tisdag 31 maj 2011

INNOVERA MERA

INNOVERA MERA var Christer Fuglesangs tackhälsning till Länsstyrelsens medarbetare när han lämnade Växjö efter Innovationshelgen i april. Det har vi verkligen gjort - förra veckan invigdes det första av flera? innovationsrum på Länsstyrelsen. En kreativ skapelse som ska inspirera våra medarbetare att tänka nytt och utanför boxen. Nyfiken? Kom och hälsa på!


RUM FÖR INNOVATION

Syftet med rummet är att på ett överskådligt och innovativt sätt visa länsstyrelsens övergripande uppdrag, åtaganden, aktiviteter, projekt och därtill relaterade möten.

Idag representeras rummet av ”high touch”, men målet är även att element av ”high tech” ska läggas till i samband med att ett digitalt projektlednings-verktyg implementeras.

Rummet representerar tre perspektiv:
• Framtid - ett år framåt i tiden
• Nutid - den närmsta tertialen
• Dåtid - det senaste året

Del av ett större sammanhang
Precis som jorden är länsstyrelsen unik och en del av ett större sammanhang. Alla våra dagliga handlingar, såväl internt som externt påverkar många människor, företag och andra organisationer och ger därmed effekter på olika sätt. Allt vi gör görs utifrån vår värdegrund tillit, öppenhet, ansvar och respekt.

Att vara ett föredöme
Vi hoppas att Rum för Innovation ska stimulera alla sinnen och bidra till att uppnå visionen om att vara ett föredöme! Ett steg i den riktningen är att tänka i nya banor och jobba smartare! Börja här! I liten skala…

Projektgruppen har bestått av Jonas Carlsson, Gunilla Claesson & Caroline Dunne

måndag 30 maj 2011

Intensiv kortvecka fylld med interna möten, beslut, kulturmiljöfrågor, tillväxt och innovation

En fantastisk bröllopshelg fylld med kärlek, musik och glädje övergår i maj månads sista vecka – kort och intensiv.

Första delen av måndagen ägnar jag åt en mängd internt arbete och till eftermiddagen har vi bjudit in till dialog med stiftet för att diskutera kulturmiljöfrågor. Onsdag blir en spännande dag med Framtiden som förtecken. På förmiddagen är det Regionalt Forum, som gästas av Tillväxtakademien. De har under våren genomfört en mängd djupintervjuer med strategiska personer i länet och kommer under det regionala forumet att berätta om resultatet. Svaren är tänkta att ligga till grund för det fortsatta samverkans- och utvecklingsarbetet mellan näringslivet, samhället och oss offentliga aktörer. Till lunchen ansluter politiker för diskussion kring regionfrågan. Eftermiddagen blir en favorit i repris – för tredje året i rad arrangerar Regionförbundet och Länsstyrelsen en framtidsdag tillsammans. Alla våra medarbetare är inbjudna och i år är temat ”Det omöjliga är möjligt” och den röda tråden är integration.

Dagen efter inleds med projektdiskussion kring förenklingsarbetet för företagen och ett möte med Förenkla för företagen avslutar arbetsveckan och Kristi Himmelsfärdshelgen firar jag i skogen. Nationaldagen blir det som vanligt högtidligt firande i alla kommuner. Jag kommer att delta i Växjö Kommuns firande med början vid lunch och på kvällen öppnar vi Residenset för länets alla nya svenskar.

onsdag 25 maj 2011

Vildsvin - en trafikfara, stor förstörare eller god söndagsmiddag

Vid dagens strategiska samtal på residenset kommer vi att presentera en nationell plan för vildsvinsförvaltning. Dessutom kommer vi att informera om den nya älgförvaltningen.

Syftet med det strategiska samtalet är att lyfta fram aktuella viltfrågor, informera, samtala och inspirera till samverkan och fortsatta projekt i länet

Vildsvinen breder åter ut sig efter att under ett hundratal årit varit borta. De väcker starka känslor när den bökar upp odlingsmark och gräsmattor och det är många bekymrade länsbor som hör av sig till Länsstyrelsen. Antalet trafikolyckor ökar med vildsvin och det finns ett behov av att förvalta arten med gemensamma riktlinjer.

Naturvårdsverket har arbetat fram en nationell plan för vildsvinsförvaltning. Även regionala planer ska antas och det strategiska samtalet är upptakten i Kronobergs län på det här arbetet.

Under dagen presenteras även den nya älgförvaltningen som träder i kraft 1 januari 2012. Regeringen vill genom bildandet av älgförvaltningsområden bidra till att skapa en älgstam av hög kvalité i balans med betesresurserna. Förvaltningsområdena ska bildas med hänsyn till hinder för älgens rörelser i landskapet såsom vattendrag och viltstängsel. Älgförvaltningsområdena bör vara så stora att de omfattar en i huvudsak egen älgstam, vilket i vårt län uppskattas till en yta av minst 50 000 ha.

Länsstyrelsen har under våren samrått med markägar- och jägarorganisationer i länet angående den förestående områdesindelningen. Beslut om förslag på remiss angående områdesgränser ska antas under onsdagsförmiddagen i viltförvaltningsdelegationen.

måndag 23 maj 2011

Kundfokus, älgar, vildsvin och prisregn!

Det är kul att vårt strategiska arbete med ökat fokus på de vi är till för uppmärksammas. På tisdag har jag lovat berätta för delar av Linnéuniversitetet om våra interna utvecklingsprocesser och hur vi arbetar med en gemensam vision och delad värdegrund för att bli en modern, flexibel och attraktiv myndighet. Det arbetet fortsätter på onsdagens medarbetardag, då vi kopplar ihop strategierna med Verksamhetsplanearbetet.

Vårens sista möte med Viltförvaltningsdelegationen följs av ett strategiskt samtal kring viltförvaltningsfrågor. Till mötet har vi bjudit in ett 50-tal representanter från skogsnäringen, naturvården, näringslivet, jägarna mfl för att informera om regeringsuppdraget och arbetet i de länsvisa viltförvaltningsdelegationerna. Syftet är att öka förståelsen för arbetet och att hitta en gemensam plattform för viltvårdsarbetet.

Torsdag har jag semester och på fredag är det dags för stor fest i Ljungby. Då delas Göthe Parkander-priset ut. Juryn gör en gedigen research varje år och årets pristagare har gjort sig välförtjänt av utmärkelsen – mer säger jag inte, men håll utkik i media och här på bloggen!

fredag 20 maj 2011

Lean på Länsstyrelsen

Idag var det dags för kick off för samarbetet mellan Växjö Kommun och Länsstyrelsen i Kronobergs län kring ett Leanorienterat arbetssätt. Inspirerade av Robert Kusén, Södertälje Kommun, tar vi oss an utmaningen och hoppas kunna inspirera fler organisationer i länet. En spännande resa väntar och en resa som många borde fundera över - inte minst SJ och Trafikverket ;)!

torsdag 19 maj 2011

Vad vore landsbygden utan alla dessa eldsjälar!?

Olle Lindstrand (längst till höger) är den som hållit i taktpinnen under renoveringen, här tillsammans med andra dansanta "ungdomar" ;)


För femtio år sedan fanns det dansbanor i nästan varje by. Idag är det inte många kvar och inte många som är i sådant skick att de går att dansa på. Men det gör det i Hynnenäs. Efter ett par års ideellt arbete återinvigdes dansbanan Björkbacken förra helgen. En kulturskatt som minner om en för många okänd tid. Undrar just hur många unga som har en aning om vad dansbanorna betydde för den tidens ungdomar.

onsdag 18 maj 2011

Månadens nyhetsbrev innehåller allt från kulturmiljöstrategi, kartläggning av översvämningar, etnisk och biologisk mångfald, granbarkborrar och malen

Historia framöver - ny kulturmiljöstrategi för Kronobergs län
Under perioden 2011-2015 kommer vi i Kronoberg att särskilt satsa på att förbättra kunskapen om kulturmiljön, tillgängliggöra historia och kulturmiljö samt att se kulturmiljön som en utvecklingsresurs. Detta slås fast i den nya kulturmiljöstrategin som är framtagen i bred samverkan med länets kommuner och kulturaktörer. Läs mer om strategin

Smålands landskapsfisk malen - något att vara stolt över
Den mytomspunna och sällsynta malen utsågs till Smålands landskapsfisk år 1994. Motivet var att Småland med Emån och Helgeån är kärnområdet för de största bestånden i landet. Mindre bestånd finns också i Sörmland och Skåne.Orsaken till att malen är sällsynt, och förekommer inom så få områden i landet, är att den är värmekrävande och befinner sig här på norra randen av dess annars stora utbredningsområde, som sträcker sig över stora delar av Syd- och Östeuropa och Asien. Malen kräver varma och långa somrar för att lyckas med fortplantningen. Läs mer om malen

Översvämningar i Kronobergs län kartlagda
Länsstyrelsen har sammanställt uppgifter på ca 130 områden i länet som har varit drabbade av översvämning. Områdena finns digitaliserade som GIS-skikt och uppgifterna om de inträffade översvämningarna är sammanställda i en rapport. Vi är nu bättre förberedda på var framtida översvämningar kan innebära.Läs mer om översvämningsområden

Trästad 2012 – 17 kommuner och fyra regioner
Trä är ur klimatsynpunkt det bästa materialet att bygga hus med. Tillsammans arbetar vi i projektet Trästad 2012 för ett ökat trähusbyggande och därigenom en hållbar samhällsplanering.För att öka kunskap om träbyggande och intressera fler kommuner för detta, har tre landshövdingar - däribland Kristina Alsér - initierat ett nationellt treårigt projekt. I Växjö planeras en stor konferens och utställning till avslutningen 2012. Ett nyskapande projekt om ”Bra bostäder för småhushåll” är också i full gång.För mer information se www.trastad2012.se

Etnisk och biologisk mångfald- Naturupplevelse med integrationsperspektiv
Länsstyrelsen anordnar tillsammans med föreningen Macken i Växjö en naturguidning, specialinriktad för invandrare. Guidningen äger rum den 25 maj i naturreservatet Teleborg i Växjö, där blommorna blommar som mest och fåglarna sjunger som bäst så här års.Läs hela artikeln om naturguidning.

Höjdare diskuterar granbarkborrar i skyddad natur
Den 5 maj mötte regionala företrädare från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Södra generaldirektör Maria Ågren från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman. Syftet med mötet var att i fält diskutera erfarenheter från hur problemen med granbarkborrar i spåren av stormarna Gudrun och Per hanterats inom och i anslutning till skyddad natur.Läs ett referat från diskussionen om granbarkborrar.

tisdag 17 maj 2011

Generationsskifte och kompetensförsörjning är just nu de mest aktuella frågorna när jag rest runt i länet och pratat med näringslivet

Kosta Musik – ett spännande företag med ett spännande koncept


LG-produktion i Hovmantorp satsar för fullt efter de tuffa krisåren


De senaste veckorna har jag haft förmånen att besöka kommunledningar och företagare i länet. Det är imponerande att se hur industrin återhämtat sig från krisåren och hur kreativiteten flödar.

Det som stod högst på dagordningen innan varsel och uppsägningar tog energin ur många, var bristen på rätt kompetens inom trä- och teknikindustrin. Parallellt med detta ser vi att de som redan står långt från arbetsmarknaden hamnar ännu längre bort. Integration och kompetensförsörjning är två av de viktigaste frågorna vi har att lösa om vi ska kunna fortsätta bygga välfärd i länet och i landet.


Många aktörer är väl medvetna om utmaningen och gör ett fantastiskt arbete. Ansvaret ligger på många, vilket också innebär risk att alla gör lite men ingen har helheten. Det hoppas vi - Regionförbundet och Länsstyrelsen – att vi genom ett strategiskt samtal till hösten kunna göra något åt. Vi vill skapa en arena där aktörerna får kunskap om varandra, delar erfarenheter och framförallt ser hur egna insatser genom andra kan få synergieffekter.

måndag 16 maj 2011

Från dansbanan i Hynnenäs till en bal på slottet?

Ja, så skulle man kunna sammanfatta kommande vecka, och visst stämmer det, men den innehåller mycket mer än så. Dock startade veckan med just dans. Trots hällande regn och 6 plusgrade var det en härlig stämning i Hynnenäs och Björkbackens festplats när jag under söndag eftermiddag återinvigde den gamla dansbanan. Ytterligare ett bevis på hur eldsjälar med envishet och engagemang håller liv i landsbygden.

Måndagen är fylld av olika möten i Stockholm, alla på ett eller annat sätt med bäring på Kronoberg, innovation och tillväxt. Tisdag och onsdag är jag i Växjö och torsdagen ägnar Länsrådet Lennart Johansson och jag åt Bolmentunneln. Tillsammans med Sydvattens ordförande ska vi diskutera framtidsfrågor och hur vi kan hjälpas åt för att bygden kring tunneln ska kunna fortsätta utvecklas. På kvällen bjuder Maud Olofsson till arbetsmöte kring regeringens Innovationsstrategi.

Fredagen börjar med ett Leanseminarium på Utvandrarnas Hus, där jag ska ge min bild på hur vi på Länsstyrelsen arbetar med att bygga en kultur som främjar ständiga förbättringar: På eftermiddagen leder jag Hushållningssällskapets årsstämma i Kalmar och på kvällen är det dags för Akademisk Högtid för Linnéuniversitetet – detta år är det Växjö som står värd. Lördagen inleds med brunch hos Biskop Jan-Olof Johansson och därefter är det i samband med 200-årsjubileumet av Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Bleking bankett på Kalmar slott.

onsdag 11 maj 2011

Den vackra urshultsbygden har genom eldsjälarna Roger och Mona Carlsson och Galleri Vemboö fått en sydlig port till den planerade Nationalparken
Det är en lisa för själen att besöka Urshult och Invigningen av Galleri Vemboö kunde inte blivit mer lyckad. Jag var i Urshult för bara en dryg månad sedan och då låg snön fortfarande djup och det kändes som en evighet till våren och blommorna. Men i lördags var det, i strålande sol, dags att stadfästa att projektet med att renovera de båda skolhusen i Vemboö gjorde ett avstamp som innebar att det lilla huset med Galleriet öppnas för allmänheten.

Att ha turister som bara sliter våra vägar är ingen mening. Vi måste göra affärer med dem och vi måste skapa aktiviteter och boende.

Det har Roger och Mona Carlsson som ligger bakom satsningen tagit fasta på. De är äkta eldsjälar och genuina entreprenörer och det är svårt att inte ryckas med av deras entusiasm. Målinriktat och strategiskt har de byggt upp en helt ny verksamhet, inget fuskbygge, inget havfabrika - äkta vara rakt igenom - äkta precis som landskapet runt omkring.

tisdag 10 maj 2011

Vecka 19 - en kombination av Småland och StockholmDen skira bokskogens grönska kröns......


.......av de blommande fruktträden i Urshult


Färska rabarber är sura, men goda som kräm.....


Den här veckan och helgen har jag haft förmånen att resa runt i länet när naturen är som vackrastOch vi befinner oss inte mellan hägg och syren utan mitt i den ljuvliga blomstertiden - blåsippor trängs med vitsippor, gullvivor, liljekonvalj och tiden när bokskogens skira grönska bryter solens strålar så vackert innan de når backen.

Efter en händelserik vecka med kommunbesök i Ljungby, kunskapslunch med bla Bertil Vallien, länsbesök alla kvinnliga landshövdingar och en fantastisk invigning av Galleri Vemboöi vackra Urshult tar en ny arbetsvecka vid.

Lessebo, Landshövdingemöte och årsstämma i Teknikföretagen
På måndag har jag semester och tillbringar tiden tillsammans med lilla barnbarnet i skogen.
Tisdag är det dags för kommunbesök i Lessebo, det blir en blandning av kultur, rundresa och företagsbesök. På onsdag ska skrivbordet städas och en del interna möten klaras av. På torsdag är det Landshövdingemöte på eftermiddagen och på kvällen Teknikföretagens årsstämma som också avslutar denna vecka. Nästa börjar för min del redan på söndag då det är dags att inviga den gamla dansbanan i Torne.

söndag 8 maj 2011

Landets kvinnliga landshövdingar fick se lite av allt spännande som händer här i länet

En buss full av nyfikna och kunskapstörstiga landshövdingar. Mellan besöksmålen informerade länsstyrelsemedarbetare om landskapet och trakten. Karin Simonnson berättade om Mohedaolyckan 1958, Malin Fernholm om landsbygden och lansbygdsprojekt, Andreas Hedrén om vattenförsörjning och Leif Karlsson om glasbruken, deponier och förorenad mark.Johan Sjöberg och Caroline Nielsen Blom genomförde samma rundvandring för landshövdingarna som för Kronprinsessparet en månad tidigare.


På Cooee i Lagan informerade Britt och Catrine Åberg om satsningen från underleverantör till bilindustrin till världsomspännande designföretag.Superentreprenören och fabrikören Rune Andersson visade sitt livsverk - Ljungbymaskin AB.Rundvandring i vårt nya fina kontor med information om Länsstyrelsens olika utvecklingsprocesser av Kerstin Carlsson, ST och Kaisa Sandstedt, Saco.


Mitt i skogen lite utanför Herråkra huserar Gunnel Svensson, BSweden. Hon imponerade med sina stora kunskaper om ljus, design och företagande.
Besök i Kosta med guidad hotellvandring.


Jag har precis avslutat en rundresa i länet med alla kvinnliga landshövdingar- aktiva och tidigare. Det har varit en glädje att återigen få visa upp lite av allt spännande som händer här. Att få befästa att det är här kreativiteten, entreprenörskapet, envisheten och det lustfyllda har sin boning.

Jag är övertygad att dom efter rundresan i det vackra landskapet, efter nedslagen hos de olika entreprenörerna och efter informationen från våra medarbetare fått en bra insikt i varför vi är som vi är. Eller blir som vi blir.

Alla som bor här i Småland är inte födda som smålänningar men på något sätt sugs man in i kulturen och blir en del av det småländska ganska snabbt.

fredag 6 maj 2011

Kunskap driver utveckling
Vid kunskapslunchen i tisdags samlades ett 50-tal kunskapstörstande åhörare från olika håll och i skilda funktioner i länet. Representanter för Kunskapspriset var på plats för att berätta om priset och inspirera oss att nominera människor från vår region. En spännande arbetslunch med miniföreläsning av Bertil Vallien som är den som formgivit priset och av Lotta Lundgren som var en av förra årets vinnare. Läs mer på http://www.kunskapspriset.se/ och glöm inte nominera din favorit.

torsdag 5 maj 2011

Nästa vecka håller vi tummarna för Kronobergs finalister i SM i UF-företagande

Residenset har blivit en mötesplats för många olika grupper av unga entreprenörer. Här är det civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet som under en förmiddag inspireras att våga driva egen verksamhet. Förra veckan var det stor kick-off för UF-finalisterna som nu laddar inför nästa veckas final i Stockholm.Nästa vecka (9-10 maj) är det dags för SM i UF-företagande som arrangeras av Ung Företagsamhet på Stockholmsmässan i Älvsjö.


Ett stort arrangemang med en mässa som samlar Sveriges bästa unga entreprenörer inom utbildningskonceptet UF-företagande.


Har du vägarna förbi? Varför inte besöka mässan för att lära mer om morgondagens entreprenörer och företagsideer.


Prisutdelningsgalan i Victoriahallen kan du även följa live via webben från klockan 19.00 den 10 maj.

onsdag 4 maj 2011

Spännade möte i Ljungby

Vid rundvandringen på Electrolux Wascator fick vi en bra bild över hur effektivt arbetet blivit sedan man infört Lean - ett arbete vi så smått påbörjat genom vårt visions och värdegrundsarbete


Residenset är en bra mötesplats, men lika viktigt är det att bege sig ut i länet


Igår besökte Länsledningen Ljungby Kommun, som för övrigt slog köldrekord i natt - minus fem grader i maj har man aldrig förr uppmätt.


Nyttigt, kul och mycket intressant att på plats ta del av kommunernas utmaningar och möjligheter. Imponerad över projektet Smålands Sjörike - ett samverkansprojekt mellan fyra kommuner och tre län, den typen av samverkan och strategiska allianser tycker jag är mer intressant än administrativa gränser ;)!

För mig som har rötterna i näringslivet är det förstås extra kul med företagsbesök. Att Electrolux Wascator dessutom delade med sig av sina Lean-erfarenheter gjorde inte saken sämre.

tisdag 3 maj 2011

Osminkad mat - inspiration för lokalproducerat!

Nedan finner du några titlar på läsvärda böcker om du bryr dig om vad du stoppar i dig!


I kväll var det dags för kick off för ett nytt samarbetsprojekt kring mat. Ett 70-tal matproducenter från Småland, Öland, Blekinge och Skåne samlades på Residenset för att få veta mer om pilotprojektet MAT 2011. Projektet är en utveckling och uppväxling av Smålandsmarknaden, som första gången såg dagens ljus vid Jordbruksministermötet i Växjö september 2009 och drivs av LRF med finansiering av Länsstyrelsen och Växjö Kommun.

MAT 2011 är tänkt att bli en mötesplats för närproducerad, småskalig och hållbar livsmedelsproduktion. En marknadsplats och ett forum där vi sätter fokus på sakfrågan och skapar debatt.

Den som lyssnat på Mats-Eric Nilsson (författare till Den hemlige kocken, Döden i grytan, Äkta vara) förstår varför arbetet med att få fram fler lokala, medvetna producenter är så viktigt. Vi som deltog i kvällens möte fick oss en riktig tankeställare. Vill du veta mer om sminkad mat föreslår jag att du läser, eller bara bläddrar, i någon av Mars-Erics böcker

söndag 1 maj 2011

Sköna maj välkommen.....

Vad smakar bättre än medhavd matsäck?


Ur led är tiden
För bara en dryg månad sedan förfasade jag mig att snön fortfarande täckte stora delar av trädgården hemma på gården och idag trängs både violer, vitsippor, gullvivor, liljekonvaljer, tulpaner, pingstliljor och pärlhyacinter med varandra.

Effektivare statsförvaltning
Förra veckan avslutade jag med diskussioner kring en effektivare statsförvaltning och hur den statliga sektorn ska göra för att följa utvecklingen och de snabba förändringarna i omvärlden. Initiativet till arbetet har tagits av Ingenjörsvetenskapsakademien i projektet Innovation för tillväxt. Glädjande kunde vi, tillväxtverkets gd Christina Lugnet och jag, vid mötet med civil- och bostadsminister Stefan Attefall konstatera att det arbetet passar väl in i regeringens planer för en liknande satsning. Blir det som vi hoppas kommer resultatet av vårt arbete att presenteras samma dag som regeringens sjösätter sitt projekt och vi kan då på ett naturligt sätt lämna över stafettpinnen till regeringens särskilda utredare.

Innovativt och smartare arbetssätt på Länsstyrelsen i Kronoberg
På vår länsstyrelse väntar vi inte på vare sig Innovation för tillväxt eller regeringens utredning. Vid måndagens funktionsledarmöte återkopplar vi till förra veckans medarbetardag, då vi på riktigt inledde arbetet med smartare arbetssätt. Riktig förändring och förbättring kräver uthållighet och långsiktighet. Vid måndagens arbetsmöte startar processen att integrerad års- och verksamhetsplanearbetet. Med nya metoder och verktyg hoppas vi bli både effektivare, bättre och tydligare samtidigt som de vi är till för lättare ska se resultateten av våra insatser.

Länsledningsbesök i Ljungby, MAT 2011 och Kunskapspriset
På tisdag åker länsledningen till Ljungby för att kombinera företagsbesök med diskussion kring utvecklingsprojekt. Naturligtvis kommer Bolmentunneln, precis som vid förra veckans besök i Markaryd, att få en egen punkt.

På kvällen fylls salongerna på Residenset med lokala matproducenter då projektet MAT 2011 bjuder in till kick-off inför höstens stora MAT–event på Stortorget.

Onsdag blir det kunskapslunch för att stimulera flera från vårt län att nominera viktiga kunskapsspridare till kunskapspriset. Och vad är mer passande än att ha innovatören /formgivaren /konstnären bakom priset på plats?! Bertil Vallien kommer att berätta lite om tankarna bakom det fysiska priset.

Kvinnliga landshövdingar på besök i länet
På torsdag och fredag kommer ett femtontal kvinnliga landshövdingar till länet – tidigare och nuvarande. Det är en tradition sedan några år tillbaka att de kvinnliga landshövdingarna träffas en gång per år för att utbyta erfarenheter och lära sig om varandras län och i år är det alltså vår tur.

På lördag inviger jag naturgalleriet ”Galleri Vemboö
Jag ser fram emot att återvända till den vackra Urshultsbygden, när jag var där i mitten av mars låg snön fortfarande djup. Den här gången för att hylla entreprenörer och eldsjälar som satsar på utveckling.