tisdag 13 december 2011

Vem vinner och vem förlorar på klimatförändringarna?

Den globala uppvärmningen går allt snabbare, och extrema väderhändelser som skyfall, värmeböljor och torka kommer att bli vanligare i framtiden

Staten, kommuner, näringsliv och enskilda personer kommer att påverkas av förändringarna. Hur det kan gå till och vilket ansvar vi alla har att anpassa oss till förändringarna beskrivs i en ny rapport från Länsstyrelsen i Kronobergs län.
- I rapporten ges en översikt över hur olika delar av samhället i Kronoberg kan påverkas av klimatförändringarna. Den är i första hand tänkt som ett underlag för kommunerna när de ska hantera detta i t.ex. samhällsplaneringen och i risk- och sårbarhetsanalyser. Men även företag och privatpersoner kan använda informationen för att tänka igenom hur deras fastigheter och verksamheter kan påverkas, säger Katarina Söderberg, Länsstyrelsens projektledare för klimatanpassning.

I rapporten ges också exempel på hur man kan hantera olika konsekvenser av förändringarna, t.ex. hur Malmö stad har satsat på att förbättra dagvattenhanteringen, eller hur andra kommuner arbetar in kunskapen i översiktsplaneringen. Under hösten har Länsstyrelsen besökt sju av åtta kommuner i länet samt landstinget, för att sprida den information som nu samlats i rapportform. Syftet har varit att uppmuntra kommunerna till att börja identifiera hur klimatförändringarna kommer att påverka bl.a. dricksvatten, bebyggelse, infrastruktur och hälsovård runtom i länet. Både tjänstemän och politiker har deltagit i diskussionerna och på så sätt lagt en grund för att dessa organisationer ska kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.

Klimatförändringarna får konsekvenser för många olika delar av samhället. Inte minst den bebyggda miljön måste klara av att hantera både mer vatten, för att undvika översvämningar, och att periodvis klara mer värme, då det måste finnas tillgång till skugga och svalka. Jord- och skogsbruket kan både gynnas av att mycket växer bättre i ett varmare klimat och missgynnas, då skadedjur som t.ex. granbarkborren också gynnas.

Rapporten "Kronobergs län och klimatförändringarna 1.0 – En kartläggning av klimateffekter, hot och möjligheter" (Länsstyrelsens meddelande nr 2011:15) finns tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/kronoberg/klimatanpassning.
För mer information kontakta:
Katarina Söderberg, projektledare regional klimatanpassning, Tfn: 0470-864 37
E-post: katarina.soderberg@lansstyrelsen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar