måndag 30 september 2013

Hur spenderar vi våra dagar? Mycket spännande på gång - läs nyhetsbrevet får du veta vad!

NYHETSBREV oktober 2013

Bild

Ny utformning på nyhetsbrevet

I och med höstens nya nyhetsbrev har vi valt att berätta om vad som är på gång. Här nedan kan du läsa vad som händer i oktober månad.
Bild

Kristina inviger Musteri

Den 5 oktober inviger landshövdingen Kristinas Alsér ett musteri på Vemboö i Urshult.
Bild

Galakväll i landsbygdens tecken

Den 16 oktober bjuds det på galakväll på residenset i landsbygdens tecken. Denna galakväll hålls för att uppmuntra och uppmärksamma landsbygdens driftiga människor.
Det kommer att bjudas på prisutdelning, inspirerande berättelser om lyckade landsbygdssatsningar, mingel, galabuffé och musikunderhållning.

Bild

Handläggning av jordbrukarstöd

Funktionen för handläggning av jordbrukarstöd har skickat ett underlag till Jordbruksverket för utbetalning av ca 75 miljoner till länets jordbrukare. Underlaget omfattar 5 164 utbetalningar och avser miljöersättningar och kompensationsbidrag. Utbetalningarna är en delutbetalning omfattande 75 % av beviljat belopp och kommer att nå lantbrukarna den 18 oktober. Slututbetalning av resterande 25 % kommer att göras den 27 december.
Bild
Bild

Barn- och äldreminister Maria Larsson för dialog om socialt ansvarstagande

Den 21 oktober kommer barn- och äldreminister Maria Larsson till länet för att i en näringslivsdialog lyfta frågor kring CSR (socialt ansvarstagande).
Dialogen syftar till att diskutera företagens förutsättningar för att utveckla sin verksamhet utifrån ett socialt ansvarstagande. Samtidigt som man räknas som en stark konkurrenskraft på marknaden. Inbjudna till dialogen är utvalda näringslivsrepresentanter.
Bild

Förorenade områden i fokus

Den 22 oktober anordnar länsstyrelsen i Kronoberg en handläggarträff för alla som arbetar med förorenade områden på kommunerna.
- Vi kommer att bland annat att informera om vad som händer lokalt och nationellt inom arbetet med förorenade områden men vill även diskutera hur kommunerna och länsstyrelsen kan underlätta för varandra berättar Britta Palm, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Bild
Bild

Utbildningsdag om cannabis och nätdroger

Den 24 oktober hålls det en utbildningsdag om cannabis och nätdroger på Elite Park Växjö Konserthus. Det bjuds på föreläsningar av Pelle Olsson, som är författare och frilansjournalist och har följt narkotikafrågan i mer än tjugo år, Mats Anderberg, som bland annat har en mångårig yrkeserfarenhet från ungdoms- och missbruksvården samt socialtjänsten och Manuel Morales, som sedan 10 år tillbaka arbetar som Alkohol- och narkotikakonsulent på navet i Växjö.
För mer information kolla RFSSs hemsida.

Tysklands ambassadör besöker Kronobergs län

Den 30 oktober besöker Tysklands ambassadör Harald Kindermann och hans fru Ingrid Wendt Kindermann samt VD:n för tysk-svenska handelskammaren Ralph Tischer och vice styrelseordförande för tysk-svenska handelskammaren Ingemar Wareborn Kronobergs län.
Besökets första anhalt blir Sveriges glasmuseum med en rundvandring bland samlingarna. Därefter bjuds det på lunch tillsammans med några speciellt inbjudna gäster från länet. Eftermiddagen avslutas med kaffe och rundvadring hos biskop Jan-Olof Johansson på Östrabo.
Bild

Nytt åtgärdsprogram för miljömålen föreslås

För att tydliggöra vad som måste göras i länet för att vi ska nå miljömålen har förslag till åtgärdsprogram tagits fram i bred förankring med berörda aktörer.
Åtgärdsprogrammet delas in i tre temaområden. Läs mer om förslag till åtgärder inom temaområden Hälsa i miljöarbetet och Det hållbara landskapet här. Lämna dina synpunkter senast den 15 oktober.

Förslag till åtgärdsprogram för det tredje temaområdet, klimat och energi, kommer ut på remiss under oktober. Synpunkter över vilka åtgärder som behöver göras i länet för att nå klimat- och energimålen fångades in vid ett strategiskt samtal i slutet av september. Läs mer här.

Bild
Bild

Luftseminarium Vår luft - allas ansvar

2013 är EU:s Luftvårdsår. Kronobergs Luftvårdsförbund och Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge bjuder in till seminarium med luftkvalitet och människors hälsa i fokus: Hur ser luften ut idag? Hur ska vi planera för att möta samhällets behov av transport och bostäder? Goda exempel presenteras. Mycket inom luftområdet visar att ”vill vi så kan vi”!
Kronobergs luftvårdsförbund är en ideell förening med företag och organisationer som medlemmar, bland andra Länsstyrelsen i Kronobergs län. Förbundet organiserar och finansierar nedfallsmätningar med inriktning på försurande ämnen. Förbundet samordnar kommunernas luftövervakning och driver ett program för samordnade mätningar och beräkningar av luftkvalitet i tätorter. Mer information om program och anmälan till seminariet finns på Luftvårdsförbundets hemsida.

Bild
Bild

Mycket bra görs men ännu mer kan göras

Det sker en hel del bra miljöarbete i länets kommuner, men ska vi nå miljömålen behöver takten öka ännu mer. Under hösten träffar Länsstyrelsens miljömålsekretariat länets kommunstyrelser och för en dialog om regionala mål och åtgärder.
Läs mer här.

Detta har hänt


Bild

IED – Va é de?

Under sommaren har Industriutsläppsdirektivet (IED) införts i svensk lagstiftning detta har skett genom att man tagit fram nya författningar och det har gjorts ändringar i Miljöbalken.

I Kronobergs län omfattas i dagsläget 28 verksamheter och dessa består bland annat av ytbehandlingsanläggningar, lantbruk och deponier.

IED kommer bland annat att medföra att tillsynsmyndigheterna ska bedriva en utökad tillsyn på verksamheterna. Det kommer även att bli ett större rapporteringskrav för de berörda anläggningarna.

För att underlätta för våra verksamhetsutövare och för kommunerna i deras arbete har vi tagit fram en del informationsmaterial som vi lagt på Länsstyrelsens hemsida.

Bild
Bild

Visste du att...

Det sammanlagt har serverats 362 344 koppar kaffe från våra kaffeautomater?
Bild

Tårtkalas för det nya intranätet

I september lanserades vårt nya intranät och det firades med en tårtsuccé som Brita på residenset bakade.

Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö,
E-post:kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

För att avbeställa nyhetsbrevet, klicka här.

Detta mail skickas med IdRelay

fredag 27 september 2013

Ängsfruktsodlingsområdet kring södra Åsnen blir riksintresse

Riksantikvarieämbetet pekar ut ängsfruktsodlingsområdet kring södra Åsnen som riksintresse för kulturmiljövården.

– Ängsfruktsodlingsområdet kring södra Åsnen utgör de enda bevarade och sammanhängande ängsfruktsodlingarna i Sverige. Området är det nordligaste exemplet på en folklig odlingsform som varit vanlig i hela Europa. Det är några av anledningarna till att vi väljer att peka ut området som riksintresse, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Riksantikvarieämbetet har i samråd med Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetat fram ett förslag till nytt riksintresse - ängsfruktsodlingsområdet kring södra Åsnen i Tingsryds kommun. Förslaget har förankrats hos Boverket och Riksantikvarieämbetet har nu beslutat att peka ut området som riksintresse för kulturmiljövården.

– Det är mycket glädjande att man på detta sätt uppmärksammar ett odlingslandskap som satt sin prägel på hela kulturmiljön kring Urshult och södra Åsnen, säger kommunstyrelsens ordförande i Tingsryd Patrick Ståhlgren.

Det finns en lokal vilja att vårda och bevara ängsfruktodlingarna söder om Åsnen, och länsstyrelsen har sedan tidigt 1900-tal haft skötselavtal med tio till tjugo odlare. Fruktodlingsområdet är så kulturhistoriskt värdefullt att det har betydelse från nationell och allmän synpunkt. Ett utpekande av området som riksintresse kan underlätta för en långsiktig hållbar förvaltning av området och möjliggöra ett samlat grepp kring ängsfruktsodlingsområdets kulturvärden i sin helhet.

Fakta om riksintresse för kulturmiljövården
Områden av riksintresse är områden av nationell betydelse för olika samhällsintressen enligt miljöbalken. Kulturmiljövård är ett sådant samhällsintresse. Riksintressena är en tillgång för hela landet och får enligt miljöbalken inte påtagligt skadas. Syftet med bestämmelsen är att långsiktigt skydda för landet väsentliga värden som inte kan väntas bli tillräckligt beaktade utan stöd av en lag. Enligt förordningen (SFS 1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. ansvarar Riksantikvarieämbetet för att peka ut områden som bedöms vara av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Utpekandet sker i dialog med länsstyrelsen och i samråd med Boverket. Dessa anspråk ska sedan tillgodoses i kommunernas översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog med kommunen.

För mer information, kontakta:

Eva Waldén Selin, utredare Riksantikvarieämbetet, tel.08-5191 85 37
Stefan Höglin, antikvarie länsstyrelsen i Kronobergs län, tel. 010-22 37 192
Lena Calderon, pressansvarig Riksantikvarieämbetet, tel. 0708-83 80 27

onsdag 25 september 2013

Kundfokus o föredömlig service premieras med guldcertifikat!

 

Länsstyrelsernas gemensamma telefonistorganisation når toppresultat i kvalitetsmätning

Länsstyrelsen i Kronobergs län - 2013-09-25 07:45 CEST

Länsstyrelsernas gemensamma telefonistorganisation arbetar aktivt med att erbjuda dem som kontaktar Länsstyrelsen en föredömlig service. Som ett led i att utvecklas har man under hösten låtit ett externt undersökningsföretag genomföra en kvalitetsmätning för att kontrollera kvalitén på tillgänglighet och kundkommunikation. Goda mätresultat leder till en certifiering där guldnivå är den högsta rankingen och brons den lägsta.

- Att vi har blivit guldcertifierade vad gäller tillgänglighet och kundkommunikation är en kvalitetsstämpel som vi är oerhört stolta över. Det visar att vårt medvetna arbete med kundfokus och föredömlig service ger resultat, säger Terese Lundgren, telefonistsamordnare.

Mätningen har pågått under ett antal veckor och de värden man mätt är bland annat hur snabbt kunderna kommer fram i växeln, vilket bemötande de får och vilken service som erbjuds. Länsstyrelsernas gemensamma telefonistorganisation har fått ett kvalitetsindex på 93,8, att jämföra med 89,0 vilket är genomsnittet för statliga organisationer.

Länsstyrelsernas gemensamma telefonistorganisation startade i april 2012 med säte på Länsstyrelsen i Kronobergs län. I dagsläget är nio länsstyrelser anslutna och ytterligare fem län kommer att ansluta under 2014. Beslutet att bilda en gemensam telefonistorganisation togs i syfte att uppnå ökad service, teknisk förnyelse, hantera en förestående generationsväxling, sänka kostnader samt öka samverkan.

För ytterligare information:
Terese Lundgren, telefonistsamordnare
Telefon: 010 223 71 77 


tisdag 24 september 2013

Stefan Attefall om Länsstyrelsernas framtid i dagens DN debatt

Regionfrågan har debatterats och utretts sedan början av 1990-talet. Det visar på dess komplexitet och att frågan kräver ett stort mått av eftertanke. Frågan rymmer två linjer som delvis hänger samman, men som också lätt blandas ihop på ett felaktigt sätt. Dels handlar det om hur staten ska organisera sin förvaltning på regional nivå via länsstyrelser och myndigheter. Dels handlar det om hur ansvaret för länens utveckling ska fördelas mellan landsting och stat. Och i båda diskussionerna har tankar förts fram om geografiska sammanslagningar.

Inom alliansregeringen har det funnits olika synsätt i fråga om bildandet av regioner. Men i januari 2009 presenterade regeringspartierna en överenskommelse där ramar angavs för hur frågan skulle hanteras. En särskild utredare fick i uppdrag att föreslå hur den statliga regionala förvaltningen skulle kunna bli tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig.

I december 2012 lämnade så utredaren sitt betänkande om den statliga regionala förvaltningen (SOU 2012:81). Han lämnade en rad förslag kring den statliga förvaltningen på regional nivå. De utmaningar och i vissa fall brister som påtalas i utredningen är relevanta.  Det är bra att vi nu har en väl grundad analys att utgå ifrån.

Mot bakgrund bl.a. av denna utredning redovisar vi nu hur utredningen och regionfrågan ska hanteras framöver.

• Ingen ändrad indelning. Ett förslag från utredningen som fått stor uppmärksamhet är att den geografiska indelningen av länsstyrelserna skulle ändras, från 21 till 11 stycken. Länsstyrelserna och landshövdingarna har i sin roll som statens förlängda arm en viktig och central roll i länen. De är den enda regionala aktören som har helhetsperspektivet om statens arbete på regional nivå och är en samordnande kraft. Detta kräver god kännedom om förhållanden i olika delar av landet. En minskning av antalet länsstyrelser skulle inverka negativt på denna lokalkännedom. Regeringen kommer därför inte att gå vidare med utredningens förslag om att förändra länsstyrelsernas geografiska organisation. Detsamma gäller utredarens förslag att inlemma Skogsstyrelsens regionala verksamhet i länsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har för några år sedan genomgått en kraftig omorganisering, varför det inte finns anledning att i dagens läge göra stora förändringar.

• Finansieringen ses över och stärks. Utredningen pekade också på ett antal punkter för att alla länsstyrelser ska kunna fortsätta utvecklas och upprätthålla en hög kvalitet. Länsstyrelserna har ett omfattande och mångfacetterat uppdrag och ungefär hälften av myndigheternas anslag kommer från olika myndigheter och organ medan hälften är rena förvaltningsanslag.

Detta skapar dåliga planeringsförutsättningar. Därför kommer regeringen att se över finansieringen av länsstyrelsernas anslag. Regeringen har också i budgetpropositionen tillskjutit medel för att stärka vissa mindre länsstyrelser.

• Ja till sex regionkommuner. I överenskommelsen från 2009 var det tydligt att eventuella landstingssammanslagningar och regionbildningar ska drivas underifrån. Regeringen vill inte slå samman län eller landsting om det inte finns ett brett stöd för en sådan förändring. Förändringar av den regionala indelningen ska inte ske mot medborgarnas vilja. Det slogs också fast att ansvarsfördelningen mellan stat och landsting som rådde i försöksverksamheten i Skåne och Västra Götalands län skulle permanentas.

Dessutom beviljades ansökningar om att bilda regionkommuner enligt de förslag som inkommit från Halland och Gotland.

Sedan dess har regeringen fått ansökningar från ytterligare niolandsting:

Jönköpings, Norrbottens, Gävleborgs, Östergötlands, Örebro, Västernorrlands, KronobergsJämtlands och Västmanlandslän.

Regeringen kommer under detta riksmöte gå till riksdagen med förslaget att de landsting där ansvarsfördelningen redan har överlämnats från staten till ett regionalt politiskt organ, så kallat samverkansorgan ska få ta över det regionala utvecklingsansvaret i länet. Regeringen kommer att föreslå riksdagen att bevilja ansökningarna från Jönköpings, Gävleborgs, Östergötlands, Örebro, Kronobergs och Jämtlands län. Det innebär att nio landsting och Gotlands kommun från den 1 januari 2015 kommer ha status som regionkommun.

• Nej till tre regionkommuner. Regeringen är däremot inte beredd att i detta skede ändra kompetensfördelningen mellan stat och regionala organ i övriga län. Det betyder att vi inte är beredda att bevilja ansökningarna från Norrbottens, Västernorrlands och Västmanlands län, eftersom det regionala utvecklingsansvaret där ligger hos länsstyrelserna.

Det kommer därutöver inte vara möjligt för regeringen att hinna behandla eventuella ytterligare ansökningar om att bilda regionkommuner. Inga ytterligare beslut om bildande av regionkommuner kommer således att fattas under mandatperioden.

• Några förslag bereds vidare. När det gäller ett antal av förslagen i utredningen så kommer regeringen att bereda dessa i syfte att ta fram konkreta förslag.  Det handlar bland annat om att bereda vidare förslaget om att vissa myndigheter med regional verksamhet ska ha en mer likartad geografisk indelning. Detta måste ske utifrån olika myndigheters behov och förutsättningar. Utredningen pekade även på problematiken med att andra statliga myndigheter kan överklaga vissa av länsstyrelsernas beslut.

Regeringen avser att återkomma med ett förslag som tar bort denna möjlighet.

Många förvaltningspolitiska reformer har genomförts för att skapa en förvaltning som utgår från Sveriges förutsättningar och svarar upp mot utmaningar vi står inför. De förändringar som genomförts under de senaste åren, och den utveckling som regeringen nu fortsätter med, innebär att Sverige i dag har en offentlig sektor som bidrar till stabila finanser, svensk konkurrenskraft och ett högt förtroende från allmänheten. De förändringar vi nu går vidare med ska ses som en del i arbetet för en bättre, tydligare och mer modern förvaltning.

söndag 15 september 2013

Middag med förpliktelser

Alla som varit på Residenset i Växjö vet vid det här laget att det är kopplat till förpliktelser. Fredagens middag var inget undantag och vilket engagemang det blev när minister, generaldirektör, landshövding, kommunalråd, näringsliv, media, organisationer och akademi samlades för "workshop MAT2014".

Det blev ett seriöst samtal om hur de kommande MAT-evenemangen ska styras, bemannas och finansieras. Av resultaten att döma är alla 11 grupper överens - MAT3014 ska genomföras! 

Efter fem år börjar vi få nationellt genomslag och MAT ses som en seriös mötesplats för ökad kunskap om matens och landsbygdens betydelse. Den ökade efterfrågan skapar förutsättningar för nya entreprenörer och den ökar landsbygdens attraktionskraft - både där den goda maten odlas, förädlas, marknadsförs och serveras. 

Min vision är att vi om fem år har en permanent saluhall s en gång varje år i september flyttar ut på Stortorget. Glöm inte var du hörde detta först ;)..,,!

torsdag 12 september 2013

Om stolthet, tradition o förnyelse i Glasriket

Glasriket i Småland med sina anrika hantverkstraditioner är något unikt som har väckt beundran över hela världen. Genom åren har det svenska bruks- och konstglaset funnit sin plats i miljontals hem och offentliga miljöer. Tack vare en vilja att kombinera tradition med förnyelse har hantverket stått sig väl i konkurrensen och Glasriket har utvecklats till ett av Sveriges starkaste varumärken.

För att värna detta varumärke och stärka utvecklingen i Glasriket framöver, gav regeringen i mars 2012 berörda länsstyrelser, kommuner och regionförbund i uppdrag, att för dess räkning genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket. Detta i ljuset av de många utmaningar Glasriket står inför i tider av strukturomvandling inom glasindustrin.  Vi har tagit regeringens uppdrag på största allvar och involverat en rad aktörer i arbetet som omfattar såväl saneringsfrågor, entreprenörskap och nyetableringar, regional utveckling som en stärkt besöksnäring.  
 
Saneringsproblematiken identifierades snabbt som en central fråga. För alla som är verksamma och lever i Glasriket är frågan inte ny. De stora glasdeponier som finns kring bruken sedan 1800-talet innehåller höga halter av bland annat arsenik, kadmium och bly. De utgör ett mycket allvarligt miljöproblem som hindrar utveckling av Glasriket som destination. Nya företagsetableringar uteblir samtidigt som utvecklingen av besöksnäringen försvåras. Att skyndsamt sanera de mest utsatta områdena är viktigt för miljön och en förutsättning för näringslivsutvecklingen på dessa platser. Men saneringen är förenad med omfattande kostnader. Utifrån en utredning som Länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län gjorde 2007 är bedömningen att det skulle kosta mellan 500 miljoner och två miljarder kronor att sanera hela Glasriket med dess cirka 50 glasbruk. Detta är ett enormt projekt och summor som regionen med dess olika aktörer omöjligen kan ro i hamn på egen hand. Vi är självklart beredd att ta vår del av ansvaret och glasrikeuppdragets styrgrupp har därför i dagarna fattat beslut om att påbörja ett samlat saneringsprojekt där samtliga fyra berörda kommuner ingår. En god dialog med Statens geologiska undersökningar, SGU, är påbörjad i syfte att tillfråga dem om att bli huvudman för projektet. Finansieringsfrågan är dock fortsatt central för att komma vidare.

Glasrikeuppdraget har därför i sin delrapport våren 2013, liksom i en särskild skrivelse till regeringen påtalat behoven. Miljöministerns svar bestod i en hänvisning till Naturvårdsverket som i sin tur hänvisar till begränsade resurser och många angelägna ansökningar. Det svala intresse som vi hittills mött i denna fråga är oroande. Det kan inte vara en slump att glasrikeuppdraget tillkommit, det måste från regeringens sida finnas en tanke om att på något vis prioritera insatser. Därför förväntar vi oss att Naturvårdsverket tar hänsyn till och beaktar vårt uppdrag när de hanterar ansökningar och fördelar medel. Allt annat vore mycket olyckligt.

Det är vår fulla övertygelse att Glasriket har en framtid. Men det kräver bredd, förnyelse och upprustning av såväl turistdestinationen Glasriket som av näringslivet och bruksorterna. Uppdraget är stort och utmanande, det kräver handlingskraft och vilja från en rad aktörer. Men i grunden handlar det bara om en sak; att vi lyckas förena vår stolta tradition med förnyelse, precis som glasblåsarna gjort i alla tider.

onsdag 11 september 2013

Kundperspektiv i den offentliga förvaltningen

För att vår verksamhet ska fungera friktionsfritt och kunna serva de vi är till för behövs ett gott och föredömligt internt stöd och de interna servicefunktionerna är något vi många gånger tar för givet, dem ägnar jag den här hösten lite extra uppmärksamhet.

Vid kick-offen i går bytte Residenset skepnad. Med tvättlinor fyllda av servicefunktionernas erbjudande till Länsstyrelsens interna kunder påbörjade vi arbetet att bli den modernaste och mest attraktiva myndigheten.

Ett bra bemötande internt skapar utrymme för verksamhet och tid för de vi är till för. Kul och annorlunda strategiskt samtal och precis lika inspirerande som när vi har gäster utifrån.

 tisdag 10 september 2013

Andäktig och frustrerad

Trots att jag snart varit sex år på Länsstyrelsen förundras jag över vårt uppdrag och den betydelse vi har för samhällets utveckling där tillväxt i balans är ledord.

Vår roll att väga olika intressen mot varandra är viktig både för dagens och morgondagens medborgare. För att öka kunskapen mellan våra olika verksamhetsområden och därmed underlätta avvägningar har vi olika mötesforum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, men det är inte mycket som slår besök i verkligheten! Därför förlägger vi minst en medarbetardag ute i fält och förra veckan var det det gamla och nya Växjö som var målet. Utgrävningarna vid Karolinerhuset, Solroslabyrinten på historisk åkermark och ekobackens utomhuskök stod på agendan.

En givande promenad som gav ny kunskap och nya insikter. Utgrävningarna vid Karolinerhuset gjorde mig nästan andäktig - berättelserna om staden jag bor i och tankarna på alla som levat här före oss. Och inte minst arkeologernas berättelser om hur livet tedde sig för flera hundra är sedan. De hämtar mycket kunskap från avfall och skräp, vid just dessa utgrävningar har man dock inte hittat så mycket. Om det beror på att man på 1100-talet inte producerade så mycket avfall eller om det bara är så att man inte hittat "deponin" låter jag vara osagt. Helt klart är dock att morgondagens arkeologer tyvärr inte kommer ha några som helst problem att forska om vår tid genom avfallet vi lämnar efter oss! Vetskapen att jordens alla myror väger lika mycket som jordens alla människor utan att lämna ett spår efter sig gör mig både imponerad och frustrerad.

fredag 6 september 2013

Vilket fint grattisbrev!

Till Landshövding Kristina Alsér

Ulriksdal den 6 september 2013

Bästa Landshövding Kristina Alsér

Jag vill å Världsnaturfonden WWFs vägnar gratulera till den vinnande Svenska Pärlan i Kronobergs län som precis har utsetts – Odlingslandskapen vid Krokshult, nära Alsterbo i Uppvidinge kommun! Under sommaren har WWF drivit kampanjen Svenska Pärlor där allmänheten i hela landet har fått chansen att nominera sina favoritplatser i naturen. Gensvaret och engagemanget har varit stort och en expertjury har nu tagit fram 21 vinnare, ett naturområde per län. Målet med kampanjen Svenska Pärlor är att öka arealen och kvalitén av skyddade land- och vattenområden i Sverige.

Vi vill engagera politiker och beslutsfattare att ta sitt ansvar och leva upp till internationella åtaganden om utökat skydd av vår natur. Odlingslandskapen vid Krokshult är ett strålande exempel på ett område som behöver stärkt skydd. Småland har flera väl bevarade odlingslandskap som än har kvar både traditionell skötsel och de stora natur- och kulturvärden som kontinuerlig skötsel ger upphov till. Odlingslandskapet vid Krokshult är ett av dessa fantasiska områden där man fortfarande vårdar sin äng, hagar betas och träden hamlas till glädje för odlingslandskapets mångfald av växt- och djurarter.

För att bibehålla det gamla odlingslandskapets värden måste alltid skydd kombineras med traditionell eller anpassad konventionell skötsel med framförallt betande djur. Det betyder att bonden behöver få ersättning för ekosystemtjänsterna så att lantbruket och djurdriften kan drivas rationellt. Till exempel ger stallar för frigående boskap och produktionen av naturbeteskött ekonomiska möjligheter för bonden att långsiktigt hävda denna pärla. Jag hoppas att länsstyrelsen tar länsinnevånarnas stora stöd för att skydda odlingslandskapen vid Krokshult i beaktande i bevarandearbetet. Många länsstyrelser har begränsade resurser för naturvårdsarbetet. WWF arbetar för att anslagen ska motsvara behovet av förbättrat skydd för den biologiska mångfalden.

Grattis igen till den Svenska Pärlan Odlingslandskapen vid Krokshult!

Med vänliga hälsningar
Håkan Wirtén
Generalsekreterare WWF

onsdag 4 september 2013

Styrgruppen för Glasrikeuppdraget rapporterar - sprid till de du tror är intresserade!Glasrikeuppdraget - nyhetsbrev nummer 8

Nyhetsbrev nummer 8

I sommar har sex designstudenter arbetat fram förslag för att göra Glasriket mer attraktivt för både besökare och invånare. Deras arbete presenterades i förra veckan och överträffade många förväntningar. Läs mer om detta nedan.
Glasrikeuppdragets arbete med regionens och näringslivets utveckling fortsätter och det är nu ganska exakt ett år sedan vår första rapport, den s.k. förstudien lämnades till Regeringen. I förstudien presenterades sex fokusområden och ett trettiotal aktiviteter att arbeta vidare med. Under året som har gått har ytterligare aktiviteter inom våra fokusområden identifierats.
Just nu har också frågan om arsenik och andra föroreningar runt glasbruken nått nationella media. Vi har frågan högt på vår agenda och återkommer om detta.

Skicka gärna nyhetsbrevet vidare till personer du tror är intresserade.Tillväxtverket fortsätter att stötta Glasrikeuppdraget

Efter att Tillväxtverket och SVID gjorde sina kommunbesök i maj har arbetet rullat på. De gemensamma insatserna från Glasrikeuppdraget och Tillväxtverket har koncentrerats till tio aktiviteter. Några av dem – Designregion Småland, Design i Glasriket på export beskrivs nedan. Design Action genomförs den 13 september. Tillsammans med SVID genomförs Glasrikets sommardesignkontor, som också beskrivs nedan. Andra insatser som diskuteras är någon form av inkubatorsverksamhet för att utveckla företagandet i Glasriket, en möjlighet att fortsatt nyttja tidigare glasbruk för glasproduktion, utveckling av Pukeberg, Boda Glasbruk och Rosdala. Arbetet med planering och prioritering fortsätter, med fokus på att utveckla företagandet i Glasriket.

Glasrikeuppdragets sommardesignkontor i Boda Glasbruk


Den 29 augusti redovisade sommardesignkontoret sina resultat, som är fyra lösningar för fyra kommuner. Uppdragen studenterna haft att arbeta med har handlat mycket om attraktivitet och synlighet, både för dem som är invånare i Glasriket idag och dem som besöker Glasriket. Detta är också vad SVID (Stiftelsen svensk industridesign) ska stötta Glasrikeuppdraget med under hösten 2013. På så vis landar sommardesignkontorets resultat direkt i en fortsättning i regionen. Några frågor som sommardesignkontoret har arbetat med är infarter till de större orterna i Uppvidinge kommun, attraktiviteten och identiteten i Lessebo kommun, den yttre miljön i Boda Glasbruk och en metod för att involvera medborgarna i Nybro i utformningen av offentliga miljöer. Många kreativa förslag, som inte innebär alltför stora investeringar har tagits fram.
Ni missade väl inte artikeln i Smålandsposten den 31 augusti – Så ska glasriket bli attraktivare.
Rapporten Destination Glasriket

Glasriket syns i Köpenhamn
Vid evenemanget Design i Glasriket 2012 visades en utställning med designprodukter från Glasriket i alla former och material. Delar av den utställningen ”exporteras” nu till Köpenhamn. Den 21-22 november slår svenska ambassaden upp dörrarna för danska företag inom design och turism som vill veta mer om Glasriket och vilka affärsmöjligheter som finns där. Detta projekt har finansierats av bl.a. Glasrikeuppdraget och Tillväxtverket.

Åtgärder föreslås för Glasrikets kulturmiljöer
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer knutna till Glasriket lyfts fram i den vård- och informationsinsats som Länsstyrelserna i Kronobergs och Kalmar län stöttar. Länsstyrelserna har tilldelats medel från Riksantikvarieämbetet för att genomföra en treårig (2013-2015) regional satsning för att bevara och utveckla Glasrikets kulturmiljövärden. Årets anslag är nu fördelat till flera angelägna projekt. Bland annat kan nämnas framtagande av vård- och underhållsplaner för byggnadsminnena Rosdala glasbruk och Transjö folkets hus. Länsmuseerna i Kalmar och Kronoberg har även beviljats medel för att ta fram ett förslag till strategi och program för kommande vård- och informationsinsatser i Glasrikets kulturmiljöer.
För att nå ut med satsningen behövs en samverkan med Glasrikets olika aktörer. Den 18 juni hölls en informationsträff med kommunerna inom Glasriket, Destination Småland, AB Glasriket, Kalmar läns museum samt Kulturparken Småland. Träffen syftade till att få del av idéer och behov för kommande års vård- och informationssatsningar och att tydliggöra vad olika organisationer kan bidra med för att stärka samverkan. Ytterligare en träff genomförs den 4 september.

Designregion Småland lever vidare och bildar en nätverksförening
Projektet Designregion Småland har fått finansiering från Tillväxtverket och väntar på besked inom kort från regionförbunden i Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län om medel för att fortsätta arbetet med att formera en stabil organisation för designfrågor i regionen. En viktig roll för föreningen kommer att vara att stödja det arbete som görs inom Glasrikeuppdraget för att utveckla branschen och glasrikesregionen. Närmast i tiden ligger att i samarbete med Glasrikeuppdraget följa upp de förslag som kommit fram under Sommardesignkontoret. Den 13 september genomförs en konferens i Växjö, Design Action, där branschorganisationen Sveriges Designers bjuder in sina medlemmar och intresserade att arbeta med frågan hur man stärker destinationen Glasriket. Under Design i Glasriket den 21-22 september kommer Designregion Småland att finnas på brukskontoret i Boda. Gå gärna in på webbplatsen www.designregionsmaland.se. Kontaktperson är Gisela Mattisson på Almi Företagspartner Kronoberg AB, tel: 0470-707 417 eller mail gisela.mattisson@almi.se.


Like Glasrikeuppdraget on Facebook share on Twitter

Kalender

3/9 Möte med styrgruppen
4/9 Workshop Glasrikets unika kulturmiljöer
13/9 Design Action
Glasrikeuppdraget i Sociala medier
Twitter Follow on Twitter Facebook Friend of Facebook

Glasrikeuppdragets pressrum
Mynewsdesk
Email Marketing Powered by MailChimp
Du får det här mailet för att du är prenumerant på Glasrikeuppdraget nyhetsbrev.

Prenumerera | Avprenumerera | Ändra prenumerationen


måndag 2 september 2013

Egenplockat är bäst!

Sverige är fantastiskt och efter den varma och härliga sommaren njuter jag av krispig luft och förhöst! Och trots jobbhelg och en envis förkylningen lyckades jag ta mig ut i skogen några timmar.

Det spelar ingen roll att torget är fyllt av rensade lingon och billiga kantareller. Egenplockat är bäst ;)!

Guldkantade dagar som kommer göra avtryck i vardagen

Hur sammanfattar man en vecka som innehöll möte och samtal med;

- alla landshövdingekollegor
- alla Sveriges ambassadörer
- alla statsråd på UD
- prins och entreprenörernas entreprenör
- de 15 kvinnliga ledare som är beredda att jobba för mångfald
- de 50 lärarna i Ung Företagsamhet som inspirerar unga att driva företag
- länsstyrelsernas kontaktpersoner i förenkla och P4 som kämpar för en gemensam  
  målbild för de 21 länsstyrelserna
- designstudenterna i Boda som vigt hela sommaren åt Glasriket
- funktionsledarna som med iver tar sig an utmaningen att formulera utbud av stöd efter
  behov
- alla som i lördags valde att stötta barnen i Benin genom entreprenören Gustav Einarssons
  lovvärda initiativ Växjö Visfestival!?

Svårt att summera, men att kontakterna och de nyvunna kunskaperna är användbara står helt klart och flera av mötena kommer göra avtryck i vår verksamhet och i regionen, det är jag säker på.


Entreprenörernas entreprenör i samtal med Prins Daniel


Intressanta samtal om miljö- klimat och andra hållbarhetsfrågor (Foto:Kungahuset)

Varmt välkomnande av Landshövding Elisabeth Nilsson till Östergötland, Omberg och Naturum Tåkern

Kronobergs tjejer samlades för att prata mångfald, ledarskap och tillväxt - uppfriskande äppelmust från Urshult gav energi!

Växjö Visfestival - inte en vanlig festival - beundransvärt och imponerande av Gustav Einarsson som har generositet som affärsidé

UF-lärare på kick-off för inspiration och erfarenhetutbyte