecklare, byråkrater, designers, fabrikörer, journalister, debattörer, trendmakare, politiker, kommunikatörer, formgivare, arkitekter, krögare, gdar, lektorer, rektorer o många, många fler kom för att inspireras, byta erfarenheter, öka kunskapen, nätverka eller påminnas om att det är i Småland det händer.

Här pratar vi inte längre om samarbete o samverkan - vi gör det på riktigt - över socken- kommun, läns- och regiongränser. Eller? Ja, vi har definitivt börjat riva gränser även om det fortfarande finns en hel del kvar att göra. Att samarbete är viktigt var kanske det som allra tydligast kom fram under årets Möbelriksdag.

Vi har precis som andra stora utmaningar framför oss, inte minst demografi, konjunktur och gammal struktur. Det är bara genom att vässa vår kunskap, utveckla samarbetet, sätta kund- och användare i fokus som vi kan stärka vår konkurrenskraft. Det är det innovation och design handlar om! Därför viktigt att flera "vanliga" företagare kommer till nästa års Möbelriksdag, denna unika mötesarena får inte riskera bli en plats för redan initierade!


tisdag 8 januari 2013

Det är kul att klippa band, men dagarna som landshövding innehåller så mycket mer än så!
Här tillsammans med Regionförbundets ordförande Roland Gustbeé och Catharina Elmsäter-Swärd vid invigningen i Alvesta höstens regnigaste dag.

Sedan min första dag på Länsstyrelsen, den 1 oktober 2007, har alla genom veckobrevet som publiceras på vår web kunnat följa mitt spännande arbete dag för dag. From idag kommer mitt veckoschema att finnas även här på bloggen.

Interna möten, erfarenhetsutbyte mellan Glasríkeuppdraget och Textilrikett i Borås, Bredbandsutredning och Landshövdingemöte är lite av allt som står på veckans schemaMåndagen den 7 januari 2013
Planeringsmöte inför HMK besök i länet den 6 mars 2013
Planering 29-30/1 - nationellt Förenkla för företagen-möte i Växjö 

Tisdagen den 8 januari 2013

Planering av strategiskt samtal om Skogens kulturarv
Möte med Växjö,Kommun och Regionförbundet
Beslut om länets miljömål
Regionalt ledarskap - samtal mellan Regionförbundets och Länsstyrelsens ledning
Onsdagen den 9 januari 2013

Frukostmöte med Regionförbundets ledning
Erfarenhetsutbyte kring omställning och förnyelse med Textilriket i Borås
TvärdraG i Älmhult, hur näringslivet tar ansvar i en tuff konjunktur 

Torsdagen den 10 januari 2013

Tidig resa till Stockholm för möte med SKAPAS ordförande
Bredbandsuppdraget på Näringsdepartementet - sätta organisation och anställa
utredningssekreterare
Landshövdingemöte på Rosenbad 

Fredagen den 11 januari 2013

Bredbandsuppdraget

söndag 6 januari 2013

Varje år möts mellan 4 och 5 000 engagerade personer på Residenset


Residenset i Växjö har blivit en viktig och populär mötesplats där näringsliv, offentliga aktörer och samhället träffas för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring.
 
Varje år samlas mellan 4 och 5 000 engagerade personer för samarbete kring regionens utveckling. Just denna vecka är det  dock återhämtning efter förra veckans dryga 700 gäster som gäller, m
en redan nästa vecka öpnnar vi åter upp dörrarna för viktiga samtal.

Fulla hus och härliga möten präglade årets första arbetsvecka

 
 
Nyårsdag med högmässa i Domkyrkan, kaffe med dopp hos Biskopen på Östrabo därefter nästan 600 gäster som festade på ostkaka i de vackra salongerna på Residenset!

 
Dagen efter, den 2 januari 2013,  korades årets Kronobergare, den facebookande och populära polisen Scott Goodwin, som tillsammans med 120 P4-lyssnare åt upp resterna av ostkakan från nyårsdagen ;)!

 
 
I fredags var det så dags att inviga den sjunde Möbelriksdagen i Lammhult och som vanligt var det stor uppslutning både från regionen och nationen!