fredag 17 augusti 2012

Åsnens ängsfruktodlingar kan bli riksintressant kulturmiljö


 
Länsstyrelsen har föreslagit ängsfruktodlingarna söder om Åsnen som riksintresse för kulturmiljövården. Ängsfruktodlingsområdet är, som Sveriges enda bevarade sammanhängande ängsfruktodlingar, en unik miljö med högt kulturhistoriskt värde.
 
Söder om Åsnen, i trakterna kring Vembö och Sirkön, finns en lång tradition av fruktodling. Den småskaliga fruktodlingen var länge ett komplement till gårdarnas övriga verksamhet, och fruktträden hänvisades till odlingsmarkens utkanter såsom åkerrenar och ängsmarker. Ängsfruktodlingarna gav odlaren möjlighet att utnyttja marken så effektivt som möjligt genom att skörda marken på nivåer; frukt från träden och hö från marken. De ympade vildaplarna i ängsmarken ger ett mycket särpräglat landskap som tydligt skiljer sig från godslandskapens trädgårdar och de storskaliga odlingarnas symmetriska åkerplanteringar.
 
Ängsfruktodlingarna söder om Åsnen utgör Sveriges enda bevarade sammanhängande ängsfruktodlingsområde och det nordligaste exemplet på en folklig odlingsform som varit vanlig i stora delar av Europa. Länsstyrelsen bedömer att det är av såväl regionalt som nationellt intresse att fruktodling, och i synnerhet ängsfruktodling, bevaras i denna del av Kronoberg.
 
Området upptogs som utredningsområde för riksintresse redan 1995 och Länsstyrelsen har nu återupptagit arbetet för att formalisera områdets status. Ett förslag med bifogad utredning har insänts till Riksantikvarieämbetet som är den myndighet som beslutar om nya kulturmiljöer av riksintresse.
 
Utredning finns tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/publikationer/kultur/Pages/rapporter.aspx
 
För mer information, kontakta Emy Lanemo, 010 223 74 31
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar