söndag 18 september 2011

Länsstyrelserna ska fortsätta klimatsäkra Sverige!

Pressmeddelande
17 september 2011
Miljödepartementet

Klimatsäkra Sverige - 400 miljoner kronor till lokala klimatsamordnare och nytt klimatanpassningscentrum vid SMHI

I klimatförändringarnas spår förväntas det framtida klimatet bli allt mer nederbördsrikt, med ökade risker för översvämningar, ras och skred. Regeringen satsar därför 400 miljoner kronor mellan 2012 - 2015 på bland annat ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, och ett förlängt stöd till lokala klimatsamordnare vid länsstyrelserna. Totalt satsas närmare en miljard mellan 2009 - 2015.

- Det finns många områden i Sverige som påverkas i spåren av klimatförändringarna. De plötsliga översvämningarna i Göteborg i somras är ett alarmerande exempel. Riskerna ökar också för jordskred och ras när det förväntas regna allt mer. Sverige måste klimatsäkras för att bättre skydda bostäder och infrastruktur, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Regeringen har sedan 2009 satsat nära 600 miljoner kronor via bland annat Statens Geotekniska Institut (SGI), Lantmäteriet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), för att öka kunskapen kring klimatförändringars effekter genom till exempel ras- och skredkarteringar. Detta arbete fortsätter och utvecklas i regeringens budgetproposition genom en ny satsning på ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

- Kunskapen kring klimatförändringar och vilka effekter de kan ha för bostadsbyggande, samhällsplanering och infrastruktur måste bli bättre. Det nya kunskapscentret vid SMHI ska bli spindeln i nätet för att samla in, utveckla och förmedla kunskap om klimatanpassning till olika delar av samhället, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Med vårt nya tillskott på 400 miljoner satsar regeringen totalt närmare 1 miljard på klimatanpassningsarbetet mellan 2009 - 2015, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar