fredag 3 maj 2013

Samverkan är nyckeln till mycket och med modellen "Strategiska samtal" förs dialogen framåt

Samverkan om fornlämningar i skogsbruket

Den 10 april var ett 50-tal representanter för myndigheter, skogssektor och intresseorganisationer inbjudna till ett strategiskt samtal på Residenset i Växjö. Samtalet avslutade ett framgångsrikt informationsprojekt kring fossil åkermark och skogsbruk.

Under dagen hölls föredrag och inlägg kring en rad olika aspekter – från informationsflödet i skogsbruket och behovet av bättre instruktioner till kompetenskrav och utbildning i skogssektorn.

– Det är många inblandade i dagens skogsbruk. Tydliga instruktioner och information är en förutsättning för ett bra resultat i skogen. Där har vi alla ett gemensamt ansvar, betonar Jenny Ameziane, projektledare för ett informationsprojekt om fornlämningar och skogsbruk.

En stor del av kvällen ägnades åt engagerande gruppdiskussioner där ett ansvarstagande från alla delaktiga parter betonades. Målet var att hitta lösningar på hur vi gemensamt kan samverka kring varaktiga lösningar för utbildningsinsatser och kunskapsförmedling.

Kvällens samtalsledare, länsantikvarie Heidi Vassi och Skogsstyrelsens Hasse Bengtsson, är överens om att den breda samverkan har varit den stora fördelen med projektet.
Detta var ytterligare ett gott exempel på vår modell för dialog, erfarenhetsutbyte och samverkan med de vi är till för och som vi kallar "Strategiska samtal".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar