torsdag 30 september 2010

Samverkan för ökad jämställdhet

Ett 40-tal engagerade aktörer från näringslivet, kommunerna och myndigheter diskuterade under tisdagen framgångsfaktorer för ett mer jämställt samhälle
I ett jämlikt samhälle tas all kreativitet, kompetens och erfarenhet tillvara. Vårt län har länge arbetat med jämställdhetsfrågor, men tyvärr ligger vi i jämförelse med andra ganska illa till. Det tar vi nu ett krafttag för att förändra.
Länsstyrelsen och Regionförbundet påbörjade under våren 2010 arbetet att ta fram en länsgemensam strategi för jämställdhet och vi har valt att samlas kring visionen att jämställdhet ska vara en motor för tillväxt.
I tisdags samlade vi ett 40-tal intressenter för ett strategiskt samtal på Residenset med syftet att tillsammans fylla strategin med framgångsfaktorer. Processen fortsätter med förankring på bred front för att i december fastställas av Jämställdhetsrådet. Då börjar det riktiga arbetet - att på ett kreativt och otraditionellt sätt föra ut strategin och koppla den till den Regionala Utvecklingsplanen.

onsdag 29 september 2010

Regionernas betydelse för tillväxt

Sveriges tillväxt är ett resultat av tillväxten i regionerna. Därför är IVA-projektet Innovation för tillväxt, med visionen att Sverige ska bli världens bästa miljö för innovationer, oerhört viktigt för återhämtningsarbetet efter den djupa finanskrisen. Det nationella perspektivet kopplat till arbetet som görs på regional nivå är en framgångsfaktor i arbetet med att ta fram visionen och afförsplan Sverige ur ett innovativt och entreprenöriellt perspektiv.

Den Regionala Dialogen, som är en del av projektet, syftar till att synliggöra allt det innovationsarbete som pågår i landets län och regioner och verka för kunskapsöverföring län/regioner emellan. Den 18 och 19 november bjuds alla Sveriges regioner till en inspirations- och erfarenhetsutbytes workshop. Mer information om projektet och workshopen på http://www.innovationfortillvaxt.se/.

Läs även dagens debattartikel i DI - Ge utildning och forskning mer tyngd i regionalpolitiken
http://lnu.se/1.31430.

tisdag 28 september 2010

Öppna djurskyddskontroller i samarbete med LRF

Sedan januari 2009 har Länsstyrelsen övertagit djurskyddshanteringen från kommunerna.
För att säkerställa kvalité och kontinuitet i arbetet samverkar vi med en mängd aktörer och under september har vi tillsammans med LRF Sydost och KLS Ugglarps anordnat visning av djurskyddskontroller på gårdsnivå. Visningarna har skett på fyra gårdar i länet med syftet att visa hur en normal kontroll går till hos en mjölk- och nötköttsbesättning och vad det är som ska kontrolleras. Vi hoppas med den här typen av öppna gårdsvisningar få en större förståelse för våra djurskyddskontroller – till gang för lantbrukaren, djuren och konsumenten. Visningarna har lockat ca 120 lantbrukare och vi har i en god dialog kunnat informera och svara på frågor

måndag 27 september 2010

En vecka med jämställdhet och utveckling

Nyfiken linnea skapar förvirring -är det vår eller höst!?
Jämställdhet, landsbygdsutveckling, besöksnäring och effektivare myndigheter

Ur led är tiden?
September går mot sitt slut och enligt kalendern är hösten här men jag vet inte vad jag ska tro – vid helgens skogspromenad hittade vi blommande Linnéa. Den som följt bloggen vet att jag tidigare i år rapporterade om en ljuvt doftande skog med marken täckt av den lilla rosa blomman. Det var i juni och just den tid min mormor kommer ihåg att linnean blommar. Kanske är det en slump, eller rent av helt naturligt, att några nyfikna små linneor dyker upp mitt i höstrusket. Men den får mig ändå att reflektera över klimatet och hur vi människor påverkar och rubbar förutsättningar för många varelser. Den får mig också att tänka på hur viktig vår roll på Länsstyrelsen är. Vi har kunskapen och kompetensen för att säkerställa en tillväxt i balans, där hållbarhetsaspekterna går som en röd tråd i allt vi gör. Det skulle jag vilja att fler ser och förstår och att det går att förena tillväxt och hållbar utveckling. Därför är jag också särskilt glad att styrgruppen för Innovation För Tillväxt förra måndagen initierade en ny arbetsgrupp som ska fokusera just på miljö som konkurrenskraft.

Hållbar utveckling
Veckans olika uppdrag, möten och strategiska samtal handlar alla på ett eller annat sätt om balanserad utveckling. På måndag är det som vanligt mest interna möten med tonvikt på tvärsektoriella frågor. Vid tisdagens styrelsemöte på Tagels Gård kommer vi bla att diskutera bildandet av ett naturreservat, på eftermiddagen är det jämställdhetsråd och på kvällen har jag bjudit in till ett kvällsmingel där vi tillsammans med Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet ska diskutera landsbygdens utveckling och värdet av en god service även utanför stadsgränserna.

Turism och omvärldsorientering

Onsdagen går i resandets tecken – på förmiddagen deltar jag i Turismens Dag i Växjö och på kvällen är det informationsmötet för alla deltagare i resan som Småland Blekinge arrangerar till Expo i Shanghai i början av oktober. Syftet med den resan är att öka kunskapen om den ekonomi som växer snabbast i världen, hur vårt näringsliv kan utnyttja möjligheterna och hur vi som offentliga aktörer kan underlätta det arbetet. Syftet är också omvärldsorientering, att vi ska få en bättre förståelse för konkurrensen som det småländska näringslivet möter och bli bättre rustade för vår uppgift som motor i samhällsmaskineriet. Lika viktigt är att knyta kontakter med organisationer och myndigher som är vår motsvarighet för att skapa arenor där vår kunskap om hållbar utveckling kan komma kineserna till del.

Arbetsveckan avslutas i Stockholm med styrelsemöte i Vinnova där forskning och utveckling i små och medelstora företag står på dagordningen. Till heglen blir det konstrunda och skördefest på Öland.

fredag 24 september 2010

Glad för gårdagens pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressmeddelande
23 september 2010
Näringsdepartementet

Regelrådet förlängs till 2014

Som en del i det fortsatta arbetet med att förenkla företagens vardag har regeringen idag beslutat att förlänga Regelrådets mandat till den 31 december 2014.

Regelrådet, som inrättades av regeringen i maj 2008, är ett av de centrala verktygen i arbetet med att minska företagens regelkrångel. Regelrådets uppdrag som rådgivande organ till regeringen och myndigheterna är att bland annat att ta ställning till hur nya, eller ändrade, regler påverkar företagens administrativa kostnader.

- Att förenkla för företagen är ett av regeringens viktigaste verktyg för att främja fler jobb och växande företag. Eftersom vi kommer att utöka, utveckla och fördjupa arbetet med att skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag på alla nivåer är det viktigt att Regelrådet fortsatt följer och granskar arbetet, säger näringsminister Maud Olofsson.

Hur de regelverk som företagen har att tillämpa utformas utgör en grundläggande förutsättning för tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Att förenkla för företagen är viktigt för att åstadkomma ett företagsklimat av världsklass i Sverige, där företag kan ägna tid åt sin kärnverksamhet istället för onödig byråkrati. Därför har regeringen avsatt 45 miljoner i årets budget för att driva vidare och utveckla det arbete som inleddes under förra mandatperioden.

Bland annat har regeringen i maj 2010 givit Länsstyrelsen i Kronobergs län i uppdrag att, i samverkan med övriga länsstyrelser, utarbeta ett förslag om hur länsstyrelsernas arbete med regelförenkling bör utformas. Ett nytt förenklingsuppdrag gavs i juni 2010 till Tillväxtverket att lämna förslag till insatser för att främja arbetet med regelförenkling på kommunal nivå. Båda uppdragen ska redovisas till regeringen i december 2010.

torsdag 23 september 2010

Nästa generation medarbetare?

Klass 4-6 på Bäckaslövskolan besökte Länsstyrelsen och Residenset
Rösträkning pågår.......

Samling vid flygeln

Kungarummet rönte stort intresse, så klart!

Igår var både Länsstyrelsen och Residenset öppet för nyfikna 10 – 12-åringar. 4-6;an i Bäckaslövskolan läser just nu om valet och vad passar då bättre än att göra ett studiebesök på Länsstyrelsen där kontrollräkningen pågår för fullt? Extra spännande blev det när de sista poströsterna började anlända från kommunerna just när ungdomarna klev över tröskeln. Självklart passade vi, under rundvandringen i vårt nya fina kontor, på att informera dessa unga potentiella nya medarbetare om det spännande jobbet på Länsstyrelsen.
En titt på Residenset ingick också i studiebesöket

onsdag 22 september 2010

Jordbruksministermötet 2009 sätter spår

Familjen Mikaelsson från Råshult inspirerades och delade med sig av erfarenheter
Det är klart att maten stod i centrum denna kväll, närproducerat och "härlagat" av vår fantastiska husfru Brita med sällskap!

För drygt två år sedan, när de första planerna på en Smålandsmarknad i samband med EU´s jordbruksministermöte sjösattes, såg vi möjligheten att i ljuset av den uppmärksamheten kraftsamla länet kring lokal mat och hur landsbygdens resurser bättre kan utnyttjas för att skapa tillväxt.

Intresset för det nyskördade, det nybakade, det närodlade och det närförädlade har aldrig varit större än nu. Genom det strategiska samtalet, som ägde rum på Residenset i går kväll, följer vi planen att nyttja de positiva erfarenheterna från succén med Smålandsmarknaden. Vårt sikte är fortsatt inställt på att ytterligare kraftsamla gemensamma resurser och erfarenheter för att stärka intresset för det lokala mathantverket och inte minst för att stärka befintliga företag och visa på möjligheter för nya aktörer.
Syftet med strategiska samtal på Residenset är att föra ut kunskapen och kompetensen som finns på Länsstyrelsen och hos andra viktiga samhällsaktörer och föra ihop det med länets behov. Målet för detta strategiska samtal var att föra samman producenter och aktörer, diskutera under informella former. Drygt 70 deltagare fick under kvällen ta del av inte mindre än 16 aktörers goda exempel;

Kicki Rydemalm, Smålandsmarknad
Anne-Marie Gjöl Hultberg, Solmarka gårdsbageri, Kalmar och Eldrimner
Nils/Gustav Hector, Gräddhyllan/Kafé de Luxe, Växjö
Karin Borgenvall, Macken Grön integration
Lars-Ove Johansson, nötköttsproducent Torlarp och ordförande LRF Sydost
Kent Johansson, Matöppet Södra Ljunga
Jan Melkersson, näringslivschef Ljungby kommun
Kicki Svensson, regionchef LRF Sydost
Anna Broman, Projektbutiken Åseda
Mette Adolfsson, ordf. Härlunda intresseförening
Elisabet Gunnarsson, Handelsboden Häradsbäck
Cathrine Rydström, Destination Småland
Sten Janér, Regional matkultur Småland
Cecilia Engström, Färanäs lantgård
Per Nilsson, Eldrimners konsult livsmedelskontroll
Tomas Karlsson, informationschef Växjö kommun

Den viktiga mötesplatsen, arenan för inspiration, erfarenhetsutbyte och nätverkande kan inte överskattas. Det var många visitkort som byttes under kvällen och behovet av den här typen av samtal är tydlig – både för entreprenörer och för oss aktörer som ska skapa goda förutsättningar för tillväxt på landsbygden.

tisdag 21 september 2010

Affärsplan Sverige – för ett mer entreprenöriellt och innovativt Sverige

Syftet med IVA-projektet "Innovation För Tillväxt" är att få näringsliv, politiker och offentliga aktörer att samlas kring en gemensam vision och tydliga strategier för hur Sverige ska bli världens bästa miljö för innovationer.

Entreprenörskap och innovationer skapar jobb och välfärd, det inser fler och fler och vid gårdagens styrgruppsmöte i IFT informerade arbetsgruppen Kompetent Kapital, och Stimulering av FoU i småföretag om konkreta insatser och hur vi med ett samlat grepp med investeringar i bla inkubatorverksamhet, riskkapitalavdrag, innovationscheckar och innovationscoacher kan få fler företag att växa. Följ projektet på http://innovationfortillvaxt.se.

Värt att notera är att de regionala aktörerna, med delegationer om 6 – 7 personer från kunskapstriangeln – näringsliv, samhället, akademien, bjudits in till en spännande workshop med inspel, inspiration och erfarenhetsutbyte den 18 och 19 november i Stockholm.

måndag 20 september 2010

Utveckling lokalt, regionalt och nationellt

Valnatten har övergått i vecka 38
och oavsett vilket parti man sympatiserar med blev det en spännande valnatt. Själv inledde jag valvakan som en landshövding, med ansvar för Länsstyrelsen, bör - i rummet på myndigheten där länets röster till riksdagsvalet sammanställs. Vilket jobb! I går kväll tog drygt tio av våra medarbetare via telefon emot det preliminära valresultat från länets samtliga 102 valdistrikt. På måndag ökar arbetsstyrkan till 20 personer som fortsätter kontrollräkna alla länets röster, ett arbete som fortsätter till mitten av nästa vecka.

Innovationer och regional utveckling
Efter valnatten far jag tidig morgon till Stockholm för styrgruppsmöte i projektet Innovation för tillväxt och med gruppen för de regionala dialogerna. Därefter tillbaka till Växjö för att ägna hela tisdagen åt landsbygdens utveckling. Under dagen ska vi - miljö- kultur- landsbygdsenheten, förutsättningslöst diskutera med LRF Sydost hur vi med gemensamma krafter kan göra skillnad och motverka den negativa spiralen vi skymtar. Fler och fler lantbrukare lägger ner sina jordbruk och färre och färre av de yngre tar vid. Detta samtal i den mindre kretsen övergår sedan i det strategiska och framåtriktade samtalet om Matlandet Sverige. Tillsammans med lantbrukare, landsbygdsföretagare, lanthandlare, uppfödare, bagare och en mängd andra eldsjälar och näringsidkare ska vi lyfta de möjligheter som närproducerat, nybakat och lokalproducerat ger. Intresset för det strategiska samtalet är stort, så visst finns det hopp för landsbygden och den lokalproducerade maten!

Den lyckade och modiga satsningen i Kosta lockar många. På onsdag ansluter sig Föreningen Norden till de intresserade och har förlagt föreningens höstmöte just där, vi träffas vid glashusen och fortsätter sedan via hyttan till det nya hotellet. Jag är lika stolt varje gång jag är i Kosta och har varit där så många gånger att jag snart kan ta över guidningen ;)!.

På torsdag håller Swentec, Sveriges miljöteknikråd ett av sina sista styrelsemöten - vid årsskiftet är uppdraget slutfört. Då har vi både rapporterat om viktiga åtgärder som behövs för att få små och medlestora företag i mijötekniksektorn att våga vilja växa och även lagt fram ett förslag på hur en mer effektiv myndighetsstruktur skulle kunna se ut. Innan styrelsemötet är jag tillsammans med Swentecs vd Berit Gullbransson kallad till IVL Svenska Miljöinstitutet, det blir ett gammalt kärt återseende, under mina år som företagare hade jag mycket med IVL att göra.

På fredag har vi höstterminens första insynsråd och på agendan står; klimatanpassning/klimatkommissionen Kronoberg, Miljömål, Regionalt Forum, Förenkla för företagen och Viltförvaltningsdelegationen samt information om den planerade Småland/Blekinger-esan till Shanghai.

söndag 19 september 2010

Länsstyrelsen gör upp räkningen med politikerna

Delar av valnattens röstmottagare på Länsstyrelsen
Första samtalet kom nästan en timme efter att vallokalerna stängt

Full koncentration och dubbelkoll på inrapporterade uppgifter

Ett av Länsstyrelsens viktiga uppdrag är ansvaret för mottagning av det preliminära val­resultat under valnatten och den slutliga rösträkningen, som kommer att pågå fram till mitten av nästa vecka.

Jag kommer precis från Länsstyrelsen där drygt tio av våra medarbetare via telefon tar emot det preliminära valresultat från länets samtliga 102 valdistrikt. Av allt att döma och oavsett hur man röstat kommer det att bli en spännande valnatt!

fredag 17 september 2010

Smålands pärlor igen

Den som läste bilagan ”alltombostad.se” som följde med Dagens Industri i veckan kan inte ha undgått artikeln om mässorna Hem 2010 och Hem&Villa. Den inledande artikeln lyfter fram den småländska pärlan Möbelriket.

I artikeln berättar man om och hur de småländska företagen, som ingår i konceptet Green Design, stödjer unga formgivare och designföretag med ambition att arbeta miljömedvetet. Det är klart man blir stolt som smålänning!

Läs mer om Möbelriket i Småland på http://www.mobelriket.se/.
Mer om mässan och hemmafixarhelgen den 7-10 oktober hittar du på https://mail.lansstyrelsen.se/owa/redir.aspx?C=aa5ab613a27243e2855a0565c4f3fd7c&URL=http%3a%2f%2fwww.hemochvilla.se%2f.

torsdag 16 september 2010

Starka kulturer skapar mervärde för organisation och region

Tillbringade en stor del av gårdagen i Älmhult där jag besökte en av våra småländska pärlor - IKEA. Under rundvandringen med Thomas Carlzon kände jag att vi ibland tar IKEA lika för givet som vi tar Astrid Lindgren för given. Vi i Småland sitter med trumf på hand, det är här dessa båda stora personligheter har sitt ursprung. Många i vår omgivning är djupt avundsjuka på dessa unika skatter, något vi själva borde blir mer medvetna om och dra större nytta av. sitter på!

Ingvar Kamprads livsverk är unikt, samma sak med nytillskottet "Kulturhuset IKEA Tillsammans"! Hit kommer grupper från hela världen för att lära mer om IKEAs kultur och filosofi. Jag imponeras av den röda tråden, helheten och detaljerna som är så viktiga att känna till för den som ska representera det småländska möbelföretaget. Och något vi alla borde ta med oss i reklamen för vår egen organiasation eller region.

Kan inte låta bli att tänka på styrelsemötet i Astrid Lindgrens Näs i måndags. Där diskuterade vi återigen hur viktig kulturen och kulturbärarna är för en organisations eller regions attraktionskraft. Det mod, den värdegrund Astrid Lindgren förmedlar med sina sagor och sitt samhällsengagemang har vi att förvalta och utveckla. Att via barnen föra ut viktiga budskap är inget nytt - tänk bara på Herr Gårman - kanske kan Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby bli skolans motsvarighet till IKEAs kulturhus Tillsammans, där mod - ansvar - fantasi blir ledorden för att kraftsamla regionen!?

onsdag 15 september 2010

Sund konkurrens skapar ett sunt näringsliv

Drygt 60 politiker, tjänstemän från kommuner och landsting, företagare, anbudsjournalen och fackförbund fick en god inblick i det nya regelverket.


Under tisdagen bjöd Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Länsstyrelserna i Kalmar, Kronoberg och Jönköping till ett informationsmöte kring de nya reglerna i konkurrenslagen som ska hindra ojust konkurrens mellan offentliga och privata företag. Som vanligt var det många som slöt upp och Residenset blev återigen fullsatt.

Bakgrunden till den nya regeln, som gäller från den 1 januari 2010, är att offentliga och privata företag ska ha likartade villkor om de agerar på samma konkurrensutsatta marknad.

Förutsättningarna för privata och offentliga företag är olika. De offentliga företagens fördelar kan snedvrida och störa konkurrensen - en myndighet eller en kommun kan inte gå i konkurs, den ekonomiska styrkan som en kommun eller myndighet kan visa upp saknar de flesta företag och till skillnad från företagen behöver inte de offentliga aktörerna visa vinst.

Förutom ren informationen vad den nya lagen innebär berättade Trelleborgs kommun hur man redan ett halvår innan lagen trädde i kraft inventerade och bedömde verksamheter som låg i gränslandet. För den som vill veta mer vad som gäller rekommenderar jag att gå in på http://www.konkurrensverket.se/. Där finns även en Lathund Stöd vid genomgång av offentliga säljverksamheter » .

tisdag 14 september 2010

Kronoberg i Världen

Länsstyrelserna har ett brett uppdrag, där samverkan och samordning av resurser går som en röd tråd genom det vi gör. Den framgångsrika Kronobergsmodellen, för att minska ungdomars alkoholkonsumtion, är ett gott exempel på just samverkan mellan olika aktörer - det lyfter Tidningen Världen fram idagens nummer. Läs mer på http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=8626&Itemid=98.

måndag 13 september 2010

Vecka 37 - Kultur, konkurrens, krishantering

Den här helgen har jag njutit av livet på landet, där hösten blir mer påtaglig än i stan. På bara en vecka har det gröna mer och mer övergått till varmt rött och gult, kanske är naturen som vackrast just nu?!

Under veckan blir det som vanligt fullt program, så här ser det ut;

Kultur som motor för tillväxt
Fler och fler lyfter kulturens värde för tillväxt och ökad attraktionskraft. Därför är det särskilt kul att vara så delaktig i en del av de processer som pågår både i vårt län och i grannlänen. Veckan börjar med ett styrelsemöte i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs och fortsätter på tisdagen med styrelsemöte i föreningen Huseby vänner. De båda kulturskatterna har påbörjat en dialog om samverkan både vad gäller trädgårdsutveckling, utställningsverksamhet och barnaktiviteter. Ett samarbete jag, i egenskap av ordförande i de båda styrelserna både följer och understöder.

Nya konkurrenslagen
Ett helt annat område, men nog så viktigt - konkurrensfrågan. På tisdag eftermiddag träffas politiker, beslutsfattare, näringlivschefer, upphandlingschefer, jurister i kommun och landsting eller på statlig myndighet på Residenset för ett strategiskt samtal kring konkurrensfrågor. Sedan den 1 januari gäller en ny regel i konkurrenslagen om säljverksamhet som bedrivs i offentlig sektor . Vi ska under eftermiddagen få information vad den nya regeln innebär för näringsverksamhet som bedrivs i offentlig regi. Arrangemanget är ett samarbete med Länsstyrelserna i Kronobergs, Jönköpings och Kalmars län.

Mera kultur - på onsdag har jag fått chansen att besöka IKEAS nya kulturhus "Tillsammans", som beskriver IKEA-kulturen och som ska vara plattformen för alla IKEA-ledare. Det nya huset i Älmhult är världens centra för att förmedla denna unika kultur och smålandskänsla till alla chefer och ledare inom IKEA-världen. Säkert har vi en del att lära där.

Kris och generationsskifte
Innan det är dags för generationsskifteskonferens på torsdag kväll, nr 3 i ordningen, på Residenset är vi ett antal personer på länsstyrelsen som sätter oss i skolbänken för utbildning i krisledning. Veckan avslutas med kommunchefsmöte på Regionförbundet och intervju av Smålandsposten. Helgen tillbringar jag återigen med familjen på landet.

Önskar dig en fin vecka!

Kristina

En jordkällare är som en bank, man går dit och sätter in eller tar ut

fredag 10 september 2010

Klimatutmaning med resultat

Klimatidolerna har gett resultat!
Under våren fick vi som utsetts till klimatidoler fem utmaningar med målet att minska våra koldioxidutsläpp. Utmaningarna är nu genomförda och den gemensamma ansträngningen visar att vi minskat våra utsläpp med hela 29 %! Det innebär att vi kapat koldioxidutsläppen med 30 ton!

Kan vi kan alla - det är Peter Hoglas och min devis - därför har vi utmanat en handfull företag i Växjö, som under hösten/vintern tar upp kampen mot koldioxidutsläppen. Går det som vi önskar kommer vi till våren att utmana fler. Vi återkommer!

Läs mer om Klimatidolerna på www.vaxjo.se/klimatidolerna. Där kan du läsa allt om projektet och om vilka Klimatidolerna är, länkar till nyhetsinslag och artiklar finns också där. Läs också om deras framgångar och motgångar i bloggen www.klimatidolerna.wordpress.com.

torsdag 9 september 2010

Draknästet på Residenset?

Nej, inte riktigt, men nästan! ALMI i Kronoberg tar ett nytt djärvt grepp för att utmana och inspirera innovativa entreprenörer. Jakten på nya idéer startade med kick-off på Residenset i går kväll. De 20 entreprenörerna som kvalificerat sig till tävlingen kan bli framtidens stjärnskott – lokalt och globalt! Under tävlingsperioden, som pågår fram till finalen den 17 november, erbjuds alla tävlingsdeltagare coachning för att utveckla idén/innovationen, som kan vara både en produkt och en tjänst.

Den 17 november träffar de sex finalisterna marknaden. På catwalken gäller det att sälja in sin idé, sin innovation till framtida affärspartner och investerare. Läs mer på Almis hemsida http://www.almi.se/Global/Kronoberg/Dokument/idetavling_15aug.pdf.

onsdag 8 september 2010

Klimatanpassningsdiskussion lockade många

Mer än 80 tunga beslutsfattare från hela länet mötte i går kväll upp på Residenset för information, diskussion och reflektion hur vi kan samverka för att anpassa vårt samhälle för klimatförändringarna som står för dörren.

Att samhället är sårbart var vi alla överens om och årets värmebölja i Ryssland, översvämningarna i Pakistan och nu också i Värmland visar att extrema väderhändelser redan idag drabbar oss. Något som med all säkerhet kommer att bli allt vanligare i framtiden.

Klimatanpassning handlar i grunden om att värna våra resurser och undvika stora kostnader för insatser och återuppbyggnad. Därför är det viktigt att vi tar frågorna på allvar och agerar innan det hänt, tar hänsyn till klimatförändringarna i samhällsplaneringen och förebygger risker så långt det är möjligt. Det handlar både om ett långsiktigt arbete och en fråga om akut krisberedskap.

Ansvaret för att samhället ska fungera även i föränderliga klimatförhållanden ligger på oss alla. Vårt, Länsstyrelsens, uppdrag är att samordna och stödja alla goda krafter. Under 2009, 2010 och 2011 har Länsstyrelserna tillsammans tilldelats 25 miljoner kronor per år för att samordna, stödja, analyser och förmedla ut kunskap och fakta. Det ger oss möjligheter att i samverkan med övriga samhällsaktörer och näringslivet mobilisera länet och arbeta fram strategier för att anpassa länet för klimatförändringarna.

Citat från kvällens dikskussioner;

"Det är på riktigt och vi måste förstå även med hjärtat"
"Samhället måste utvecklas i harmoni med naturen och klimatet"

"Fokusera på det vi kan påverka"
"Det är du och jag som får betal"
"Inte bara hot - utan också nya affärsmöjligheter"

Dokumentationen från det strategiska samtalet kommer att finnas på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/kronoberg.

tisdag 7 september 2010

Fullt hus när Teknikcollege i Kronoberg invigdes

Flaggan är beviset - certifieringen har gått igenom och Kronoberg har fått sitt Teknikcollege

Alla fem kommuner - Växjö, Lessebo, Alvesta, Uppvidinge, Tingsryd - var naturligtvis på plats.......
...............tillsammans med elever, lärare och näringslivsrepresentanter

En stor del av vår välfärd bygger på att De svenska teknik- och industriföretagen spelar en viktigt roll för vår välfärd, industrin har varit och kommer inom överskådlig tid att fortsätta vara motorn för vår samhällsekonomi. I en tid där globaliseringen inte är något vi kan välja eller välja bort blir tillgången på rätt kompetens avgörande för konkurrensen och därmed också tillväxten.

Därför är jag särskilt glad att vi igår kväll , under högtidliga former, fick delta i certifieringen av Teknikcollege i Kronoberg. Residenset fylldes av engagerade teknikföretagare och orförande i den regionala styrgruppen Bengt Swanström, Willo Maskin AB underströk vikten av engagemang och samverkan. Läs mer om näringslivets samverkan för kompetensförsörjning på www.gotech.nu.

måndag 6 september 2010

Vecka 36 - kultur, klimat, kvalité

Delar av lördagens svampskörd

Vilken fantastisk helg! - magisk fredagskväll hos ”Stina på Backen”, en kort tur till svampskogen med gott resultat, sol från en klarblå himmel och en söndag med fullt hus på Residenset där årets Christina Nilssonstipendiater bjöd på musikupplevelser som fick ögonen att tåras.

Residenset är en fantastisk mötesplats oavsett om det handlar om musik, regelförenkling eller strategiska samtal som kopplar ihop kunskapen och kompetens på länsstyrelsen med länets behov. På måndag morgon startar vi upp höstens funktionsledarmöten just där och på kvällen firar vi att vi efter ett års hårt arbete fått vårt första Teknikcollege i Kronoberg. Certifieringen sker under högtidliga former på Residenset.

På tisdag träffar jag en ledningsgrupp i Ljungby som vill veta mer hur vi arbetat med våra utvecklingsprocesser – jättekul att vi få dela med oss av våra erfarenheter. Innan det är dags att öppna dörrarna för det strategiska samtalet kring klimatanpassning på Residenset, senare på kvällen, möter jag landets alla länsantikvarier.

Onsdagen blir intensiv, vi startar med medarbetardag på Länsstyrelsen, fortsätter med Viltförvaltningssamråd i Alvesta med ordföranden/landshövdingar i Viltförvaltningsnämnderna i södra Sverige. Dagen avslutas med Almis Idétävling för ungdomar, på Residenset.

Efter tre intensiva dagar med vitt skilda ämnen blir det internt arbete och på fredag kompenserar jag för en av de sommarsemesterdagar jag var i tjänst.

söndag 5 september 2010

Kalas, på kalas på kalas!

Lövhults byalag med Carlotte och Bertil Linnér stod värdar för fredagkvällens evenemang under ChristinaGatan

Fredagskvällen blev magisk när stipendiaterna Elisabeth Meyer och Calle Lindén tog ton från resterna av backstugan Christina Nilssons familj blev avhysta tillChristinaGatan avslutas med middag och soaré på Residenset, trapphuset har en fantastisk akustik


Calle och Elisabet charmerade alla

Vilken entré! Elisabeth gjorde som "Stina på Backen" - hjulade inför en jublande publik!
Sedan 1987 firas årets Christina Nilsson stipendiater med en "ChristinaGata". De fyra dagarna är fyllda av sång, musik och just kalas på platser i Kronoberg som förknippas med den världsberömda sångerskan Christina Nilsson. Det var här hon föddes, växte upp och upptäcktes.

Årets stipendiater Elisabeth Meyer, sopran - född 1987, och Calle Lindén, baryton - född 1985, är två härliga ungdomar som av Kungliga Musikaliska Akademien utsetts till årets stipendiater. Med karisma och utstrålning bjöd de under dagarna generöst på musikupplevelser på högsta konstnärliga nivå.
Vi som deltagit bär med oss en fantastisk upplevelse och ungdomarna kommer troligen aldrig att glömma ursprunget till stipendiet.

Av hel mitt hjärta önskar jag dessa båda charmiga och varma ungdomar lycka till i livet!

fredag 3 september 2010

Faran är inte över

Pressinfo från Finansdepartemenetet

Finansminister Anders Borg deltar på tisdag den 7 september i ett extrainkallat Ekofinrådsmöte. Bland annat ska avgifter liknade de stabilitetsavgifter som har införts i Sverige för bankerna diskuteras.
- Mörka moln svävar alltjämt över Europa. Nu måste vi få skyddsvallarna på plats före nästa krisvåg. De svenska stabilitetsavgifterna vi har för att finansiera eventuella framtida räddningsaktioner tycks nu vinna gehör även i Europa, säger Anders Borg.
Herman Van Rompuy, som leder den expertgrupp som diskuterar krishantering och budgetdisciplin inom EU, har kallat finansminister Anders Borg till ett bilateralt möte den 6 september för att diskutera det fortsatta arbetet med att säkra stabilitet i Europa.


På Ekofinmötet ska rådet även diskutera olika beskattningsmodeller som till exempel transaktionsskatter i syfte att försvåra riskfyllda beteenden hos banker och deras anställda.
Vidare ska man diskutera ett nytt upplägg, s.k. europeisk termin, för granskning av ländernas konvergens- och stabilitetsprogram samt reformprogram.


Skälet till det extrainkallade mötet är att det belgiska ordförandeskapet har ett pressat tidsschema för att hinna med ett omfattande lagstiftningsarbete på finansmarknadsområdet. Under det svenska ordförandeskapet förra hösten togs ett stort antal beslut i syftet att skapa ordning och reda på finansmarknaderna och minska risken för nya kriser. Det är nu dessa beslut som omvandlas till rättsligt bindande åtgärder.

torsdag 2 september 2010

Från varsel till utveckling

Länsstyrelsen och Regionförbundet södra Småland tog i eftermiddags avstamp för det regionala forumet som ersätter Framtid Kronoberg. Sara Nilsson och Maria Nilsson på Regionförbundet Södra Småland sammanfattar dagens möte och planerar nästa träff.
Hela länet representerat och engagerat......


..........även andra offentliga aktörer har en given plats.......


....i det småländska utvecklingsarbetet.....
Tillsammans med drygt 30 näringslivsföreträdare, andra offentliga aktörer och ledande politiker fortsätter samarbetet som blommat upp inom ramen för varselsamordningsuppdraget. Vårt arbetssätt, den breda processen och engagemanget från näringslivet är unikt och något näringsdepartementet ofta lyfter fram. Vi har blivit ett gott exempel som med gemensamma ansträngningar kraftsamlade länet och regionen under finanskris och lågkonjunktur. Ett samarbete som inte får ta slut när konjunkturen vänder - det var näringslivets tydliga budskap under Framtid Kronoberg-arbetet. Näringslivet är också en naturligt dialogparter i det framtida engagemanget för länets utveckling i det som vi nu kallar Regionalt Forum.

Vi kommer tillsammans att driva länets viktiga utvecklingsfrågor, som översiktligt beskrivs i den Regionala Utvecklingsplanen (RUPen). Det regionala forumet kommer att träffas fyra gånger per år, ibland på Residenset, ibland ute i länet. En gång per år kommer vi att bjuda in brett och bereda fler samhällsintresserade och engagerade att ta del av arbetet. Den 1 juni 2011 är ett sådant tillfälle, då bjuder vi in till öppet forum och frukostmingel på Residenset.

de viktiga frågorna om länets attraktionskraft och utveckling. Torsdagen den 2 september växlas varseluppdraget, som i länet fått namnet Framtid Kronoberg, upp till ett återkommande Regionalt Forum. Mötesplatsen är på Residenset och forumet är avsett som en arena för dialog för utveckling i samverkan. Ta gärna del av Framtid Kronobergs slutrapport, rapporten finns att läsa här.

onsdag 1 september 2010

Från asyl till arbete


Idag har vi, Migrationsverket, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Regionförbundet, Försäkringskassan, Lanstinget , gemensamt undertecknat den regionala plattformen "Från asyl till arbete".

Plattformen blir ett stöd för de lokala parterna i arbetet med nyanlända. Syftet är att på ledningsnivå klargöra att vi avser att systematiskt och strategiskt samarbeta i frågor som rör nyanlända. Integrationsrådet ska följa upp det praktiska arbetet, samordna resurser och insatser samt besluta om förändringar i uppdraget till våra respektive arbetsgrupper.

Framtagandet av plattformen har skett i nära samarbete med alla parter. Att samarbeta och samverka har blivit ett Småländskt signum och kanske kan vårt arbetssätt och spridas till andra.