onsdag 5 september 2012

Delrapport om regeringsuppdraget angående Glasriket


Länsstyrelserna och Regionförbunden i Kronobergs och Kalmar län samt Nybro, Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommun överlämnade gemensamt fredagen den 31 augusti en första delrapport avseende ”Uppdrag Glasriket” till Regeringen.

Uppdraget har tagit sin utgångspunkt i befintliga resurser på nationell, regional och lokal nivå och sker i samverkan med berörda aktörer. Tillväxtverket bistår länen i arbetet. VisitSweden AB ska ges möjlighet att delta i uppdraget. Uppdraget i sin helhet ska slutredovisas senast den 31 december 2014. Länsstyrelsen i Kronobergs län har samordningsansvar för uppdraget.

Under uppdragets första månader har en förstudie genomförts, för att identifiera utmaningar och ge förslag till framtida insatser. Förstudien har genomförts genom sammanställning av tidigare rapporter och forskning, dokumentstudier, observationer och kulturanalys. Ett stort antal intervjuer har genomförts med representanter från industri, handel, akademi och besöksnäring samt med kommunala och regionala tjänstemän som på ett eller annat sätt har en relation till glasrikeregionen. Dessutom har samtliga politiska ledningar i berörda kommuner och regionförbund intervjuats. Kontakter har även tagits med andra regioner och branscher för att göra jämförelser. Därefter har analys, reflektion och idégenerering tagit vid.

Rapporten innehåller en bakgrundsbeskrivning av regionens förutsättningar samt glasbranschens utveckling och förändrade konsumtionsmönster. Därefter beskrivs utvalda fokusområden, inom vilka förstudien visat att insatser inom ramen för regeringsuppdraget bör ske. Rapporten fokuserar på att beskriva nuläget inom dessa områden samt de utvecklingsmöjligheter som finns. Avslutningsvis ges förslag på
konkreta åtgärder, där ansvar för genomförandet fördelas på nationell, regional eller lokal nivå.

För att kunna ta vara på faktorer som driver på en utveckling i glasrikeregionen
har följande fokusområden valts ut för förstudien:

• Lokal och regional ledning
• Miljö och energi
• Det levande kulturarvet Glasriket
• Besöksnäring
• Incitament för utveckling
• Forskning, utveckling och utbildning

Inom varje fokusområde presenteras ett antal förslag på åtgärder.

Förslagen inom lokal och regional ledning är direkt avgörande för genomförandet av övriga
åtgärder, då det handlar om att skapa nya strukturer för samverkan och gemensamma mål. En unik samverkansplattform mellan de fyra kommunerna Nybro, Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge samt de två länen, Kalmar och Kronoberg har därför redan startats.

För att utveckla glasrikeregionen krävs också förbättrade fysiska och kulturella förutsättningar. Åtgärder såsom sanering av samtliga deponier i glasrikeregionen är förutsättning för att skapa möjlighet för kommande investeringar och en attraktivare besöksdestination. Energibesparande åtgärder kan förbättra lönsamheten och leda till återinvesteringar.

Paradigmskiftet från industrisamhälle till kunskapssamhälle innebär att en ny identitet behöver utvecklas. Detta kan ske genom att tillvarata och utveckla ”Det levande kulturarvet Glasriket”. Detta kan i sin tur ge reellt nya och förbättrade förutsättningar för verksamhetsutveckling inom besöksnäring och
upplevelseindustri.

Här finns också förslag på åtgärder som leder till en radikalt förändrad syn på samordning av infrastrukturområdet för förbättrad tillgänglighet. För att kunna utveckla besöksnäringen krävs nya utvecklade företag och investeringar, som kan behöva samhällets stöd.

Förslagen inom Forskning och utveckling leder till höjd kunskapsnivå, förstärkt identitet och möjligheter till kommersialisering av forskningsresultat. Sammantaget innebär åtgärdsförslagen stora förändringar som kräver nytänkande och leder till att glasrikeregionen utvecklas som samhälle och näringsliv med glastraditionen som fundament. Utgångspunkten är att ett stort antal aktörer på lokal, regional och nationell nivå kommer att involveras och bära delar av ansvaret för att helheten ”Glasriket” ska utvecklas. Arbetet kommer i nästa steg att konkretiseras ytterligare och förankras hos samtliga aktörer.

- Rapporten är ett bra underlag för fortsatt arbete och har många intressanta idéer och förslag. Tillväxtverket som nationell myndighet kommer att vara en aktiv partner i diskussionerna om Glasrikets fortsatta utveckling, och vi vill diskutera hur våra verktyg i form av kunskap och finansieringsmöjligheter kan bidra till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt, säger Anneli Sjögren, avdelningschef på Tillväxtverket.

- En förutsättning för tillväxt i glasrikeregionen är en gemensam målbild och att vi koncentrerar våra insatser för bästa möjliga utveckling. Därför är jag glad att vi, med hjälp av det regeringsuppdrag som vi har, kan lägga grunden för ett nytt och unikt samarbete som kommer att bli fundamentet i ”Det nya Glasriket” säger Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län.

- Vi har tagit ett väsentligt steg i att lyckas i vårt uppdrag genom en bred gränsöverskridande samverkan i hela regionen mellan länsstyrelserna, regionförbunden och kommunerna. Vi har också i analysarbetet varit i kontakt med en rad andra intressenter. Genom det goda samarbetet har vi på kort tid åstadkommit en förstudie som speglar den historiska utvecklingen och nuläget i glasrikesregionen. Analysarbetet av framtida satsningar kommer att fortsätta. Med detta som bakgrund presenterar vi redan nu ett antal åtgärdsförslag som jag är övertygad om är nödvändiga att arbeta vidare med för att nå en positiv utveckling i glasrikesregionen, säger Kalmar läns landshövding Stefan Carlsson.

Hela rapporten finns tillgänglig på Länsstyrelsen i Kronobergs webbplats i anslutning till nyheten om denna delrapport (www.lanstyrelsen.se/kronoberg)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar