onsdag 25 januari 2012

I morgon tar vi ett krafttag för att uppnå regeringens klimatvision 2050

PRESSMEDDELANDE

Strategiskt samtal om Färdplan 2050
Länsstyrelsen har uppdraget att hålla regionala dialoger i syfte att utveckla ett underlag till regeringens arbete med att uppnå klimatvisionen till 2050. Sverige ska då ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

År 2050 ligger långt fram i tiden, men de beslut som tas idag påverkar i hög grad om de långsiktiga målen kan uppnås. Uppgiften att nå ett Sverige utan klimatutsläpp är mycket ambitiös och omfattande eftersom arbetet berör hela samhället. Arbetet behöver därför brytas ned per sektor och analysera hur uppgiften delas upp över tiden - vad som behöver göras från och med nu till år 2050.

Det behövs bland annat en modernisering av energi- och transportsystemet. Energianvändningen och utsläppen måste minska och vi behöver använda en större andel förnybar energi.

”För att nå klimatvisionen behövs en aktiv dialog och en bred förankring i samhället. Med ett proaktivt klimatarbete skapas nya möjligheter för utveckling, innovationer, företagande och jobb i länet.”

Länsstyrelsen bjuder därför in till ett strategiskt samtal, för att utveckla dialogen kring vad som kan göras och vilka hinder som behöver undanröjas för att uppnå visionen. Det strategiska samtalet hålls den 26/1, kl. 08:30 på residenset i Växjö.

Vid frågor, kontakta:
Per-Anders Persson
Klimat- och energisamordnare
0470-864 62
per-anders.persson@lansstyrelsen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar