tisdag 12 mars 2013

Intressant dialog om fornlämningar och skogsbruk


Med anpassningar och god planering kan skogen brukas samtidigt som kulturvärden bevaras. Det är budskapet i det Leaderprojekt om skogens kulturarv som Länsstyrelsen bedriver i samverkan med Skogsstyrelsen och skogsnäringen.Den 10 april välkomnar vi ett 50-tal organisationer för att diskutera fornlämningar och skogsbruk på Residenset i Växjö. Kvällens samtalsledare är länsantikvarie Heidi Vassi och Skogsstyrelsens distriktschef Hasse Bengtsson. Martin Hansson, docent i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet, gästföreläser om fornåkrar.

Det strategiska samtalet avslutar ett informationsprojekt om skogsbruk och fossil åkermark med röjningsrösen, eller fornåker som det står på kartan. Det är en av våra vanligaste fornlämningar. Stenhögarna i skogen är spår efter äldre tiders stenröjning och odling, ibland med en flertusenårig historia. I broschyren Fossil åkermark i Småland kan du läsa mer.

Tillsammans med Skogsstyrelsen har Länsstyrelsen hållit kurser i hur man kan bedriva skogsbruk och samtidigt bevara kulturvärden. Maskinförare, produktionsledare, virkesköpare, skogskonsulenter, kulturmiljöhandläggare och skogslärare har deltagit. Med dialog över yrkesgränserna har kurserna ökat förståelsen för både fornlämningar och skogsbruk och lärt oss mer om varandras ansvar, förutsättningar och möjligheter att förändra.

Fornlämningarna är en del av skogslandskapet, och skogen är en viktig näring och försörjningsbas för många. Staten, skogsbolagen, entreprenören och markägaren har ett gemensamt ansvar för att bedriva ett hållbart skogsbruk som bevarar kulturmiljövärden.

Frågorna alla måste ställa sig är därför:

• Vad kan jag i min roll konkret göra för att minska risken för skador på kulturmiljöer i skogsmark?
• Hur kan vi alla samverka kring utbildning och kunskapsförmedling kring kulturmiljövärden i skogsbruket?
Välkommen till ett intressant samtal! Anmälan och program hittar du på www.lansstyrelsen.se/kronoberg

För mer information kontakta:
Jenny Ameziane, projektledare
jenny.ameziane@lansstyrelsen.se
010-223 74 95

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar