torsdag 31 maj 2012

Familjen Kamprads stiftelse och de första projekten - Entreprenörskap på landsbygden och förbättringar kring läkemedelsförskrivning

Familjen Kamprads Stiftelse kommer att göra skillnad för många. Redan efter ett halvår tillhör stiftelsen topp elva av alla stiftelser i Sverige och topp fem av de privata. Och med ett årligt tillskott på ca 270 msek, så länge IKEA går med vinst, kommer stiftelsen att bli mer än betydelsefull!

Genom gårdagens nyhet om de tre sönernas stora donation till Familjen Kamprads Stiftelse och offentliggörandet av de två första projekten har startskottet för styrelsens arbete gått.

I Småland är vi kända för att kraftsamla när vi drabbas av yttre hot eller kriser, som under stormarna och vid finanskrisen, nu kommer en annan utmaning. Lyckas vi kraftsamla lika prestigelöst kring möjligheten som stiftelsen utgör? Kan okris också få oss att agera mot en gemensam målbild?

Information om de båda projekten hämtad från www.familjenkampradsstiftelse.se

Tilldelning av medel till projekt som syftar till förbättrad livskvalitet för äldre samt entreprenörskap – särskilt för en levande landsbygd

Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att stödja två projekt med totalt ca 4,7 miljoner kronor. Stiftelsens styrelse har på eget initiativ valt ut två forskningsprojekt som ligger i linje med Stiftelsens stadgar och som har bedömts vara verklighetsnära och kunna komma många människor till del.
Entreprenöriella landsbygdsenklaver i Småland Projektet syftar till att kartlägga förutsättningar för och att mobilisera entreprenörskap i de tre småländska landsbygderna Långasjö, Urshult och Älmeboda/Rävemåla.
Forskare och studenter kommer tillsammans med människorna i de tre bygderna att identifiera och medverka till att iscensätta entreprenöriella projekt i form av start och utveckling av företag, kartläggning av äldreboenden samt projekt för hela bygdens gemensamma utveckling.
Forskningsprojektet grundas i ett teoretiskt nytänkande kring utveckling och småskalig verksamhet i mindre landsbygdssamhällen och kunskaperna kommer att delas med människorna i bygden genom stormöten, mindre möten och skrifter samt publiceras i traditionella vetenskapliga former.
För mer information kontakta Professor Anders W Johansson, Linnéuniversitetet
telefon: 072 – 734 61 22,
anders.w.johansson@lnu.se
God läkemedelsanvändning för äldre i Småland
Allt fler äldre använder allt fler läkemedel, och dessutom olämpliga kombinationer. Ju sämre kvalitet patienten har i sin läkemedelsbehandling, desto sämre är livskvaliteten.
Projektet syftar till att förbättra kvaliteten på användning av läkemedel till äldre genom att
·         minska förskrivningen av olämpliga läkemedel
·         minska läkemedelsbiverkningar och läkemedelsrelaterade sjukvårdsbesök
·         förbättra den äldres kännedom om egna läkemedel
·         höja kompetensen hos patienter, anhöriga och personal avseende olämpliga läkemedel
Projektet avser att först kartlägga läkemedelsförbrukningen hos äldre i Småland, för att därefter genomföra en rad insatser i en mindre pilotstudie hos patienter som genomgått hjärtinfarkt. Nästa steg är att skala upp till en mer omfattande studie i Småland. De olika insatsernas kostnader avses att beräknas i förhållande till sparade kostnader genom korrekt läkemedelsanvändning, minskade sjukhusinläggningar och biverkningar. Forskningen utförs nära hälso- och sjukvårdens medarbetare, som på så sätt blir nära involverade. Resultaten avser att kunna överföras till äldre med andra diagnoser.
För mer information kontakta Professor Göran Petersson, Linnéuniversitetet
 telefon: 070 – 944 71 24,
goran.petersson@lnu.se

onsdag 30 maj 2012

Ikano donerar 900 miljoner till Familjen Kamprads stiftelse

2012-05-30

Pressmeddelande

Ikano har donerat 900 miljoner SEK till Familjen Kamprads stiftelse, som etablerades 2011 på initiativ av familjen Kamprad.

Stiftelsen som grundades av Ingvar Kamprad i december 2011 är en privat och självständig stiftelse med säte i Växjö. Dess ändamål är att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas.

Peter, Jonas och Mathias Kamprad, ägarna till Ikano, har önskat att donationen i huvudsak ska användas till miljöprojekt, med speciellt fokus på möjligheter att omsätta forskningsresultat i praktiken.

“Mina bröder och jag är tacksamma över att kunna bidra till detta initiativ”, säger Peter Kamprad, styrelseordförande för Ikano. ”Vi hoppas att donationen över tid omsätts i hållbara lösningar som gynnar den globala miljön.”

“Ikano är stolt över att stödja Familjen Kamprads stiftelse och ser fram emot att följa dess utveckling över åren”, säger Birger Lund, Ikano.

Stiftelsen ska särskilt stödja projekt som syftar till:

•Förbättrad livskvalitet för äldre
•Entreprenörskap – särskilt sådan som främjar en levande landsbygd
•Bättre miljö
•Utveckling, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design
•Forskning och utbildning inom medicin

Stiftelsen ska särskilt verka för praktisk nytta av uppnådda forskningsresultat, så att vetenskapliga landvinningar snabbt och kostnadseffektivt kan komma de många människorna till del.

“Ikanos generösa gåva stärker påtagligt stiftelsens förmåga att göra skillnad för de många människorna”, säger professor Lena Fritzén, verkställande ledamot av Familjen Kamprads stiftelse. ”Donatorns tonvikt vid miljö och praktisk tillämpning av forskning svarar mot ett viktigt globalt behov och ligger i linje med stiftelsens syfte.”

Stiftelsen finansierades ursprungligen av donationer från Ingvar Kamprad och Inter IKEA Group. För närvarande har stiftelsen ett kapital på ungefär 1.85 miljarder SEK, inklusive donationen från Ikano. Dessutom har Inter IKEA Group beslutat att årligen donera ca 270 miljoner SEK (30 miljoner EUR) till stiftelsen, så länge resultaten i den egna verksamheten medger detta.

Styrelsen avser att fastställa riktlinjer för ansökningar vid ett möte i augusti 2012.

Presskontakter:
Familjen Kamprads stiftelse:
Anna Carlström, +46 72 54 34 700 eller anna.carlstrom@familjenkampradsstiftelse.se
Ikano:
Marie Gällstad, +35 269 148 8320 eller marie.gallstad@ikano.lu

tisdag 29 maj 2012

Länets största naturreservat!!

Igår fattade Länsstyrelsen i Kronobergs län beslut om att bilda naturreservatet Stocksmyr-Brännan i Lessebo och Uppvidinge kommuner.

Reservatet omfattar 2 300 ha land och vatten och blir därmed länets största. Karaktäristiskt för området är mosaiken av myrar, skogar och sjöar. Myrarna tillhör de finaste i länet tack vare att de undgått storskalig dikning. Går man ut i myren kan man se sileshår, myrlilja, missne och orkideér. De öppna myrarna lockar till sig fåglar och på våren kan man höra rödbena, grönbena och storspov. Också de omgivande skogarna har ett rikt fågelliv. Går man i skogen kan tjäder visa sig och under vårnätterna ger pärlugglans rop besökaren en känsla av vildmark. I soluppgången är fågellivet som intensivast och man hör spillkråkan och den mindre hackspett ropa ackompanjerade av sparvugglans visslanden, orrarnas outtröttliga spel och tranans rop.  

- Skogarna har också ett rikt insektsliv och exempelvis i gamla, kullfallna och solbelysta tallar hittar raggbocken larver mat och i grova björkar lever svart ögonknäppare som trivs extra bra i bränd ved. En annan brandgynnad art i området är svedjenäva vars frön gror efter att branden passerat säger Martin Unell, biolog på Länsstyrelsen.

Skogarna får sin rikedom av arter genom sin variationsrikedom på olika miljöer. Många arter gynnas av glesa, solöppna skogar med mycket lövträd där träden tillåts bli gamla och dö. Just den döda veden är en nyckelfaktor för många arter som har veden som sin barnkammare eller växtplats. Den norra delen av reservatet brann för snart 100 år sedan, och den branden kan man fortfarande se spår av i form av ett för trakten ovanligt stort inslag av björk och asp. I de finaste sumpskogarna kan man hitta gamla granar där garnlav och andra skägglavar draperar grenarna.

Området har också en intressant kulturhistoria med flera torpställen med utmarksbete och slåtter i kärr och mader. Brukningshistoriken i trakten gör sig påmind genom kolbottnar och tjärdalar.

Nu när reservatet är bildat startar arbetet med att göra åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden, som att återställa hydrologin och se till att öringen får fria vandringsvägar och lekbottnar. Givetvis vill vi att människor lätt ska kunna uppleva området så nu börjar vi planera för parkeringsplatser, informationsskyltar samt anordna stigar och spänger.För mer information, kontakta

Martin Unell, 0470 861 49, 076 760 14 61

måndag 28 maj 2012

Efterlängtad hemmavecka

Efter några veckor i kappsäck, med många spännande aktiviteter och uppdrag, är jag riktigt glad att få en hel vecka hemma på kontoret.
Jag ser fram emot måndagen då näringslivet intar residenset, tisdagen med få tider uppbokade, onsdagen för att det kommer att hända spännande saker ;), torsdagen för att jag får delta i Styrelsekrafts avslutning, fredagen för att vi samlar ledare och medarbetare till försommarinspiration med Palle med efterföljande kalas i Residensträdgården, lördagen med invigning av Drömrundan och nya butiken i Linneryd.

söndag 27 maj 2012

De mest bestående intrycken från förra veckan är naturligtvis prinsessan Estelles dop i Slottskyrkan mötet med Alfred Nobel och det stora evenemanget kring regelförenkling på Berns – med NNR, Näringsministern, Företagarnas ordförande Jens Spendrup och många fler.


Den gamla traditionen lever vidare
Idag är hälften av alla landshövdingar män och hälften kvinnor. Så har det inte alltid varit och sedan tiden då kvinnorna var lätträknade i detta skrå samlas aktiva och tidigare aktiva kvinnliga landshövdingar en gång per år. Förra året stod Kronoberg värd i år var det Örebros tur och under en intensiv dag reste vi runt i länet.

Första stoppet - naturreservatet Rynningeviken med guidad tur i den gamla oljehamnen - imponerande restaureringsarbete och efter 20 år är det idag en stadsnära oas!

Vi mötte Alfred Nobel i egen hög person och förstått Björkborns och hans tre hästars betydelse för Nobelpriset.


Innan middagen på Örebro Slott blev det ett stopp i ett av ”Ernsts” sommarhus där Vintrosa mejeri numera huserar.
Örebro Slott i försommarnatten

torsdag 24 maj 2012

Axplock från en innehållsrik månad - digital kulturplan, innovation, våld i nära relationer, miljömål, nationalpark Åsnen, MAT 2012

Många intressanta artiklar i vårt senaste nyhetsbrev som du kan läsa på www.lansstyrelsen.se.

Det strategiska samtalet för miljömålen med fokus på hälsa lockade många

Kronoberg bland de första att erbjuda ett helt digitalt kulturmiljöprogram

Länsstyrelserna och Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att skapa ett nationellt och regionalt kunskaps- och metodstöd för att kvalitétsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn

Sedan ett drygt år driver Naturvårsverket och Länsstyrelsen projektet kring en ny, länets första, nationalpark i Åsnenområdet

onsdag 23 maj 2012

Jämställdhet - motor för tillväxt? Ord eller handling?!


Kronoberg ligger långt ner på jämställdhetslistan, näst längst ner av landets 21 län faktiskt! Så kan det inte fortsätta vara. I en medveten region, kommun och organisation inser man att jämställdhet är lönsamt och att jämställdhet ökar attraktionskraften. 

Kartläggningar, analyser och tom en jämställdhetsstrategi finns. Ändå halkar vi ner i listan. Utmaningen är att få insikt i nuläget och en medvetenhet om att en förändring måste till. Och det räcker inte med engagerade tjänstemän på olika nivåer. Precis som i allt förbättringsarbete måste ledare/ledningen stå upp för frågan, denna gång för värdet av jämställdhet. Och inte bara säga utan också vara beredda att se över styrmedel och maktstrukturer och leda jämställdhetsarbetet. Om detta kommer höstens strategiska samtal att handla. Då kommer bland andra Per Grankvist, chefredaktör för Veckans Affärer att medverka. Under rubriken "Ingen är viktigare än jag" stack han i våras ut hakan och ställde frågan på sin spets - det är bara vi som är norm idag som kan förändra normen utan att behöva försvara oss.

måndag 21 maj 2012

Tårtkalas inleder arbetet för innovationsstrategin för Kronoberg

Insynsråd
Måndag morgon rivstartar vi med årets andra möte med insynsrådet och jag inser att det hänt en hel del sedan det förra. På agendan står genomgång av regeringens bedömning av Länsstyrelses arbete 2011, Förenklarapporten som vi sände till regeringen den 31 mars, kort rapport från det nya uppdraget att samordna och genomföra insatser för Glasriket – destinationen och industrin mm.


”Tårtkalas” med länets aktörer
Under 2012 ska regeringen besluta om en nationell innovationsstrategi och här tänkte vi i vårt län ligga steget före. Därför samlar vi på måndag eftermiddag alla aktörer för att diskutera vilka bitar i tårtan vi har och vilka saknas? Därmed påbörjar vi arbetet med att skapa Sveriges bästa innovationssystem.

Vilka bitar finns på plats, vad fattas och hur kan vi tillsammans underlätta för våra entreprenörer att skapa affärer? Det ska vi disukutera under måndagens tårtkalas!

söndag 20 maj 2012

Skönt lata och "arbetssamma" dagar övergår i ny spännande arbetsvecka

Kristi Himmelsfärdsveckan har bjudit på många lediga dagar som fördelats mellan mina båda favoritlän. Jag har hunnit njuta av både fruktodlarbygd i full blomning, Bjurkärrs bokskog och PMs provsmakarmeny med goda vänner.

På landet har odlargenerna fått sitt - förutom den nya plikojan har jag tillsammans med lilla Molly sått både bondbönor, rödbetor, morötter och sockerärtor- inramade av amerikanska blåbär, staketdruvor och sparris!

Tänk att det skulle ta nästan trettio år och två barnbarn innan pilkoja på ängen blev verklighet. Nu är den där och när den rotat sig kommer löven och förhoppningsvis även hyresgästerna!

onsdag 16 maj 2012

Årets UF-företag kommer från Kronoberg!

Vilken härlig morgon, vilken härlig nyhet!


Av tolv möjliga UF-priser på SM UF 2012 i Stockholm tog Kronoberg hem tre -dvs 25% och sedan vilka priser!!!FULL POTT - Årets UF Företag och årets produktutvecklare heter SWEknob UF, från Växjö Fria Gymnasium.
                     
Miljöpriset 2012 med Recycle it UF, Procivitas privata gymnasium.


Stort Grattis till alla vinnare!

tisdag 15 maj 2012

Digitala Länsstyrelsen-appar istället för broschyrer

Snart på agendan - appar för kultur och miljö!?
När jag skrivereller detta har jag (och många med mig) varit bortkopplad från Länsstyrelsens server i tre dagar, därmed har planerat jobb förskjutits och det där med "Stängt mellan hägg och syren" har fått modifieras något. Men visst har jag hunnit med lite av det som var tänkt - sommarblommor planterade och drivbänkarna fulla med små plantor.

Värdefull hjälp!
Pilkojan får vänta till Kristi Himmelsfärdhelgen, men innan dess blir det en tur till de sköna omgivningarna i Kronoberg. Vem vet kanske ett besök i Urshult för att återigen få uppleva ängsfruktodlingarna när de står i full blom eller till Bjurkärr där hela Länsstyrelsegänget under förra veckans medarbetardag vandrade runt med egna guider.

-Ja, vi har mycket att visa upp och kanske dags att förverkliga tankar och idéer på att vidareutveckla den app som medarbetarna på kulturmiljö tagit fram. Varför inte en app om alla våra fina naturreservat också!?

Innan det blir helg igen åker jag åter till Glasriket med regeringsuppdraget i fokus. Tidigt onsdag morgon styr jag kosan mot Åfors för att träffa Åforsgruppen. Därefter blir det Orrefors och Kosta. Jag ska lyssna och berätta om förstudiearbetet.

Kristi Himmelsfärd bär det åter av mot landet för umgänge med familj och vänner.

Önskar dig en fin vecka och skön Kristi Himmelsfärdshelg!

fredag 11 maj 2012

De glödande hyttorna i granskogen drar turister

Gässhult mellan Oskarshamn o Västervik - ett underbart ställe för kreativa diskussioner - absolut i klass med Residenset ;)!

Styrgruppen för glasuppdraget borrar här tillsammans med näringen djupt i destinationens och glasindustrins möjligheter och utmaningar. Färdriktning och en gemensam målbild a och o. Tror nog att vi med hjälp av nyckelpersoner i Glasriket kommer att kunna presentera en konstruktiv första rapport till regeringen den 31/8.

tisdag 8 maj 2012

Framtidens arbetskraft - nytt grepp för att attrahera ungdomar


Idag tas ett nytt grepp när ledande personer från Tillväxtakademin, Landstinget, IKEA, Linnéuniversitetet och Choise träffas på Residenset för att förutsättningslöst diskutera den gemensamma utmaningen - hur attrahera unga hungriga medarbetare till våra respektive regioner och organisationer.

måndag 7 maj 2012

Viktiga samtal om det förväntat stora flyktingmottagandet


Just nu – innan vi är mellan hägg och syren skulle jag vilja stanna tiden. När naturen är som vackrast, grönskan som skirast och när vitsippor trängs med gullvivor och violer. Stanna upp och njut – det försöker jag göra och har laddat batterierna efter en härligt ledig söndag.

Kommande vecka är som vanligt fullspäckad och innan veckan och måndagens olika aktiviteter börjat har det stora förväntade flyktingmottagandet i landet och i länet tagit min tid i anspråk. Ett ämne och en angelägen fråga som kommer att genomsyra dagen med både telefonkonferens, interna möten och lunchsamtal med länets riksdagsledamöter och Växjö kommun.

söndag 6 maj 2012

Astrid Lindgrens trädgårdar - en dröm, en vision som tar form

En helt ny och unik besöksträdgård ska uppföras intill författarens barndomshem och locka trädgårdsentusiaster och turister från hela världen.

- Astrid Lindgrens kärlek till naturen och hennes påhittighet är vår ledstjärna! säger projektledaren Kajsa Holst.

Trädgårdarna blir en ytterligare del av kulturcentrumet Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby, som redan idag är ett etablerat besöksmål med över 43 000 besök förra året.

Grundidén är att återskapa en del av trädgården runt Astrids barndomshem, men också öppna upp för naturliga trädgårdsrum och moderna, konstnärliga och lekfulla gröna miljöer.

- Det här blir en trädgård som inte bara skall besökas, utan också användas. Vår vision är en grön oas för vila och eftertanke, men en oas där man ändå hela tiden blir överraskad och nyfiken, säger Kajsa Holst.  

- Astrids anda och inställning till barn och natur skall märkas överallt i trädgården. Däremot ska vi inte återskapa några miljöer ur hennes böcker.    

Just nu pågår arbete med detaljplan för hela området Astrid Lindgrens Näs, liksom ett intensivt idéarbete där flera erkända landskapsarkitekter redan är inkopplade.

- Vi söker också fler framtida partners, både för finansiering och programinnehåll. Astrid Lindgrens Trädgårdar ska bli något verkligt unikt med hög kvalitet i alla detaljer och då behöver vi hitta starka intressenter som vill engagera sig i en profilerad och publik trädgård, säger Kajsa.

Astrid Lindgrens Trädgårdar är en del i den starka och dynamiska utveckling som just nu sker i Vimmerby. Bara tio minuters promenad bort ligger teaterparken Astrid Lindgrens Värld, som nästa år investerar 95 miljoner kronor i nya miljöer.

- Intresset för Astrid Lindgren och för trädgård är växande både i Sverige och internationellt, så jordmånen för nysatsningar är väldigt bra i Vimmerby, säger Kajsa Holst.

Astrid Lindgrens Näs är ett året-runt-öppet kulturcentrum, med bland annat en stor utställning om Astrid Lindgren, skiftande mindre utställningar i olika ämnen, konferensrum och ett småländskt lantkök. Och förstås Astrids bevarande barndomshem, som är öppet för guidade visningar.

Antalet besök ökade i fjol med nästan 40 procent. Kjell Åke Hansson, vd på Astrid Lindgrens Näs, är optimistisk inför framtiden:

- Genom att skapa Astrid Lindgrens Trädgårdar vill vi bredda utbudet och samtidigt hitta nya besökare. Vi är säkra på att en upplevelseträdgård som tar avstamp i Astrid Lindgrens känsla för natur, barn och innovationer kommer att intressera många människor från hela världen, säger Kjell Åke Hansson.

Uppstarten av arbetet med Astrid Lindgrens Trädgårdar delfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond och Regionförbundet i Kalmar län.

torsdag 3 maj 2012

Gästbloggare om appar och länets nya kulturmiljöprogram

Länsstyrelsen lanserar en spännande ny form av kulturmiljöprogrammet

Tidig morgonbild på vacker kulturmiljö - Residensträdgården!


Idag är det dags för Länsstyrelsen att visa upp det projekt som de drivit sedan augusti förra året. Projektet har gått ut på att revidera och digitalisera länets kulturmiljöprogram. Revideringen har utförts i ett tätt samarbete med länets kommuner.

Som grund för projektet ligger länets kulturmiljöprogram från 1981. Detta program togs fram av Länsstyrelsen och Smålands museum, där de gav besked om vad, var och varför kulturmiljöprogrammet ville säkerställa objekt eller miljöer. Genom programmet skapades en generell bild av länets kulturarv och detta resulterade i att 143 kulturhistoriskt värdefulla områden i länet valdes ut och presenterades.

Under de senaste 30 åren har länets landskap genomgått en rad förändringar, ny kunskap har tagits fram i samband med inventeringar och synen på landskapet har på flera plan utvecklats. Detta har fört med sig att de utpekade områdena har blivit i behov av nya beskrivningar i modernare former för att passa dagens önskemål och krav.

Detta har resulterat i ett uppdaterat kulturmiljöprogram som inte bara innehåller aktualiserad och ny kunskap utan också i ett program som är mer tillgängligt för alla. Målet med det nya kulturmiljöprogrammet har varit att göra länsstyrelsens kunskapsunderlag mer lättillgänglig dels via en webbaserad karttjänst och dels genom områdesbeskrivningar på länsstyrelsens hemsida.

Länsstyrelsen har också frambringat en prototyp av en mobil applikation, för att visa de möjligheter som finns med dagens teknik.

För att förankra och presentera det nyligen reviderade och digitaliserade kulturmiljöprogrammet kommer Länsstyrelsen, idag, att hålla i ett strategiskt samtal på Residenset. Ändamålet med dagen är att fånga upp regionala och lokala synpunkter på länets utpekade kulturmiljöer och hur de kan brukas i olika verksamheter.


Jag kommer att twittra under dagen, följ vad som händer, följ mig på twitter: @IdaPraktikant #residenset
Ida Karlsson
Praktikant på Länsstyrelsen i Kronobergs län
onsdag 2 maj 2012

Det viktiga ledarskapet

Det gäller att bli valbar!
Är fortfarande fylld av energi från förra veckans olika strategiska samtal där de första fröna mot en gemensam målbild planterades. Inte minst bär jag med mig, och ställer mig bakom, Lasse Lindqvist definition av regionalt ledarskap "Starkt regionalt ledarskap handlar inte om personer utan förmågan att skapa gemensamma styrdokument med tydlig vision och strategier, att våga ta höjd men utgå från fakta. Det blir som man tänker och det handlar om att bli valbar"! En definition som kan appliceras både i region och organisation. Tar med mig detta till kommande veckas olika aktiviteter. 

Några frön har planterats och de första plantorna ser dagens ljus 
Den här veckan börjar med det andra styrelsemötet i Familjen Kamprads Stiftelse och blir historiskt. De första projektinvesteringsbesluten ska tas och jag, som vet vad projektansökningarna innehåller, gläds att de stämmer väl överens med några av de utmaningar vi diskuterade under innovationsdagen på Residenset. 

Därefter samtal med landstingsdirektör Börje Lindqvist och hur vi genom MAT 2012 kan bidra till ökad efterfrågan på närproducerade och kravodlade livsmedel och inte minst hur de offentliga aktörerna kan bidra.