fredag 27 april 2012

Från den ena visionen till den andra

Länet präglas av mycket utvecklingsarbete och idag kickas arbetet för destination Åsnen igång.

Inom några år hoppas vi kunna inviga länets allra första Nationalpark i Västra Åsnen och med god inspiration från Naturvårdsverket har näringslivet och kommunerna runt sjön mobiliserat arbetet för att utveckla destinationen.

På väg mot en gemensam vision?

Kronoberg och regionen mot en gemensam vision?! Ja, jag tror att vi faktiskt tog första steget i onsdags när 80 samhällsengagerade personer från samhället, näringslivet och akademien kavlade upp ärmarna och bjöd på sin dyrbara tid för att hitta embryon till det som skulle kunna bli en gemensam agenda.

Många frön till en gemensam agenda såddes under dagen och kvällen!
Imponerande resultat av gruppernas arbete - 10 team säger unefär samma sak - det ger kraft och mandat att jobba vidare!
 Andäktigt tyst i salongen när Lena Fritzén och Johannes Stenberg informerade om Familjen Kamprads donation till Småland!

Med inspiration och information från en region som lyckats enas kring en vision är Östersund och med inspiration av Lasse Lindqvist därifrån och med information av Vinnova, KK-stiftelsen och Tillväxtverket fick vi god insikt i hur andra gjort och hur de stora nationella aktörerna genom att kroka arm med oss kan bistå med både kunskap och resurser.
Hur blir vi valbara? Lasse Lindqvist från Peak Innovation inspirerade, utmanade och informerade.Starkt regionalt ledarskap handlar inte om personer utan förmågan att skapa gemensamma styrdokument med tydlig vision, strategier som bygger på kaxighet, våga ta höjd men  utgå från fakta. Dagen handlar om "det blir som man tänker" - det är bara att välja!


 Mikael Ahlerups budskap var tydligt - politiken och det offentliga måste börja gå i takt med näringslivet - dags att göra verkstad av alla analyser och planer.

Inspelen från de sju småländska företagen visar att det nu är dags att göra verkstad – skuta prata och gå istället från ord till handling. Knyt samman våra utmaningar med de möjligheter som bland annat Familjen Kamprads Stiftelse utgör var deras uppmaning.


onsdag 25 april 2012

Nya uppdrag blandas med gamla och blickarna vänds mot Småland

Att samla nationaldagskommittén och fördela svenska flaggor o fanor är en gammal tradition, det årliga mötet äger rum på idag på morgonen. Därefter planeringen för det strategiska samtalet kring kulturmiljöer av riksintressen och landsbygdsutveckling.

Eftermiddag och kväll blir det arbetsmöte i storformat. Då samlas inbjudna engagerade personer från akademien, samhället och näringslivet för att koppla ihop projekt, aktiviteter och processer som skulle kunna bli en gemensam agenda – en kraftsamling för att ta vara på spridda tankar och idéer.

Syftet är att koppla regionens utmaningar till Linnéuniversitetets uppdrag, nationella aktörers olika program och insatser samt diskutera möjligheten som Familjen Kamprads stiftelse utgör för en mer innovativ utveckling i Småland.

På turné för att berätta om länsstyrelsens uppdrag

Gårdagen blev en mix av entreprenörskap och länsstyrelsens roll i samhället.

Nyfikenheten på Länsstyrelsen är stor och i går var jag inbjuden till ett par olika ställen för att berätta om entreprenörskap och om Länsstyrelsen. Jag är förundrad över att en 350-årig organisation fortfarande är så anonym bland våra medborgare.

Kul då att få berätta om vår roll i samhället idag och i framtiden. Kul också attfå berätta om regeringens satsning på mer innovativa och entreprenöriella myndigheter genom inrättandet av Innovationsrådet. Och kul att dela med mig av erfarenheter från arbetet på Länsstyrelsen i Kronoberg och hur vi för in enreprenörskap utan att tulla på rättssäkerheten.

Företagsamhet och entreprenörskap handlar om så mycket mer än att driva företag. Att våga ifrågasätta, testa, se behov, misslyckas och tänka nytt, är min definition av entreprenörskap. Med den globala konkurrensen måste vi alla bli bättre på att lösa kända och okända utmaningar, därför behöver vi bli bättre på att ta vara på alla medarbetares företagsamhet  - i det privata och i det offentliga.

tisdag 24 april 2012

Ungdomar inspirerade av andra ungdomar


Under varselsamordningsuppdraget samlades alla aktörer som ska främja ungt entreprenörskap -och vips var nätverket "Hjälp" bildat. Syftet är att hjälpa fler unga att hitta vägen till företagandet.

En gång om året bjuds till mingel på Residenset och samarrangemanget mellan Nyföretagarcentrum, ALMI, Företagarna, Drivhuset, Coompanion och Länsstyrelsen lockade många nyfikna unga drivande entreprenörer. 60 ungdomar inspirerades, knöt kontakter och delade erfarenheter. HJÄLP är ett värdefullt nätverk för den som står på tröskeln att bli sin egen!Mat och mingel stimulerar till erfarenhetsutbyte
Anne Robertsson, en av världens yngsta hotelldirektörer, Sandra Tigerlind, ägare till Sveriges första ekologiska hunddagis och Jonas Aril som räddade sitt konkurshotade bolag genom att öka omsättningen 600% inspirerade och delade med sig av erfarenheter och gav goda råd.

söndag 22 april 2012

Länsstyrelens breda uppdrag – stimulerande och utmanande

Det händer mycket i vår region och det händer mycket i vår omvärld

Förra veckans olika aktiviteter – det strategiska samtalet om miljömålen för en god hälsa, KeyCast-beslutet, naturturismmingel, landshövdingemöte med integrationsfokus, innovationsrådets sista workshop och insatserna för glasrikets framtid ger en liten inblick i Länsstyrelsernas breda, viktiga och spännande uppdrag.

Ska man enkelt förklara vår roll i samhället tycker jag ”Hållbar utveckling och tillväxt i balans” ger en bild av vår vardag. Ibland uppstår målkonflikter, inte minst då dagens snabba utveckling ska vägas mot/för morgondagens - respekt för historien och med hänsyn till framtiden.

Det ska börjas i tid - välkommen hjälp i det som ska bli en ny köksträdgård!
Med detta i ryggen har jag under helgen kombinerat bullbak, barnbarnbus och vårsysslor med planering av kommande veckas aktiviteter. Som vanligt välfylld, innehållsrik och med många, många gäster på Residenset.

Mångfald på ledningsnivå
På måndag sätts ledningsgruppen på skolbänken. Utbildning i mångfaldscertifiering och fortsatt ledarutveckling står på agendan.

På kvällen intar ett 80-tal ungdomar Residenset för en inspirations- och mingelkväll.

fredag 20 april 2012

Nyfikna blickar på innovativa Småland

Det händer mycket spännande i Kronoberg och i de övriga Smålandslänen. Höstens Kungliga Teknikresa uppmärksammades i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens årsredovisning och nu är det dags igen för nationella aktörer att samlas i Småland.

På onsdag samlas inbjudna engagerade personer från akademien, samhället och näringslivet för att koppla ihop projekt, aktiviteter och processer till det som skulle kunna bli en gemensam agenda, en kraftsamling för att ta vara på spridda tankar och idéer.

Syftet är att koppla regionens utmaningar till Linnéuniversitetes uppdrag, nationella aktörers olika program och insatser samt diskutera möjligheten som Familjen Kamprads stiftelse utgör för en mer innovativ utveckling i Småland.

Ett 80-tal engagerade personer från samhället, akademien och näringslivet samlas för att synliggöra och samtala hur vi med gemensamma resurser kan göra göra verklig skillnad för den framtida utvecklingen i vårt “älskade Småland” för att citera Ingvar Kamprad.

U t d r a g  u r  p r o g r a m m e t

Familjen Kamrads stiftelse – framtida möjligheter för Småland

Sammanfattning av OECD-rapporten Småland/Blekinge
Inspiration från Peak Innovation - exempel på hur näringsliv, offentliga aktörer och akademi har kraftsamlat runt en gemensam agenda

Nationella finansiärer och främjare presenterar sig och sina tankar:
o Vinnova, enhetschef Cecilia Sjöberg
o Tillväxtverket, generaldirektör Christina Lugnet
o KK-stiftelsen, generaldirektör Madelene Sandström

Inspel från några utvalda aktörer och näringslivsrepresentanter om pågående processer och önskad utveckling

Det blir enhändelserik eftermiddag och kväll på residenset i Växjö, med inspel och samtal under kreativa former som du kan följa på twitter #residenset.

torsdag 19 april 2012

Innovationsrådets tredje workshop för mer innovativa och effektiva myndigheter

Innovation för statlig förvaltning – vad ska det vara bra för?

Förra veckan fick Försäkringskassan genom sin debattartikel http://www.dn.se/debatt/foraldrar-ska-inte-langre-behova-anmala-nar-de-vabbar  i DN stor uppmärksamhet och med den kanske en del frågetecken kring myndigheternas nödvändiga arbete med innovation rätades ut något. Försäkringskassans insatser berör många och sällan har en myndighet varit så utskälld som den. Med tydliga strategier där kunden står i fokus har Försäkringskassans medarbetare och ledning på ganska kort tid lyckats vända trenden. Dan Eliasson leder inte bara försäkringskassan, han leder också regeringens Innovationsråd och flera av hans tankar och idéer från arbetet med myndigheten går igen i det arbetet.

Idagvär det dags för Innovationsrådets tredje workshop för myndighetschefer hur de svenska myndigheterna kan bli mer serviceinriktade och effektiva med bibehållen, eller tom med bättre kvalitét.

Eftermiddagen och kvällen ägnar jag åter åt Glasrikeuppdraget med möte med enhetschefer på Tillväxtverket och senare möte med andra kontaktpersoner att intervjua.

onsdag 18 april 2012

Miljömålet som påverkar människors hälsa - strategiskt samtal på Residenset idag!

Miljömålsarbetet tar ett nytt kliv framåt

Förutom avstämningar och internt arbete är det på onsdag dags för det tredje strategiska samtalet för att implementera miljömålsarbetet hos viktiga aktörer.

Efter ändringen från målfokusering till effektfokusering hoppas regeringen på mer synliga resultat. Miljömålsarbetet är något som angår alla och ett långsiktigt arbete där framgångsfaktorn är delaktighet och gemensamt ansvarstagande. Vid detta strategiska samtal är det miljömålet som påverkar människors hälsa som ska fånga gästernas intresse.

Vad ska vi göra i miljömålsarbetet för att nå målen som påverkar människors hälsa?


Tio av fjorton miljökvalitetsmål nås inte i Kronobergs län. Vi måste göra mer, men vad?
Länsstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att ”i bred förankring i länet utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen”.

När Länsstyrelsen i höstas bedömde hur vi når miljökvalitetsmålen i länet, visade det sig att 10 av 14 mål inte nås till målåret 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Det ser likadant ut i de flesta län i landet. Därför har regeringen gett länsstyrelserna uppdraget att ta fram och genomföra åtgärdsprogram för att förbättra möjligheterna att nå målen.

Vi börjar arbetet med åtgärdsstrategin med ett strategiskt samtal på residenset i Växjö onsdagen den 18 april 2012. Representanter för företag, kommuner och organisationer har bjudits in för att föreslå åtgärder och bidra med ett brett perspektiv till arbetet.

Åtgärdsstrategin handlar främst om de mål som påverkar människors hälsa inom miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Under eftermiddagen ska åtgärder föreslås som kan förbättra för människors hälsa i arbetet med luftkvalitet, miljögifter, och i samhällsplaneringen, och bidra till att fler av miljökvalitetsmålen kan nås till år 2020.

tisdag 17 april 2012

Hälsorikser avgörande för avslag

Hälsorisker för boende, skolelever och äldreomsorg i samband med metallutsläpp från gjuteriet KeyCast i centrala Ljungby avgörande när Länsstyrelsen avslog ansökan för fortsatt verksamhet. 
 
Redan när gjuteriet tillståndprövades 1997 diskuterades lämpligheten av verksamhetens lokalisering. Länsstyrelsen beslutade då om ett tidsbegränsat tillstånd som skulle vara i 15 år. Det skulle ge KeyCast möjlighet till fortsatt verksamhet och senare omlokalisering. Nu är tillståndets 15 år till ända men en omlokalisering har uteblivit. 

Läs hela pressmeddelandet på Länsstyrelsens hemsida, eller ring nedanstående om du vill veta mer.
 
Henrik Skanert
Miljöjurist och ordförande i miljöprövningsdelegationen
076-127 18 84
 
Erik Sellström
Kommunikationschef
076-760 14 37

måndag 16 april 2012

Länsstyrelsernas arbete bedöms

Examensdag och erfarenhetsutbyte när alla landshövdingar och länsråd träffas

Denna aprilvecka inleds med Länsledningsmöte i Göteborg. Under två dagar träffas alla landshövdingar och länsråd för att under måndagen diskutera aktuella frågor, på agendan står bla

- bostadsfrågan för nyanlända
- regeringens initiativ till regionala Digitala Agendor
- koncentrations- och samordningsfrågor
- Mats Sjöstrands utredning
- Färdplan för ett CO2 fritt Sverige 2050
- den aktuella rapporten om Förenkla för företagen
- regeringens arbetsgivarpolitik

Dag två är vikt för ”vårt” departement, Socialdepartementet, då Länsstyrelsernas Årsredovisningar följs upp genom en mål- och resultatdialog.

söndag 15 april 2012

Kronobergs miljöprövningsärenden lämnas till Kalmar Län

Nya uppdrag och lämnade uppdrag tar sin tid


De senaste veckorna har varit fyllda av det nya uppdraget att samordna och genomföra insatser för glasriket – destinationen och industrin, men överlämnandet av miljöprövningsärenden har också stått på agendan.

Jag vill ge en eloge till alla medarbetare som länge levt i ovisshet när i tid och till vem våra ärenden skall lämnas. Nu när alla vet att det blir till Kalmar, inte till Skåne, har ett intensivt arbete inletts och samarbetet med grannlänet går mycket bra. Inom kort kommer vi tillsammans med Kalmar att kunna berätta för företagen var ärendena kommer att handläggas och ambitionen är att försöka uppskatta tid fram till beslut. En utmaning som alla gör sitt bästa för att klara.

fredag 13 april 2012

Innovation och statlig förvaltning - hur går det ihop?

I går fick Försäkringskassan, genom sin debattartikel i DN http://www.dn.se/debatt/foraldrar-ska-inte-langre-behova-anmala-nar-de-vabbar, stor uppmärksamhet och med den kanske en del frågetecken kring myndigheternas nödvändiga arbete med förnyelse och innovation rätades ut något.

Försälringskassans insatser berör många och sällan har en myndighet varit så utskälld som den. Med tydliga strategier där kunden står i centrum har Försäkringskassans medarbetare och ledning på ganska kort tid lyckats vända trenden. Och därmed visat att visst behövs nya grepp och nya arbetssätt även i den offentliga förvaltningen.

Generaldirektör Dan Eliasson leder inte bara försäkringskassan, han leder också regeringens Innovationsråd där Sveriges alla myndigheter är inbjudna att i ordnade former och ett proffsigt processupplägg diskutera kund, kvalité och innovativt arbetssätt.

Innovationsrådets arbete ska bidra till en mer effektiv och kvalitétsmedveten statlig förvaltning där innovationskraften hos våra medarbetare bättre tas tillvara. Läs mer om målet och arbetet på http://www.innovationsradet.se/.
.

torsdag 12 april 2012

Idag Glasrikeinformation på Vinnovas och SVIDs styrelsemöten

Idag är det en riktig styrelsedag, först Vinnova med en fullspäckad agenda. Stort fokus på innovationsprocesser och innovationsupphandling, kopplat till detta kommer jag att ta upp frågan hur Vinnova kan bistå oss i regeringsuppdraget att samordna och genomföra insatser för glasindustrin och glasriket. Därefter dags för mitt första styrelsemöte i Svensk Industridesign där jag sitter på Tillväxtverkets mandat. SVID arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändrings- arbete för att få företag att växa och verksamheter att utvecklas. Uppdraget är också att sprida kunskap, skapa mötesplatser och att stödja forsknings- och utbildningsinsatser inom designområdet. Även vid detta möte kommer glasrikeuppdraget att bli en diskussionspunkt.

tisdag 10 april 2012

Vintrig påsk inte bara av ondo

Jag är nästan lite glad att Påsken blev en riktig vinterhelg. Istället för vårbruk har jag mestadels suttit uppkrupen i soffhörnet med datorn i knät. Inom loppet av några månader har jag blivit ombedd att bli medförfattare till två olika böcker – en debattantologi om forskning och innovation och en om familjeföretagande. Två intressanta ämnen och kul att få ge inspel i debatten om den svenska konkurrenskraften och om förutsättningarna för regioner utanför storstadsregionerna.

Men helgen har varit lång och innehållit mer än läs- och skrivarjobb. Lunch med fjällkänsla på det snötäckta soldäcket, utflykt till Ekerums Konsthall på Öland, men inte minst har vi njutit av det lilla nytillskottet i familjen. En liten gosse såg dagens ljus i tisdags och kom hem från BB 48 timmar senare. Härligt att få dela familjelyckan!

Nu tar en ny vecka vid och det som var tänkt att bli en extra semesterdag ägnar jag istället åt regeringsuppdraget att samordna och genomföra insatser för
Glasriket och glasindustrin framtid. Första rapporten ska levereras i augusti och veckan kommer att präglas av uppstartsarbetet. Det blir både telefonmöten, projektgenomgång med processledaren och regionförbundet. Arbetet med förstudien är i full gång och tisdagen ägnar jag bland annat åt att koppla ihop myndigheter och organisationer som enligt regeringen ska bistå oss i arbetet.

torsdag 5 april 2012

Länsstyrelsernas första rapport om förenkling insänd till regeringen

Nu är den första rapporten om länsstyrelsernas förenklaarbete insänd till regeringen, du kan ladda ner den från www.forenklapariktigt.se.

Ur förordet......

Om målet är att snabbt minska handläggningstider och högar med ärenden skulle vi under en kort period kunna ta in extra medarbetare. Men om vill vi kvalitetssäkra handläggningsprocessen krävs en ändrad grundinställning där attityd och bemötande är a och o.

Vi som myndigheter måste bli intresserade av att lära oss mer om kundens behov och utmaningar, men vi måste också öka kundernas kunskap om processens gång. Det handlar om ömsesidig respekt för varandras roller.

Dessutom måste vi våga prata öppet om konsulternas viktiga roll att bistå med bra ansökningar. För en långsiktig positiv utveckling med god handläggning, transparens och kortare handläggningstider krävs att grundsynen på våra uppdrag förändras.

tisdag 3 april 2012

Uppkopplad - en rättighet och möjlighet för alla?!

Utan tillgång till bredband ingen utveckling. Om den regionala digitala agendan handlar tisdagens strategiska samtal på Residenset. Vi samlar intressenter från länet för att diskutera behovet av ett samlat arbete för både den hårda it-infrastrukturen och för de mjuka frågorna.

Näringsdepartementet informerar om regeringens bredbandspolitik och den nationella digitala agendan. Därefter kommer Länsstyrelsen i Örebro Län, som fått regeringens uppdrag att främja initiativ att ta fram regionala och lokala digitala agendor, att dela med sig av sina erfarenheter. Vi är glada att vara först ut att ta del av deras arbete och innan kvällen tar vid kommer Bredbandsforum berätta om sin rollnoch verksamhet. Syftet är att informera hur andra gör och diskutera om vi är mogna att ställa oss bakom det politiska målet och ta fram en regional digital agenda.

Regeringens mål - Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

måndag 2 april 2012

Påskveckans inledning - Verksamhetsutceckling lokalt och regionalt

Säkra vårtecken. Även om alla vet att snö, hagel och ny kyla är lika säkra vårtecken som krokus, tussilago och vitsippor blir man ändå besviken när hagelskurarna avlöser varandra och istäcket åter lägger sig på vattenpölarna.

Musik i Världsklass inledde min Påskvecka
Oavsett väder blir det Påsk och den korta arbetsveckan inledde jag med att fira Christina Nilssonsällskapets 25 årsjubileum. Under ledning av Thomas Niklasson, Benedikte Haid och Domkyrkans oratoriekör framförde fyra av Sveriges främsta solister och tidigare Christina Nilssonstipendiater ”Lilla mässan” av Rossini. En fantastisk inledning på Påsken!

Verksamhetsutveckling - lokalt och regionalt
Vid dagens ledningsmöte smygstartar vi med det interna kvalitetsledningssystemet och Leanprocessen. Syftet är att systematisera vårt arbetssätt, skapa delaktighet och få hela organisationen att tänka förbättringar.

Samma tema blir det i kväll när Peter Hogla, Regionförbundets chef, och jag fortsätter prata ledarskap och hur vi tillsammans kan skapa ännu mer nytta för de vi är till för – två forskare leder samtalet.