lördag 1 februari 2014

Februari mer än sportlov

NYHETSBREV februari 2014

Vegetarisk mat

Strategiskt samtal ”MAT- Hur skapar vi matens Almedalen?”

Den 4 februari anordnas ett strategiskt samtal som syftar till att inspirera, föra samtal och konkretisera hur vi utvecklar och stärker MAT. Visionen är att MAT ska bli en nationell angelägenhet som utvecklas till matens Almedalen. 
Bild

Illustation residenset, Catti Sammelin

Vattendelegationen har möte på residenset

Den 5 februari träffas Vattendelegationen på residenset. Syftet är att Vattendelegationen ska få information om arbetet på Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen. 
Bild

Logga för glasrikeuppdraget

Dags att söka Glasrikesmiljonen

Från och med den 23 januari och under tre års tid kommer ett tiotal företag att få dela på drygt 12 miljoner kronor, om man väljer att investera i Glasriket. Glasrikesmiljonen är en del av Glasrikeuppdraget och är ett unikt samverkansprojekt mellan Tillväxtverket och Regionförbunden i Kalmar och Kronoberg samt Länsstyrelsen i Kronobergs län för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i Glasriket. Projektet ska bidra till ökad förnyelse och konkurrenskraft i näringslivet i de fyra kommunerna i Glasriket.


Besök från Finspångs kommun till Glasriket

Den 6 februari tar Glasrikeuppdraget emot besök från Finspångs kommun där glasbruket Reijmyre är beläget. Det är ett besök för att diskutera eventuella samarbetsmöjligheter mellan Finspångs kommun och Glasrikeuppdraget. 


Arbetsmöte för glasrikets utveckling 

Den 14 februari hålls ett arbetsmöte för glasrikets utveckling på residenset. Det är en fortsättning och konkretisering av Designminglet som hölls i november månad.


Styrgruppen för Glasrikeuppdraget 

Den 27 februari träffas styrgruppen för Glasrikeuppdraget i Målerås. Syftet är att följa upp och diskutera hur Glasrikeuppdraget framskrider.

Illustration residenset, Catti Sammelin

Migrationsmöte på residenset

Den 12 februari hålls Migrationsmöte på residenset. Den regionala strategin för ett samordnat helhetsgrepp i mottagandet av asylsökande, ensamkommande barn och nyanlända kommer att antas. 

Saneringsområde vid ett glasbruk

Saneringsprojektet har sitt första projektmöte på Länsstyrelsen.

Den 14 februari har saneringsprojektet sitt första projektmöte på Länsstyrelsen. SGU (Sveriges geologiska undersökning) leder arbetet med att sanera glasbruksmiljöer i Glasrikeregionen. Det långsiktiga arbetet startar med ett projektmöte för att formera projektet och diskutera utmaningar. 
Bild

Får

Support på plats för att söka Jordbrukarstöd

Vi har support på plats mellan 17 februari - 3 aprilför de brukare som söker jordbrukarstöd. Support på plats innebär att de som vill kan komma in till länsstyrelsen och låna en dator och få teknisk support i hur man fyller i ansökan.

Detta ser vi som en mycket bra service till våra kunder och det är mycket uppskattat, eftersom en del saknar datorer helt och andra har dåliga uppkopplingar. Vi brukar ha ca 200-250 besök under den perioden. Flest besök räknar vi med de tre sista veckorna fram till den 3 april. Vi brukar ha 10-15 besök per dag de sista veckorna.

Bild

Illustration Residenset, Catti Sammelin

Strategiskt samtal ”Mobiltelefoni – hur förbättras täckning och kapacitet?”

Den 27 februari hålls ett strategiskt samtal kring hur kommuner, operatörer och andra intressenter gemensamt kan hitta vägar för att på ett tydligt sätt förbättra mobiltelefonin till förmån för länets näringsliv, tillväxt och utveckling. 

Illustration Residenset, Catti Sammelin

Kvartalssamtalet- Ett nytt år med nya utmaningar 

Den 28 februari kommer årets första kvartalssamtal att hållas på residenset. Dagen kommer att handla om det aktuella arbetet med att ta fram en Regional Utvecklingsstrategi (RUS) för länet Kronoberg/regionen Södra Småland. Diskussionerna kommer att bland annat handla om vilka planeringsunderlag som kan behövas, Kulturmiljö som exempel på planeringsunderlag och riksintressen samt vilken betydelse en Regional Utvecklingsstrategi kan ha för den fysiska planeringen av mark och vatten i länet/regionen. 
Bild

Erika

Erika Gulich, samordnare för klimatanpassning

Länsstyrelsen har ett övergripande regionalt samordningsansvar för klimatanpassning. Sedan den 20 januari 2014 innehar Erika Gülich tjänsten. Erika är inte ny på Länsstyrelsen utan kommer direkt från Landsbygdsenheten där hon arbetat med utbetalningar från landsbygdsprogrammet samt rådgivning vid anläggande av våtmarker. 
Det som nu kommer att hända är att det ska tas fram en regional handlingsplan för klimatanpassning till vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. 

Bild

Avfall

Fokus på tillsyn av kemikalie- och avfallshantering

Nu börjar vi med årets tillsynsbesök inom miljöskyddsfunktionen. I år kommer vi att fokusera vår tillsyn på verksamheternas kemikalie- och avfallshantering samt att lämna råd och information om vad som är på gång inom miljölagstiftningen. Vi väljer kemikalie- och avfallshanteringen som fokusområde, därför att det är inom dessa områden som vi sett att det finns brister i hur företagen hanterar frågorna. Vi vet också att det är inom det här området som vi kan ha en stor påverkan på miljömålen, och då främst miljömålet ”Giftfri miljö”. Vår förhoppning är att vi genom vår tillsyn kan hjälpa företagen att uppfylla de krav de har på sig när det gäller miljöfrågor samtidigt som vi kan se till att hantering som negativt påverkar vår miljö och människors hälsa upphör. 
Bild

Bild på maskin som tar upp torv

Prövning av energitäktsansökningar

Vårt arbete med att pröva energitorvtäktsansökningarna har börjat. Vi har just nu nio ansökningar inne och ett samråd ska hållas i början av året. Under våren kommer vi att granska och internremittera till vattenvårds-, naturvårds-, skötsel- och kulturmiljöfunktionen på Länsstyrelsen för att slutligen begära eventuella kompletteringar av företagen. Arbetet räknar vi ska vara färdigt för samtliga ansökningar innan den sista juni. När företagen kommit in med sina kompletterande uppgifter, kommer vi under hösten att sätta upp en ny plan för deras ärenden. 

Dags att söka medel för Glasrikets kulturmiljöer

Länsstyrelserna fördelar under 2014 och 2015 särskilda medel till att vårda, informera och tillgängliggöra Glasrikets kulturmiljöer. Länsstyrelserna i Kronobergs län och Kalmar län har tilldelats medel från Riksantikvarieämbetet för att genomföra en treårig (2013-2015) regional satsning för att bevara och utveckla Glasrikets kulturmiljöer. 

Ni kan söka bidrag till:
• Vård av kulturhistorisk bebyggelse
• Informationsinsatser för att sprida kunskap om Glasrikets värdefulla kulturmiljöer till allmänheten, ex. öppna visningar, skriftligt material, information på webb m.fl. 
• Åtgärder för att öka tillgängligheten vid värdefulla kulturmiljöer, ex. ramper, handledare, informationsskyltar i blindskrift m.fl.
Kontakta Länsantikvarie Heidi Vassi, 010-223 74 88.

Bild

HAR HÄNT I JANUARI


Telefonister fick sm-guld

SM-Guld för telefonisterna

Den 23 januari avgjordes SM i Telefoni och Kundservice, där Länsstyrelsernas gemensamma telefonistorganisation kammade hem guldet. Telefonistorganisationen är placerad i Kronoberg och har idag 17 län anslutna. Läs mer om nomineringen här

Logotyp Förenkla

Myndigheter samverkar för att förenkla för företag

Den 21-22 januari bjöd Länsstyrelsen i Kronoberg genom projektet Förenkla på riktigt! in generaldirektörer och chefer från statliga myndigheter till möte på residenset i Växjö. Näringsdepartementet har gett ett antal olika myndigheter i uppdrag att genomföra insatser för att få till stånd en märkbar förändring i företagarnas vardag – det måste bli enklare att ha kontakt med myndigheter! Statssekreterare Marita Ljung från Näringsdepartementet, Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg och Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf var några av de mötesdeltagare som diskuterade hur man myndigheter emellan kan samverka kring förenklingsfrågor. Deltagarna besökte också IKEA i Älmhult, där Thomas Carlzon - VD på IKEA - berättade om företagets filosofi med enkelhet i centrum. Företagare från projektet TvärdraG fick delge sina erfarenheter av kontakt med myndigheter och lyfte fram förslag på åtgärder som kan genomföras för att förenkla för företag. 

Internationell astronautkonferens till Kronoberg hösten 2015

På pressträffen den 2 januari presenterade landshövding Kristina Alsér tillsammans med astronaut Christer Fuglesang att Kronobergs län kommer att stå värd i september 2015 när ASE, Association of Space Explorers, träffas för sin årliga internationella astronautkonferens.

Dagen var startskottet för det planeringsarbete som nu påbörjats för konferensen som ska ge Kronobergs län ringar på vattnet inom områden som utbildning, teknik, entreprenörskap, miljö och turism. 

- Det är fantastiskt roligt att Kronobergs län tillfrågas att arrangera en konferens av denna kaliber. Det ger oss en unik möjlighet att sätta strålkastarljuset på länets teknikkunnande och entreprenörskapstraditioner, säger Kristina Alsér. 

Åsa Dahlin

Åsa Dahlin vikarierande kommunikationschef

Åsa började sitt vikariat i januari månad här på Länsstyrelsen. Läs hennes krönika om hennes första officiella uppdrag ”När jag körde fel men hamnade rätt” kan du läsa här

Vill du veta mer...

...om vad Kristina Alsér gör, följ hennes blogg

...om Länsstyrelsens arbete, följ kommunikationsavdelningen på Facebook.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar