tisdag 11 september 2012

Nyheter om regelförenkling från Tillväxtverket

Läs hela nyhetsbrevet på www.tillvaxtverket.se

Nyheter om Förenkla för företagen
NR 3 2012

Regler hinder för tillväxt
Andelen småföretag som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort tillväxthinder har minskat från 30 till 22 procent mellan åren 2008 och 2011. Samtidigt upplever 61 procent av småföretagen att lagar och myndighetsregler är ett hinder för tillväxt.

Det visar en analys från Tillväxtverket som baseras på svar från undersökningen Företagens villkor och verklighet. Det framgår även att det är relativt stora skillnader mellan olika län. Sett till branscher upplever flest småföretag att lagar och myndighetsregler är ett hinder inom transport och hotell- och restaurangbranschen.

Läs mer i foldern Regler som tillväxthinder för små och medelstora företag på www.tillvaxtverket.se.

Vägledning för samråd med näringslivet
Det är viktigt att lyssna på företagen. Samråd med näringslivet vid framtagandet av föreskrifter och allmänna råd kan ge myndigheter ny kunskap och förståelse.

Tillväxtverket har uppdaterat den vägledning om samråd med näringslivet i konsekvensutredningsarbetet som tidigare tagits fram. Vägledningen ger tips och inspiration till myndigheter som står inför beslut om regler och genomförandet av konsekvensutredning. Du som arbetar på myndighet kan bland annat läsa om när och hur man kan samråda samt ta del av exempel från andra myndigheter och länder.

Läs mer i vägledningen Att lyssna på företagen www.tillvaxtverket.se.

Förenklat och minskat uppgiftslämnande
Företagens uppgiftslämnande kan minskas och samordningen mellan myndigheter bli bättre. Det visar en kartläggning som 14 myndigheter gjort av företagens uppgiftslämnande.

Uppdraget redovisades i juni av Bolagsverket som samordnat uppdraget. Kartläggningen visar bland annat att ett stort antal uppgiftskrav riktar sig mot särskilda branscher och att 30 av 38 grunduppgifter som myndigheter samlar in från företagen kan återanvändas mellan myndigheter.

Som ett led i arbetet med att minska företagens uppgiftslämnande, tillsatte regeringen i april en utredare som ska lämna förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe. Utredaren ska bland annat redovisa de rättsliga och tekniska förutsättningarna för att skapa ett system där uppgifter kan användas av flera myndigheter och leda till ett informationsutbyte mellan myndigheterna. Läs mer om kartläggningen på Bolagsverkets hemsida

Besök enklareregler.se
På enklareregler.se kan du som företagare eller branschorganisation lämna förenklingsförslag och få återkoppling från ansvarig myndighet. Webbplatsen innehåller också information om vårt arbete med att förenkla för företag.

På webbplatsen hittar du som arbetar med att förenkla för företag bland annat information om våra utbildningar och andra aktiviteter samt resultat från det arbete som sker inom ramen för våra olika uppdrag, till exempel förenkling på kommunal nivå. Här finns även den webbaserade vägledningen för konsekvensutredning och Regelräknaren. Mer på enklareregler.se

Kontakta Tillväxtverket

E-post: regelforenkling@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar