fredag 27 september 2013

Ängsfruktsodlingsområdet kring södra Åsnen blir riksintresse

Riksantikvarieämbetet pekar ut ängsfruktsodlingsområdet kring södra Åsnen som riksintresse för kulturmiljövården.

– Ängsfruktsodlingsområdet kring södra Åsnen utgör de enda bevarade och sammanhängande ängsfruktsodlingarna i Sverige. Området är det nordligaste exemplet på en folklig odlingsform som varit vanlig i hela Europa. Det är några av anledningarna till att vi väljer att peka ut området som riksintresse, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Riksantikvarieämbetet har i samråd med Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetat fram ett förslag till nytt riksintresse - ängsfruktsodlingsområdet kring södra Åsnen i Tingsryds kommun. Förslaget har förankrats hos Boverket och Riksantikvarieämbetet har nu beslutat att peka ut området som riksintresse för kulturmiljövården.

– Det är mycket glädjande att man på detta sätt uppmärksammar ett odlingslandskap som satt sin prägel på hela kulturmiljön kring Urshult och södra Åsnen, säger kommunstyrelsens ordförande i Tingsryd Patrick Ståhlgren.

Det finns en lokal vilja att vårda och bevara ängsfruktodlingarna söder om Åsnen, och länsstyrelsen har sedan tidigt 1900-tal haft skötselavtal med tio till tjugo odlare. Fruktodlingsområdet är så kulturhistoriskt värdefullt att det har betydelse från nationell och allmän synpunkt. Ett utpekande av området som riksintresse kan underlätta för en långsiktig hållbar förvaltning av området och möjliggöra ett samlat grepp kring ängsfruktsodlingsområdets kulturvärden i sin helhet.

Fakta om riksintresse för kulturmiljövården
Områden av riksintresse är områden av nationell betydelse för olika samhällsintressen enligt miljöbalken. Kulturmiljövård är ett sådant samhällsintresse. Riksintressena är en tillgång för hela landet och får enligt miljöbalken inte påtagligt skadas. Syftet med bestämmelsen är att långsiktigt skydda för landet väsentliga värden som inte kan väntas bli tillräckligt beaktade utan stöd av en lag. Enligt förordningen (SFS 1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. ansvarar Riksantikvarieämbetet för att peka ut områden som bedöms vara av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Utpekandet sker i dialog med länsstyrelsen och i samråd med Boverket. Dessa anspråk ska sedan tillgodoses i kommunernas översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog med kommunen.

För mer information, kontakta:

Eva Waldén Selin, utredare Riksantikvarieämbetet, tel.08-5191 85 37
Stefan Höglin, antikvarie länsstyrelsen i Kronobergs län, tel. 010-22 37 192
Lena Calderon, pressansvarig Riksantikvarieämbetet, tel. 0708-83 80 27

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar