torsdag 20 september 2012

Full fart för att främja länets utveckling

Klicka här för webbversion

NYHETSBREV september 2012

Invigning av naturreservaten Marsholm och Vedåsa

Invigning av naturreservat

Söndagen den 9 september invigdes naturreservaten Vedåsaoch Marsholm vid sjön Möckeln i Ljungby kommun. Ca 100 personer anslöt och lyssnade på musik och invigningstal av landshövding Kristina Alsér och Heurlinska stiftelsens ordförande Jan Frithiof. Kunniga biologer guidade besökarna och visade på de höga naturvärdena som legat till grund för reservatsbildningen. I reservaten finns gamla skogar med gamla träd och död ved, betesmarker med ängsblommor och ädellövträd, vattendrag och sjö med strandmiljöer. Vi blickar nu framåt och ser naturreservaten som en resurs som kan utnyttjas av friluftsliv och besöksnäring.
Bild
Foto: www.dkj.se

Matlandet 2012 blev en succé

Visst blev MAT2012 en succé! Runt 40 000 besökare upplevde lokalproducerad mat i det gigantiska tältet på Växjö stortorg under 14 och 15 september. Mat 2012 kan beskrivas som en mängd större och mindre producenter och förädlare som tillsammans utgjorde en fantastisk saluhall och i fonderna av jättetältet fanns servering, den offentliga maten och riksfinalen i Unga Eko Kockar m.m.! Läs mer här.
Bild
Strategiskt samtal - Vatten en resurs vi vill ha lagom av

Vatten - en resurs vi vill ha lagom av

Med sommarens översvämningar och dess skador väcktes behovet av att samordna insatser vid extrema vattenflöden. Den 4 september bjöd därför Länsstyrelsen in till ett strategiskt samtal om vattenflöden och hur de ska hanteras. Här diskuterades bland annat hur aktörer i länet kan utbyta kunskap och erfarenheter med varandra genom en öppen dialog. Läs mer här.
Bild
Foto: Hans Runesson AB

Delrapport om regeringsuppdraget angående Glasriket

Länsstyrelserna och Regionförbunden i Kronobergs och Kalmar län samt Nybro, Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommun överlämnade gemensamt fredagen den 31 augusti en första delrapport avseende "Uppdrag Glasriket" till Regeringen. Läs vidare här. 
Invingning av byggnadsminnet Snugge

Invigning av byggnadsminnet Snugge

Länsstyrelsen har byggnadsminnesförklarat operasångerskan Christina Nilssons födelsehem Snugge, som invigdes av landshövdingen den 9 september. Christina Nilsson var under sin levnadstid närmast en superstjärna, och hon växte upp under knappa förhållanden i födelsehemmet som är beläget cirka 15 kilometer söder om Växjö. Gården förvaltas idag av Christina Nilssons släktförening och ägs av staten genom Statens fastighetsverk. Läs mer om Christina Nilsson och gården Snugge här.
Bild
Strategiskt samtal - Kulturmiljö av Riksintresse

Strategiskt samtal - Kulturmiljöer av riksintresse

Måndagen den 3 september möttes 80 personer, offentliga företrädare, företagare och privatpersoner, i strategiska samtal om kulturmiljöer av riksintresse på landsbygden. Föredrag kring riksintresseområdenas möjligheter som inspiration och grundstomme till företagande inom besöks- och turismnäringen varvades med gruppdiskussioner om vad stat, kommun och företag kan göra för att gynna denna utveckling. Goda exempel lyftes fram och länsantikvarie Heidi Vassi menar att riksintressen ska vara levande dialogområden där kulturarvet är en motor till utveckling. Läs mer här.
Bild
Miljömålen-logga

Förslag till regionala miljömål

Länsstyrelserna har i uppdrag att i bred samverkan regionalisera miljömålen där så är lämpligt. Konkreta och uppföljningsbara miljömål för länet är redskap som pekar ut riktningen för länets miljöarbete, så att vi kan styra arbetet mot de nationella miljökvalitetsmålen.

Nuvarande regionala miljömål fastställdes i december 2006. Flera av dessa mål är nu inaktuella. En anpassning behöver även göras till de förändringar som skett i miljömålsstrukturen på nationell nivå.

Länsstyrelsen har därför inlett en översyn av målen, och ett förslag till nya regionala miljömål skickades ut i början av juli för synpunkter till berörda aktörer i länet. Förslagen finns att läsa påLänsstyrelsens miljömålssidor.

Bild
Affisch från utställningen

Projektet Demokrati på lika villkor ställde ut

Demokrati på lika villkor är ett projekt som under tre sommarveckor gett ungdomar möjlighet att arbeta med frågor som kopplade ihop samhälle med trygghet. Begreppet trygghet är stort, och gruppen delade därför upp sitt arbete i tre kategorier: trygghet för individen, i livet och arbetet samt trygghet i världen. Resultatet blev 17 inspirerande posters som ställdes ut på en vernissage hos Länsstyrelsen, där besökare och utställare fick tillfälle att tala om trygghet ur ett ungdomligt perspektiv. Läs mer här.
Illustrationsbild, älg

Ny älgförvaltning ger förändringar

Den nya älgförvaltningen som trädde i kraft vid årsskiftet har fått stora konsekvenser gällande antalet älgjaktsområden i länet. Förra året fanns det 670 områden, varav 52 var älgskötselområden och 618 licensområden. Efter den nya älgförvaltningen har antalet älgskötselområden ökat till 60 stycken och antalet licensområden minskat drastiskt till ett 40-tal. Läs vidare här om vad årets av- och omregistreringar har inneburit.
Hur är länsstyrelsens beslut formulerat? Henrik Holmberg, Södra, Bo Annuswer, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Lena Berglund, Länsstyrelsen i Halland diskuterar.

Samverkan skogsbruk och fornlämningar

I Götalands skogsbygd finns det gott om fornlämningar, men länsstyrelserna i de åtta länen hanterar fornlämningar i skogsbruket på olika sätt. Länsstyrelsen i Kronobergs län bjöd därför in till en träff för att diskutera hur länsstyrelserna kan samverka och bli tydligare i sina beslut. På träffen diskuterades bland annat hur gemensamma begrepp och terminologi kan underlätta för samverkan mellan länen, samt vilka punkter det går att enas om. Tanken är att gemensamma tillvägagångssätt ska underlätta för de som är sysselsatta inom skogssektorn och som verkar i flera län.
Läs mer här.

Bild
Kinas flagga

Affärsmöjligheter i Kina

Den 29 augusti gjordes den första uppföljningen av vad som hänt sedan regionen var med i Expo 2010 i Shanghai. Mötet fylldes med information till de 80-talet företagare och andra som ville veta mer om affärsmöjligheter i Kina. Läs mer här. 
Bild

Intervju

Vi har tagit kontakt med personer som har haft eller har ett/flera ärenden hos Länsstyrelsen för att genomföra djupintervjuer. Syftet med intervjuerna är att få vetskap om vilka delar vi gör bra, mindre bra och vad vi kan bli bättre på. Frågorna vi har ställt har beröringspunkter i de sju förbättringsområden, handlingstider, bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättsäkerhet, från projektet "Förenkla på riktigt". Läs intervjun här. 

     Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö,
     E-post:kronoberg@lansstyrelsen.se
     www.lansstyrelsen.se/kronoberg

För att avbeställa nyhetsbrevet, klicka här.

Detta mail skickas med IdRelay

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar