fredag 28 februari 2014

Med ny grafisk profil presenterar vi spännande marsaktiviteter


Länsstyrelsen i Kronobergs län
MARS 2014
Visitkort

NY GRAFISK PROFIL

Från med det här brevet möts du av en ny grafisk profil för Länsstyrelsen. Logotypen är inte förändrad, däremot har den grafiska dekoren (mönster) förändrats. Dekoren/bilderna som appliceras på olika delar förstärker vår historia på ett nytt sätt. Ett exempel på vår nya grafiska profil ser du på visitkortet till höger.

KLIMATKOMMISSION KRONOBERG

Den 3 mars möts representanter från offentlig sektor och näringslivet för att diskutera hur länet kan blir Europas grönaste region. Kärnfrågan är hur vi samhandlar för att uppnå denna vision.

”Vi människor har historiskt sett våra möjligheter att använda naturresurser och att smutsa ned vår jord som oändliga. Det var först när vi kunde betrakta vår värld utifrån, och såg att vi rusar fram på ett sandkorn i den oändliga världsrymden, som vi förstod hur sårbar och avgörande den är för vår existens. Vi har bara ett jordklot, människans överlevnad avgörs om vi klarar av att leva inom de ramar som vår planet sätter upp. Detta innebär att vi måste leva inom de kretslopp som finns på vår planet. De kretslopp vi brutit måste slutas igen.” Christer Fuglesang.

Arbetet i Klimatkommission Kronoberg är ett av flera initiativ för att Kronobergs län ska bidra till att sluta ett av kretsloppen.

UPPFÖLJNING AV FÖRENKLINGSRESAN

Den 4 mars hålls en konferens med uppföljning av ”Förenklingsresan” som pågått under 2013. Runda bordssamtalet hålls mellan flertalet myndigheter, däribland Tillväxtverket, Jordbruksverket, LRF och Länsstyrelsen, samt representanter från branchorganisationerna. De förslag som har kommit in från landets lantbruksföretagare under 2013 diskuteras och handlingsplanen konkretiserar vad som ska göras inom varje verksamhet för att underlätta vardagen för lantbrukarna.
Bild

ÅRETS FÖRETAGARE

Den 5 mars är det frukostmöte på Residenset, där juryn ska utse årets företagare.
Länens logotyper

SAMVERKANSMÖTE KRONOBERG OCH KALMAR

Den 5 mars besöker landshövding Kristina Alsér och länsråd Lennart Johansson länsledningen i Kalmar län för ett samverkansmöte.
Älg i skogen

TRÄFF MED ÄLGFÖRVALTNINGSOMRÅDENA

Den 6 mars har Länsstyrelsen bjudit in älgförvaltningsgrupperna i länet till en träff på Residenset. Länsstyrelsen kommer att presentera förslag på årscykler över arbetet med älgförvaltningsplaner och älgskötselplaner. Det kommer också att reflekteras över årets jakt, lite information om nyheter inom arbetet med älgförvaltningen och tid för diskussioner om hur vi arbetar vidare på bästa sätt.
Framsidan på guideprogrammet

ÅRETS NATURGUIDE – ETT SMÖRGÅSBORD AV AKTIVITETER

Årets Naturguide hoppas vi ska inspirera till att ta med sina barn, kompisgäng och vänner ut i den unika natur som Kronoberg har att erbjuda.

Första aktiviteten som finns med är den 16 mars. Naturguiden kommer att finnas att hämta på flera platser i länet, bl.a. på bibliotek och turistbyråer. Den kan också hämtas på Länsstyrelsen, Kungsgatan 8 i Växjö. Man kommer inom kort också att kunna ladda ner dokumentet från vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kronoberg.
Residenset

INSYNSRÅDET HAR MÖTE

Insynsrådet har möte på Residenset den 17 mars. Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Rådet är ett stöd för myndighetschefen och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter.
Länsstyrelsebyggnad

FOKUS FRAMTID – ETABLERING FÖR VÄLFÄRD

Statsrådet Tobias Billström deltar den 18 mars under konferensen, där information ges om prognoser och behov för asylmottagandet, inklusive ensamkommande barn, samt om mottagandet av nyanlända. Träffen möjliggör samtidigt samtal om hur vi tillsammans, och i samråd med de nyanlända, utvecklar det lokala och regionala integrationsarbetet, med kortare väg till egen försörjning för varje vuxen nyanländ.

REGIONALA RÅDET

Den 18 mars hålls ett möte med regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor. Vad som pågår både nationellt och regionalt kommer att lyftas samt erfarenheter från årets regionala samverkansövning som går av stapeln den 13 mars 2014. En stund kommer att ägnas åt att formulera en reviderad överenskommelse mellan parterna för samverkan i Krissamverkan Kronoberg.

Regionala rådet för krishantering och skydd mot olyckor träffas två gånger per år och tittar på den långsiktiga, strategiska inriktningen för det regionala samarbetet. I den grupperingen finns representanter från Länsstyrelsen - landshövdingen är ordförande i gruppen - landstinget, kommuner, polismyndigheten, försvarsmakten och regionförbundet södra Småland.

REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN

Den 19 mars hålls ett frukostmöte mellan Regionförbundet södra Småland och Länsstyrelsen. Mötet handlar om tydliggörande och samordning av arbetet kring den regionala utvecklingsstrategin.

Och den 31 mars har Regionförbundets och Länsstyrelsens ledningsgrupper möte angående RUS, Regionala utvecklingsstrategin.

GLASRIKEUPPDRAGETS DELRAPPORT

Glasrikeuppdraget ska lämna sin tredje delrapport till regeringen den 31 mars. Innehållet kommer att fokusera på allt det som har hänt under 2013, som saneringsprojektet, Glasrikesmiljonen, och lyfta fram möjligheterna att utveckla Glasrikeregionen.

HAR HÄNT


Strategi

STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Strategin för jämställdhetsintegrering i Kronobergs län har lanserats. Syftet med strategin är att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länet samt att ge en samsyn kring prioriterade områden för alla relevanta aktörer.

Länsstyrelsen strävar efter att tydliggöra ansvarsfördelning, roller och uppdrag inom jämställdhetsområdet i länet. Med denna strategi vill vi skapa möjligheter till konkreta insatser som gör verklig skillnad för kvinnor och män i Kronobergs län. Läs mer om det framtida arbetet och målen för jämställdhetsintegrering här.
Telefonisterna

NYA LÄN IN I TELEFONISTORGANISATIONEN

Vi har fått in det sista länet, det vill säga det 17:e länet in i telefonistorganisationen. De tre sista länen som kommit in och är igång är Södermanland, Gävleborg och Örebro. I december 2011 beslutades att Kronoberg skulle vara värdlän för nationella telefonistorganisationen och från mars 2014 betjänar vi nu 17 länsstyrelser.
Bild

NY KYRKOANTIKVARIE PÅ LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion har anställt en ny kyrkoantikvarie som i huvudsak ska arbeta med länets kyrkliga kulturminnen. Veronica Trygg tillträdde tjänsten den 1 januari 2014 efter Jessica Jönsson.

Veronica har sedan mitten av 2012 arbetat på Länsstyrelsen som kulturmiljöhandläggare med ansvar för byggnadsvårdsfrågor. Som ny kyrkoantikvarie kommer Veronica att handlägga kyrkoärenden som berörs av kulturmiljölagen men också att arbeta mer med förebyggande information gällande det kyrkliga kulturarvet.

- Jag har redan varit ute i några av länets kyrkor och kan konstatera att det är ett väldigt spännande jobb med en stor variation och bredd. Här finns några av landets äldsta medeltidskyrkor men också många stora 1800-tals kyrkor, säger Veronica.
grafisk profil

TIPS!


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
För att avbeställa nyhetsbrevet, klicka här.

söndag 16 februari 2014

Tradition, innovation och en stor portion mod. Glasriket möter framtiden!

Erika Lagerbielke inledde fredagens Glasmötet med ledorden tradition, innovation o mod

Och just det tror jag är nyckeln till framtiden - insikten att det som varit tas tillvara men ska utvecklas och att glasindustrin, precis som många andra industrier, måste anpassa sig efter nya tider. 

Utmaningar som heter duga, men så länge det finns något att utveckla finns oanade möjligheter. Här har studenterna från Sommardesignkontoret samlat tsnkar och ideér för att utveckla de fyra Glasrike-kommunerna.

Design och designprocess där kommunens invånare inkludersa i arbetet är nyckelord i studenternas arbete

Det är många nyheter som lurar bakom hörnet - en del finns på www.glasriket.se, annat får du hålla utkik efter.

Och glöm för all del inte att det är fortfarande många ugnar som brinner och att en dryg miljon vallfärdar till Glasriket för stt uppleva det gamla hantverket!!! Du med?

onsdag 12 februari 2014

Framåt, uppåt!

Tar med mig den sköna känslan från förra veckan att det mesta går att förändra till det bättre -  om man jobbar tillsammans och mot ett bestämt mål. 


Innehållet i årets populärversion av 2013 är ett gott exempel. Beställ hos asa.dahlin@lansstyrelsen.se. 


Även det strategiska samtalet om MAT i Framtiden och MAT i relation till regional utveckling är ett gott exempel på hur man med gemensamma krafter kan förflytta sig framåt och uppåt. 

Vem trodde hösten 2009, när vi fick kämpa för att få fram lokala producenter till MAT-tältet, att vi fem år senare kommit så långt att vi siktar på att bli matens Almedalen!? Inte 2014, inte 2015 men så småningom. Redan i år lockas rikspolitiker till arrangemanget och arbetet med nytt ägarskap, långsiktig finansiering och hur MAT kan spridas till hela länet är i full gång.

lördag 1 februari 2014

Februari mer än sportlov

NYHETSBREV februari 2014

Vegetarisk mat

Strategiskt samtal ”MAT- Hur skapar vi matens Almedalen?”

Den 4 februari anordnas ett strategiskt samtal som syftar till att inspirera, föra samtal och konkretisera hur vi utvecklar och stärker MAT. Visionen är att MAT ska bli en nationell angelägenhet som utvecklas till matens Almedalen. 
Bild

Illustation residenset, Catti Sammelin

Vattendelegationen har möte på residenset

Den 5 februari träffas Vattendelegationen på residenset. Syftet är att Vattendelegationen ska få information om arbetet på Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen. 
Bild

Logga för glasrikeuppdraget

Dags att söka Glasrikesmiljonen

Från och med den 23 januari och under tre års tid kommer ett tiotal företag att få dela på drygt 12 miljoner kronor, om man väljer att investera i Glasriket. Glasrikesmiljonen är en del av Glasrikeuppdraget och är ett unikt samverkansprojekt mellan Tillväxtverket och Regionförbunden i Kalmar och Kronoberg samt Länsstyrelsen i Kronobergs län för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i Glasriket. Projektet ska bidra till ökad förnyelse och konkurrenskraft i näringslivet i de fyra kommunerna i Glasriket.


Besök från Finspångs kommun till Glasriket

Den 6 februari tar Glasrikeuppdraget emot besök från Finspångs kommun där glasbruket Reijmyre är beläget. Det är ett besök för att diskutera eventuella samarbetsmöjligheter mellan Finspångs kommun och Glasrikeuppdraget. 


Arbetsmöte för glasrikets utveckling 

Den 14 februari hålls ett arbetsmöte för glasrikets utveckling på residenset. Det är en fortsättning och konkretisering av Designminglet som hölls i november månad.


Styrgruppen för Glasrikeuppdraget 

Den 27 februari träffas styrgruppen för Glasrikeuppdraget i Målerås. Syftet är att följa upp och diskutera hur Glasrikeuppdraget framskrider.

Illustration residenset, Catti Sammelin

Migrationsmöte på residenset

Den 12 februari hålls Migrationsmöte på residenset. Den regionala strategin för ett samordnat helhetsgrepp i mottagandet av asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända kommer att antas. 

Saneringsområde vid ett glasbruk

Saneringsprojektet har sitt första projektmöte på Länsstyrelsen.

Den 14 februari har saneringsprojektet sitt första projektmöte på Länsstyrelsen. SGU (Sveriges geologiska undersökning) leder arbetet med att sanera glasbruksmiljöer i Glasrikeregionen. Det långsiktiga arbetet startar med ett projektmöte för att formera projektet och diskutera utmaningar. 
Bild

Får

Support på plats för att söka Jordbrukarstöd

Vi har support på plats mellan 17 februari - 3 aprilför de brukare som söker jordbrukarstöd. Support på plats innebär att de som vill kan komma in till länsstyrelsen och låna en dator och få teknisk support i hur man fyller i ansökan.

Detta ser vi som en mycket bra service till våra kunder och det är mycket uppskattat, eftersom en del saknar datorer helt och andra har dåliga uppkopplingar. Vi brukar ha ca 200-250 besök under den perioden. Flest besök räknar vi med de tre sista veckorna fram till den 3 april. Vi brukar ha 10-15 besök per dag de sista veckorna.

Bild

Illustration Residenset, Catti Sammelin

Strategiskt samtal ”Mobiltelefoni – hur förbättras täckning och kapacitet?”

Den 27 februari hålls ett strategiskt samtal kring hur kommuner, operatörer och andra intressenter gemensamt kan hitta vägar för att på ett tydligt sätt förbättra mobiltelefonin till förmån för länets näringsliv, tillväxt och utveckling. 

Illustration Residenset, Catti Sammelin

Kvartalssamtalet- Ett nytt år med nya utmaningar 

Den 28 februari kommer årets första kvartalssamtal att hållas på residenset. Dagen kommer att handla om det aktuella arbetet med att ta fram en Regional Utvecklingsstrategi (RUS) för länet Kronoberg/regionen Södra Småland. Diskussionerna kommer att bland annat handla om vilka planeringsunderlag som kan behövas, Kulturmiljö som exempel på planeringsunderlag och riksintressen samt vilken betydelse en Regional Utvecklingsstrategi kan ha för den fysiska planeringen av mark och vatten i länet/regionen. 
Bild

Erika

Erika Gulich, samordnare för klimatanpassning

Länsstyrelsen har ett övergripande regionalt samordningsansvar för klimatanpassning. Sedan den 20 januari 2014 innehar Erika Gülich tjänsten. Erika är inte ny på Länsstyrelsen utan kommer direkt från Landsbygdsenheten där hon arbetat med utbetalningar från landsbygdsprogrammet samt rådgivning vid anläggande av våtmarker. 
Det som nu kommer att hända är att det ska tas fram en regional handlingsplan för klimatanpassning till vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. 

Bild

Avfall

Fokus på tillsyn av kemikalie- och avfallshantering

Nu börjar vi med årets tillsynsbesök inom miljöskyddsfunktionen. I år kommer vi att fokusera vår tillsyn på verksamheternas kemikalie- och avfallshantering samt att lämna råd och information om vad som är på gång inom miljölagstiftningen. Vi väljer kemikalie- och avfallshanteringen som fokusområde, därför att det är inom dessa områden som vi sett att det finns brister i hur företagen hanterar frågorna. Vi vet också att det är inom det här området som vi kan ha en stor påverkan på miljömålen, och då främst miljömålet ”Giftfri miljö”. Vår förhoppning är att vi genom vår tillsyn kan hjälpa företagen att uppfylla de krav de har på sig när det gäller miljöfrågor samtidigt som vi kan se till att hantering som negativt påverkar vår miljö och människors hälsa upphör. 
Bild

Bild på maskin som tar upp torv

Prövning av energitäktsansökningar

Vårt arbete med att pröva energitorvtäktsansökningarna har börjat. Vi har just nu nio ansökningar inne och ett samråd ska hållas i början av året. Under våren kommer vi att granska och internremittera till vattenvårds-, naturvårds-, skötsel- och kulturmiljöfunktionen på Länsstyrelsen för att slutligen begära eventuella kompletteringar av företagen. Arbetet räknar vi ska vara färdigt för samtliga ansökningar innan den sista juni. När företagen kommit in med sina kompletterande uppgifter, kommer vi under hösten att sätta upp en ny plan för deras ärenden. 

Dags att söka medel för Glasrikets kulturmiljöer

Länsstyrelserna fördelar under 2014 och 2015 särskilda medel till att vårda, informera och tillgängliggöra Glasrikets kulturmiljöer. Länsstyrelserna i Kronobergs län och Kalmar län har tilldelats medel från Riksantikvarieämbetet för att genomföra en treårig (2013-2015) regional satsning för att bevara och utveckla Glasrikets kulturmiljöer. 

Ni kan söka bidrag till:
• Vård av kulturhistorisk bebyggelse
• Informationsinsatser för att sprida kunskap om Glasrikets värdefulla kulturmiljöer till allmänheten, ex. öppna visningar, skriftligt material, information på webb m.fl. 
• Åtgärder för att öka tillgängligheten vid värdefulla kulturmiljöer, ex. ramper, handledare, informationsskyltar i blindskrift m.fl.
Kontakta Länsantikvarie Heidi Vassi, 010-223 74 88.

Bild

HAR HÄNT I JANUARI


Telefonister fick sm-guld

SM-Guld för telefonisterna

Den 23 januari avgjordes SM i Telefoni och Kundservice, där Länsstyrelsernas gemensamma telefonistorganisation kammade hem guldet. Telefonistorganisationen är placerad i Kronoberg och har idag 17 län anslutna. Läs mer om nomineringen här

Logotyp Förenkla

Myndigheter samverkar för att förenkla för företag

Den 21-22 januari bjöd Länsstyrelsen i Kronoberg genom projektet Förenkla på riktigt! in generaldirektörer och chefer från statliga myndigheter till möte på residenset i Växjö. Näringsdepartementet har gett ett antal olika myndigheter i uppdrag att genomföra insatser för att få till stånd en märkbar förändring i företagarnas vardag – det måste bli enklare att ha kontakt med myndigheter! Statssekreterare Marita Ljung från Näringsdepartementet, Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg och Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf var några av de mötesdeltagare som diskuterade hur man myndigheter emellan kan samverka kring förenklingsfrågor. Deltagarna besökte också IKEA i Älmhult, där Thomas Carlzon - VD på IKEA - berättade om företagets filosofi med enkelhet i centrum. Företagare från projektet TvärdraG fick delge sina erfarenheter av kontakt med myndigheter och lyfte fram förslag på åtgärder som kan genomföras för att förenkla för företag. 

Internationell astronautkonferens till Kronoberg hösten 2015

På pressträffen den 2 januari presenterade landshövding Kristina Alsér tillsammans med astronaut Christer Fuglesang att Kronobergs län kommer att stå värd i september 2015 när ASE, Association of Space Explorers, träffas för sin årliga internationella astronautkonferens.

Dagen var startskottet för det planeringsarbete som nu påbörjats för konferensen som ska ge Kronobergs län ringar på vattnet inom områden som utbildning, teknik, entreprenörskap, miljö och turism. 

- Det är fantastiskt roligt att Kronobergs län tillfrågas att arrangera en konferens av denna kaliber. Det ger oss en unik möjlighet att sätta strålkastarljuset på länets teknikkunnande och entreprenörskapstraditioner, säger Kristina Alsér. 

Åsa Dahlin

Åsa Dahlin vikarierande kommunikationschef

Åsa började sitt vikariat i januari månad här på Länsstyrelsen. Läs hennes krönika om hennes första officiella uppdrag ”När jag körde fel men hamnade rätt” kan du läsa här

Vill du veta mer...

...om vad Kristina Alsér gör, följ hennes blogg

...om Länsstyrelsens arbete, följ kommunikationsavdelningen på Facebook.