fredag 24 september 2010

Glad för gårdagens pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressmeddelande
23 september 2010
Näringsdepartementet

Regelrådet förlängs till 2014

Som en del i det fortsatta arbetet med att förenkla företagens vardag har regeringen idag beslutat att förlänga Regelrådets mandat till den 31 december 2014.

Regelrådet, som inrättades av regeringen i maj 2008, är ett av de centrala verktygen i arbetet med att minska företagens regelkrångel. Regelrådets uppdrag som rådgivande organ till regeringen och myndigheterna är att bland annat att ta ställning till hur nya, eller ändrade, regler påverkar företagens administrativa kostnader.

- Att förenkla för företagen är ett av regeringens viktigaste verktyg för att främja fler jobb och växande företag. Eftersom vi kommer att utöka, utveckla och fördjupa arbetet med att skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag på alla nivåer är det viktigt att Regelrådet fortsatt följer och granskar arbetet, säger näringsminister Maud Olofsson.

Hur de regelverk som företagen har att tillämpa utformas utgör en grundläggande förutsättning för tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Att förenkla för företagen är viktigt för att åstadkomma ett företagsklimat av världsklass i Sverige, där företag kan ägna tid åt sin kärnverksamhet istället för onödig byråkrati. Därför har regeringen avsatt 45 miljoner i årets budget för att driva vidare och utveckla det arbete som inleddes under förra mandatperioden.

Bland annat har regeringen i maj 2010 givit Länsstyrelsen i Kronobergs län i uppdrag att, i samverkan med övriga länsstyrelser, utarbeta ett förslag om hur länsstyrelsernas arbete med regelförenkling bör utformas. Ett nytt förenklingsuppdrag gavs i juni 2010 till Tillväxtverket att lämna förslag till insatser för att främja arbetet med regelförenkling på kommunal nivå. Båda uppdragen ska redovisas till regeringen i december 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar