tisdag 22 december 2009

Hela länets Residens

Sveriges Radio har både nationellt och regionalt gjort inslag om landshövdingens representation och vad den kostar. Att media granskar detta är inget konstigt och vi har svarat på frågor och redovisat siffror som underlag till journalisterna. Man gör dock jämförelser mellan år och mellan länsstyrelser och drar slutsatser som jag har svårt att förstå. För vår del så omfattar representationen idag inte bara landshövdingen, utan är en integrerad del av Länsstyrelsens verksamhet. Att då jämföra det med andra län med en annan inriktning på representationen ger inte rätt bild.

Residenset som arbetsplats för väldigt, väldigt många
Residenset är en del av det svenska kulturarvet som Länsstyrelsen hyr av Statens Fastighetsverk. Alla landshövdingar har boplikt som inte kan väljas bort, förmånen beskattas. Länsstyrelsens kostnad för Residenset är lika stor om det är tomt eller fullt. Vi har valt att integrera Residenset med hela verksamheten på Länsstyrelsen och har skapat en mötesplats som ger möjligheter till erfarenhetsutbyte och gränsöverskridande samarbeten till nytta för hela regionen.

Antalet gäster ökar från år till år och människor som tidigare aldrig satt sin fot i de vackra salongerna har genom sina uppdrag, eller sitt engagemang för länets utveckling, fått tillgång till Residenset – länets mötesplats. År 2008 hade vi 4500 gäster och i år räknar vi med nästan 5000. Det handlar inte om trerätters middagar utan om strategiska samtal, möten med anledning av varselsituationen (Framtid Kronoberg), enklare arbetsluncher och kvällsmingel med aktuella teman. Totalt utgör representationen en liten, liten del av Länsstyrelsens budget, men har blivit ett viktigt redskap för att kraftsamla och effektivisera vardagsarbetet. Vi är smålänningar och genomsnittskostnaderna för varje gäst understiger 80 kronor.

De öppna dörrarna på Residenset har möjliggjort samordnarnas viktiga kraftsamling för att rusta kommuner och näringsliv för ett liv efter krisen. Länets myndigheter och främjare jobbar efter en gemensam agenda. Det öppnare huset har också starkt bidragit till en effektivisering i det interna arbetet på Länsstyrelsen. I de strategiska samtalen har kunskapen och kompetens på Länsstyrelsen kopplats ihop med länets behov. Resultaten är tydliga med en ökad förståelse för våra olika roller. Det leder i sin tur till mer korrekta ansökningar med kortare handläggningstider och ger samhällsvinster i flera led. Läs gärna referaten från våra strategiska samtal och nyhetsbreven från varseluppdraget.

PR för hela länet

Landshövdingens roll är, förutom att vara myndighetschef, också att presentera länet i olika nationella och internationella sammanhang. I år har vi bland annat tagit emot en tolvmannadelegation från Kina, stått värd för 150 musiker under Världsmusikdagarna, 29 EU-ministrar, informerat 25 tyska journalister, 250 folkpartister vid deras riksmöte, 50 personer från ordförandesekretariatet, 50 personer från delegationen för hållbara städer och många, många fler om länet och länets utveckling. Den här typen av representation ger mycket uppmärksamhet och en fantastisk PR för liten kostnad.

Allmänheten välkommen!
Vid flera tillfällen under året är allmänheten välkommen att besöka Residenset, föreningar kan boka sig för rundvandring och information om Länsstyrelsen och varje nyårsdag tar vi emot över 500 gäster. I år har dessutom Sveriges Radio Kronoberg önskan att Årets Kronobergare ska krönas i direktsändning den 4 januari – från Residenset. Radion står för musik och fanfar och Residenset för kaffe och ekologisk ostkaka från länet.

God Jul och Gott Nytt År!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar