onsdag 12 juni 2013

Mångas engagemang krävs för att nå målet att 90% av Sveriges befolkning till 2020 har tillgång till snabbt bredband!

Idag överlämnar jag mitt delbetänkande i Bredbandsutredningen - "Effektivare bredbandsstöd" till It- och energiminister Anna-Karin Hatt. En sammanfattning av slutsatser och förslag kommer du att kunna läsa här på bloggen - till dess kan nedanstående debattartikel, som var införd i Computer Sweden förra veckan vara värd att läsa. Texten hämtad från regeringens webplats.

Debattartikel
Computer Sweden 5 juni 2013
Anna-Karin Hatt, It- och energiminister
Bredbandsmålet kräver mer engagemang
Det krävs att hushåll och företag i hela landet har tillgång till bra och väl fungerande bredband för att Sverige ska kunna anta de samhällsutmaningar vi står inför. I mars 2010 inrättade regeringen Bredbandsforum. Sedan dess har mycket hänt.

Antalet mobila bredbandsabonnemang har femfaldigats, det totala antalet bredbandsabonnemang har fördubblats och runt om i landet har eldsjälar i byalag på landsbygden försett uppemot 50 000 hushåll och företag med fiberuppkoppling.

Det har skett tack vare omfattande investeringar. Både av privata operatörer och från det offentliga, exempelvis genom stadsnäten, och det sker för att kunderna efterfrågar, och är villiga att betala för, bra och snabba kommunikationstjänster.

Bredbandsforum är en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, berörda myndigheter, företag och andra organisationer som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet är att genom gemensamt arbete utifrån våra respektive verksamheter och roller hitta lösningar och förbättra förutsättningarna för att Sverige ska nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Målet är att 90 procent av alla svenska hushåll och företag ska ha tillgång till snabbt bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s senast 2020.

Tillgång till höghastighetsbredband är en av de viktigaste utvecklingsfrågorna och Bredbandsforum välkomnar att allt fler kommuner och regioner har antagit egna strategier och mål för den digitala infrastrukturen.

Dessutom har majoriteten av Sveriges län och regioner ställt sig bakom målet i den digitala agendan om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda sig av digitaliseringens möjligheter.

Kommuner, län och regioner måste inse att bredband är en lika nödvändig del av infrastrukturen som vägar, järnvägar och elnät och deras engagemang är en förutsättning för att Sverige ska säkra sin plats som ledande it-nation.

Tack vare det stora engagemanget inom ramen för Bredbandsforum har en rad förbättringar genomförts som förbättrat tillgången till bredband, inte minst på landsbygden.

Genom våra arbetsgrupper, där ett 60-tal aktörer bidragit i arbetet, har vi tillsammans kartlagt förutsättningar och hinder för bredbandsutbyggnad, byggt allianser mellan de olika parterna, förtydligat parternas ansvar och tillsammans föreslagit lösningar och åtgärder.

Genom att föra diskussioner med ansvariga myndigheter, företag och organisationer har Bredbandsforum skapat en möjlighet för län och regioner att prioritera bredband, vilket lett till en påtaglig förstärkning av de offentliga satsningarna på bredbandsutbyggnad. Det har skapat viktiga resurser för dagens växande och starka byanätsrörelse, en folkrörelse av lokala grupper som genom ideellt arbete bygger bredband på landsbygden.

Branschen har också genom Bredbandsforum påbörjat ett projekt med att standardisera tekniker och metoder för att bygga bredbandsinfrastruktur, och därmed göra den mer effektiv och framtidssäker.

Regeringens mål att 90 procent av alla svenska hushåll och företag ska ha snabbt bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s till 2020 är inom räckhåll, men resan dit sker inte av sig själv.

Ska vi nå dit förutsätter det ett fortsatt starkt engagemang från alla inblandade aktörer. Ett engagemang som vi, som ledamöter av Bredbandsforums styrgrupp, fortsätter att stå för, i syfte att allt fler ska kunna få tillgång till allt bättre och allt snabbare bredband i Sverige och därmed behålla vår position som digitalt ledande nation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar