torsdag 24 januari 2013

Stor uppslutning när de regionala miljömålen lanseras den 24 januari!


Länsstyrelsen i Kronobergs län, Regionförbundet södra Småland och Energi-kontor Sydost arrangerar tillsammans dagens miljömålskonferens på Teleborgs slott i Växjö. Länets nya miljömål lanseras, goda exempel lyfts fram och Klimatkommission Kronoberg delar ut framstegsstämpeln till tre framstående ak-törer inom klimat- och energiområdet.

Uppföljningen av länets miljömålsarbete visar att det finns mycket kvar att göra innan miljömålen är uppfyllda.

- Situationen för länets miljö är ytterst allvarlig, men det finns hopp! Om fler aktörer vidtar åtgärder, kan vi nå fler miljömål. Det finns goda exempel i vårt län som vi alla kan lära oss av. Ingen kan göra allt men alla kan göra något, så låt oss gå från ord till handling, säger landshövding Kristina Alsér.

Syftet med konferensen är att lyfta fram vad som kan göras, visa på goda exempel som fler kan dra lärdom av och vidta i form av olika åtgärder.

Dagen innehåller även föreläsningar som belyser speciellt intressanta utmaningar för länet, inom följande områden; ekosystemtjänster, biologisk mångfald och klimatanpassning, se bifogat program.

Åhörarnas synpunkter och åsikter kommer under dagen samlas upp med hjälp av mentometer-frågor.

Bakgrund
Länsstyrelsen har i uppdrag att utveckla regionala miljömål och verka för att de upp-nås, i samverkan med aktörer på lokal och regional nivå, samt att följa upp utveckl-ingen i miljön. Länsstyrelsen har även i uppdrag att strategiskt samordna och leda det regionala klimat- och energiarbetet samt samordna det regionala klimatanpass-ningsarbetet.

Kontaktuppgifter
Ida Andreasson, 010-223 74 78, ida.andreasson@lansstyrelsen.se
Per-Anders Persson, 010-223 74 62, per-anders.persson@lansstyrelsen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar