tisdag 20 december 2011

Naturreservatet Stenbrohult utökas!

Nyss undertecknat!

Idag har Länsstyrelsen tagit beslut om att naturreservatet Stenbrohult i Älmhults kommun ska utökas. Området ligger nästgårds med Stenbrohults kyrka och sjön Möckeln. I öster gränsar det direkt mot kulturreservatet Råshult. Det relativt milda klimatet och inslaget av grönsten i berg och jord bidrar till att det här finns mycket ädellövskog med inslag av t.ex. lind, avenbok, bok och ek. Stenbrohults naturreservat har också ett småskaligt odlingslandskap och området som helhet har ett ovanligt rikt växt- och djurliv med t.ex. många sällsynta svampar och lavar samt vildbin.
Utredningsarbetet påbörjades redan år 2000 i samband med att stiftet sålde delar av Stenbrohults prästgård. Många i trakten framförde då att de stora naturvärdena borde skyddas långsiktigt. Totalt sett har ett 170 ha stort område utretts. Nu har delområden på tre olika fastigheter blivit naturreservat och på en fjärde fastighet har också ett naturvårdsavtal blivit klart i år. Markägarnas vilja har varit vägledande när det gäller val av skyddstyp.

Den nu aktuella utökningen gör att arealen för Stenbrohults naturreservatets ökar från 44 ha till 57 ha.

För mer information, kontakta
Naturvårdshandläggare Helene Pettersson, 0470/864 56

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar