söndag 3 februari 2013

Årets första månad


NYHETSBREV - här följer några korta glimtar från januari månads aktiviteter, mer finns att läsa på vår hemsida.

Strategiskt samtal - Glasrikeuppdraget
Den 30 januari var det ett strategiskt samtal på residenset i Växjö för att diskutera Glasrikeuppdraget. På plats var, förutom styr- och arbetsgrupp, även bland annat Tillväxtverket, Almi, Exportrådet, Visit Sweden, SVID, Vinnova och näringslivet för att samtala om regionens utveckling och hur de nationella aktörerna kan bistå i uppdraget. Det var även en workshop där varje deltagare fick bidra med tankar kring utmaningar, vad varje aktör kan bidra med och förslag om konkreta insatser.

Förenklingsdygn på residenset
Landshövding Kristina Alsér och regeringsuppdraget Förenkla på riktigt! stod den 29-30 januari återigen värd för ett välfyllt dygn med Näringsdepartementet, länsråd och generaldirektörer som har fått förenklauppdrag.

Årets Kronobergare - Scott Goodwin
Varje år delar Länsstyrelsen och Sveriges Radio Kronoberg ut priset för Årets Kronobergare. I år gick priset till Scott Goodwin, polisen som gjort sig känd för sin aktivitet på Facebook, där han har väckt debatt och startat en dialog med medborgare.

Miljöövervakning av grundvatten
För att hålla koll på grundvattenkvaliteten i länet har ett program pågått sedan 2004 för att kontinuerligt kontrollera detta. Mängden bly, klorid, nitrat och försurning har bland annat kollats. En rapport har gjorts på detta arbete, som beskriver hur statusen har utvecklats från 2004 - 2010. Resultatet är att ingen vattentäkt överskrider värdena för grundvatten, men att en långsam ökning av försurning pågår.

Integration à la Kronoberg - med vision om integration
Under närmare ett års tid har fokus i Integrationsråd Kronoberg varit att utveckla myndigheters och kommuners gemensamma insatser inom integrationsområdet i länet, framför allt hur samarbetet kan organiseras bättre och tydligare. Helt enkelt en modell för Integration à la Kronoberg! Vid ett möte på Residenset i januari förtydligades viljeinriktningen, och förslag till både organisation och uppdrag diskuterades.

Ny vägledning om bidrag till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Småland har en varierande bebyggelse och en rik byggnadskultur som är värd att vårda och bevara. Soldattorpen, bruken, kyrkorna, gårdarna, handelsbodarna och industrimiljöerna berättar om vår historia och vår utveckling. Det ligger i allas ansvar att se till att detta kulturarv får leva vidare till kommande generationer.

- Väljer man att restaurera kulturhistorisk bebyggelse enligt äldre beprövade metoder och materialval, istället för med moderna lösningar, finns möjligheten att söka bidrag för antikvariska överkostnader, säger Annette Peterson bebyggelseantikvarie på kulturmiljöfunktionen.

Nya miljömål för Kronobergs län!
Den 8 januari beslutade landshövding Kristina Alsér om Regionala miljömål för Kronobergs län för perioden 2013-2020.
Konkreta och uppföljningsbara miljömål för länet är redskap som pekar ut riktningen för länets miljöarbete. Länsstyrelsen har uppdraget att utveckla regionala miljömål och verka för att de uppnås, i samverkan med aktörer på lokal och regional nivå. Under sommaren/hösten 2012 skickades förslag till regionala miljömål ut på remiss i länet. Utifrån inkomna synpunkter och förslag har 45 regionala miljömål fastställts för Kronobergs län.

Miljömålsdagen 2013
Situationen för länets miljö är ytterst allvarlig, men det finns ljuspunkter och det görs mycket som är bra! Om fler aktörer vidtar åtgärder kan vi nå fler miljömål. Den 24 januari hölls en miljömålsdag på Teleborgs slott i Växjö för att lyfta viktiga fokusområden och belysa goda exempel i länet. Deltagarna fick bland annat höra om vikten av ekosystemtjänster, hur kommunen kan arbeta med klimatanpassning samt lyssna till Stefan Edmans beskrivning av hur vi skapar en hållbar utveckling i länet. Se och lyssna på dagens talare på länsstyrelsens webbplats. Där finns också mer information och dokumentation från dagen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar