fredag 29 oktober 2010

Påverkar en effektiv åklagarmyndighet länets attraktionskraft?

Ja, det var en av frågorna som kom upp vid höstens möte med länets statliga myndigheter. Diskussionen som följde efter Peter Holgas presentation av den Regionala utvecklingsplanen, RUPen, visar hur viktiga de personliga mötena är. Ingen av de närvarande myndigheterna kände tidigare till RUPen och såg, innan mötet, inte att man hade någon roll i det regionala utvecklingsarbetet. Den synen tror jag vi lyckades ändra på. För visst har det betydelse för länets attraktionskraft att vi känner oss trygga med polisen, att åklagarmyndigheten arbetar på ett effektivt sätt, att arbetsförmedlingen är regionalt anpassad, att medborgarna känner trygghet i kontakterna med Försäkringskassan mm mm.

Genom att koppla den egna myndighetens uppdrag till det regionala utvecklingsarbetet blir det lättare att nå de långsiktiga målen att Södra Småland i Kronoberg ska vara en attraktiv plats att bo och verka i. Hur de statliga myndigheterna tar till sig RUPen återkommer vi till efter nästa möte som äger rum den 8 mars 2011.

Läs mer om RUPen på www.rfss.se.

torsdag 28 oktober 2010

Tävlingen där alla vinner

I går var det dags! Genom våra respektive organisationer utmanade Peter Hogla och jag Volvo, HSB och Växjö Energi i klimateffektivitet.

Under november, december och januari kommer vi och våra medarbetare att tävla om vem som reser mest klimatsmart och har lägst elförbrukning – hemma och på jobbet.

Målet är att sänka CO2– utsläppen lika mycket som klimatidolerna. Med ökad medvetenhet och inspiration lyckades vi minska våra utsläpp med 29%. Tillsammans innebar det 30 ton mindre koldioxid!!

Läs mer på www.vaxjo.se/klimatutmaningen

onsdag 27 oktober 2010

Innovativa tankar kring trä

Den 21 oktober träffades en handfull nyckelpersoner från forskningen, näringslivet och samhället till en arbetsmiddag på Residenset för samtal om industriellt träbyggande. En livfull och visionär dialog hölls om hur satsningen TRÄSTAD 2012 ska manifesteras i en final, just år 2012. Ett gemensamt starkt engagemang för skogen, träbyggandet och miljön landade i en vilja att visa upp de stora satsningar som redan gjorts men också att anta en utmaning: Till finalen ska vi visa upp attraktiva men billiga lägenheter med stomme av trä för små hushåll. Gruppen vill satsa på små, enkla men väl genomtänkta lägenheter med god design. En projektgrupp har bildats för att driva tankarna vidare. Följ bloggen får du veta mer om detta spännande projekt där näringslivet, samhället och akademien samarbetar för konkreta och resultat!

tisdag 26 oktober 2010

2010 – Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Länsstyrelserna runt om i landet höll i går regionala seminarier med fattigdom och social utestängning som tema. Europeiska unionen har sedan 1983 anordnat särskilda temaår för att belysa viktiga politiska och samhälleliga frågor. År 2010 är utsett till det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning och uppmärksammas i samtliga medlemsstater med en rad aktiviteter, kampanjer och projekt. Svenska ESF-rådet har regeringens uppdrag att administrera temaåret i Sverige och länsstyrelserna har tagit på sig att inleda och leda de regionala konferenserna.

Temaåret syftar till att bekräfta och stärka det politiska åtagande som EU gjorde i samband med lanseringen av den s.k. Lissabonstrategin för tillväxt och konkurrenskraft om att vidta åtgärder för att på ett ”avgörande sätt försöka utrota fattigdom”.

Läs med på www.regeringen.se.

måndag 25 oktober 2010

Vecka 43, 2010 genomsyras av miljö- och klimatfrågor

Efter en hemmavecka är det åter dags för ett par dagar i huvudstaden.

På måndag fortsätter arbetet, i projektet Innovation för tillväxt där uppdraget är att ta fram en Affärsplan för Sverige ur ett entreprenöriellt och innovativt perspektiv. En viktig del i processen är de regionala dialogerna och den 18 - 19 november arrangerar vi en Workshop med beslutsfattare och företagare från hela landet. Småland/Blekinge kommer att vara en av inspiratörerna och berätta hur man med stöd av Vinnova och Tillväxtverket samarbetar för att ta fram en innovationsstrategi.

På tisdag samlas länets statliga myndigheter för att diskutera gemensamma angelägenheter. Maria Nilsson, Regionförbundet, inleder tillsammans med länsstyrelsens Allan Karlsson med att berätta om det regionala tillväxtarbetet. Jonas Hult på Säpo belyser viktiga aspekter att ta hänsyn till vid rekrytering. Kerstin Håkansson på Arbetsförmedlingen informerar om LYFT och Catharina Carlsson om MEDAK – medflyttarakademien. Avslutningsvis ska vi diskutera gemensamma administrativa lösningar.

Varje vår och varje höst träffas länsledningarna i sydlänen. På onsdag är det dags för höstens möte, förlagt till Växjö. Agendan är gedigen och börjar med information hur vi med strategiska samtal får medborgarnas delaktighet och perspektiv i viktiga frågeställningar. Beredskapsdirektör Linda Kazmierczak informerar om hur det regionala rådet och Krissamverkan Kronoberg arbetar. Chefsjurist Lena Stjernqvist berättar om processen kring uppdraget ”Förenkla för företagen” och avslutningsvis kommer Regionförbundet södra småland att berätta om samverkan – lokalt, regionalt och internationellt.

Till lunch utökas sällskapet med representanter från sydlänens regionförbund då Peter Hogla bjudit in till ett eftermiddagsseminarium med anledning av den växande handeln i Östersjöområdet och därmed kommunikationernas viktiga betydelse.

Efter en heldag med kollegor tar kick-offen för klimatutmaningen vid. Regionförbundet och Länsstyrelsen utmanar arbetsplatser i Växjö - ”Europas grönaste stad”. Följ bloggen får du veta mer om tävlingen där alla vinner.

Torsdag och fredag fortsätter i miljöns tecken då rådet för Swentec samlas för att sammanställa slutrapport. Vi ska också ge nya statssekreteraren Daniel Johansson information om arbetet med att ta fram en effektiv struktur för att öka försäljningen av svensk miljöteknik.

Glöm inte ställa om klocka i helgen, mörkret sänker sig över fattig och rik – dags att ta fram stearinljus och en god bok!

En människa borde aldrig skämmas över att behöva erkänna att hon har fel. Det är ju bara att med andra ord säga att man är klokare idag än i går. Okänd

fredag 22 oktober 2010

Ensamkommande barn

Länsstyrelsens uppdrag spänner över många olika politikområden. Förutom sakfrågor ska Länsstyrelsen också samordna resurser och samverka med andra myndigheter.

Läget i landet för asylsökande ensamkommande barn är fortsatt akut. Migrationsverket har fram till 31/12-2010 ansvar att teckna avtal med mottagande kommun, därefter övergår det ansvaret enligt förslag till Länsstyreslen. I gårdagens ekoinslag flaggade Migrationsverket för den fortsatt akuta situationen med lång kön av asylsökande flyktingbarn och brist på platser i landets kommuner. I Kronobergs län är kommuner, myndigheter och organisationer mycket aktiva i arbetet med att underlätta mottagandet av ensamkommande barn. Under året har vi genomfört strategiska samtal med ensamkommande barn som huvudämne och i kommundialogerna har frågan varit central.

Kronobergs län ligger väl till, fem kommuner har avtal och de övriga tre kommer troligen att teckna avtal innan året är slut. Vi har, som jag bedömer det i dagsläget, en god beredskap och frågan har en fortsatt hög status på vår gemensamma agenda.

torsdag 21 oktober 2010

Krisberedskap

Ett av Länsstyrelsens viktiga områden är att samordna och hålla beredskap vid kris. Ett par gånger per år träffas det regionala rådet för krisberedskap för att diskutera åtgärder som behöver vidtas såväl före, under och efter en kris.

Vid onsdagens möte med det regionala rådet diskuterade vi oförutsedda händelser som askmolnet, det ökade terrorhotet mot Sverige, klimathotet och hur vi i länet skulle klara en isstorm. Lika viktigt som att vi myndigheter har beredskap, lika viktigt är det att alla medborgare tar eget ansvar för beredskap för det oförutsedda. Så enkla saker som att ha ett extra matförråd, fräscha batterier och värmeljus kan göra skillnad, det blev vi varse under stormarna.

Under mötet diskuterade vi en formalisering av hur samverkan ska ske. Genom att underteckna en överenskommelse om Krissamverkan i Kronoberg, där det framgår att varje myndighet har sitt eget ansvarsområde och ska samverka och stödja andra myndigheter i en krissituation signalerar vi både in i våra organisationer och ut till allmänheten att vi vet hur vi samverkar. Ingen enskild aktör kan ensam hantera alla olika dimensioner av en händelse. Alla har sin roll och sitt mandat, och ingen kan kliva in och ta över helheten. Därför är förmågan att samverka helt avgörande för framgångsrik hantering av en allvarlig händelse eller kris.

Håll dig uppdaterad om Krissamverkan Kronoberg och vårt arbete på Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=582395950#!/pages/Krissamverkan-Kronoberg/352252948031.

onsdag 20 oktober 2010

Innovation och entreprenörskap får genomslag i både i regeringsförklaringen och i höstens budgetproposition

Det gläder naturligtvis alla oss som på olika sätt lyfter fram entreprenörskapets och innovationernas viktiga betydelse för välfärd, jobb och tillväxt.

I IVA-projektet ”Innovation för tillväxt” är målsättningen att i en bred process ta fram en Affärsplan för Sverige ur ett entreprenöriellt och innovativt perspektiv. Forskare, företagare, politiker och tjänstemän från olika myndigheter är engagerade för att ta fram en gemensam kartbild över läget i Sverige och formulera mål och strategier. I det arbetet är de regionala dialogerna oerhört viktiga och den 18 och 19 november ordnar vi en stor Workshop med beslutsfattare och företagare från landets alla regioner.

Mötet kommer att ange fortsatt riktning för hur Regional dialog gör mest nytta fram till år 2013. Håll dig informerad om projektet och de regionala dialogerna
kontinuerligt på projektets blogg, http://www.innovationfortillvaxt.se/ eller på http://www.iva.se/Projektverksamhet/Projekt/Innovation-for-tillvaxt/Regional-dialog/

tisdag 19 oktober 2010

Förändringens vindar blåser

Den globala lågkonjunkturen har ruskat om fordonsindustrin ordentligt, det har inte minst vi i Småland känt av. Under Vinnovas styrelseseminarium precis före resan till Shanghai fick vi en kort information om regeringens stora satsning för fordonsindustrin, som innefattar allt som går på fyra hjul dvs även Tunga Fordon. Redan tidig vår 2009 bildade regeringen det kommersiella riskkapitalbolaget Fouriertransform AB med syfte att underlätta omstart och nytändning i företag med framtidsvisioner.

Faran efter lågkonjunkturen är enligt Per Nordberg, vd Fouriertransform AB, inte över. Kapplöpningen om ny teknik runt om i världen är intensiv och de svenska underleverantörerna och tillverkarna befinner sig mitt i detta. Med muskler på 3 mdr ska det nybildade bolaget stötta innovationer som vitaliserar och stärker den svenska fordonsindustrin. Fram till idag har man investerat i fem bolag inom bla hybridteknik och bränsleceller. Fordonsindustrin, som innefattar allt som går på fyra hjul är fortsatt viktig för Sverige och för vårt län,

Läs mer på www.fouriertransform.se

måndag 18 oktober 2010

Vecka 42 fylld med Krisberedskap, Miljö- och klimatcentrum och Trästad 2012

Efter två veckor på resande fot är det riktigt skönt att vara på hemmaplan igen. Shanghai i all ära men det går inte upp mot ren smålandsluft och ledig helg med skogspromenad och bus med lilla Molly. Nu tillbaka i Växjö med fullt program i veckan.

Både Kinavistelsen och förra veckans möten handlade om miljö, klimat och säkerhet, det är också ledorden för denna vecka. Interna möten och uppsamling måndag och tisdag. På onsdag träffas krisberedskapsrådet och på torsdag är det fullt upp, dagen börjar med föreläsning på Styrelseakademiens seminarium i Växjö, fortsätter med uppsamlingsmöte och erfarenheter från Shanghai och EXPO, därefter ett kort möte om Miljö- och klimatcentrum och direkt efter det har jag tillsammans med projektgruppen för Trästad 2012 bjudit in Södra och Träarbetsgivarna till arbetsmiddag på Residenset. Diskussionerna fortsätter på fredagen och studiebesök i Växjö, Välludden och Teleborg står på programmet.

fredag 15 oktober 2010

Samspel för miljö och tillväxt

Tillbaka till den svenska vardagen där frågorna kring en hållbar utveckling och grön tillväxt fortsätter.

Vid gårdagens länsstyrelsekonferens på Naturvårdsverket, samlades vi under rubriken Bättre samspel för miljö och tillväxt. Det kan tyckas självklart att bättre samspel mellan myndigheter och mellan myndigheter och de vi är till för gynnar tillväxt och tillväxt i harmoni med naturen. Men samspelet och samsynen är inte alltid så lätt att uppnå. Det vittnade inte minst Landshövdingen i Västra Götaland, Lars Bäckström, om när det gäller motstående intressen kring etablering av vindkraftverk.

Mitt bidrag till seminariet handlade om hur vi genom strategiska samtal och dialog med företrädare för skogsnäringen, LRF, Småbrukarna, Ornitologer, Naturskyddsföreningen, Mykologiska föreningen, Sveaskog och Skogsstyrelsen fått igång en mycket god dialog kring skydd av värdefull natur, naturreservat och naturvård.

När vi startade de strategiska samtalen kring skydd av värdefull natur våren 2008, var vårt rykte något skamfilat på grund av bitvis konfliktfyllda och frostiga relationer mellan de olika aktörerna. Med det inledande strategiska samtalet i april byggde vi upp ett förtroende för varandra och vid nästa möte, i oktober 2008, kom vi så långt att vi satte upp ett gemensamt mål – att bli försöksregion för KOMET. I januari 2010 kunde vi fira att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen faktiskt utsett vårt län till ett av landets fem KOMET-försöksområden.

Ett kyligt förhållande har genom den goda dialogen bytts mot samarbete i positiv anda. KOMET-arbetet pågår för fullt och resultaten har inte låtit vänta på sig. Kronobergs län har fått hälften av landets alla intresseanmälningar från markägare att frivilligt skydda sin skog. Det är kul! Och vi ser fler resultat – genom att isen brutits har också nya dörrar öppnats för samverkan kring hur vi gemensamt kan öka länets attraktionskraft. De flesta som är involverade i KOMET-projektet är också engagerade i landsbygdens utveckling och vi har i den andan genomfört och planerar strategiska samtal i hur vi paketerar kultur- och naturupplevelser och göra den skyddsvärda naturen mer tillgänglig.

torsdag 14 oktober 2010

En sista gästblogg från Kina

Här kommer absolut sista gästbloggen från Shanghai. Vi har precis kört förbi den svenska paviljongen på väg till flygplatsen. Sammanfattningsvis har delegationen en känsla av en lyckad resa. Ett flertal affärskontakter har träffats och vi har knutit nya vänskapsband både med Kina och inom Småland/Blekinge. Vi bär med oss te, siden och pärlor som i forna tider. Både bokstavligt och bildligt i form av insikter i vad Kina behöver och hur Sverige kan bidra.
Många hälsningar från Carl-Philip och Gunilla

Precis som under kolonialtiden

Tillbaka till Sverige efter en intesiv och givande vecka i Kina. Du som följt bloggen vet att vi varit konkreta och att vi bär med oss både "te, pärlor och siden" med hem. Det är nu det riktiga arbetet börjar - att sammanfatta, analysera och konkretisera intryck, kontakter och förfrågningar. Men också att dela med oss av andra och få fler med på resan att sälja hållbar utveckling till Kina. Redan idag får jag chans att berätta om våra erfarenheter då jag medverkar i Naturvårdsverkets Länsstyrelsekonferens.

tisdag 12 oktober 2010

Gunilla Claesson gästbloggar igen

Changxing!

Visst låter det som en försvenskning av kinesiskan. Faktum är att det är namnet på staden vi just nu befinner oss i och som ligger på Thaisjöns sydvästra sida. Här bor det 6-7 miljoner invånare och staden är systerstad med Kalmar län. Jag frågade regionordföranden i Kalmar Leif Larsson hur man återgäldar ett så storslaget mottagande som det och vi fick igår och för all del även idag. Han sa att det går inte att trumfa över utan vad de brukar göra när de får kinesiskt besök är att bjuda hem sin gäster i ett svenskt hem. Det brukar vara mycket uppskattat och det kan man ju förstå. Sund småländsk inställning.

Dagen har ägnats år ceremonier kring det arrangemang som genomförs för 6:te gången och som heter China Baltic Sea Business Forum. Vart annat år genomförs det i Changxing och vart annat år i Kalmar. Platsen var en teater och formen var förläsningar på förmiddagen och matchmaking för medföljande företag på eftermiddagen.

Föreläsningarna handlade om betydelsen av att arbeta för en hållbar utveckling och det var intressant att höra kinesiska företrädare från bl.a. universitet säga att nu måste vi göra något konkret och inte bara prata om hållbar utveckling i Kina. En av professorerna som talade sa att Kina står inför ett allvarligt val i sin tillväxt. Det handlar om ifall man ska fortsätta vara en low-tech ekonomi som bara tillverkar eller om man ska ta steget in i en high-tech ekonomi och själv bygga och sälja varumärken. Konkreta exempel på hållbara energilösningar idag och imorgon kom i slutanförandet av den svenske professorn från KTH, Björn Palm. Detta inlägg väckte uppenbart intresse bland flera av de församlade, runt 500 personer, och handlade om hur Sverige på olika sätt gjort energival för att minska koldioxid utsläppen. Till saken hör att vi tagit nästan 30 år på oss att fasa ut oljan. Den tiden har inte Kina! Slutbudskapet från Björn Palm var: Produce more – using less.

Det är en trött grupp med Småland/Blekingebor som fortfarande är kvar i Kina. Kvällen blev inte sen idag heller och i morgon åker en ytterligare decimerad skara tillbaka till Shanghai för en sista natt i den stora staden som i jämförelse med Changxing känns nästan västerländsk.

Dagens gästbloggare från Kina - Gunilla Claesson


Kina resan har nu gått in i slutskedet och idag måndag förflyttade vi oss norrut från Shanghai och SouZhou till Changxing.

Idag var det tidig morgon med ett fullt program. Förmiddagen och eftermiddag var vikta för information från Exportrådet och studiebesök på två svenska företag som valt att förlägga delar av sin verksamhet till Kina och SoZhou.

Att tillväxten sker i Kina är ingen slump. Det beror på att det finns många duktiga och energiska människor. Befolkningen är flyttbar och tillgången till kapital är god tack vare regeringens inrättande av ekonomiska zoner. Den enorma tillväxten har dock ett pris och det är enorma miljöförstöringar i luft, vatten, ökenspridning, förorenad mark och brist på vatten.

Kina är världens största tillverkningsland. Från att ha varit ett land som i första hand producerade low-tech har kinserna nu även blivit konkurrenter till oss inom high-tech. Flera större varumärken har etablerats och tar nu på allvar upp kampen med bl.a. svenska Electrolux.
En kinesisk affärsman ska uttryckt skillnaden i företagande mellan Kina och Sverige i följande ordalag: ”The Stockholm style is sometimes slower than China marketing, more thinking , less action.”

Hälften av befolkningen i Kina lever under fattigdomsgränsen som definieras till under 1250 Yuan, vilket är nästan motsvarande svenska kronor i månaden.

Under dagen besöktes sedan två företag som flyttat den manuella delen av sin produktion till Kina från Sverige.

Först ut var Liljas Plastic som kom till Kina 2005 på uppmaning av sina kunder. Man har jobbat med certifiering som är en förutsättning för att kunna konkurrera på marknaden. Företaget har specialiserat sig på svårare plaster. Merparten av kunderna är andra svenska företag. Att företaget har produktion kvar i Sverige beror enligt VD på att Kina inte är allt. Produktionen i Kina sker i Kina och den för Europa sker i Sverige.

Administrativt är det svårt att ha företag i Kina och det är nästan en förutsättning att anlita någon som kan kinesiska. Omsättningen av personal är stor. De flesta som arbetar på Liljas kommer från landsbygden och satsar några av sina unga år på fabriken för att tjäna pengar och sedan flyttar man tillbaka till hembygden för att gifta sig.

Sådan är också situationen på nästa företag som vi besöker, Opcom, som är ett företag i elektronikbranschen. Det var kostnadsökningen som tvingade företaget till Kina. Men i likhet med Liljas har man även kvar delar av produktionen i Sverige. Även Opcoms VD trycker på det faktum att det är viktigt att från början ha någon i företaget som kan språket.

På båda företagen får vi se produktionen och det är ett mycket intressant inslag i besöket.

Med poliseskort åker vi under eftermiddagen till Changxing för att avsluta resan i Kalmars provins. Att vi får poliseskort beror på att besöket rankas så högt av Changxing. Väl framme är det stor mottagningskommitté. Efter en bankett med som vi uppskattade det ca 400 personer fick vi sedan en specialföreställning med kinesisk musik och dans av det mest fantastiska slag man kan tänka sig. Vi är helt överväldigade och kan aldrig i våra liv tänka hur vi ska kunna återgälda ett sådant mottagande.

Nu sitter jag på mitt rum och försöker smälta mina intryck av ännu en helt osannolik dag i Kina.

Gunilla

Exportrådet i Shanghai

Det gäller att utnyttja tiden maximalt. Innan undertecknandet av avtalet med Suzhou hann vi med att delta i företagens seminarium med Exportrådet. Anita Jonsson, som är chef för kontoret här i Kina, har lång erfarenhet av att hjälpa företag ut i världen. Under seminariet gav hon information vad Exportrådet kan hjälpa till för att underlätta företagens internationalisering bl.a. genom att erbjuda den kostnadsfria miniutbildningen "Steps to Export" med syfte att ta fram en marknadsplan. När man väl bestämt sig för att våga ta klivet ut i världen erbjuder Exportrådet att med reducerad kostnad få testa olika marknader. Erbjudandet kallas Affärschansprojekt och är ett erbjudande där svenska staten finansierar 60 % av kostnaden, företaget får för 40 000 kronor en bra möjlighet att med god hjälp av Exportrådet testa en ny marknad.
Exportrådet i Shanghai är det största av alla utländska kontor. Med 37 medarbetare, varav 27 är kineser, finns kompetens att hjälpa alla typer av företag oavsett bransch

Anita gav flera exempel på lyckade satsningar gjorda av riktigt små företag.
Innan hon kom till Kina jobbade hon med små och medelstora företags internationalisering.
Hon kommer till Sverige i februari och kommer då, med utgångspunkt från den här delegationsresan, att tillsammans med ALMI skräddarsy program för företagen i Småland/Blekinge.

måndag 11 oktober 2010

Kronoberg/Södra Småland tecknar historiskt avtal

Den 11 oktober 2010 är en historisk dag!

Då tecknade Kronoberg/Södra Småland systeravtal med tiomiljonersstaden Suzhou. En vital stad med gamla anor och en av de snabbast växande provinserna i Yantzedeltat. Det är också här de flesta svenska företag valt att etablera sig. Där finns nu också vi.
Marie-Louise Hilmersson och borgmästaren för Suzhou inleder med att presentera sina respektive regioner

Det viktiga dokumentet innan påskrifter

Det känns otroligt kul att vi på så kort tid kommit till skott, första besöket i vår region gjorde Suzhou för ett år sedan och i augusti var vi en liten förtrupp som planerade för avtalet. Enligt det svenska generalkonsulatet är det rekordfart med kinesiska mått. Avtalet är i första läget ganska öppet och ska ses som en avsiktsförklaring regionerna emellan. Men redan det öppnar helt nya möjligheter, inte minst för näringslivet, att komma in på denna så snabbt växande marknad. I praktiken innebär avtalet att av alla förfrågningar som Souzhou får kommer vår region och våra förfrågningar att prioriteras.

Högtidlig presentöverlämning

För min del lider resan mot sitt slut och tillsammans med övriga arrangörer har vi ett gigantiskt arbete framför oss. Vi ska utvärdera, sammanställa, rapportera och ta fram en handlingsplan för den fortsatta processen.

Jag hoppas du fortsätter följa bloggen, som också "bemannas" av mina gästskrivare Carl-Philip Jönsson och Gunilla Claesson. De båda fortsätter resan tillsammans med ett gäng från Kalmar och Kronoberg ett par dagar till.

Samarbete mellan Xiancheng och Växjö

Nils Posse och borgmästaren för Xiancheng, en stad på 700 000 inv, håller varsitt litet artighetstal. Det högtidliga undertecknandet

Under pompa och ståt och med stora delar av den svenska delegationen på plats tecknade de båda städerna en avsiktsförklaring och blev därmed partner för framtida projekt. Utan långsiktiga relationer och utan kontaktvägar in på politisk rätt nivå är det fortfarande svårt att göra affärer Kina. I och med undertecknandet hopppas vi på ett samarbetet som ska ge både näringsliv, myndigheter och Linnéuniversitetet kontakter, erfarenheter och inte minst uppdrag.

Länsstyrelsen i Kronoberg var väl representerade - Carl-Philip Jönsson och Gunilla Claesson

söndag 10 oktober 2010

Från Expo till Suzhou - ur miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönssons ögon

Bussresan till Suzhou gick mestadels på motorvägar med i princip obruten bebyggelse längs med. Industrier varvat med bostadsområden. Fortfarande ingen landsbygd. Det som tycktes vara obebyggd mark utgjordes antingen av våtmarker som höll på att fyllas ut eller 2-plans bebyggelse av från 50-talet som höll på att rivas för att ge plats för höghusen. Rivaren var den siste som bodde kvar. Trä och metaller sorterades ut resten användes som utfyllnad.

Söndag förmiddag ägnades åt ett besök på ett litet industriområde....Suzhou Industrial Park (SIP) bestående av bostäder, industrier, kultur och fritidsbyggander och en sjö på en yta av 282 km2.

SIP skapades på initiativ av Deng Xiaoping och i samarbete med Singapore vars pengar och utvecklingsförmåga imponerade på Deng. Vi mottogs högtidligt i gigantisk byggnad som utgjorde parkens Visitor Centre. SIP har särskilt gynnsamma bestämmelser för utländska investeringar. Det fungerar nästan som en ekonomisk frizon. Totalt omsatte parken ca 100 Mdr USD - gigantiska belopp. Det finns en översiktplan för SIP som självfallet är bindande. Man började bygga i slutet på 1990-talet. Nu är 80 % av parken klar. Vi såg de sista monumentala skyskraporna börja resa sig mot skyn.

Här tillverkas allt från laptops, HP och Samsung, Netgear routers, USB-minnen, web- och videokameror men även tyngre verkstadsdetaljer.

Modell över SimCity – eller är det Suzhou Industrial Park

Det var nästan en overklig känsla att besöka området. Det fanns bostadshus och resortanläggningar, golfbanor, operahus m.m. Två olika tunnelbanelinjer gick under den sjö som skapats mitt i området. Alla kraftledningar mm var nergrävt. Området ska förbindas med Shanghai via en höghastighetsbana. När man bygger bostadshus på 30 våningar så bygger man inte ett i taget utan 5 i taget minst. Byggen tycks pågå dygnet runt på sina ställen. Ett svenskt företag som är med på resan berättade att sådana industriparker är väldigt bra att etablera sig i. Bland annat är det bra infrastruktur. Vid elbrist prioriteras sådana områden. Det är svårt att beskriva SIP. Det finns i princip ingen ”naturmark” som vi känner den. Det är väldigt rent och städat och påminner mest om miljöer ur SimCity eller The Sims. Har de hämtat planerna därifrån månne?


Carl-Philip Jönsson
miljövårdsdirektör

Från EXPO till Suzhou

Tre intensiva dagar på EXPO i Shanghai är över och vi är alla väldigt nöjda. I seminarierna för de svenska gästerna har drygt 125 personer deltagit. Alla vet nu lite mer om landet Kina, kulturen, hur man gör affärer och hur man som svenskt företag tar sig an den enorma marknaden. Faran, som många andra arrangörer under EXPO drabbats av, d.v.s. att man inte fyllt konferensrummen, kan vi glädjande konstatera inte gäller oss. Målet var 150 kinesiska gäster och med facit i hand kan vi konstatera att det nådde vi med råge – nästan 200 kinesiska officiella representanter har lyssnat på oss och diskuterat den kompetens vi presenterat.

Efter seminariet med Shanghai stad följde gruppsamtal med skilda teman, här diskuterades vattenrening och biobränsle

Av dessa kom inte mindre än 30 personer från Shanghai. I sista stund fick vi planera in ett extra seminarium på lördagen speciellt anpassade till gästerna från Shanghai stad. Det gör oss särskilt stolta eftersom vi garanterat inte varit ensamma om att bjuda in Shanghai under EXPO-året.
Allting har ett slut och självklart ville vi tacka de som sett till att allt fungerat så bra under EXPO - Sara, Gunnel, Mattias och Wang Xi

lördag 9 oktober 2010

Miljövårdsdirektören gästbloggar - De är många och de är bra!

Intrycken av detta stora land med sina många ansikten är massiva. Den som tror att Kina befolkas av cyklande människor i pyjamasliknande kostymer med röd stjärna i kepsen behöver vakna upp. En del erfarenheter känns viktiga att ta hem och sprida. Sveriges paviljong med temat "Spirit of innovation" är utan tvekan rätt bra i förhållande till mycket annat vi sett men så här i ljuset av dagens seminarier och efterföljande samtal finns det en och annan invändning.

Nilkas Nillroth, Global Manager för Safety, Environment och Quality för Volvo CE ("Volvo Braås") anslöt till Småland-Blekingesatsningen med sitt varumärke och sin berättelse om Volvo´s comittment att bl.a. göra produktionen i Braås 100 % fossilbränslefri enligt Volvo-standard. Idag ligger man på 94 %. Det var storögda kineser vill jag lova!

Kvällsutsikten från the Hyatt Twin Towers. Inte en enda cykel så långt ögat når....


Volvo CE har anläggningar i både Kina och Bangalore, Indien och nu kommer det intressanta. Enligt Niklas är detta anläggningar med hög standard i produktionen och kunnigt folk. Poängen är att det inte bara gäller på verkstadsgolvet. I Bangalore har man en mycket kvalificerad utvecklingsavdelning som växer starkt. Den är bemannad av inhemskt utbildade civilingenjörer och konkurrerar starkt om uppdragen inom Volvo CE.

Jaha , och.....?

Detta innebär i klartext att vi kan vila på gamla lagrar (eller kullager, AGA-fyrar, Johanssons måttsatser, skiftnycklar och andra historiska svenska landvinningar. Småländsk entreprenörsanda i all ära men för att inte the Spirit of innovation ska bli just en svävande gammal ande så behövs det kraftfulla satsningar i Sverige på FoU inom teknikområdet. Hand i hand behöver vi satsa på rätt kompetensförsörjning och utbildning som kan ta om hand de nya landvinningarna. Det är en överlevnadsfråga. Kina och Asien ber inte om ursäkt för sig! Ett kinesiskt kullager snurrar kanske färre varv än ett svenskt men vad gör det om det är billigare att tillverka och byta ut flera gånger om?


Carl-Philip Jönsson
miljövårdsdirektör

fredag 8 oktober 2010

Vad vore den svenska paviljongen i Shanghai utan Pippi och Linné?!

Den svenska paviljongen är full av svenskintresserade kineser och när Pippi och Linné roade våra gäster under lunchpausen satte vi verkligen Småland på kartan. De specialinbjudna kineserna kommer från ett 20-tal städer i Shanghairegionen och har främst kommit för att lyssna på svensk kompetens inom miljöområdet, men det är klart att vi även delar med oss av vår historia och kultur - och vad passad då bättre än Pippi och Linné?!

Här möts mina båda län Kalmar och Kronoberg i Värendsdräkt och Pippidräkt


Se även RFSS webbplats.
Bloggdags, rapport hem till Sverige

Stabshandläggare Gunilla Claesson gästbloggar från Kinas paviljong på EXPO

Enligt all förhandsinformation ska Kinas paviljong på Väldsutställningen vara den bästa. Följaktligen är den också den mest välbesökta. Upp till 8 timmars kö kan det vara vissa dagar enligt ryktet. Därför är vi, Carl-Philip och Gunilla, speciellt glada att kunna rapportera att vi har varit där. Det var vid 21-tiden på torsdagskvällen som vi insåg att det bara var att gå rakt in i Kinas paviljong utan någon som helst kö! Kinas paviljong på EXPO

Upplägget är att visa alla Kinas provinser i olika utställningar i den jättelika byggnaden. Som ni förstår blev det bara ett axplock av denna gigantiska utställning vi hann se men det var en upplevelse. Ryktet säger att ordern till övriga deltagande länder var att ingen fick bygga högre än Kina på utställningen. Under fredagen har vi på eftermiddagen besökt de nordiska utställningarna och köat en halv timme utanför Irlands paviljong. Det var det värt. Känslan efter Irland var att dit vill man åka.


Gunilla Claesson
Stabshandläggare

Lyckad repris - klimatsmart

I samband med Småland/Blekinges deltagande i Världsutställningen i Shanghai arrangerar vi under två dagar två seminarier med samma innehåll – vår samlade kompetens inom hållbart byggande, bioenergi och vågkraft och vattenrening för samhällen och industrin. Syftet är att marknadsföra regionens kunnande och knyta kontakter för framtida affärer för näringslivet i Småland/Blekinge.

Efter att generalkonsul Bengt E Johansson hälsat välkommen äntrades scenen av småläningar i form av Jan Kastensson, Mercatus och Niklas Nillroth, Volvo

Att de fyra länen, Småland och Blekinge, samverkar ger styrka och är absolut en framgångsfaktor som starkt bidragit till att vi lockat så många viktiga beslutsfattare till paviljongen. Vid premiären i går deltog ett 60-tal kinesiska officiella representanter och idag var det över 100 kinesiska deltagare som fick information om vad vår region har att erbjuda när det gäller miljö- och klimatsmarta lösningar.

Kineserna vet vad dom vill. Med OS 2008 ville de visa upp Kina för Världen och med EXPO 2010 vill de att Världen ska visa upp sig för Kina och visst har dom lyckats! Prognosen på 70 miljoner besökare kommer att hålla och en bättre arena för den som vill visa upp sig än EXPO är svår att finna.

Många prominenta gäster följs av flera, i morgon har vi lockat Shanghai stad till paviljongen och våra seminarier.

Maria Nilsson Regionförbundet gästbloggar

Det kinesiska intresset att bygga relationer med Småland/Blekinge är stort och det är tur att vi är så många i delegationen att vi kan dela upp oss. Medan några tog hand om representanter från Shandong fick andra nöjet att samtala med en delegation från Zhejiang province (söder om Shanghai) – en provins med 48 miljoner invånare.
Maria tillsammans med andra repsresentanter får Småland/Blekingedelegationen

Delegationen med handelsministern, mr Jin Young-hui, i spetsen var mycket intresserade av Småland Blekinges evenemang. För att återglädja inbjudan bjöds en mindre svensk grupp till en särskild visning av de kinesiska provinsernas egen paviljong på EXPO-området – den mest välbesökta av alla paviljonger där det oftast är många timmars köande för att komma in.

Den svenska gruppen bestod av representanter från Blekinge (Mats Johansson , Anna-Lena Cederström), Kronoberg (Bo Frank, Nils Posse, Monica Haider, Rose-Marie Holmqvist, Maria Nilsson) samt Kalmar (Monica Bengtsson). Rundturen, som innehöll besök i paviljongerna för Zhejiang province, Shanghai samt Peking, gav en spännande inblick i både kinesisk historia och provinsernas framtidsplaner.

Maria Nilsson
Regionförbundet södra Småland, chef regional utveckling

Down to Earth

Efter takmingel med den svenska delegationens 125 deltagare bjöd Niclas Ihrén från Umbilical på en tur ut i rymden. Han berättade om projektet "Down to Earth" och hur vi i jakten på lösningar för jordens välbefinnande måste tänka nytt och kreativt.
Niclas Ihrén gav oss ett smakprov på vad som kommer

Utmaningarna vi står inför kräver radikal innovation, det räcker inte att vi gör kända tekniker eller tillämpningar lite bättre. Det gäller att tänka helt nytt och föra samman kompetenser som kompletterar varandra. Överföring av kunskap och kompetens från den tidigare slutna rymdsektorn kan ge helt nya smarta lösningar. I rymden har man minimal tillgång på vatten och allt avfall måste recirkuleras och återanvändas.

Vi har en spännande resa framför oss och kanske kan rymdkunskapen bli en del av lösningen för en hållbar utveckling.

Mingel på taket

Vad är ett seminarium utan mingel och tid för spontana möten?! Under pausen mellan eftermiddagsseminarierna arrangerades igår ett stort mingelkalas högt uppe på den svenska paviljongens tak.

Många kända ansikten men också många nya. Kontakter knöts och erfarenheter bytte ägare. Kul att samla så mycket människor från så många delar av samhället på en plats på andra sidan jorden och som bara excisterar under ett halvt år. Hisnande känsla och hisnande utsikt!

torsdag 7 oktober 2010

EXPO - mötesplatsen för småländskkompetens för en hållbar utveckling

Marknadsföringen och den goda planeringen av Småland/Blekinges deltagande i Världsutställningen ger utdelning. Intresset för vårt kunnande är stort och många mindre delegationer från de olika provinserna i Yangtze-deltat fortsatte diskutera konkreta frågeställningar efter dagens huvudseminarier. Med kort varsel fick vi i Kronoberg en sittning med representanter för Shandongprovinsen som ville veta mer om vår kunskap om hållbart byggande, energibesparing och vattenrening.

Från dagens möte med företrädare från Shandongprovinsen

Shandong är en av de större provinserna i Kina med hög tillväxt och en rad utmaningar. På en yta som är en tredjedel av Sverige lever inte mindre än 95 miljoner människor. Värdefulla kontakter knöts under samtalet och jag kan inte låta bli att använda citaten från inlägget Carl-Philip Jönsson har gjort på bloggen - Make friends first then make business. Relationer är viktiga och förhoppningsvis mynnar detta första möte med ”bostadsdepartementet” i Shandong ut i ett besök i Växjö och Kronoberg

Må gott där hemma!

Miljövårdsdirektören gästbloggar från Shanghai

Första skarpa dagen i Shanghai började som sig bör med Shanghai World EXpo 2010 där vi lotsades över ett gigantiskt område till den svenska paviljongen. Jag och Gunilla deltog i det inledande företagsseminariet "How to do business in China" sammanhållet på ett förtjänstfullt sätt av Regionförbundet i Jönköping.

Svenska paviljongen

Fler olika småländska företag redovisade sina erfarenheter av att etablera sig i Kina och vad man bör tänka på. Det finns stora kulturskillnader och detta kräver hög medvetenhet. Det sammanfattades allra bäst av Swedbank Shanghais kinesiska platschef i ett antal ordspråk:

- Make friends first then make business - relationer är viktiga

- It´s not what You know that counts. It´s who You know. - vi värderar olika saker olika högt

- It´s not "big fish eat small fish" in China. It´s more like "fast fish eat slow fish" - viktigt kunna agera snabbt. Planering och fundering betalar sig dåligt. Viktigt att chefer/platschefer i Kina har mandat och beslutskraft.

- Var rädd om teknologiska hemligheter - undvik kopiering

- Var uppdaterad på lagar och regler. De ändras snabbt och ska vara implementerade på måndag. De tolkas också olika i olika regioner.

- Var beredd på att utländska företag behandlas strängare än kinesiska, bl.a. miljöarbetsrätt.

- Se till att Du får betalt. Var noga med avtalen.

En dag full av seminarier - det ena intressantare än det andra

Tony Clarke vid Svenska ambassaden ansvarar för miljöteknikfrågorna och bekräftade det mycket stora intresset för svensk miljöteknik. Jag återkommer med detaljer om detta. Staten har också nyligen ökat kraven på att lokal och regional förvaltning inte bara ska nå mål om BNP utan nu finns det också miljömål. Särskilt gäller detta energieffektivisering.

Kina förutspås en fortsatt hög BNP-tillväxt för närvarande ca 10,7 %. Detta sätter naturligtvis sina tydliga spår. Man räknar med att de årliga kostnaderna för miljöskulden motsvarar ca 3 % av denna tillväxt.

Nu är det dags för nytt seminarium om hur vi kan använda rymdteknologin för en hållbar utveckling.

Carl-Philip Jönsson
miljövårdsdirektör

Småland/Blekinge har flyttat in i den svenska paviljongen

Idag var det äntligen dag! Efter mer än ett års planerande var det vår tur att ta den svenska paviljongen och konferensavdelningen på EXPO 2010 i besittning.

Under tre dagar kommer vi att hålla seminarier för speciellt inbjudna kinesiska gäster och för svenska företag. Intresset för seminarierna är stort och trots att det fortfarande är helg i Kina fylldes "Kina"-seminariet om Småland/Blekinges kunskap om hållbar tillväxt till bredden. Samma sak var det med seminariet "Möt Kina" som var ett specialarrangemang för företag och offentliga aktörer.
Den drygt nittio personer starka svenska delegationen anlände i gemensam tropp till Expoområdet för att delta i seminariet "Wu Xing" där ett 60-tal kinesiska officiella representanter deltog

Generalkonsul Bengt E Johansson inledde dagen och Tony Clark från den svenska ambassaden i Peking modererade seminariet. Programmet gav en god inblick i hur vi balanserar tillväxt med hållbar utveckling och integrerar miljö- och klimatfrågorna i samhällsplaneringen. Hur vi använder och återanvänder naturresurser på ett effektivt och innovativt sätt var budskapet under seminariet.

Idag svenska paviljongen på World Expo

Efter 11,5 timmars flygning utan allt för mycket sömn på planet ägnades första dagen åt enkel sightseeing och jetlaganpassning.


Delegationen från Länsstyrelsen i Kronoberg. Miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönsson och stabshandläggare Gunilla Claesson vid min sida.

Hela delegationen från Småland/Blekinge träffades i igår. Förutom det faktiska skälet till att vara i Shanghai hanns också med att diskutera koncentration av miljöprövningsdelegationr, vindkraft, Miljöreda och Platina med kollegor från Jönköping. Med finns också Uppvidinges kommunalråd och Jönköpings länsråd Monica Flodström. Vi konstaterade att Jönköping har flera års längre erfarenhet av Kinasamarbete.

Idag blir det seminarier och aktiviteter i den svenska paviljongen på World Expo.

onsdag 6 oktober 2010

Äntligen i Kina efter en lång resa

Att Småland och Blekinge satsar på långsiktiga relationer med Kina har jag skrivit om tidigare i bloggen. Idag sätts den årslånga planeringen och logistiken att lotsa ett 90-tal personer till rätt plats på prov. Den stora delegationen som består av representanter för näringslivet, akademien och andra offentliga aktörer från de fyra länen anländer under dagen till Shanghai.

På plats efter många timmar på flyget och direkt till möten meddelar miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönsson som tagit bilden.

Syftet med resan är att skapa en Kina-plattform med rätt kontakter på rätt nivå. Det svenska näringslivet, myndigheter och akademin har mycket att lära ut, men också en del att lära av Kina. För oss som myndighet - som kunskapsförmedlare, rättsgarant och samhällsbyggare - är omvärldsorientering A och O. Med kompetens och egna erfarenheter ska vi fatta rätt beslut och ge rätt rådgivning. Därför är det viktigt att med egna ögon följa utvecklingen i den delen av Världen där tillväxten är som snabbast.

Som partner till EXPO 2010 har vi under tre dagar tillgång till den svenska paviljongen och kommer att under torsdag, fredag och lördag arrangera ett antal seminarier om vårt kunnande inom bioenergi, hållbart byggande, vatten och vattenrening samt avfallshantering. Målgruppen som är kinesiska ledande beslutsfattare inom olika myndigheter och provinser och de svenska företagen som deltar i resan.

Följ gärna resan här på bloggen, som vi hjälps åt att uppdatera.

tisdag 5 oktober 2010

Kaxig uppstickare tog hem två turismpriser

En stolt Magnus Strandman tar emot priset av Regionförbundets ordförande Marie-Louise Hilmerson och Almis vd Catharina Värendh

Efter bara ett drygt år efter invigningen av Kosta Boda Art tog grundaren och superentreprenören Torsten Jansson hem hem länets turistpris. Hotellets vd Magnus Strandman tog stolt emot det för dagen specialdesignade priset.

Men inte nog med det Kosta Boda Art Hotel har även utsetts till vinnare i Stora Turismprisets regionfinal för området Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Nominerade var även Astrid Lindgrens Näs och Barnens Turistguide.

Stora Turismpriset delas varje år ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och delas ut den 28 oktober - då håller vi tummarna!
Juryns motivering:“Kosta Boda Art Hotel har fångat upp ett djupt rotat kulturarv och hantverk samt förädlat detta på ett ungt, innovativt och marknadsmässigt sätt. Genom att göra hela hotellet till en utställningsplats med Glasbaren som kronan på verket, har de etablerat en designupplevelse kring glas. Hotellet är ett utmärkt exempel på hur ett tidigare starkt varumärke expanderats, förnyats och utvecklats mot nya målgrupper och nya marknader och där samverkan mellan det offentliga och det privata har skapat ett mycket positivt resultat”.

Bäst i klassen!


Christina Lugnet, Tillväxtverkets generaldirektör, besökte under förra veckan Kronoberg, här tilsammans med Catharina Värend, ALMI Kronoberg.

I sitt anförande under Turismens dag berättade hon att vår region är bäst i klassen när det gäller att locka utländska turiser. Hon lyfte fram Södra Småland som en framtida vinnare, vi har starka varumärken och en ambition att samarbeta och samverka. Något som i stort sett alla föredragshållare lyfte fram som en framgångsfaktor.
Undrar just när vi kan arrangera Smålands största turismmingel på Residenset?

måndag 4 oktober 2010

Relationsbyggande och omvärldsorientering

En skön helg med rundresa bland Ölands alla konstutställare och närproducenter avslutades i Vimmerby kyrka med stor dopfest för alla barn som döpts under året. Vår lilla Molly var välkommen trots att hon i våras firade sin dopdag i Växjö.

Vecka 40 – från Växjö till Shanghai
Veckans enda dag i Växjö, måndagen, inleds med erfarenhetsutbyte för alla ledare på Länsstyrelsen och det packar jag väskan för resan till Shanghai. Dit åker jag och två av medarbetarna på Länsstyrelsen, Carl-Philip Jönsson och Gunilla Claesson, tillsammans med andra företrädare från regionen på tisdag. Vi deltar i satsningen som Småland/Blekinge gör i samband med Världsutställningen och vill med vår medverkan visa att vi är en viktig aktör i samhällsutvecklingen. Som regional statlig myndighet ser jag det som oerhört viktigt att vi håller oss uppdaterade om det som händer i vår omvärld. Det påverkar vår vardag och den snabba expansionen i Asien påverkar inte minst de vi är till för. Genom resan kommer vi att få värdefull kunskap om Kinas miljö- och klimatutmaningar, samtidigt som vi bygger relationer med de som deltar i delegationen, ca 35 företag och 55 offentliga aktörer.

Huvudsyftet med resan och seminarierna på Världsutställningen är att marknadsföra regionen och kompetensen inom hållbarhet och miljöteknik. Minst 120 kineser från städer runt Shanghai kommer att delta i vår Exposatsning. Representanter från regionens företag och offentliga aktörer kommer under seminarierna, som hålls mellan den 7 och 9 oktober, att informera dem om hållbart byggande, energi- och vattenfrågor.

Vi är ett exportberoende län med många små och medelstora företag. Resan gör vi tillsammans med delar av näringslivet och med programmet ”Möt Kina” hoppas vi fler ska se möjligheterna med Kina. Våra företag har mycket att bidra med när det gäller kunskap, erfarenhet och teknik för en hållbar tillväxt och med relationer på rätt politisk nivå kan vi som offentliga aktörer skapa goda förutsättningar för långsiktiga och fruktbara relationer med de kinesiska företagen.

Vecka 41 – Från Suzhous Industripark till naturvårdsverkets Länsstyrelsekonferens
Efter Expodagarna åker vi på söndag vidare till Suzhou Industrial Park för erfarenhetsutbyte med svenska företag som sedan flera år är etablerade där. På måndagen möter vi kinesiska företag och offentliga kunder och på tisdag är det seminarier om affärsmöjligheter inom bl.a. hållbarhet, miljöteknik, energi och IT. Då har jag redan lämnat Shanghai för att delta i Naturvårdsverkets Länsstyrelsekonferens i Stockholm. Där ska jag prata om ”Miljö som motor för tillväxt” – passande tema med tanke på Kinaresan. De återstående dagarna denna arbetsvecka blir jag kvar i Stockholm för att delta i Landshövdingemötet och i en generaldirektörsträff.

fredag 1 oktober 2010

Landsbygdens stora potetial

Lokalproducerat - förstås.....

Mingel med erfarenhetsutbyte

.....det var huvudtemat under tisdagkvällens mingel med Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.
Tillväxtverket har ett brett uppdrag och under kvällen fick ett 40-tal entreprenörer och offentliga aktörer tillfället att lära känna varandra och hur Tillväxtverket kan stötta landsbygdsutvecklingen. Många visitkort bytte ägare och många nya kontakter knöts.
Resideset är en fantastisk mötesplats och arena där kreativa och engagerade människor delar med sig av erfarenhet. Särskilt kul är det att blanda myndighetspersoner med entreprenörer - vi har mycket gemensamt och där samarbetet kan utvecklas.
Presentationsrundan, av alla som var på plats, gav Christina Lugnet och oss andra en bra bild över det som händer i länet och vilka utmaningar vi har att tampas med. Kunskap som är värdefull i de kommande satsningarna vi gör tillsammans med regionförbundet - bla lanthandelns utveckling, bredbandssatsningar och lokalproducerad mat.
Tillsammans är vi starka!