onsdag 18 april 2012

Miljömålet som påverkar människors hälsa - strategiskt samtal på Residenset idag!

Miljömålsarbetet tar ett nytt kliv framåt

Förutom avstämningar och internt arbete är det på onsdag dags för det tredje strategiska samtalet för att implementera miljömålsarbetet hos viktiga aktörer.

Efter ändringen från målfokusering till effektfokusering hoppas regeringen på mer synliga resultat. Miljömålsarbetet är något som angår alla och ett långsiktigt arbete där framgångsfaktorn är delaktighet och gemensamt ansvarstagande. Vid detta strategiska samtal är det miljömålet som påverkar människors hälsa som ska fånga gästernas intresse.

Vad ska vi göra i miljömålsarbetet för att nå målen som påverkar människors hälsa?


Tio av fjorton miljökvalitetsmål nås inte i Kronobergs län. Vi måste göra mer, men vad?
Länsstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att ”i bred förankring i länet utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen”.

När Länsstyrelsen i höstas bedömde hur vi når miljökvalitetsmålen i länet, visade det sig att 10 av 14 mål inte nås till målåret 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Det ser likadant ut i de flesta län i landet. Därför har regeringen gett länsstyrelserna uppdraget att ta fram och genomföra åtgärdsprogram för att förbättra möjligheterna att nå målen.

Vi börjar arbetet med åtgärdsstrategin med ett strategiskt samtal på residenset i Växjö onsdagen den 18 april 2012. Representanter för företag, kommuner och organisationer har bjudits in för att föreslå åtgärder och bidra med ett brett perspektiv till arbetet.

Åtgärdsstrategin handlar främst om de mål som påverkar människors hälsa inom miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Under eftermiddagen ska åtgärder föreslås som kan förbättra för människors hälsa i arbetet med luftkvalitet, miljögifter, och i samhällsplaneringen, och bidra till att fler av miljökvalitetsmålen kan nås till år 2020.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar