torsdag 2 februari 2012

Balansgång i fördelning av bredbandsmedel

Fördelning av nya bredbandsmedel för 2012-2014

Länsstyrelsen är angelägen om att vidmakthålla den initiativkraft och aktivitet som har utvecklats på landsbygden genom möjligheterna till stöd för bredbandsinvesteringar. Vid fördelningen av medel kommer ansökningar från ekonomiska föreningar därför att prioriteras i första hand.

Av de 495 Mkr som regeringen har avsatt för IT-infrastrukturinvesteringar, har Kronobergs län tilldelats 8,5 Mkr för projektstöd inom Landsbygdsprogrammet och 3,2 Mkr för kanalisa­tionsstöd. Hela beloppet i Landsbygdsprogrammet kan beslutas innevarande år, medan det ännu är oklart om samma sak gäller för kanalisationsstödet eller om beloppet måste fördelas över tre år. Utöver dessa medel disponerar Post- och telestyrelsen 55 Mkr under 2012 som kan sökas som medfinansiering i såväl Landsbygds­programmet som i kanalisationsstödet.
 
Länsstyr­elsen har i dagsläget inneliggande ansökningar motsvarande drygt 61 Mkr, varav 26 Mkr är ansökningar från byalag.

Trots att Länsstyrelsen har ambitionen att så många föreningar som möjligt ska få del av pengarna, så kommer de inte att räcka till alla.

När det gäller kommunala projekt, arbetar Länsstyrelsen vidare med att försöka pressa fram pengar från andra håll. Bland annat har det inhämtats uppgifter från kommunerna när det gäller angelägna sträckor för redundans. Avsikten är att pröva möjligheten att söka medel direkt från PTS för så många sträckor som möjligt. Länsstyrelsen kommer också att verka för att eventuella gamla outnyttjade pengar omfördelas mellan länen.
 
 
För mer information, kontakta
Allan Karlsson, 0470 864 25
Anders Meijer, 0470 864 15

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar