lördag 15 december 2012

Tillgång till bredband är en viktig landsbygds- och tillväxtfråga och för att kunna värdera vad som fungerar i regeringens bredbandsstrategi ska den under 2013 utvärderas

Kul och viktigt uppdrag för en levande landsbygd!

Pressmeddelande
13 december 2012
Näringsdepartementet

Bredbandsstrategin ska utvärderas för att säkerställa bredband i världsklass

Regeringens bredbandsstrategi ska utvärderas. Det beslutade regeringen vid dagens sammanträde. Landshövding Kristina Alsér får uppdraget att leda arbetet, som ska vara klart senast den 31 december 2013. Bredbandsstrategin antogs 2009 och är vägledande för regeringens arbete för bredbandsutbyggnaden i Sverige.

- För att det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela landet måste det finnas tillgång till bredband med höga hastigheter i hela landet. Det är en viktig tillväxtfråga och en viktig landsbygdsfråga som spelar stor roll för oss som enskilda och för alla som driver företag. Några år in i strategiperioden, som sträcker sig fram till 2020, är det viktigt att värdera vilka delar av bredbandsstrategin som fungerar bra och vilka vi kan behöva förändra för att vi ska kunna nå våra högt ställda mål om ett Sverige med bredband i världsklass, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Regeringen beslutade 2009 om en bredbandsstrategi för Sverige. Målen i strategin är bland annat att Sverige ska ha bredband i världsklass och att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020.

I linje med bredbandsstrategin föreslår regeringen i budgeten för 2013 ytterligare 600 miljoner till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Den totala satsningen på bredbandsutbyggnad på landsbygden är därmed, tillsammans med tidigare beslutade medel, 1,1 miljard kronor för perioden 2012 - 2014.

Syftet med utredningen är bland annat att följa upp hur tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi. Om det visar sig finnas behov ska utredningen också föreslå justeringar av strategin för att möjliggöra för marknaden att åstadkomma den täckningsgrad som krävs för att nå målen för bredbandsstrategin.

Utredningen ska även titta närmare på hur kommunernas roll i utbyggnadsarbetet och utreda hanteringen av statens stöd till bredbandsutbyggnaden.

Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län har fått uppdraget att leda utredningen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2013.


Kontakt:
Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
08-405 24 11
072-208 22 71

Nina Björesten
Departementssekreterare
08-405 14 69
nina.bjoresten@regeringskansliet.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar