fredag 28 juni 2013

Läsvärd sommarlektyr - senaste nytt från Länsstyrelsen i Kronoberg

NYHETSBREV Juni 2013

Smart Housing Småland logotyp

Smart Housing Småland vinnare av Vinnväxt

Den 26 juni stod det klart att Smålands ansökan om att utveckla innovationsmiljön Smart Housing blir en av tre vinnare i Vinnovas stora Vinnväxt-program. Vinsten betyder att...
Bild
Länsstyrelsen i Kronoberg lanserar ny karttjänst

Länsstyrelsen i Kronoberg lanserar ny karttjänst

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fått en ny karttjänst som visar geodata (underlag med geografisk lokalisering). Redovisandet av geodata i en karttjänst är bland annat en del av arbetet med att ställa samman och tillhandahålla underlag som kan ha betydelse för hushållning med mark- och vattenanvändningen i länet. Läs vidare om karttjänsten.
Ny handlingsplan

Ny handlingsplan ska stärka arbetet med alkohol- och drogrelaterade frågor i länet

Livsstil Kronobergs ledningsgrupp har fastställt en regional handlingsplan som ska ses som stöd och vägledning kring frågor som rör alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) och det brottsförebyggande arbetet. Läs mer om den nya handlingsplanen.
Logotyp Integration i Kronoberg

Integration i Kronoberg - undertecknad överenskommelse

Den 14 juni undertecknades överenskommelsen för Integration i Kronoberg av sju parter. En gemensam agenda och överenskommelse för hur vi samarbetar med integrationsfrågorna i Kronobergs län. Läs mer om överenskommelsen.
Sagomuséet i Ljungby

Modernt synliggörande av kulturmiljöer

Länsstyrelsen har uppdrag att kunskapsförmedla och tillgängliggöra länets kulturmiljöer, det görs på ett nytt sätt genom lanseringen av Appen ”Ljudspår i Stavsjö”. Läs mer om Appen.
Bild
Stefan Höglin 

Länsstyrelsen fortsätter sitt arbete med att fördjupa kunskapen om Kronobergs riksintressen för kulturmiljövården

Sedan 2007 pågår Länsstyrelsens arbete med att förbättra kunskapen om länets riksintressen för kulturmiljövården. Hittills har nya och fördjupade beskrivningar genomförts i 8 av länets 35 riksintressen. Under juni i år påbörjas arbetet med ytterligare 7 områden.
Bild
Bostadsmarknadsanalys - framsidan

Läget på bostadsmarknaden

För att få kunskap om länets bostadsmarknad sammanställer Länsstyrelsen varje år en bostadsmarknadsanalys. Rapporten för 2013 är nu färdigställd och grundar sig bland annat på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och Boverkets bostadsmarknadsenkät till kommunerna. Läs mer om rapporten för bostadsmarknaden.
Kan en underskrift förändra klimatet?

Ett grönare Kronoberg tack vare klimatavtal

En uppföljning som Länsstyrelsen gjort av de klimatavtal som tecknades med organisationer i länet under 2010, visar på goda resultat och positiva effekter. Läs vidare om klimatavtalen.
Bild
Bredbandsstöd

Utredning föreslår effektivare bredbandsstöd

Kristina Alsér har regeringens uppdrag att utvärdera bredbandsstrategin. Den 12 juni överlämnade hon ett delbetänkande till regeringen kring effektivare bredbandsstöd. Läs mer om utvärderingen av bredbandsstrategin.
Symbol för insatser som bidrar till att nå miljömålen

Vad symbolen betyder

Ett av Länsstyrelsens uppdrag innebär att verka för att våra miljökvalitetsmål ska nås. Symbolen här bredvid syns i nyhetsbrevet för att visa på insatser som bidrar till att nå miljömålen. Läs mer om det regionala åtgärdsarbetet.
Residensträdgården 

Vi önskar er en härlig sommar!

På återseende i september.

     Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö,
     E-post:kronoberg@lansstyrelsen.se
     www.lansstyrelsen.se/kronoberg

För att avbeställa nyhetsbrevet, klicka här.

Detta mail skickas med IdRelay

torsdag 27 juni 2013

Inte bara regn som duggar över Småland


40 miljoner kronor extra i tillväxtsatsning till hårt drabbade län


I dag har regeringen beslutat om 40 miljoner kronor som under 2013 ska gå som riktad tillväxtsatsning till de regioner som har drabbats hårdast av konjunkturnedgången. Pengarna kommer att fördelas till Blekinge, Skåne, Värmlands, Kronobergs, Gävleborgs, Kalmar, Västmanlands och Södermanlands län.

Pengarna kan bland annat användas till att stärka nätverksarbete mellan företag i kluster, företagsetableringar, exportfrämjande, innovationsinsatser, unga entreprenörer, och stöd till underleverantörer. Varje län kan själva avgöra hur pengarna ska användas lokalt och regionalt för att främja tillväxten.
- Att de län som har drabbats hårdast har verktyg för att skapa en miljö där företag kan etablera sig och växa är särskilt viktigt för tillväxten av nya jobb, säger näringsminister Annie Lööf.
De 40 extra miljonerna innebär följande procentuella tillskott för länen: Blekinge, 13%, Skåne, 28%, Värmland, 7%, Kronoberg, 29%, Gävleborg, 6%, Kalmar, 12%, Västmanland, 15%, Södermanland, 32%.
- Den här extra satsningen ska ses tillsammans med andra åtgärder som regeringen gör för att möta lågkonjunkturen. Det handlar bland annat om kostnader för företagande, infrastruktursatsningar, fler utbildningsplatser och regelförenklingar, säger Annie Lööf.

Kontakt

Oscar Sundevall
Pressekreterare hos Annie Lööf
08-405 49 51
072-530 48 90

Vi höll tummarna hårt! Och det hjälpte!

Smart Housing Småland vinnare av Vinnväxt! I går vid lunch stod det klart att Smålands ansökan om att utveckla innovationsmiljön Smart Housing blir en av tre vinnare i Vinnovas stora Vinnväxt-program. Vinsten betyder att Småland har möjlig finansiering under 10 år för att utveckla företagande, forskning och innovationer inom ramen för Smart Housing. Bakom ansökan står regionförbund, länsstyrelser, universitet, forskningsinstituten SP och Glafo samt företag i hela Småland.
- Detta innebär en enorm möjlighet och satsning som kommer att bli en mycket viktig del i länens och även Sveriges tillväxt, säger Per-Erik Eriksson, SP Trä, som är processledare för satsningen.
Visionen är att Smart Housing ska utvecklas till en internationellt ledande innovationsmiljö som, med användaren i centrum, skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä. Nya former av samverkan ska utvecklas mellan näringsliv, forskning och offentlig verksamhet genom bland annat miljöer för test och demonstration. Mötesplatser, affärsutvecklingsprojekt och prototyper kommer att utvecklas inom ramen för Smart Housing.
- Redan första året kommer vi att dra igång med workshops, förstudier, företagscoachning, produktframtagning och börja etablera en prototypverkstad, säger biträdande processledare Marianne Grauers från Glafo.
Arbetet med att ta fram ansökan har skett genom största möjliga delaktighet. Över 100 personer har deltagit i öppna workshops, möten och skrivit delar till ansökan. Bland annat genomfördes tre framtidsverkstäder där företag, offentliga och akademi träffades för att skapa visioner och handlingsinriktningar till ansökan. I sitt beslut skriver Vinnova:
”Tillväxtpotentialen och viljan till förnyelse bedöms vara hög. Initiativet uppvisar hög trovärdighet kring sin genomförandeförmåga genom hög kompetens, engagemang och ett mycket starkt regionalt ledarskap för initiativet. Sammantaget är detta ett mycket väl utvecklat förslag från en region med tydliga ambitioner och bra förutsättningar för satsningen”.
Den regionala finansieringen från regionförbunden och länsstyrelserna i Småland, näringslivet samt högskolorna och instituten är tillsammans 28 Mkr för de första 3,5 åren. Totalt har Vinnova beviljat ytterligare 22 Mkr för samma period med intentionen att finansiera satsningen i 10 år.
Under sommaren börjar processledningen formera de första insatserna i arbetet och redan i höst kommer de första faserna i Smart Housing ta form.
För ytterligare information kontakta
Per-Erik Eriksson
Processledare


Per-Erik.Eriksson@sp.se
010-516 62 66

onsdag 26 juni 2013

Och vinnare är .... Smart Housing Småland!!!!

Direkt från Vinnovas pressinfo

Tre nya satsningar får VINNVÄXT-finansiering
VINNOVA - 2013-06-26 10:12
Smart Housing Småland, Paper Province 2.0 i Värmland och Geo Life Region i Gävleborg. Dessa regionala initiativ får finansiering i upp till tio år för att etablera starka och attraktiva innovationsmiljöer genom VINNOVAs program VINNVÄXT.

VINNVÄXT främjar hållbar tillväxt genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika regionala tillväxtområden. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

Programmet förutsätter en aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, forskning samt politik och offentlig verksamhet. Urvalet görs med hjälp av en intern och en extern bedömningspanel. Programmet har pågått sedan 2001 och omfattar idag 11 initiativ runt om i landet.

Nu har tre nya initiativ blivit utsedda som kommer att få finansiering under tio år. Besluten tas i etapper, där fortsatt finansiering baseras på återkommande utvärderingar. Den beslutade första etappen för 2013-2016 innebär en finansiering för på mellan 20.5 och 22 miljoner kronor för respektive projekt. De regionala deltagarna förväntas skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete.


Följande initiativ får finansiering:

Smart Housing Småland (SP Trä och Glafo) med nod i Växjö, kontakt: Per-Erik Eriksson, per-erik.eriksson@sp.se, 0730-646266, 010-5166266
Ska bli en internationellt attraktiv innovationsmiljö som skapar smart boende
och hållbar byggd miljö både för den svenska marknaden och för export.
Initiativet är inriktat på utveckling och innovation inom Smålandsregionens
viktigaste styrkeområden och industrigrenar; trä och glas.

Paper Province 2.0 med nod i Karlstad, kontakt: Maria Hollander, mhollander@paperprovince.com, 054-240460, 070-6211172
En gemensam kraftsamling där både privata och offentliga aktörer ska utveckla
och förnya den traditionella skogsindustrin och visa hur regionen ska bli en
internationellt attraktiv miljö och kompetensnod för skogsbaserad bioekonomi.
Paper Province har under mer än ett decennium visat att man har kraften att
samlas för gemensam utveckling.

Geo-Life Region, FPX,nod i Gävle, kontakt: Johan Bång, johanpb@fpx.se, 070-2094525, 026-614400
Geodata är digital information som beskriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet geografiskt läge, till exempel kartdata och registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation eller befolkning. Visionen är att nu också lyfta nyttan av geografisk informationsteknik till nya användningsområden samtidigt som man arbetar med de redan etablerade. FPXs vision är att ta fram tillämpningar för nya lösningar för ökad folkhälsa.

I höst kommer en prisceremoni att hållas för de tre vinnarna.

VINNOVA beviljar dessutom ett mobiliserings- och utvecklingsbidrag till sex initiativ som bedömts ha god tillväxtpotential men där antingen organisering och ledning av initiativet, aktörskonstellationen
eller fokus för den strategiska idén behöver utvecklas vidare. Bidraget är på fyra miljoner kronor under två år och ska medfinansieras av regionen med minst samma belopp. De sex initiativen som får mobiliserings- och utvecklingsbidrag är: Framtidens Urbana Försörjningssystem (Skåne), OffshoreVäst (Västra Götalandsregionen), Stockholm Med-X samt Vehicle ICT Arena (Göteborg),
Cloudberry Datacenters (Luleå) och Biobusiness Arena (Sundsvall).För mer information:
Marit Werner, utlysningsansvarig, 08-473 31 63, Marit.Werner@VINNOVA.se
Lars-Gunnar Larsson, programledare, 473 31 37, Lars.Gunnar-Larsson@VINNOVA.se
Daniel Holmberg, pressekreterare, 08 -473 30 53, Daniel.Holmberg@VINNOVA.seVINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. VINNOVA är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Generaldirektör är Charlotte Brogren.

söndag 16 juni 2013

Oförglömliga möten

En helg fylld av oförglömliga möten är till ända - tuvor översållade av linneor, Mark Levengood, Astrid Lindgrens dotter Karin, brorsdöttrarna Barbro och Gunvor mitt i Emilutställningen på Näs och så Fru Petrell och Krösa-Maja som fick en god pratstund om den hemska kometen med astronauten......
fredag 14 juni 2013

Inledde dagen med givande klimatfrukost då tre nya klimatavtal undertecknades!

Idag har Växjö taxi, Länstrafiken Kronoberg och Linneuniversitetet undertecknat klimatavtal med Länsstyrelsen.

Avtalen, som är frivilliga avsiktsförklaringar, och syftar till att lyfta fram goda exempel bland länets företag och organisationer som kan agera föredömen och inspiratörer. Organisationerna har undertecknat avsiktsförklaringar i syfte att utföra åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan. Exempel på åtgärder är premie för biogas- och elhybridfordon, inköp av miljögodkända fordon, biogasdrivna bussar i stads- och regiontrafik, ökad turtäthet i tågtrafiken, incitamentsavtal och energikartläggningar för energieffektivisering.

- Det finns flera företag och organisationer i vårt län som utför ett storartat klimatarbete. Ofta sker detta arbete utan att de får ett riktigt erkännande och utan att så många känner till det. Det är därför mycket kul att få lyfta fram några av de som bestämt sig för att göra skillnad. Fler företag och organisationer behöver ta efter Kronobergs pionjärer, förebilder och inspiratörer!

– Vi ser klimatavtalet som ett spännande tävlingsmoment, som ligger helt rätt i tiden då vi står inför den största satsningen på kollektivtrafiken någonsin här i länet, säger Thomas Nilsson, trafikdirektör Länstrafiken Kronoberg.

Klimatavtalen är ett led i Länsstyrelsens arbete för att uppfylla regeringens klimat- och energiuppdrag samt miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

torsdag 13 juni 2013

onsdag 12 juni 2013

Delbetänkandet i bredbandsutredningen överlämnat

Pressmeddelande
12 juni 2013
Näringsdepartementet
Bredbandsutredningen

Delbetänkandet "Effektivare bredbandsstöd" överlämnat till Anna-Karin Hatt

- Bredbandsstödet kan hanteras mer effektivt, säger utredaren Kristina Alsér som idag har överlämnat betänkandet Effektivare bredbandsstöd SOU 2013:47 till it-ministern. Det finns ett starkt lokalt engagemang i många delar av Sverige, men med bättre styrning och uppföljning får vi ännu mer bredband för pengarna.

Inom ramen för den pågående utvärderingen av Sveriges bredbandsstrategi har utredningen under våren granskat hanteringen av bredbandsstöd i Sverige. Utredningen kan slå fast att det regionala och lokala engagemanget på många håll är starkt.

Många och viktiga insatser har gjorts på frivillig basis, vilket har inneburit att kostnaderna för det offentliga har kunnat hållas på förhållandevis låga nivåer. Vid en jämförelse med det finska statliga stödet till bredbandsprojekt, där budgeten nu uppgår till cirka 160 miljoner euro, är det svenska statliga stödet mindre omfattande och har under åren 2008-2012 uppgått till cirka 1 300 miljoner kronor.

Utredningen föreslår dock ett antal åtgärder för att säkerställa att de offentliga medel som satsas leder till en så samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av bredband som möjligt. Dessa åtgärder är också viktiga för att underlätta och främja ett starkt lokalt och regionalt engagemang.

På nationell nivå ska Post- och telestyrelsen (PTS), enligt utredningens förslag, ges en tydligare roll för att öka möjligheterna till effektiv styrning och uppföljning av bredbandsstödet. PTS bör ges i uppdrag att öka enhetligheten i hanteringen av bredbandsstödet genom att utfärda nationella riktlinjer. PTS bör också få i uppdrag att årligen göra en uppföljning av stödverksamheten, inklusive att regelbundet följa upp de kostnader och nyttor som är förenade med bredbandsstödet.
På regional nivå föreslår utredningen ett införande av bredbandskoordinatorer.

- Bredbandskoordinatorer kommer att effektivisera det regionala arbetet och därigenom underlätta Sveriges arbete för att uppnå målen i regeringens bredbandsstrategi, säger Kristina Alsér.

Att det finns ett behov av ökad styrning och uppföljning även på regional nivå, där ansökningarna om stöd ofta handläggs, står klart redan nu. Eftersom det för närvarande pågår förhandlingar om kommande bredbandsstöd på EU-nivå är det dock för tidigt att säga exakt var dessa koordinatorer bör placeras. Utredningen kommer därför att återkomma till frågan i det slutbetänkande som presenteras den 31 december 2013.

Kontakt

Kristina Alsér
Särskild utredare 
070-651 04 64

Mattias Viklund 
Huvudsekreterare
072-239 09 88

Relaterat

Mångas engagemang krävs för att nå målet att 90% av Sveriges befolkning till 2020 har tillgång till snabbt bredband!

Idag överlämnar jag mitt delbetänkande i Bredbandsutredningen - "Effektivare bredbandsstöd" till It- och energiminister Anna-Karin Hatt. En sammanfattning av slutsatser och förslag kommer du att kunna läsa här på bloggen - till dess kan nedanstående debattartikel, som var införd i Computer Sweden förra veckan vara värd att läsa. Texten hämtad från regeringens webplats.

Debattartikel
Computer Sweden 5 juni 2013
Anna-Karin Hatt, It- och energiminister
Bredbandsmålet kräver mer engagemang
Det krävs att hushåll och företag i hela landet har tillgång till bra och väl fungerande bredband för att Sverige ska kunna anta de samhällsutmaningar vi står inför. I mars 2010 inrättade regeringen Bredbandsforum. Sedan dess har mycket hänt.

Antalet mobila bredbandsabonnemang har femfaldigats, det totala antalet bredbandsabonnemang har fördubblats och runt om i landet har eldsjälar i byalag på landsbygden försett uppemot 50 000 hushåll och företag med fiberuppkoppling.

Det har skett tack vare omfattande investeringar. Både av privata operatörer och från det offentliga, exempelvis genom stadsnäten, och det sker för att kunderna efterfrågar, och är villiga att betala för, bra och snabba kommunikationstjänster.

Bredbandsforum är en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, berörda myndigheter, företag och andra organisationer som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet är att genom gemensamt arbete utifrån våra respektive verksamheter och roller hitta lösningar och förbättra förutsättningarna för att Sverige ska nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Målet är att 90 procent av alla svenska hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s senast 2020.

Tillgång till höghastighetsbredband är en av de viktigaste utvecklingsfrågorna och Bredbandsforum välkomnar att allt fler kommuner och regioner har antagit egna strategier och mål för den digitala infrastrukturen.

Dessutom har majoriteten av Sveriges län och regioner ställt sig bakom målet i den digitala agendan om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter.

Kommuner, län och regioner måste inse att bredband är en lika nödvändig del av infrastrukturen som vägar, järnvägar och elnät och deras engagemang är en förutsättning för att Sverige ska säkra sin plats som ledande it-nation.

Tack vare det stora engagemanget inom ramen för Bredbandsforum har en rad förbättringar genomförts som förbättrat tillgången till bredband, inte minst på landsbygden.

Genom våra arbetsgrupper, där ett 60-tal aktörer bidragit i arbetet, har vi tillsammans kartlagt förutsättningar och hinder för bredbandsutbyggnad, byggt allianser mellan de olika parterna, förtydligat parternas ansvar och tillsammans föreslagit lösningar och åtgärder.

Genom att föra diskussioner med ansvariga myndigheter, företag och organisationer har Bredbandsforum skapat en möjlighet för län och regioner att prioritera bredband, vilket lett till en påtaglig förstärkning av de offentliga satsningarna på bredbandsutbyggnad. Det har skapat viktiga resurser för dagens växande och starka byanätsrörelse, en folkrörelse av lokala grupper som genom ideellt arbete bygger bredband på landsbygden.

Branschen har också genom Bredbandsforum påbörjat ett projekt med att standardisera tekniker och metoder för att bygga bredbandsinfrastruktur, och därmed göra den mer effektiv och framtidssäker.

Regeringens mål att 90 procent av alla svenska hushåll och företag ska ha snabbt bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s till 2020 är inom räckhåll, men resan dit sker inte av sig själv.

Ska vi nå dit förutsätter det ett fortsatt starkt engagemang från alla inblandade aktörer. Ett engagemang som vi, som ledamöter av Bredbandsforums styrgrupp, fortsätter att stå för, i syfte att allt fler ska kunna få tillgång till allt bättre och allt snabbare bredband i Sverige och därmed behålla vår position som digitalt ledande nation.

torsdag 6 juni 2013

En dag väl värd att fira!

Måste få uttrycka min glädje över Nationaldagen! Jag har idag haft förmånen att välkomna nästan 150 nya svenska medborgare på Residenset.

Lilla Lisbet 9 mån från Peru i Sveriges nationaldräkt - färgstarkt och tänkvärt!
Det är en obeskrivlig känsla att grå runt i salongerna och inse att Världen är samlad här och nu. Carl von Linné och jag har hälsat på familjer från Peru, Portugal, Thailand, Kina, Pakistan, Paraguay, Polen, Tyskland, Holland, Ryssland, Danmark, Finland, Indien, Tjeckien, Somalia, Tanzania, England.....
Carl von Linné gav en historisk tillbakablick och hälsade välkommen till det moderna Kronoberg!
Så mycket glädje, så många historier - en dag värd att fira och en tradition viktig att föra vidare till nästa år!

tisdag 4 juni 2013

Nedslag i vardagen - lite av allt som händer på Länsstyrelsen i månadens nyhetsbrev!


NYHETSBREV Maj 2013

Viltförvaltningsdelegationen satte fokus på vildsvinsfrågan

Den 30 maj träffades viltförvaltningsdelegationen. Fokus för dagen var vildsvinsfrågan och att öka kunskapen i ämnet för att det fortsatta viltförvaltningsarbetet ska bli så bra som möjligt för alla berörda parter. Målet är att få till en hållbar vildsvinsförvaltning i länet. Läs mer här.

Tillsyn mer än inspektioner

- Miljörapporter en del av den årliga kontrollen av företagens miljöpåverkan

Verksamheter med tillstånd enligt miljöbalken ska varje år lämna in en miljörapport.
Exempel på sådana miljöfarliga verksamheter kan vara vindkraftverk, grustäkter, sågverk och avfallsanläggningar. Miljörapporten granskas sedan av Länsstyrelsen för att bedöma om lagar, regler och villkor efterföljs i verksamheterna.

I Kronoberg finns det 69 anläggningar som ska lämna in miljörapporter.
Under Länsstyrelsens tillsynsvecka gjorde miljöskyddsfunktionen en kraftsamling och granskade så gott som alla de inlämnade miljörapporterna. Funktionsledare Madeleine Karlsson berättar;

- Det är effektivt att alla granskar miljörapporterna samtidigt och att vi kan dra nytta av varandra vid bedömningar. Utfallet efter granskningen var positivt, endast ett fåtal verksamhetsutövare behöver komma in med kompletteringar.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020.
- nu börjar förberedelserna

Den 22 maj hölls ett utökat partnerskapsmöte på residenset i Växjö där fokus låg på att göra en SWOT-analys av Kronobergs län. Denna SWOT-analys ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla regionala handlingsplaner. Läs om SWOT-analysen här.

Smart Housing

Länsstyrelsen deltar i ansökan kring glas och trä i Småland med namnet Smart Housing Småland. Ansökan har arbetats fram gemensamt av flertalet aktörer för att få bilda en så kallad VinnVäxt-region/Innovationsmiljö. Läs mer om vad ansökan handlar om.

En resa med kulturmiljös glasögon på

- blev en resa med fasettögon
Den 20 maj kl 9.30 började resan genom tre kommuner och tio besöksmål tillsammans med kulturmiljö på länsstyrelsen. En resa ordnad för Riksanitkvarieämbetets (RAÄ) besök i Kronobergs län. Jag följde med för att se en del av kulturmiljös arbete, kom hem med en annan berättelse än den jag tänkt mig från början. Läs artikeln om resan med kulturmiljö.

Sanering av Hjortsberga sågverk - första etappen är igång!

Just nu arbetar grävmaskinerna för fullt med att sanera området kring Hjortsberga sågverk där det sedan 1950-talet är förorenat av dioxiner och klorfenoler.

- Processen med att utreda och undersöka detta område har pågått i många år och det känns härligt att saneringen är igång säger Karin Simonsson, miljöhandläggare på miljöskyddsfunktionen som har arbetat med projektet i 10 år. Läs mer om saneringen

Ökad kunskap centralt när företagen ska jobba med miljöfrågor

En ny rapport om miljöarbetet i utvalda ISO 14001-certifierade företag i länet har sammanställts av Länsstyrelsen. 77 företag har gett sin syn och delat med sig av sina erfarenheter kring miljömålsarbetet. Läs mer om rapporten här.

Förslag till nytt naturreservat

Området Skärgöl norr om Kosta föreslås bli reservat. Markägaren har anmält området inom det så kallade Kometprogrammet som pågår i länet. Programmet syftar till att ge markägaren större möjligheter att själva ta initiativ till områdesskydd. Läs mer om Skärgöl.

Hillevi Engströms besök i länet

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström besökte länet 7 maj för att informera sig om det atkuella arbetsmarknadsläget i regionen. Hon gjorde ett besök vid Lessebo bruk. Därefter hölls samtal kring ungdomsarbetslösheten och kompetensförsörjningsplanen på residenset tillsammans med representanter från näringslivet.
 

     Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö,
     E-post:kronoberg@lansstyrelsen.se
     www.lansstyrelsen.se/kronoberg