tisdag 9 februari 2010

Nationellt miljöteknikmöte i Växjö 2010 - del 2


I december 2009 överlämnade Swentec 82 förslag till regeringen i ”Handlingsplan för svensk miljöteknik”. Förslagen är en sammanfattning från den breda process, där nyckelaktörer från branschnätverk, myndigheter, företag samt universitet och högskolor, deltagit. Starten gick i Växjö i augusti 2008. Nu ska förslagen omsättas i praktiken och över 100 personer från hela landet samlades i Växjö för att få en kort information om rapporten och sedan fortsätta diskussionen om Sveriges framtida miljöteknikorganisation.
Efter lunch på Residenset fortsatte seminariet på Växjö Konserthus med en kort introduktion av Swentec hur involverade myndigheter arbetar vidare med de 82 förslagen. Därefter var det dags för workshops. Uppdraget till de 8 grupperna var att utifrån en verklighetstrogen problemställning identifiera glapp och överlapp i nuvarande organisationers uppdrag, struktur och system.

Samstämmigheten om att de offentliga aktörernas uppdrag behöver tydliggöras, att man måste bli bättre på samordning och att det behövs en nationell koordinator för att underlätta tillväxt för miljöteknikföretag var total. Precis som att företagen å sin sida också behöver bli bättre på samverkan och bli tydligare med vad man vill.

Den input rådet fått under dagen kommer att finnas med i delbetänkandet om en effektiv struktur för svensk miljöteknik. I mars ska arbetet presenteras för Näringsdepartementet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar