tisdag 29 maj 2012

Länets största naturreservat!!

Igår fattade Länsstyrelsen i Kronobergs län beslut om att bilda naturreservatet Stocksmyr-Brännan i Lessebo och Uppvidinge kommuner.

Reservatet omfattar 2 300 ha land och vatten och blir därmed länets största. Karaktäristiskt för området är mosaiken av myrar, skogar och sjöar. Myrarna tillhör de finaste i länet tack vare att de undgått storskalig dikning. Går man ut i myren kan man se sileshår, myrlilja, missne och orkideér. De öppna myrarna lockar till sig fåglar och på våren kan man höra rödbena, grönbena och storspov. Också de omgivande skogarna har ett rikt fågelliv. Går man i skogen kan tjäder visa sig och under vårnätterna ger pärlugglans rop besökaren en känsla av vildmark. I soluppgången är fågellivet som intensivast och man hör spillkråkan och den mindre hackspett ropa ackompanjerade av sparvugglans visslanden, orrarnas outtröttliga spel och tranans rop.  

- Skogarna har också ett rikt insektsliv och exempelvis i gamla, kullfallna och solbelysta tallar hittar raggbocken larver mat och i grova björkar lever svart ögonknäppare som trivs extra bra i bränd ved. En annan brandgynnad art i området är svedjenäva vars frön gror efter att branden passerat säger Martin Unell, biolog på Länsstyrelsen.

Skogarna får sin rikedom av arter genom sin variationsrikedom på olika miljöer. Många arter gynnas av glesa, solöppna skogar med mycket lövträd där träden tillåts bli gamla och dö. Just den döda veden är en nyckelfaktor för många arter som har veden som sin barnkammare eller växtplats. Den norra delen av reservatet brann för snart 100 år sedan, och den branden kan man fortfarande se spår av i form av ett för trakten ovanligt stort inslag av björk och asp. I de finaste sumpskogarna kan man hitta gamla granar där garnlav och andra skägglavar draperar grenarna.

Området har också en intressant kulturhistoria med flera torpställen med utmarksbete och slåtter i kärr och mader. Brukningshistoriken i trakten gör sig påmind genom kolbottnar och tjärdalar.

Nu när reservatet är bildat startar arbetet med att göra åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden, som att återställa hydrologin och se till att öringen får fria vandringsvägar och lekbottnar. Givetvis vill vi att människor lätt ska kunna uppleva området så nu börjar vi planera för parkeringsplatser, informationsskyltar samt anordna stigar och spänger.För mer information, kontakta

Martin Unell, 0470 861 49, 076 760 14 61

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar