torsdag 31 maj 2012

Familjen Kamprads stiftelse och de första projekten - Entreprenörskap på landsbygden och förbättringar kring läkemedelsförskrivning

Familjen Kamprads Stiftelse kommer att göra skillnad för många. Redan efter ett halvår tillhör stiftelsen topp elva av alla stiftelser i Sverige och topp fem av de privata. Och med ett årligt tillskott på ca 270 msek, så länge IKEA går med vinst, kommer stiftelsen att bli mer än betydelsefull!

Genom gårdagens nyhet om de tre sönernas stora donation till Familjen Kamprads Stiftelse och offentliggörandet av de två första projekten har startskottet för styrelsens arbete gått.

I Småland är vi kända för att kraftsamla när vi drabbas av yttre hot eller kriser, som under stormarna och vid finanskrisen, nu kommer en annan utmaning. Lyckas vi kraftsamla lika prestigelöst kring möjligheten som stiftelsen utgör? Kan okris också få oss att agera mot en gemensam målbild?

Information om de båda projekten hämtad från www.familjenkampradsstiftelse.se

Tilldelning av medel till projekt som syftar till förbättrad livskvalitet för äldre samt entreprenörskap – särskilt för en levande landsbygd

Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att stödja två projekt med totalt ca 4,7 miljoner kronor. Stiftelsens styrelse har på eget initiativ valt ut två forskningsprojekt som ligger i linje med Stiftelsens stadgar och som har bedömts vara verklighetsnära och kunna komma många människor till del.
Entreprenöriella landsbygdsenklaver i Småland Projektet syftar till att kartlägga förutsättningar för och att mobilisera entreprenörskap i de tre småländska landsbygderna Långasjö, Urshult och Älmeboda/Rävemåla.
Forskare och studenter kommer tillsammans med människorna i de tre bygderna att identifiera och medverka till att iscensätta entreprenöriella projekt i form av start och utveckling av företag, kartläggning av äldreboenden samt projekt för hela bygdens gemensamma utveckling.
Forskningsprojektet grundas i ett teoretiskt nytänkande kring utveckling och småskalig verksamhet i mindre landsbygdssamhällen och kunskaperna kommer att delas med människorna i bygden genom stormöten, mindre möten och skrifter samt publiceras i traditionella vetenskapliga former.
För mer information kontakta Professor Anders W Johansson, Linnéuniversitetet
telefon: 072 – 734 61 22,
anders.w.johansson@lnu.se
God läkemedelsanvändning för äldre i Småland
Allt fler äldre använder allt fler läkemedel, och dessutom olämpliga kombinationer. Ju sämre kvalitet patienten har i sin läkemedelsbehandling, desto sämre är livskvaliteten.
Projektet syftar till att förbättra kvaliteten på användning av läkemedel till äldre genom att
·         minska förskrivningen av olämpliga läkemedel
·         minska läkemedelsbiverkningar och läkemedelsrelaterade sjukvårdsbesök
·         förbättra den äldres kännedom om egna läkemedel
·         höja kompetensen hos patienter, anhöriga och personal avseende olämpliga läkemedel
Projektet avser att först kartlägga läkemedelsförbrukningen hos äldre i Småland, för att därefter genomföra en rad insatser i en mindre pilotstudie hos patienter som genomgått hjärtinfarkt. Nästa steg är att skala upp till en mer omfattande studie i Småland. De olika insatsernas kostnader avses att beräknas i förhållande till sparade kostnader genom korrekt läkemedelsanvändning, minskade sjukhusinläggningar och biverkningar. Forskningen utförs nära hälso- och sjukvårdens medarbetare, som på så sätt blir nära involverade. Resultaten avser att kunna överföras till äldre med andra diagnoser.
För mer information kontakta Professor Göran Petersson, Linnéuniversitetet
 telefon: 070 – 944 71 24,
goran.petersson@lnu.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar